Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 397 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti financování a řízení investiční činnosti v obci
Hrdličková, Lucie ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá financováním a řízením investičních činností v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Práce analyzuje konkrétní obec, včetně finanční stránky, charakterizuje investiční projekt v obci a posuzuje jeho řízení.
Obecně závazné vyhlášky obcí
ČERMÁK, Jakub
Cílem této bakalářské práce je analýza obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné či přenesené působnosti, zjištění podmínek a podkladů pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí ve vybraných obcích, analýza, zhodnocení tohoto postupu a následné návrhy a doporučení na zlepšení současného stavu měst Lišov, Trhové Sviny a městyse Ledenice. Úvodní část bakalářské práce sestává z vymezení důležitých pojmů, je čerpáno z dostupné literatury. Potřebné podklady jsou získány jednak dotazníkovým šetřením, tak i osobní konzultací na městských úřadech daných obcí. . V analytické části práce jsou tyto výsledky shromážděny a zanalyzovány a na závěr je vysloveno doporučení pro zlepšení. Výsledky šetření jsou konzultovány s pracovníky jednotlivých městských úřadů.
Dům národnostních menšin v Praze - impulzy k uskutečnění záměru a realizace projektu
Sulitka, Andrej
S návrhy vytvořit centrum organizací národnostních menšin v Praze přicházeli zástupci národnostních menšin po 1993. Záměr zřízení Domu národnostních menšin byl pak realizován ve spolupráci Komise Rady hl. m. Prahy s Radou vlády pro národnostní menšiny. Finanční prostředky na přestavbu vhodného objektu poskytla jednak vláda ze státního rozpočtu, jednak větší část nákladů byla uhrazena z rozpočtu hl. m. Prahy. Objekt byl předán v roce 2007 k užívání Magistrátu hl. m. Prahy jako sídlo menšinových organizací a centrum jejich společenského a kulturního života.
Postavení starosty v systému orgánů obce
Švorba, Jakub ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou postavení starosty v systému orgánů obce. Hlavním cílem je vypracování komplexní analýzy o právech a povinnostech starosty vůči ostatním orgánům obce. Z této analýzy starosta vychází jako spíše slabý článek místní samosprávy, což je v rozporu s rozšířeným názorem o všemocném starostovi. I přes důraz na popis současného stavu je v úvodní části práce zpracován historický vývoj postavení starosty a ostatních orgánů obce. Dále je v práci vymezena činnosti jednotlivých orgánů i funkce obce jako takové. Ve stěžejní části práce je nejprve rozebrán pojem a funkce starosty obce bez ohledu na ostatní obecní orgány. Teprve v následujících podkapitolách je zpracováno postavení starosty vůči jednotlivým orgánům a jejich vzájemná provázanost. Na toto postavení je zde pohlíženo nejen z pohledu právního, ale jsou zde popisovány i neprávní aspekty tohoto vztahu. V souladu s vytyčeným cílem je v práci rozebrána řada aktuálních otázek jako je způsob volby starosty nebo požadavky na jeho osobu či povinnosti vyplívající ze zákona o střetu zájmů. Pro tyto otázky je zde navrženo řešení de lege ferenda. Zvláště pro praxi může být zajímavá část týkající se odpovědnosti starosty a s tím související snaha o vzdělávání starostů ze strany Svazu měst a obcí či Sdružení místních samospráv....
Postavení a význam místních poplatků
BULÍČKOVÁ, Renata
Diplomová práce na téma Postavení a význam místních poplatků se soustředí na dílčí část daňových příjmů obcí, které se podle rozpočtové skladby označují jako místní poplatky. I když mají fakultativní charakter, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů omezuje daňovou pravomoc ohledně stanovení sazby poplatku. Práce se zabývá problematikou místních poplatků ve vybraném kraji České republiky, a to v Kraji Vysočina. Nejprve je však popsán vývoj poplatků na území ČR v letech 2006 až 2016. Následně práce přechází na vývoj v Kraji Vysočina, kde jsou rozklíčovány místní poplatky podle jednotlivých druhů. Další kapitoly jsou věnovány místním poplatkům podle členění v rozpočtové skladbě z pohledu jejich podílu výnosu na příjmech obcí v roce 2016 a četnost využití daných poplatků v témže roce. Na základně provedených výpočtů bylo zjištěno, že průměrný podíl příjmů z místních poplatků se na daňových příjmech v letech 2006-2011 pohyboval kolem 1,80 %. Zavedením místního poplatku za komunální odpad se od roku 2012 do roku 2016 podíl nacházel přibližně na hranici 3 %. Tento rozdíl zapříčinil fakt, že poplatek za komunální odpad tvoří majoritní část příjmů z místních poplatků, a to přibližně 86 %. Z analýzy jednotlivých poplatků dále vyplývá, že nejčetněji ukládaným poplatkem je poplatek ze psů. Ovšem jeho celkové příjmy se na příjmech z místních poplatků podílely pouze 4,50 %. Obdobným podílem (4,80 %) se vyznačují už jen příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství, ostatní poplatky tvoří minimální podíly.
Zhodnocení hospodaření vybrané veřejnoprávní korporace
Otýpková, Jarmila ; Skoupá, Alena (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Blansko v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do třech hlavních částí, v členění na teoretická východiska práce, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část diplomové práce je zpracována dle poznatků čerpaných především z odborné literatury a z platných právních předpisů České republiky. Data a informace potřebné pro zpracování praktické části jsou poté primárně získávány z účetních a finančních výkazů. Na základě těchto podkladů bude možno zhodnotit hospodaření města včetně vytvoření vhodných návrhů, které povedou ke zlepšení hospodářské situace.
Impact of interregional cooperation in the regional management - cases of successful LAGs
ČARKOVÁ, Klára
Cílem diplomové práce je zanalyzovat a zhodnotit činnost vybrané místní akční skupiny (MAS) v rámci regionu. Tato práce hodnotí nejen dosavadní efektivitu práce MAS, ale především její dopad na regionální rozvoj. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z oblasti regionální politiky, politiky rozvoje venkova, spolupráce obcí a vysvětluje pojmy jako metoda LEADER či místní akční skupina. Praktická část přiblíží jak základní charakteristiku fungování MAS, tak nastíní zrealizované projekty, prostřednictvím kterých bude vysvětlen princip a možnosti čerpání finančních podpor daných subjektů. Na základě dotazníkového šetření bude zjištěna participace obcí v daném území MAS. Zástupci jednotlivých obcí svými odpověďmi přiblíží efektivitu vybrané MAS a nastíní tak dopad meziregionální spolupráce. Podle zjištěných informací a výsledků šetření budou na závěr navržena možná zlepšující opatření do budoucna. Výsledkem práce bude zanalyzování vlivu regionální spolupráce MAS na rozvoj regionu.
Investiční záměr města Tábor
Vrbasová, Barbora ; Kubešová, Michaela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední část teoretické části je věnována hospodaření města a obcí, jejich rozvoj a udržitelný rozvoj. V praktické části je charakterizováno město Tábor, popsána konkrétní investice a financování. Závěrem je zhodnocení vlivu investice na rozvoj obce.
Význam málotřídních škol pro obce a jejich obyvatele
DOLEŽALOVÁ, Aneta
Diplomová práce se zabývá významem málotřídních škol pro obce a jejich obyvatele. Cíleně se proto zaměřuje na názory a vzpomínky jednotlivých obyvatel, kteří navštěvovali málotřídní školu ve své obci. Teoretická část práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První se zabývá málotřídním školstvím a druhá učitelem na málotřídní škole. V první kapitole se definuje pojem málotřídní škola, také se nahlíží na historii a rozlišují se typy málotřídních škol. Tato kapitola dále pojednává o málotřídních školách na venkově, zkoumá klima a prostředí na málotřídních školách a jejich výhody a nevýhody. V neposlední řadě nahlíží na málotřídní školu jako na alternativní a také zohledňuje alternativní školy málotřídního charakteru v zahraničí. Druhá kapitola se věnuje učiteli na málotřídní škole, jeho postojům, hodnotám, osobnostním vlastnostem, autoritě a také jeho profesním znalostem a dovednostem. Výzkumná část práce byla realizována polostrukturovanými rozhovory. Kvalitativní výzkum ukázal, že i když bývalí žáci často na málotřídní školu vzpomínají v dobrém, tak ne vždy důvěřují tomuto systému výuky natolik, aby mu bezpodmínečně svěřili své děti. Největším překvapením práce bylo zjištění, že vzpomínky na danou málotřídní školu jsou převážně ovlivňovány vzpomínkami na konkrétního učitele, na jeho osobnost, chování a jednání, ne na školu samotnou. Naopak na přestup do plně organizované školy má většina dotázaných špatné vzpomínky, pro většinu to bylo stresující, špatně se začleňovali do nového kolektivu i nového prostředí, někteří se setkali i se šikanou. I tyto skutečnosti některé obyvatele odrazují od možnosti dát své děti do málotřídní školy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 397 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.