Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etický kodex a pedagogika
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Empirická část práce je zaměřena na výzkum. Výzkumná část se opírá o sběr dat pomocí...
Právo, morálka a politika v bioetickém zákonodárství České republiky
Trochtová, Alexandra ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Právo, morálka a politika v bioetickém zákonodárství České republiky Ústředním tématem diplomové práce je bioetické zákonodárství v České republice a vliv morálky a politiky na toto zákonodárství. Práce si klade za cíl zjistit, kdo a za jakých okolností ovlivnil existující nebo neexistující zákonnou úpravu vybraných osmi bioetických institutů: umělé přerušení těhotenství, transplantace, výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, dříve vyslovené přání, umělá reprodukce, změna pohlaví, náhradní mateřství a eutanazie. Práce se v první kapitole zabývá vztahem dvou normativních systémů, a to morálky a práva a ve druhé kapitole se zabývá vztahem morálky a politiky a práva a politiky. Třetí a čtvrtá kapitola reflektuje poznatky z předešlých kapitol na detailní analýze již zmíněných osmi bioetických institutů. Diplomová práce dochází k závěru, že české bioetické zákonodárství je rozkolísané mezi liberálním a konzervativním přístupem a většina podstatných morálních dilemat v zákonné úpravě byla rozhodnuta historicky a dnes představuje morální dědictví zákonodárců předešlých.
Etický kodex a edukace
Dostál, Pavel ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Teoretická část práce popisuje pohled na moderní školství a jeho výstupy. Zabývá se otázkou měření kvality školství jako takového, přičemž je zmíněn fakt, že pojem kvalita školství není nikde přesně definován. Následně jsou popsány základní funkce školy a jak jsou tyto funkce hodnoceny. Je zmíněn důležitý aspekt spolupráce školy a zákonných zástupců, rodiny žáka v návaznosti na koordinované kurikulum. Tento teoretický rámec osvětluje, v jakém prostředí vzniká a dále se rozvíjí prosociální chování žáků. Návazně jsou uvedeny standardy kvality výchovy charakteru. Standardy obsahují jedenáct principů, které rozvíjejí morální a etické hodnoty všech účastníků edukačního procesu. Popis současných východisek edukace, cíle edukace, metody vedoucí k naplnění stanovených cílů a sociologický pohled na edukaci tvoří další část práce. Udržitelnost morálky a hodnotové role školy, to je závěr sociologického pohledu. Etický kodex, jeho definice, metody tvorby etického kodexu, hrubá struktura a návrh etického kodexu pro vzdělávání (edukaci) jako kodexu, který nastavuje rovnovážný stav všech účastníků vzdělávacího procesu. Vymezení problémových okruhů, základních etických problémů, návrh jejich řešení, to je další kapitola práce. Zhodnocení empirické části: Respondenti prokazují znalost aktuálně platných zákonných...
Fenomén skautingu z filosofické perspektivy
Horáčková, Nikol ; Marek, Jakub (vedoucí práce) ; Synek, Stanislav (oponent)
Předmětem této historicko-filosofické práce je zachytit fenomén skautingu, jenž si nárokuje na člověku určitý typ morálky a produkuje určitou individualitu. Skautského člověka interpretujeme prostřednictvím dvou motivů: vztahu člověka k přírodě a k Bohu. Ukážeme si, že pobyt v přírodě je úzce provázán s apelem na všestranný rozvoj osobnosti ve smyslu starořeckého principu kalokagathia. Idealizovanou formu návratu do přírody si zprostředkujeme skrze tři autory: J. J. Rousaua, E. T. Setona a H. Thoreaua. Dále si zproblematizujeme postoj skautského člověka k prvnímu skautskému principu, tedy povinnosti k Bohu. V neposlední řadě si ukážeme, že teprve vyzrálé svědomí umožňuje svobodné a zodpovědné jednání. To je však vždy podmíněno dialogem s vyšší skutečností. Skautský člověk je tedy konstituován jak určitým postojem k přírodě, tak přijetím duchovního života. Teprve život v souladu těchto dvou konstant směřuje skautského člověka k plnohodnotnému lidství.
Výchova jako cesta ke svobodě ve filosofii Jana Patočky
Kalina, Lukáš ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
NÁZEV: Výchova jako cesta ke svobodě ve filosofii Jana Patočky AUTOR: Bc. Lukáš Kalina KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. ABSTRAKT: Tato diplomová práce se bude zabývat pojetím výchovy jako cesty ke svobodě ve filosofii Jana Patočky. Postihne fenomenologická východiska filosofova k výchově ke svobodě a jeho pojetí svobody, a také ukáže problematiku výchovného působení. Bude u filosofa Jana Patočky zkoumat jeho vztah k instrumentálně vedené výchově a všeobecně souvislost mezi instrumentalitou a svobodnou lidskou bytostí. Bude se také zabývat tím, co znamená pro Jana Patočku "být vychováván" či "být vychován" a jakým způsobem se staví k problematice metod výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA: Výchova, svoboda, fenomenologie, trojí existenciální pohyb, otřes, pravda, Patočka
Morálka politiků očima veřejnosti – duben 2018
Tuček, Milan
V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo názory občanů na to, jak přísně by měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Podrobněji byly rovněž zjišťovány postoje českých občanů ke sporům, problémům a aférám, které se objevují v našem politickém a veřejném životě. V tomto případě byl respondentům předložen seznam výroků, s nimiž dotázaní vyjadřovali souhlas, respektive nesouhlas. Naposled byly tyto otázky zjišťovány v březnu 2015.
Filozofické aspekty výchovy v dialogu mezi Wolfgangem Brezinkou a Zygmuntem Baumanem
Dvořáková, Jana ; Dolista, Josef (vedoucí práce) ; Zátka, Vlastimil (oponent)
Filozofické aspekty výchovy či zkoumání teorie výchovy je filozofickou, teoretickou disciplínou, která si klade za úkol cíle a smysl výchovy jak obecně, tak především pro konkrétního jednotlivce v souvislosti s jeho posláním ve společnosti. Je to disciplína blízká pedagogice a každý správný pedagog by měl znát a postřehnout správné filozofické aspekty výchovy, které infiltruje do své profese v praxi. Analýza současné doby a role člověka v ní nám s Baumanovými východisky umožní pochopit a reinterpretovat některé sociologické fenomény současnosti. Když spojíme aspekty sociologické, získá poslání člověka ve společnosti cíl a smysl jeho výchovy ucelený komplex, na jehož základě je dále možné se zaobírat jednotlivými možnostmi s jejich pro i proti. Pro boj s "nepřítelem" je nutné více se vnořit do mechanizmů a pochodů, doslova ohýbajících náš současný svět s jeho uspořádáním hodnot, pochopit je a vyvrátit, selektovat či nahradit hodnotami skutečně hodnotnými. Analýza a syntéza patří mezi základní a nejčastěji užívané vědecké metody, a proto i zde je k tématu přistupováno z analytického hlediska. Jedná se o dekompozici celku na dílčí, hlavní a vybrané části (výchovné cíle, výchova a víra, současná, moderní a pluralitní společnost), která se snaží nalézt a identifikovat jejich podstatné vlastnosti, stejně jako...
Slušnost z pohledu čtyř generací
DRÁTOVSKÁ, Viktorie
Bakalářská práce se zabývá otázkou slušnosti z pohledu různých věkových generací. Cílem je zjistit, jaký mají pohled na slušnost různé skupiny a dále porovnávat názory mezi sebou. Také se snaží zjistit možné příčiny odlišnosti názorů. V teoretické části jsou obsaženy definice pojmů, které jsou spjaté s danou tématikou. Objevují se zde proto pojmy jako etika, morálka, etiketa, zdvořilost či deviantní chování. Praktická část byla realizována pomocí strukturovaných rozhovorů, které následně byly zpracovány kvantitativně, graficky pro lepší orientaci. V diskuzi jsou výsledky konfrontovány s vývojovou psychologií, kde jsou popsány možné příčiny, které vedly respondenty k jejich odpovědím. Závěr práce obsahuje shrnutí obou částí. V přílohách se vyskytují odpovědi respondentů všech věkových skupin.
Etické otázky v profesi - Vězeňská služba České republiky
ŠINDELÁŘ, Jan
Cílem předložené bakalářské práce je zjistit, jaké povědomí mají příslušníci vězeňské služby o etice. Zda jsou dodržovány nebo porušovány etické zásady a jaká vznikají etická dilemata při přímém výkonu služby. Jak je řeší ostatní příslušníci a jak se s nimi vyrovnávají po stránce pracovní i soukromé. Je zde použita metoda tzv. hloubkových rozhovorů na základě výběru pěti subjektů, které musí být uváděny v anonymitě. Zpracoval jsem s nimi hloubkový rozhovor dle předem stanovených otázek. Z těchto pěti rozhovorů jsem vytvořil přehled stěžejních bodů včetně rozdílnosti v názorech jednotlivých subjektů. V závěru bakalářské práce se vyjadřuji komplexně k rozdílnosti názorů subjektů a toho, co by se mohlo ve Vězeňské službě České republiky změnit k lepšímu ve vztahu k příslušníkům. Součástí této práce jsou čtyři přílohy. V první příloze je zaznamenáno všech pět polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Ve druhé příloze jsou vysvětleny stupně morálky podle Kohlberga. Ve třetí příloze je seznam dostupných mezinárodních dokumentů, kterými se řídí VSČR. Ve čtvrté příloze je graf recidivy v penologickém pojetí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.