Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 526 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Analýza výsledků osobní dozimetrie na vybraných pracovištích FN Plzeň
ŠEFLOVÁ, Daniela
V diplomové práci s výše uvedeným názvem jsem v úvodní části obecně popsala danou problematiku. V úvodní části je popsáno ionizující záření, historie a současnost, jeho druhy a využití a také ochranné pomůcky, které jsou nezbytně nutně používány při práci s ionizujícím zářením. Zabývala jsem se způsoby monitorování pracovníků, pracovišť i pacientů, dále limitováním a veškerými veličinami, které popisují nebo charakterizují ionizující záření. V další části diplomové práce jsem se zaměřila na osobní monitorování, kde jsem popsala druhy dozimetrů. V diplomové práci jsou uvedeny právní předpisy - zákony, vyhlášky a nařízení vlády, které dávají právní rámec dané problematice. V závěrečné části této práce jsem popsala radiodiagnostickou činnost na pracovišti Digitální subtrakční angiografie, Gastroenterologie a Intervenční kardiologie, Fakultní nemocnice Plzeň, z jejichž činnosti jsem čerpala podklady pro tuto práci. Cílem této diplomové práce bylo zjistit naměřené hodnoty dávek ionizujícího záření u zdravotnického personálu, analyzovat je a posoudit zajištění radiační ochrany na vybraných pracovištích FN Plzeň. V teoretické části jsem využila veškerých dostupných zdrojů, zahraniční i české literatury. Zdroje jsou uvedeny na závěr této práce. Práce je zaměřena na kvantitativní výzkum, který jsem realizovala v praktické části pomocí statistiky. Veškeré zpracovávané hodnoty efektivních dávek z osobních dozimetrů jsem získala z evidence Fakultní nemocnice v Plzni. Údaje uvedené v diplomové práci jsou naměřené dávky zdravotnického personálu za posledních sedm let. Dávky byly naměřeny pomocí OSL dozimetrů, které jsou v dnešní době nejpoužívanějším dozimetrem ve zdravotnictví. Hlavním záměrem diplomové práce, vzhledem k tomu, že pracuji jako radiologická asistentka, bylo posouzení a rozbor efektivních dávek u radiologických asistentů, lékařů a zdravotních sester na vybraných pracovištích FN Plzeň, nikoli u pacientů, kteří byli na těchto pracovištích vyšetřeni. Z hlediska pacientů se jedná o lékařské ozáření, spjaté mnohdy s akutní pomocí a záchranou života, prováděné, ale vždy v souladu s principy radiační ochrany - zdůvodnění, optimalizace. Studium dávek pacientů nebylo předmětem předložené diplomové práce.
Diagnostické metody použitelné pro monitorování sušícího procesu cihlářských výrobků
Sarvaš, Ondřej ; Sokolář, Radomír (oponent) ; Nevřivová, Lenka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem diagnostických metod použitelných pro monitorování sušícího procesu cihlářských surovin. Na základě rozsáhlé rešerše odborné literatury je vytipováno několik parametrů, které je vhodné během sušení monitorovat. Dále je navržena metodika měření těchto vytipovaných parametrů. V experimentální části je na ostřené a neostřené cihlářské surovině postupně ověřena použitelnost všech popsaných metod: měření povrchové teploty v klimatické komoře, stanovení rozložení vlhkosti ve vzorku, stanovení vlhkostní difuzivity, stanovení pevnosti v tahu, stanovení rychlosti průchodu ultrazvukových vln a stanovení dynamického modulu pružnosti. Provedené experimenty a získané zkušenosti ukazují, že minimálně dvě z výše zmíněných metod monitoringu jsou velice vhodné a přínosné – vlhkostní difuzivita a pevnost v tahu. V práci byl podrobně popsán postup stanovení vlhkostní difuzivity materiálu. Byla popsána závislost vlhkostní difuzivity na čase, tedy na vlhkosti sušeného materiálu, a byly popsány rozdíly mezi ostřenou a neostřenou surovinou. V rámci praktického ověřování experimentu navrženého pro stanovení pevnosti v tahu při různých vlhkostech zkušebního vzorku, byl navržen nový tvar zkušebních těles a nový přípravek umožňující jejich uchycení v hydraulickém lisu. Z výsledků této práce vyplývá, že pevnost v tahu keramických výlisků je primárně závislá na vlhkosti materiálu, druh suroviny ovlivňuje pevnosti v tahu minimálně.
Monitoring stokové sítě ve městě Brně
Dvorský, Petr ; Prax,, Petr (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá monitoringem stokové sítě ve městě Brně. V rešeršní části je proveden přehled nejpoužívanější měřící techniky pro monitoring stokové sítě – hladinoměry, průtokoměry, automatické vzorkovače. Praktická část se věnuje samotnému monitoringu stokové sítě v Brně za účelem dílčího posouzení přínosů projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ realizovaném v letech 2012 - 2014. Měrná kampaň probíhala od června do října roku 2017. V rámci práce byla provedena instalace měřící techniky a sběr naměřených dat. Po skončení měrné kampaně byla data vyhodnocena z několika hledisek – počet přepadů, množství odlehčených vod, poměr ředění a množství vypouštěného znečištění. Dále bylo provedeno hydraulické a stavebně technické posouzení potrubí stokových sítí a odlehčovacích komor a posouzení množství dešťových vod. Výsledky vyhodnocení byly porovnány s výsledky předchozích monitorovacích kampaní a s daty získanými před realizací projektu. Na základě toho byla stanovena přínosnost projektu.
Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů v České republice pomocí satelitních dat Sentinel-2
Lukeš, Petr ; Strejček, R. ; Křístek, Š. ; Mlčoušek, M.
Předkládaná metodika má za cíl navrhnout komplexní systém celoplošného hodnocení zdravotního stavu lesních porostů České republiky na základě analýzy satelitních dat Sentinel2. Metodika řeší celý proces od zpracování zdrojových satelitních dat pomocí zcela nového přístupu založeného na využití všech dostupných satelitních pozorování a jejich zpracování do formy bezoblačných mozaik České republiky za využití přístupu analýzy velkých dat. V\nnásledném kroku jsou produkty odvozené z těchto bezoblačných mozaik (vegetační indexy a jiné analýzy obrazu) porovnány s rozsáhlou databází pozemního šetření zdravotního stavu lesních porostů (hodnoty indexu listové plochy vzorkované v rámci vývoje metodiky - dále LAI, databáze defoliací porostů ICPForests, hyperspektrální letecká data pro vybrané zájmové území, globální databáze detekce těžby). Pro produkty s nejlepším vztahem k pozemním hodnotám indexu listové plochy je vyvinut predikční statistický model zisku hodnot LAI ze satelitních dat. Zdravotní stav porostů je hodnocen na základě sledování meziroční změny hodnot LAI pro bezoblačné mozaiky generované v maximu vegetační fáze vegetace, kde jsou jednotlivé pixely zařazeny do čtyř tříd zdravotního stavu dle míry růstu či poklesu LAI ve sledovaném období. Finální hodnocení zdravotního stavu je aplikováno na úrovni katastrálních území, kde je každé katastrální území zařazeno do čtyř tříd zdravotního stavu na základě procentického zastoupení porostů nejnižší třídy zdravotního stavu (výrazný pokles LAI) k celkové lesnatosti porostů do 80 let věku.
Optimalizace radiační ochrany na oddělení radiodiagnostiky FN Plzeň
ŠEFLOVÁ, Daniela
V diplomové práci s výše uvedeným názvem jsem v úvodní části obecně popsala danou problematiku. V diplomové práci je popsáno ionizující záření, historie a současnost, jeho druhy a využití a také ochranné pomůcky, které jsou nezbytně nutně používány při práci s ionizujícím zářením. Zabývala jsem se principem monitorování pracovníků, pracovišť i pacientů, dále limitováním a veškerými veličinami, které popisují nebo charakterizují ionizační záření. V další části diplomové práce jsem se zaměřila na dozimetrii, kde jsem popsala druhy dozimetrů. V diplomové práci jsou uvedeny právní předpisy zákony, vyhlášky a nařízení vlády, které dávají právní rámec dané problematice. V závěrečné části této práce jsem popsala radiodiagnostickou činnost na oddělení Digitální subtrakční angiografie, Gastroenterologie a Intervenční kardiologie, Fakultní nemocnice Plzeň, z jejichž činnosti jsem čerpala podklady pro tuto práci. Cílem této diplomové práce bylo zjistit naměřené hodnoty dávek ionizujícího záření u zdravotnického personálu a analyzovat zajištění radiační ochrany na oddělení radiodiagnostiky FN Plzeň. K porovnání byly využity naměřené hodnoty z osobních dozimetrů zdravotnického personálu na uvedených pracovištích FN Plzeň. V teoretické části jsem využila veškerých dostupných zdrojů, zahraniční i české literatury. Zdroje jsou uvedeny na závěr této práce. Práce je zaměřena na kvantitativní výzkum, který jsem použila v praktické části pomocí statistiky. Veškeré zjištěné hodnoty z osobních dozimetrů jsem získala z evidence Fakultní nemocnice v Plzni. Údaje uvedené v diplomové práci jsou naměřené dávky zdravotnického personálu za posledních sedm let. Dávky byly naměřeny pomocí OSL dozimetrů, které jsou v dnešní době nejpoužívanějším dozimetrem ve zdravotnictví. Hlavním záměrem diplomové práce, vzhledem k tomu, že pracuji jako radiologická asistentka, bylo zkoumání dávek u radiologických asistentů, lékařů a zdravotních sester na oddělení radiodiagnostiky FN Plzeň, nikoli u pacientů, kteří byli na těchto odděleních vyšetřeni. Z hlediska pacientů se jedná o lékařské ozáření, a v tomto případě není stanoven limit pro ozáření.
Využití dat Sentinel-1 pro sledování managementu luk
Doležal, Jan ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Brodský, Lukáš (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce bylo najít a kvantifikovat souvislost mezi koherencí, entropií, polarimetrickým úhlem alfa získaným z radarových dat Sentinel-1 a sečením luk/pastvou. Výzkum probíhal v lokalitě Krkonošského národního parku. Pro sestavení a ověření aplikované metodiky byl 5krát proveden sběr dat v terénu. K dispozici byla hodinová srážková data od ČHMÚ, která ale nemusela být použita - nebyly zaznamenány žádné srážky v době snímání. Potvrdila se závislost mezi sečením a hodnotou koherence. Po sečení byla mediánová koherence na polygonech vyšší než před sečením. Výsledky byly podobné pro VH i VV polarizaci. Koherence na polygonech zůstala vyšší i po 12-24 dnech. Celkem byly zkoumány dvě odlišné geometrie pořízení dat (vzestupná a sestupná dráha letu). Výsledky v obou případech byly podobné. Pro polarimetrické parametry nebyla prokázána korelace mezi polarimetrickými parametry a sečením nebo pastvou. Klíčová slova: radar, SAR, Sentinel-1, koherence, polarimetrie, sečení luk
Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou komora-pilíř ve velkých hloubkách
Šňupárek, Richard ; Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan
Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu povrchu. Na základě výsledků napěťo-deformačního monitoringu byla provedena podrobná analýza stability chodeb z hlediska konvergence, deformačního chování okolního horninového masivu a funkce použité výztuže ve dvou sledovaných oblastech s rozdílnými geologickými i provozními podmínkami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring a komparace pohybového zatížení u elitních hráček fotbalu
Chlastáková, Jitka ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Monitoring a komparace pohybového zatížení u elitních hráček fotbalu Cíle: Zjistit a porovnat velikost pohybového zatížení hráček fotbalu v závislosti na týmu a hráčském postu. Zjistit rozdíly pohybového zatížení hráček v 1. a 2. poločase a rozdíly vítězného a nevítězného utkání. Metody: Testovaná skupina se skládala z 27 fotbalistek týmu SK Slavia Praha a reprezentace žen ČR. Měření proběhlo v osmi přátelských a jednom ligovém utkání během zimního přípravného období 2018 (leden - březen). Získávání dat probíhalo nepřímo (zprostředkovaně), tedy pozorováním, protože data byla zaznamenávána pomocí přístrojů. Data byla následně přenesena do počítače, kde došlo ke zpracování. Sběr dat proběhl s využitím přístroje GPSports a sporttesteru "Polar T34". Výsledky: Vyššího pohybového zatížení, ačkoliv ne tak patrného, dosáhly hráčky Slavie, o tom svědčí rozdíly v průměrné dosažené vzdálenosti (x̄ = 246, 54 m; 2,48%), dále pak běh ve vysoké intenzitě, kde rozdíl činil 30,42 m, tedy 2,92% a počet sprintů, ale i opakovaných se také nacházel u hráček Slavie na vyšší úrovni (rozdíl v počtu sprintů činil 10,65, tedy 9,66% a v počtu opakovaných sprintů 52, tedy 7,13%). Mezi nejvytíženější hráčky patří v průměrné celkové dosažené vzdálenosti střední záložnice x̄ = 10639,27 ± 1075,82 m, nejvíce sprintující...
Monitorování běhu OS Linux
Korček, Juraj ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Trchalík, Roman (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a následná implementácia monitorovacieho nástroja pre operačné systémy GNU/Linux. Tento nástroj sleduje jednotlivé logy a taktiež vyťaženia zdrojov a pri zistení chyby, vysokého zaťaženia alebo abnormálneho správania systému notifikuje systémového administrátora o všetkých dôležitých incidentoch. Výsledný produkt je určený hlavne pre systémových administrátorov, ktorým zjednoduší prácu tým, že ich upozorňuje iba na dôležité zmeny v systéme. Nástroj je implementovaný v jazyku Python a je rozdelený do menších nezávislých skriptov z dôvodu ľahšej implementácie nových skriptov. Tento programovací jazyk bol zvolený kvôli bezproblémovej podpore medzi rôznymi distribúciami GNU/Linux.
Monitorování peerů BitTorrent na základě informací z distribuované hašovací tabulky
Vaško, Martin ; Pluskal, Jan (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je monitorovanie peerov v rámci siete BitTorrent. Pozornosť sa upiera na distribuované hašovacie tabuľky, konkrétne MLDHT. V poslednej dekáde sa pozornosť zameriava aj na to, ako efektívne dokážeme v tejto sieti monitorovať. Existujúce algoritmy vôbec nezaisťujú aktuálnu efektivitu, a preto sa odporúča zaviesť odhad presnosti pomocou Bernoulliho procesu. Cieľom monitorovania je zaistiť čo najvyššiu úspešnosť vyhľadávania peerov. Práca sa venuje návrhom aplikácie a implementácií metód s modelom Bernoulliho procesu. Z meraní vyplýva, že prehľadávanie do hĺbky (LIFO) je lepšie z krátkodobého hľadiska. Experimenty sa venujú efektivite monitorovania v čase, odhadom chyby prehľadávania a efektivite modelovanej pomocou Bernoulliho procesu. Výsledkom práce je odporúčaná doba monitorovania s vysokou efektivitou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 526 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.