National Repository of Grey Literature 50 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Hodnocení ekologických rizik
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Machala, Miroslav ; Kohoutek, Jiří ; Holoubková, Irena ; Hofman, Jakub ; Čupr, Pavel ; Bláha, Luděk ; Anděl, Petr ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Region specifický přístup jako metodika využívající data dostupná z biomonitoringu pro hodnocení vlivu plošně působících ekologických katastrof. Praktické možnosti bioindikace pro hodnocení vlivu přírodních katastrof v různých ekosystémech. Možnosti vypracování "krizových" plánů pro hodnocení ekologických rizik pro území potenciálně zasažitelná povodněmi a vypracování region specifické strategie bioindikace a hodnocení rizik. Vypracování strategie pro indikaci expozice a účinku známých i dosud málo sledovaných skupin polutantů v průběhu katastrof typu povodní - současná aplikace chemických, toxikologických a molekulárně biologických metod. Koncepční dopracování metodiky hodnocení ekologických rizik postihující vliv na biologické systémy od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň ekosystémů. Prezentace EcoRA.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Manuál metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je v současnosti nejlepší dostupný nástroj pro predikci potenciálního nebezpečí a negativních dopadů antropogenních aktivit na strukturu a funkci ekosystému. Hodnocení může být obecně použitelné nebo místně specifické a je často součástí velice komplexních studií. Komplexnost problematiky EcoRA se ale netýká jen širokého spektra problémů, ale i kvantitativního rozsahu - v podstatě každá technologická činnost, výrobní proces či výraznější stavitelská aktivita představují potenciální riziko pro existující ekosystémy. Do procesu hodnocení ekologických rizik tedy musí vstupovat i lidé, pro které tato činnost nepředstavuje hlavní odbornost nebo pracovní náplň. Potřeba standardizované metodiky je pak vynucena i rozsahem řešených problémů a nutností předat jednotný, byť obecnější návod na jejich řešení. Bez ohledu na složitost konkrétní situace je metodika EcoRA založena na jednotném metodickém schématu, jehož dodržení je nepodkročitelným standardem všech typů hodnocení.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Petřík, Petr ; Černý, Tomáš ; Moravec, Jaroslav ; Kolbek, Jiří
Předmětem biomonitoringu v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko byla v roce 2001 dřevinná i bylinná složka lesních společenstev (subxerofilní doubravy asociace Potentillo albae-Quercetum, dubohabřiny asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum a květnaté bučiny asociace Tilio cordatae-Fagetum). Dále bylinná složka lučního společenstva s kriticky ohroženým taxonem Gentianella baltica a dalšími vzácnými taxony ČR jako Orchis morio, Orchis ustulata, Phyteuma orbiculare a Primula veris. Ve třech klimaxových lesních společenstvech bylo s ohledem na přezvěření oblasti a eutrofizaci území zjišťováno kvalitativní a kvantitativní složení bylinného, keřového i stromového patra na oplocených a kontrolních plochách. Na travnatých svazích potoka Klíčavy bylo provedeno fytocenologické snímkování lučních porostů se zvláštním zřetelem na četnost populací vzácných a ohrožených taxonů. Na téže lokalitě byl sledován průběh řízené sukcese na místě bývalého pole.
Výzkum a management lesních ekosystémů na území Národního parku České Švýcarsko
EKOLES-PROJEKT, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Biomonitoring lesních ekosystémů na území České Švýcarsko. Strategie managementu nepůvodních (introdukovaných) dřevin. Příprava podkladů pro nový plán péče a nový lesní hospodářský plán. Specifikace cílů a parametrů řešení projektu. Dosažené cíle a stav prací
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Příloha B-I. Informační vstupy - zdrojová data pro EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Pro hodnotitele ekologického rizika je sběr dostupných informací, které slouží jako zdrojová data pro EcoRA, jednou z hlavních aktivit v procesu. Má stěžejní význam pro kvalitu EcoRA, neboť pouze maximální množství údajů o problému, eliminuje možnost vzniku chyb v procesu EcoRA. Dostatek vstupních informací zaručuje komplexnost a proveditelnost EcoRA. V neposlední řadě má také ekonomický význam, neboť existující kvalitní data mohou často nahradit nákladné měření expozice, účinků či vlastností prostředí.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II - Zkrácená verze metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Obsahem této části zprávy je kompaktní přehled základních pojmů a postupů spjatý s hodnocením ekologických rizik, neklade si za cíl být vyčerpávajícím vědeckým textem, ale spíše podkladem pro budoucí začlenění metodiky EcoRA a jejich pojmů do legislativních předpisů.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Softwarové nástroje zajišťující implementaci metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Software DATEST je databáze ekotoxikologických testů, shromažďující parametrická data o jednotlivých testech, citace, autory, a webové odkazy (URL) ve formě hierarchicky uspořádaných databázových tabulek. Toto uspořádání umožňuje provádět jednoduchým způsobem dotazy nad daty, filtrovat testy podle zadaných kritérií a prohlížet výsledky výběru.
Výzkum a management lesních ekosystémů na území Národního parku České Švýcarsko: Přehled zastoupení nepůvodních dřevin
EKOLES-PROJEKT, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Tabulkový přehled zastoupení dřevin v NP České Švýcarsko podle věkových stupňů. Tabulkový přehled zastoupení dřevin v NP České Švýcarsko podle bonity, plochy, zásoby. Zastoupení jednotlivých introdukovaných dřevin podle porostních skupin (etáží).
Výzkum a management lesních ekosystémů na území Národního parku České Švýcarsko
EKOLES-PROJEKT, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Biomonitoring lesních ekosystémů na území České Švýcarsko. Strategie managementu nepůvodních (introdukovaných) dřevin. Příprava podkladů pro nový plán péče a nový lesní hospodářský plán.

National Repository of Grey Literature : 50 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.