Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 399 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Volené orgány obce
ČULÍKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce je zaměřena na jednotlivé orgány obce - především na členy obecního zastupitelstva a na jejich politickou, soukromoprávní a trestněprávní odpovědnost nejenom v souvislosti s novými právními normami na nadnárodní úrovni, které se týkají ochrany osobních údajů (GDPR), ale také v souvislosti s výkonem samostatné a přenesené působnosti. Výzkum porovnává obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností v souvislosti s dalšími právními normami, kterými jsou zákon o obcích, občanský zákoník a trestní zákoník. Důležitou součástí této práce je strukturovaný dotazník, který zjišťuje právní odpovědnost volených orgánů v porovnávaných obcích a dále je součástí řízený rozhovor s voleným zastupitelem obce po zvolení v komunálních volbách. Výsledkem výzkumu je prezentace subjektivních názorů členů zastupitelstva na jejich vlastní právní odpovědnost.
Obecně závazné vyhlášky v praxi
BUŠKOVÁ, Tereza
Tato práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami v praxi. Toto téma je velice důležité pro správné fungování obcí v samostatné působnosti. Hlavním cílem je analýza obecně závazných vyhlášek a následné zpracování postupu navrhování a schvalování obecně závazných vyhlášek. V literární části jsem se zaměřila na vysvětlení pojmů týkajících se obecně závazných vyhlášek obcí a pojmy, které s nimi souvisí. Jedná se o základy veřejné správy, kde jsou vysvětleny pojmy správa, veřejná správa, samospráva a působnost právních předpisů. Dále se literární část zabývá obecním zřízením a místními právními předpisy. Místní právní předpisy obcí zahrnují obecně závazné vyhlášky obcí a nařízení obcí. V jednotlivých kapitolách je přiblížena problematika obecně závazných vyhlášek obcí a jejich proces vydávání, dozor, kontrola a sankce. Součástí teoretické části jsou také vyjmenovány druhy obecně závazných vyhlášek obcí a podrobné zpracování poplatků, které mohou být upraveny pomocí obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Poslední kapitolou literární části je tvorba územní samosprávy v Evropě. Praktická část se zabývá rozborem obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích 3 konkrétních měst. Součástí praktické části je město Zliv, Lišov a České Budějovice. Tyto města jsem si vybrala, abych v závěru poukázala na rozdíly mezi malou, střední a velkou obcí. V jednotlivých kapitolách praktické části jsou rozebrána jednotlivá města a jejich obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích byla vybrána z důvodu zjištění, o jakou výši se tyto poplatky liší v jednotlivých městech. K jednotlivým poplatkům jsou uvedené praktické situace. V další kapitole nalezneme zhodnocení a poukázání na rozdíly obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích těchto měst. V předposlední kapitole praktické části jsem provedla SWOT analýzu obecně závazných vyhlášek města Zliv. V této analýze jsem zjistila současný stav obecně závazných vyhlášek města a následně jsem doporučila návrhy na zlepšení současného stavu v městě Zliv.
Možnosti financování a řízení investiční činnosti v obci
Hrdličková, Lucie ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá financováním a řízením investičních činností v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Práce analyzuje konkrétní obec, včetně finanční stránky, charakterizuje investiční projekt v obci a posuzuje jeho řízení.
Obecně závazné vyhlášky obcí
ČERMÁK, Jakub
Cílem této bakalářské práce je analýza obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné či přenesené působnosti, zjištění podmínek a podkladů pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí ve vybraných obcích, analýza, zhodnocení tohoto postupu a následné návrhy a doporučení na zlepšení současného stavu měst Lišov, Trhové Sviny a městyse Ledenice. Úvodní část bakalářské práce sestává z vymezení důležitých pojmů, je čerpáno z dostupné literatury. Potřebné podklady jsou získány jednak dotazníkovým šetřením, tak i osobní konzultací na městských úřadech daných obcí. . V analytické části práce jsou tyto výsledky shromážděny a zanalyzovány a na závěr je vysloveno doporučení pro zlepšení. Výsledky šetření jsou konzultovány s pracovníky jednotlivých městských úřadů.
Dům národnostních menšin v Praze - impulzy k uskutečnění záměru a realizace projektu
Sulitka, Andrej
S návrhy vytvořit centrum organizací národnostních menšin v Praze přicházeli zástupci národnostních menšin po 1993. Záměr zřízení Domu národnostních menšin byl pak realizován ve spolupráci Komise Rady hl. m. Prahy s Radou vlády pro národnostní menšiny. Finanční prostředky na přestavbu vhodného objektu poskytla jednak vláda ze státního rozpočtu, jednak větší část nákladů byla uhrazena z rozpočtu hl. m. Prahy. Objekt byl předán v roce 2007 k užívání Magistrátu hl. m. Prahy jako sídlo menšinových organizací a centrum jejich společenského a kulturního života.
Postavení starosty v systému orgánů obce
Švorba, Jakub ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou postavení starosty v systému orgánů obce. Hlavním cílem je vypracování komplexní analýzy o právech a povinnostech starosty vůči ostatním orgánům obce. Z této analýzy starosta vychází jako spíše slabý článek místní samosprávy, což je v rozporu s rozšířeným názorem o všemocném starostovi. I přes důraz na popis současného stavu je v úvodní části práce zpracován historický vývoj postavení starosty a ostatních orgánů obce. Dále je v práci vymezena činnosti jednotlivých orgánů i funkce obce jako takové. Ve stěžejní části práce je nejprve rozebrán pojem a funkce starosty obce bez ohledu na ostatní obecní orgány. Teprve v následujících podkapitolách je zpracováno postavení starosty vůči jednotlivým orgánům a jejich vzájemná provázanost. Na toto postavení je zde pohlíženo nejen z pohledu právního, ale jsou zde popisovány i neprávní aspekty tohoto vztahu. V souladu s vytyčeným cílem je v práci rozebrána řada aktuálních otázek jako je způsob volby starosty nebo požadavky na jeho osobu či povinnosti vyplívající ze zákona o střetu zájmů. Pro tyto otázky je zde navrženo řešení de lege ferenda. Zvláště pro praxi může být zajímavá část týkající se odpovědnosti starosty a s tím související snaha o vzdělávání starostů ze strany Svazu měst a obcí či Sdružení místních samospráv....
Postavení a význam místních poplatků
BULÍČKOVÁ, Renata
Diplomová práce na téma Postavení a význam místních poplatků se soustředí na dílčí část daňových příjmů obcí, které se podle rozpočtové skladby označují jako místní poplatky. I když mají fakultativní charakter, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů omezuje daňovou pravomoc ohledně stanovení sazby poplatku. Práce se zabývá problematikou místních poplatků ve vybraném kraji České republiky, a to v Kraji Vysočina. Nejprve je však popsán vývoj poplatků na území ČR v letech 2006 až 2016. Následně práce přechází na vývoj v Kraji Vysočina, kde jsou rozklíčovány místní poplatky podle jednotlivých druhů. Další kapitoly jsou věnovány místním poplatkům podle členění v rozpočtové skladbě z pohledu jejich podílu výnosu na příjmech obcí v roce 2016 a četnost využití daných poplatků v témže roce. Na základně provedených výpočtů bylo zjištěno, že průměrný podíl příjmů z místních poplatků se na daňových příjmech v letech 2006-2011 pohyboval kolem 1,80 %. Zavedením místního poplatku za komunální odpad se od roku 2012 do roku 2016 podíl nacházel přibližně na hranici 3 %. Tento rozdíl zapříčinil fakt, že poplatek za komunální odpad tvoří majoritní část příjmů z místních poplatků, a to přibližně 86 %. Z analýzy jednotlivých poplatků dále vyplývá, že nejčetněji ukládaným poplatkem je poplatek ze psů. Ovšem jeho celkové příjmy se na příjmech z místních poplatků podílely pouze 4,50 %. Obdobným podílem (4,80 %) se vyznačují už jen příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství, ostatní poplatky tvoří minimální podíly.
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Otýpková, Jarmila ; Skoupá, Alena (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část diplomové práce je zpracována dle poznatků čerpaných především z odborné literatury a z platných právních předpisů České republiky. Data a informace potřebné pro zpracování praktické části jsou poté primárně získávány z účetních a finančních výkazů. Na základě těchto podkladů bude možno zhodnotit hospodaření města včetně vytvoření vhodných návrhů, které povedou ke zlepšení hospodářské situace.
Impact of interregional cooperation in the regional management - cases of successful LAGs
ČARKOVÁ, Klára
Cílem diplomové práce je zanalyzovat a zhodnotit činnost vybrané místní akční skupiny (MAS) v rámci regionu. Tato práce hodnotí nejen dosavadní efektivitu práce MAS, ale především její dopad na regionální rozvoj. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z oblasti regionální politiky, politiky rozvoje venkova, spolupráce obcí a vysvětluje pojmy jako metoda LEADER či místní akční skupina. Praktická část přiblíží jak základní charakteristiku fungování MAS, tak nastíní zrealizované projekty, prostřednictvím kterých bude vysvětlen princip a možnosti čerpání finančních podpor daných subjektů. Na základě dotazníkového šetření bude zjištěna participace obcí v daném území MAS. Zástupci jednotlivých obcí svými odpověďmi přiblíží efektivitu vybrané MAS a nastíní tak dopad meziregionální spolupráce. Podle zjištěných informací a výsledků šetření budou na závěr navržena možná zlepšující opatření do budoucna. Výsledkem práce bude zanalyzování vlivu regionální spolupráce MAS na rozvoj regionu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 399 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.