Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 365 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku
Peťová, Aneta ; Veselá, Kateřina (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení dosavadního systému odměňování zaměstnanců společnosti Provident Financial s. r. o. a na následné vyhotovení návrhů pro případné změny. Základem je dotazníkové šetření mezi zaměstnanci s cílem zjistit jejich názory a spokojenost s dosavadním systémem odměňování vedoucím k jejich spokojenosti.
Systém odměňování zaměstnanců v určité společnosti
Gebhart, Michal ; Procházková, Kateřina (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je analýza současného systému odměňování zaměstnanců ve společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. a vlastní návrhy opatření vedoucí ke zlepšené současného systému odměňování zaměstnanců. Byl vypracován primární empirický výzkum, na jehož základě byly navrženy změny v systému odměňování dané společnosti.
Příčiny fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh na její snížení
Skřivánková, Michaela ; Hornungová, Jana (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na příčiny fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část se zabývá teoretickými poznatky, které jsou spjaté s problematikou práce a slouží jako podklad pro analytickou část. Obsahuje řízení lidských zdrojů, pojmy spojené s fluktuací a procesy se zaměstnanci. V analytické části jsou tyto poznatky využity jako podklad k analyzování a vyhodnocení současné situace ve společnosti. Poslední část práce obsahuje návrhovou část, kde jsou navržena řešení, která by snížila fluktuaci ve společnosti.
Systém odměňování zaměstnanců
Sedlák, Pavel ; Kruntorádová, Markéta (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Práce se obecně zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců, avšak hlavním zaměřením jsou mzdové formy a jejich vliv na motivaci zaměstnanců. Práce je užitečná jak nynějším, tak budoucím zaměstnavatelům, či osobám zajímajících se o dané téma. Výsledek práce dobře popisuje mzdové formy a obsahuje návrhy pro zlepšení jednotlivých forem a přispívá k celkovému navýšení efektivnosti zvoleného odměňování.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Věrná, Tereza ; Brychtová, Jitka (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovou směrnicí Auditorské, daňové a účetní kanceláře ve Zlíně a. s. První část se zaměřuje na teoretická východiska pro vnitropodnikovou směrnici – vnitřní mzdový řád. Zejména se soustředí na odměňování zaměstnanců. Ve druhé části jsou uvedeny informace o společnosti a je provedena finanční analýza vybraných ukazatelů a současné směrnice Auditorské, daňové a účetní společnosti ve Zlíně a. s. Výsledkem analýzy společnosti je identifikace problému. Ve třetí části je navrženo řešení identifikovaného problému, a to vytvořením nové vnitropodnikové směrnice – vnitřního mzdového řádu Auditorské, daňové a účetní kanceláře ve Zlíně.
Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti
Eliášová, Sabina ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti. Rozděluje se na tři části. První částí jsou teoretická východiska vycházející z odborných publikací, které se zabývají zásadním tématem odměňování zaměstnanců. Na ni navazuje část druhá, která pojednává o analýze současného systému odměňování a o působnosti vnitřních a vnějších faktorů na společnost. Poslední část práce se zaměřuje na návrhy na opravu tohoto systému.
Mzdy a platy - vývoj v České republice
Juřenčáková, Soňa ; Mrňová, Zuzana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vývojem mezd a platů v České republice. První část práce je teoretická část, popisuje základní pojmy týkající se právní úpravy odměňování, pracovněprávních vztahů, mezd a platů. Dále popisuje vývoj mezd a platů ve vybraném období. Praktická část se týká normování a odměňování ve vybraných stavebních firmách v České republice.
Náklady na pracovníky ve stavebním podniku
Esslerová, Kamila ; Vítková, Eva (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů na pracovníky ve stavebním podniku. Předmětem je vymezení nákladů na stálé zaměstnance a na externí zaměstnance v konkrétním stavebním podniku. Jsou definovány pojmy mzdová politika v ČR, mzda a plat, ceny ve stavebnictví, dělníci a THP pracovníci. Následující část popisuje náklady, jež podnik má na své stálé zaměstnance, a jaký náklad má na externí zaměstnance. Dále je porovnána výhodnost najatých pracovníků a stálých zaměstnanců. V závěru práce je vyhodnoceno, zda je výhodnější si pracovníky najímat či je mít jako stálé zaměstnance. Jsou také objasněny důvody, proč to má firma takto nastaveno.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh jeho změn
Rollerová, Pavlína ; Brixová, Irena (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti odměňování zaměstnanců. Analytická část hodnotí současný systém odměňování zaměstnanců ve společnosti, včetně vnitřních a vnějších vlivů působících na daný systém. Na základě provedených analýz jsou navrženy změny současného systému odměňování za účelem zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh jeho změn
Štercová, Tereza ; Stodola, Luboš (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část popisuje základní pojmy týkající se oblasti odměňování zaměstnanců. Analytická část hodnotí současný systém odměňování zaměstnanců ve společnosti, včetně vnitřních a vnějších vlivů působících na daný systém. Na základě provedených analýz jsou zaměstnavateli navrženy změny stávajícího systému odměňování s cílem vylepšit současný stav.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 365 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.