Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice
Podolská, Kateřina
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice Abstrakt Předkládaná práce studuje vliv extraterestrických jevů v celé šíři jejich možného působení na lidskou populaci. Zabývá se jak dopadem změn klimatu indukovaných kolísáním sluneční aktivity na populaci, tak i vlivem koncentrace kosmogenních radionuklidů na lidské zdraví. V úvodu se práce věnuje popisu projevů sluneční aktivity na Zemi, shrnuje dosažené výsledky výzkumu a popisuje použité postupy zpracování dat i jejich zdroje. Primárně se tato práce zaměřuje na souvislost úmrtnosti na vybrané příčiny smrti z tříd příčin smrti VI. nemoci nervové soustavy a IX. nemoci oběhového systému podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v České republice a změn v úrovni sluneční aktivity a jejími výjimečnými výkyvy. Hlavním cílem je zjistit možnou asociaci denních počtů zemřelých podle jednotlivých příčin smrti v členění podle pohlaví a věkových skupin v České republice na globálních i geograficky specifických denních hodnotách slunečních, ionosférických a geomagnetických parametrů metodami statistické analýzy mnohorozměrných dat v letech 1994-2013. Na základě výpočtů metodou obecných lineárních regresních modelů jsou zkonstruovány charakteristiky vystihující dopad sluneční aktivity na lidské zdraví ve sledovaném...
Změny v produkci adipokinetických hormonů u \kur{Pyrrhocoris apterus} v různých částech CNS po působení stresových faktorů
VÁVRA, Jakub
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat změny v produkci adipokinetického hormonu (AKH) v mozku a corpora cardiaca u ploštic Pyrrhocoris apterus v průběhu infekce způsobenou entomopatogenními nematody Steinernema carpocapsae. Efekkty patogenu byly zjišťovány měřením hladiny AKH v CNS za pomocí testu kompetitivní ELISA a imunohistochemická lokalizace se specifickou protilátkou proti P. apterus AKH (Pyrap-AKH). Výsledky potvrdily přítomnost většiny AKH v corpora cardiaca a menší mnosžtví i v mozku. Infekce způsobila navýšení hladiny AKH v obou orgánech ačkoliv kolísání hladiny v mozku bylo mnohem intenzivnější, než to v corpora cardiaca.
Prostorová diferenciace úmrtnosti obyvatelstva v České republice
ŤUKOVÁ, Pavla
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vývoje a prostorové diferenciace úmrtnosti obyvatelstva od roku 1995 do roku 2014, protože toto období se mi jevilo jako vhodný časový úsek ke zmiňované analýze. Cílem práce je zpracovat na základě získaných dat tento demografický proces a pomocí analýz jej vyhodnotit. Na základě literatury jsou v práci vysvětleny důležité definice a pojmy spojené s úmrtností, jakož i faktory, které ji ovlivňují. Téma jsem zpracovala, jak z historického hlediska, tak i z pohledu publikovaných prognóz do budoucna. Nejdůležitější faktory jako mužská nadúmrtnost, kojenecká úmrtnost a nejvýznamnější příčiny úmrtí jsem rozpracovala na úrovni krajů, okresů a ORP v Česku. Pak jsem vyvodila závěry, zda předpokládané otázky platí na všech těchto úrovních a na základě shrnutí všech dostupných dat. Výsledné statistiky prezentuji pomocí grafů, map a tabulek.
Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic nematodes
IBRAHIM, Emad Ahmed Sayed
In this thesis, the effect of infection elicited by entomopathogenic nematodes (EPNs) Steinernema carpocapsae on Pyrrhocoris apterus and Drosophila melanogaster models were evaluated, and a role of adipokinetic hormones (AKHs) during the infection was characterized. These were monitored by determination of mortality, and various biochemical and physiological characteristics such as AKH levels both in the central nervous system (CNS) and in hemolymph, AKH gene expression in CNS, level of anti-oxidative stress markers, general metabolism and level of nutrients in normal and genetically modified insects. At P. apterus the mortality tests revealed that application of AKH increases the efficacy of EPN treatment. This result was confirmed using the firebugs with AKH receptor deficiency. Further, the increase of AKH expression and AKH levels in CNS and hemolymph seemed to be coordinated after the nematode treatment. At the D. melanogaster model also, the effect of adenosine into the above-mentioned characteristics was included. For this, mutants in AKH (AHK1), adenosine receptor (AdoR1) genes, and in both these genes together (AHK1 AdoR1 double mutant) were employed. Altogether, the results confirmed the involvement of AKH, and partially also adenosine into the antistress defense reactions elicited by the nematobacterial infection. Finally, the last part of the study was focused on examination of the vitellogenin (Vg) role in the defense reaction in firebug body P. apterus affected by two entomopathogenic organisms, the nematode S. carpocapsae and the fungus Isaria fumosorosea. The results revealed that Vg proteins play an important role in the defense against both types of the infections and are also able to kill entomopathogenic bacteria Xenorhabdus nematophila, that are symbionts of S. carpocapsae and that increase toxicity of this nematode.
Effects of hydropeaking on the attached eggs of a rheophilic cyprinid species
BARTOŇ, Daniel
Effects of artificial water fluctuations called hydropeaking on the detachment rates of adhesive eggs were studied using a rheophlic fish (asp Leuciscus aspius) as a model species. I attempted to relate egg density to abiotic conditions of the spawning ground and identify optimal conditions for the eggs. Egg densities were also studied during spawning season when hydropeaking occurred. In the experimental setup, egg detachment rates were tested with different speeds, substrate type and exposition time and critical conditions for the eggs were assessed.
Nádorová onemocnění a zdravý životní styl: Socio-epidemiologická studie
Coganová, Klára ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Kulhánová, Ivana (oponent)
Prevalence nádorových onemocnění v celosvětovém měřítku stále stoupá, rychleji v ekonomicky vyspělých zemích. Přitom dle současných vědeckých poznatků by se nejméně jedné třetině případů dalo předejít osvojením zdravého životního stylu. Předkládaná práce si proto kladla za cíl analyzovat prevalenci nádorových onemocnění v souvislosti se životním stylem obyvatel evropských zemí, resp. 63 772 respondentů studie SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Práce obsahuje teoretické ukotvení problému a analytickou část. V empirické části byly sledovány rozdíly v prevalenci onemocnění respondentů z 16 evropských zemí. Metodou binární logistické regrese byl analyzován vztah mezi výskytem nádorových onemocnění celkem a skupinami onemocnění vymezenými konzumací alkoholu, kouřením, obezitou a životním stylem respondentů. Zkoumání bylo rozšířeno o sumarizující ukazatel Index zdravého životního stylu sestaveného z proměnných kouření, nárazová konzumace alkoholu, pohybová aktivita, tělesná hmotnost a konzumace ovoce a zeleniny. Analýza mimo jiné prokázala, že s poklesem indexu zdravého životního stylu se riziko výskytu nádorových onemocnění u mužů i u žen zvyšovalo, výrazněji u mužů. Klíčová slova: nádorová onemocnění, prevalence, index zdravého životního stylu, SHARE, respondent, binární...
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury
Šplíchal, Matěj ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Dzúrová, Dagmar (oponent)
Úmrtnost v zemích východní a jižní Evropy: trendy a struktury Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit vývoj a trendy úmrtnostních poměrů v jižní a východní Evropě od konce druhé světové války do současnosti. Vývoj úrovně úmrtnosti je detailněji analyzován na čtyřech modelových evropských státech. Z jižní Evropy se jedná o Itálii a Portugalsko, z východní Evropy se jedná o Maďarsko a Bulharsko. V úvodní části je zobrazen vývoj hrubé míry úmrtnosti, který je následné doplněn standardizací. Oba tyto základní ukazatele slouží jen pro úvodní zobrazení a dokreslení situace. Dále se pak už práce zabývá podrobnější analýzou vývoje úmrtnosti na základě úmrtnostních tabulek a dekompozičních metod. Po analýze ukazatele naděje dožití při narození, kojenecké úmrtnosti a intervalové délky života jsou následně použity metody rozkladu rozdílu mezi dvěma demografickými ukazateli (metoda Kitagawy, R. Pressata, E. Arriagy a V. M. Shkolnikova). Závěr analytické části se zabývá variabilitou věku při úmrtí. Hypotézy, stanovené v úvodní kapitole, jsou v závěru práce zhodnoceny na základě předešlých výsledků. Klíčová slova: úmrtnosti, naděje dožití při narození, jižní Evropa, východní Evropa
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie
Chráska, Miroslav ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie Abstrakt Práce si klade za cíl zmapovat vývoj úrovně úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel a provést mezinárodní srovnání zemí Evropské unie v rozmezí let 1990 až 2015. Mezi sledované faktory, které ovlivňovat tuto úmrtnost, byla zařazena dopravní legislativa jednotlivých států, počty automobilů a jejich průměrné stáří v uváděných zemích. Jako výchozí metoda analýzy byla vybrána přímá standardizace míry úmrtnosti. Při zjišťování faktorů ovlivňujících úmrtnost při dopravních nehodách byla využita korelační analýza. Na počátku sledovaného období (rok 1990) byly mezi současnými členskými státy Evropské unie výrazné rozdíly v intenzitě úmrtnosti při dopravních nehodách. V průběhu sledovaných let však došlo k postupnému snižování úrovně úmrtnosti a jednotlivé státy se v hodnotách standardizované míry úmrtnosti při dopravních nehodách přibližují. V dlouhodobém horizontu se relativně stálý poměr zemřelých mužů (tři čtvrtiny) vůči ženám (čtvrtina) nemění. Klíčová slova: úmrtnost, dopravní nehody, počet automobilů, stáří automobilů, dopravní legislativa, země Evropské unie, srovnávací analýza
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti: jejich specifika a trendy vývoje
Stýblová, Julie ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Státy s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě: jejich specifika a trendy vývoje Abstrakt Hlavním cílem této práce je analyzovat úmrtnostní poměry ve státech s nejnižší úrovní úmrtnosti na světě mezi lety 1990 a 2013 za každé pohlaví odděleně. Pro zhodnocení vývojových trendů byly použity ukazatele naděje dožití při narození, dále pravděpodobnost úmrtí, která posloužila pro zhodnocení úmrtnosti podle věku, a pomocí jednorozměrné dekompozice byly určeny příspěvky jednotlivých věkových skupin ke změně naděje dožití při narození. Pro detailnější pohled byla hodnocena úmrtnost na vybrané skupiny příčin smrti, která byla analyzována pomocí standardizované míry úmrtnosti a pohled doplnila dvourozměrná dekompozice, díky které byly určeny příspěvky věkových skupin a hlavních tříd příčin smrti, které umožňují zhodnotit, jak se která věková skupina a třída příčin smrti podílela na změně naděje dožití při narození. U všech států dochází ke zvyšování naděje dožití při narození a nejsou pozorovány žádné náznaky zpomalení. Výsledky ukazují, že se k sobě jednotlivé státy přibližují a nevykazují příliš velké rozdíly. Vybrané státy mají podobné trendy, kdy se snižuje úmrtnost ve starších věkových skupinách a dochází ke změně pořadí nejvýznamnějších příčin smrti. Klíčová slova: Úmrtnost, věk a pohlaví, příčiny smrti, naděje...
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích
Straka, Jakub ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Srovnávací analýza úmrtnosti obyvatel v produktivním věku ve vybraných vyspělých zemích Abstrakt Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat vývojové trendy úmrtnostních poměrů produktivního obyvatelstva ve věku 20-64 dokončených let ve 31 vyspělých zemích světa v období 1995-2010 a nalézt a popsat případné podobnosti a rozdílnosti mezi nimi. K tomu byl použit ukazatel intervalové naděje dožití, který souhrnně popisuje intenzitu úmrtnosti v produktivním věku. Pomocí jednorozměrné a dvojrozměrné dekompozice pak byly zjištěny příspěvky jednotlivých věkových skupin a vybraných devíti hlavních skupin příčin úmrtí MKN k rozdílu hodnot intervalové naděje dožití mezi roky 1995 a 2010 v detailněji zkoumaných pěti zemích. Prostřednictvím analýzy vývoje tohoto ukazatele bylo zjištěno, že docházelo k prodlužování průměrné délky života obyvatelstva v produktivním věku ve všech vybraných zemích pro obě pohlaví a rozdíly v intenzitě úmrtnosti se mezi zeměmi snížily. Na tento trend v úrovni úmrtnosti v produktivním věku mezi vyspělými zeměmi hrála pravděpodobně hlavní roli redukce intenzity úmrtnosti obyvatelstva středního věku, především na vnější příčiny ve věkovém intervalu 20-54 let v zemích s nižší hodnotou intervalové naděje dožití. Avšak pro ověření této hypotézy by bylo zapotřebí zanalyzovat i další vyspělé státy s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.