Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce
Brezina, Lukáš ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními pravidly uvozujícími principiální fungování a vývoj digitálních technologií a robotiky. V práci jsou popsány a shrnuty základní informace o možnostech i rizicích použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Ve svém závěru také obsahuje názory několika odborných a politických autorit vyjadřujících se k danému tématu. Tato práce by chtěla přispět k prohloubení a zintenzivnění debaty nad riziky spojenými s dehumanizací oboru sociální práce v kontextu problematiky použití digitálních technologií a robotizace.
Etický kodex a pedagogika
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Empirická část práce je zaměřena na výzkum. Výzkumná část se opírá o sběr dat pomocí...
Právo, morálka a politika v bioetickém zákonodárství České republiky
Trochtová, Alexandra ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Právo, morálka a politika v bioetickém zákonodárství České republiky Ústředním tématem diplomové práce je bioetické zákonodárství v České republice a vliv morálky a politiky na toto zákonodárství. Práce si klade za cíl zjistit, kdo a za jakých okolností ovlivnil existující nebo neexistující zákonnou úpravu vybraných osmi bioetických institutů: umělé přerušení těhotenství, transplantace, výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, dříve vyslovené přání, umělá reprodukce, změna pohlaví, náhradní mateřství a eutanazie. Práce se v první kapitole zabývá vztahem dvou normativních systémů, a to morálky a práva a ve druhé kapitole se zabývá vztahem morálky a politiky a práva a politiky. Třetí a čtvrtá kapitola reflektuje poznatky z předešlých kapitol na detailní analýze již zmíněných osmi bioetických institutů. Diplomová práce dochází k závěru, že české bioetické zákonodárství je rozkolísané mezi liberálním a konzervativním přístupem a většina podstatných morálních dilemat v zákonné úpravě byla rozhodnuta historicky a dnes představuje morální dědictví zákonodárců předešlých.
Etický kodex a edukace
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Zhodnocení empirické části: Respondenti prokazují znalost aktuálně platných zákonných...
Fenomén skautingu z filosofické perspektivy
Horáčková, Nikol ; Marek, Jakub (vedoucí práce) ; Synek, Stanislav (oponent)
Předmětem této historicko-filosofické práce je zachytit fenomén skautingu, jenž si nárokuje na člověku určitý typ morálky a produkuje určitou individualitu. Skautského člověka interpretujeme prostřednictvím dvou motivů: vztahu člověka k přírodě a k Bohu. Ukážeme si, že pobyt v přírodě je úzce provázán s apelem na všestranný rozvoj osobnosti ve smyslu starořeckého principu kalokagathia. Idealizovanou formu návratu do přírody si zprostředkujeme skrze tři autory: J. J. Rousaua, E. T. Setona a H. Thoreaua. Dále si zproblematizujeme postoj skautského člověka k prvnímu skautskému principu, tedy povinnosti k Bohu. V neposlední řadě si ukážeme, že teprve vyzrálé svědomí umožňuje svobodné a zodpovědné jednání. To je však vždy podmíněno dialogem s vyšší skutečností. Skautský člověk je tedy konstituován jak určitým postojem k přírodě, tak přijetím duchovního života. Teprve život v souladu těchto dvou konstant směřuje skautského člověka k plnohodnotnému lidství.
Výchova jako cesta ke svobodě ve filosofii Jana Patočky
Kalina, Lukáš ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
NÁZEV: Výchova jako cesta ke svobodě ve filosofii Jana Patočky AUTOR: Bc. Lukáš Kalina KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. ABSTRAKT: Tato diplomová práce se bude zabývat pojetím výchovy jako cesty ke svobodě ve filosofii Jana Patočky. Postihne fenomenologická východiska filosofova k výchově ke svobodě a jeho pojetí svobody, a také ukáže problematiku výchovného působení. Bude u filosofa Jana Patočky zkoumat jeho vztah k instrumentálně vedené výchově a všeobecně souvislost mezi instrumentalitou a svobodnou lidskou bytostí. Bude se také zabývat tím, co znamená pro Jana Patočku "být vychováván" či "být vychován" a jakým způsobem se staví k problematice metod výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA: Výchova, svoboda, fenomenologie, trojí existenciální pohyb, otřes, pravda, Patočka
Morálka politiků očima veřejnosti – duben 2018
Tuček, Milan
V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo názory občanů na to, jak přísně by měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Podrobněji byly rovněž zjišťovány postoje českých občanů ke sporům, problémům a aférám, které se objevují v našem politickém a veřejném životě. V tomto případě byl respondentům předložen seznam výroků, s nimiž dotázaní vyjadřovali souhlas, respektive nesouhlas. Naposled byly tyto otázky zjišťovány v březnu 2015.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.