Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 228 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SMV-2019-12: Morfologická analýza miniaturních maleb
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak plynu a relativní vlhkost byla nastavena pro minimalizaci poškození vzorku. Byly použity speciální detektory pro snímání obrazu při nízkých dávkách.
SMV-2019-13: Chemická expertíza měděných vzorků odebraných z prototypu nového motoru v rámci jeho vývoje
Mika, Filip
Vývoj metodologie chemické analýzy a zobrazení měděných vzorků z prototypu nově vyvíjeného motoru pro ověření použitých materiálů.
SMV-2019-14: Morfologická analýza pyrolytického grafitu v bazální a hranové orientaci pro biofyzikální výzkum
Mika, Filip
Vypracování metodiky preparace a zobrazení vloček pyrolytického grafitu ve vysokorozlišovacím SEM bez nutnosti pokovení, tj. bez ztráty informace o reliéfu a jejich skutečné velikosti. Metodika pro morfologickou analýzu jednotlivých vloček ze zorných polí širokých až několik centimetrů.
Výzkumná zpráva č. 2/2019 o morfologické, chemické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní, chemické a morfologické analýzy provedené na sadě\ndodaných vzorků a jejich elektrochemické testování.
Understanding the biodiversity boom in terrestrial hydrophilid beetles
Arriaga Varela, Emmanuel ; Fikáček, Martin (vedoucí práce) ; Beutel, Rolf (oponent) ; Bocák, Ladislav (oponent)
Výsledky obsažené v této disertační práci shrnují výzkum zaměřený na systematiku, taxonomii, evoluční historii a biogeografii tribu Megasternini (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae), skupiny vodomilovitých brouků vyznačující se mimořádnou druhovou diverzitou 600 popsaných druhů a ca. 1000 druhů celkem. Zástupci této skupiny obývají široké spektrum habitatů bohatých na rozkládající se materiál, např. listovou hrabanku, mrtvé pletivo kaktusů, mořské řasy naplavené na pobřeží, květy atd. Vysoká druhová a ekologická diverzita a celosvětové rozšíření dělají z tribu Megasternini modelovou skupinu pro studium procesů ovlivňujících diverzifikaci, biogeografii a evoluci brouků, tj. nejúspěšnější skupiny živočichů. Vědecká část této práce obsahuje sedm studií: tři publikované články, jeden akceptovaný k tisku, jeden zaslaný do redakce a dva rukopisy. Kapitoly 1-4 jsou zaměřeny na taxonomii vybraných skupin různého rozšíření (Velké Antily, severní neotropy, Afrika a JV Asie) a ekologie (druhy obývající hrabanku, rozkládající se kaktusy a květy). Je popsán jeden nový rod a osm nových druhů. Kapitola 5 je revizí všech známých vodomilovitých brouků z baltského jantaru. Ke studiu suboptimálně zachovaných kusů, jejichž znaky nejsou dobře viditelné, jsem použil techniku microCT. Jsou popsány tři nové fosilní...
Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors
Kastnerova, Liubov ; Kazakov, Dmitry (vedoucí práce) ; Šíma, Radek (oponent) ; Feit, Josef (oponent)
Disertační práce MD. Liubov Kastnerové (dříve Kyrpychova) se zaměřuje na histomorfologické a molekulárně biologické vlastnosti vybraných kožních epiteliálních a neepiteliálních nádorů. Je strukturována jako komentář k 20 článkům publikovaným v průběhu čtyř let, které představují dokončené vědecké projekty v Ph.D. studiu. V osmi článcích je autorka první autor, ve zbývajících 12 pracích je spoluautorem. Doktorská dizertační práce je prezentovaná ve formě komentovaného souhrnu vlastních publikací a je rozdělena na kožní epiteliální a neepiteliální nádory. První část, "Kožní epiteliální tumory", obsahuje 14 článků, které jsou členěny do dvou částí: adnexální tumory (9 článků) a léze z anogenitálních "mammary-like" žlázek (AGMLG) (5 článků). Z devíti článků týkajících se adnexálních nádorů je jich 5 zaměřeno na různé benigní a maligní adnexální léze s apokrinní nebo ekrinní diferenciací. Nové poznatky v této části zahrnují identifikaci dosud nepopsaných změn genu MYBL1 v adenoidně cystickém karcinomu kůže a absenci delece lokusu 1p36 v tomto nádoru. Dále prokazujeme chybění korelace mezi buněčným složením a přítomností fúzí CRTC1-MAML2 v hidradenomu, absenci fúzí CRTC3-MAML2 v tomto nádoru, a nové histopatologické znaky a translokace NFIX-PKN1 v primárním kožním sekrečním karcinomu. Také jsme provedli...
Tvaroslovná kompetence žáků 1. stupně základní školy
Juričičová, Iveta ; Sojka, Pavel (vedoucí práce) ; Adam, Robert (oponent)
Závěrečná práce zpracovává téma spisovné češtiny na 1. stupni základních škol. Teoretická práce se zabývá útvary českého národního jazyka, spisovnou češtinou a jejím vývojem, aktuálními jevy v současné češtině, obecnou češtinou, českými nářečími a sociolekty. Dále stručně popisuje vývoj výuky spisovného českého jazyka na školách a další možnosti učitelů. Také rozebírá z morfologického hlediska jednotlivé tvaroslovné změny následně zkoumané v praktické části. Empirická část je kvantitativní analýzou a komparací schopností žáků 1. stupně vybraných škol ve Středočeském kraji identifikovat nespisovný tvar a nahradit ho správným tvarem spisovným. Práce částečně ověřuje zvolené hypotézy a výsledky primárně porovnává s výsledky podobného výzkumu prováděném na 2. stupni základních škol.
VÝZVA JMÉNEM VENKOV
Klumparová, Petra ; Ponešová, Barbora (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá dnešním venkovem. Hledáním základních principů v oblasti územního plánování vznikl názorný Manuál, který klade důraz především na urbanistické otázky a na některé z nich se snaží odpovídat srozumitelnou formou. V převážné části se jedná o schémata, skici, vizualizace apod. Jedním z klíčových témat se stala otázka nové výstavby a tzv. satelitů. Manuál pro tento styl zabírání území nabízí alternativu a motivuje ke vzniku kvalitnějšího prostředí. Základní principy jsou aplikovány na konkrétní obec. Přidanou hodnotou práce je konzultování konceptu Manuálu s devíti starosty vesnic, kteří se dělili o své zkušenosti s výstavbou a plánováním v území a podali zpětnou vazbu k některým kapitolám. Podnětné postřehy starostů jsou v Manuálu zapracovány. Přílohu manuálu tvoří “Příklady dobré praxe”, které přinášejí inspiraci pro tvorbu regionální architektury. Záměrem je nabídnout tento Manuál všem, kteří se podílejí na vedení menších obcí.
Vliv organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry akumulátorů Zinek-vzduch
Smejkal, Jan ; Čech, Ondřej (oponent) ; Chladil, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu vybraných organických aditiv na vlastnosti a morfologii zinkového depozitu na záporné elektrodě při použití u akumulátorů zinek-vzduch. Organická aditiva byla vybrána na základě studia odborné literatury a dříve provedených experimentů. Depozice byla provedena na elektrodách z cínového plechu v roztoku 6 mol/l KOH nasyceného ZnO s přidanými aditivy. Všechna vybraná aditiva byla zkoumána se zaměřením vlivu na morfologii depozitu zinku a s ohledem na jejich schopnost potlačit dendritický růst. Morfologie zinku byla zkoumána za použití elektronového mikroskopu Tescan Vega 3 a rentgenového difraktometru Rigaku MiniFlex HR 600.
Vývoj anotačního nástroje pro Universal Dependencies
Storzerová, Tereza ; Zeman, Daniel (vedoucí práce) ; Mírovský, Jiří (oponent)
Účelem práce bylo vyvinout uživatelsky příjemný nástroj pro rozbor věty. Jedná o aplikaci, v níž má uživatel možnost editovat lingvisticky anotovaná data, konkrétně texty anotované podle pravidel Universal Dependencies. Aplikace umí pracovat s formátem souboru CoNLL- U, lze tedy takový soubor načíst a později do něj úpravy uložit. Vizualizace přehledně a srozumitelně zachycuje strukturu a ostatní anotace věty, které lze jednoduchým způsobem editovat. Nástroj také podporuje vyhledávání v souboru na základě části věty či hodnot atributů slova. Cílem práce bylo zamyslet se nad možnostmi, jak data tohoto druhu nejlépe vizualizovat a upravovat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 228 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.