Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 521 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití dat Sentinel-1 pro sledování managementu luk
Doležal, Jan ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Brodský, Lukáš (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce bylo najít a kvantifikovat souvislost mezi koherencí, entropií, polarimetrickým úhlem alfa získaným z radarových dat Sentinel-1 a sečením luk/pastvou. Výzkum probíhal v lokalitě Krkonošského národního parku. Pro sestavení a ověření aplikované metodiky byl 5krát proveden sběr dat v terénu. K dispozici byla hodinová srážková data od ČHMÚ, která ale nemusela být použita - nebyly zaznamenány žádné srážky v době snímání. Potvrdila se závislost mezi sečením a hodnotou koherence. Po sečení byla mediánová koherence na polygonech vyšší než před sečením. Výsledky byly podobné pro VH i VV polarizaci. Koherence na polygonech zůstala vyšší i po 12-24 dnech. Celkem byly zkoumány dvě odlišné geometrie pořízení dat (vzestupná a sestupná dráha letu). Výsledky v obou případech byly podobné. Pro polarimetrické parametry nebyla prokázána korelace mezi polarimetrickými parametry a sečením nebo pastvou. Klíčová slova: radar, SAR, Sentinel-1, koherence, polarimetrie, sečení luk
Stabilita chodeb při dobývání uhlí metodou komora-pilíř ve velkých hloubkách
Šňupárek, Richard ; Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan
Za účelem ověření napěťo-deformačních projevů dobývání metodou chodba-pilíř v hloubce až 900 m pod povrchem byl implementován rozsáhlý systém geotechnického monitoringu a sledování deformací a pohybu povrchu. Na základě výsledků napěťo-deformačního monitoringu byla provedena podrobná analýza stability chodeb z hlediska konvergence, deformačního chování okolního horninového masivu a funkce použité výztuže ve dvou sledovaných oblastech s rozdílnými geologickými i provozními podmínkami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring a komparace pohybového zatížení u elitních hráček fotbalu
Chlastáková, Jitka ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Monitoring a komparace pohybového zatížení u elitních hráček fotbalu Cíle: Zjistit a porovnat velikost pohybového zatížení hráček fotbalu v závislosti na týmu a hráčském postu. Zjistit rozdíly pohybového zatížení hráček v 1. a 2. poločase a rozdíly vítězného a nevítězného utkání. Metody: Testovaná skupina se skládala z 27 fotbalistek týmu SK Slavia Praha a reprezentace žen ČR. Měření proběhlo v osmi přátelských a jednom ligovém utkání během zimního přípravného období 2018 (leden - březen). Získávání dat probíhalo nepřímo (zprostředkovaně), tedy pozorováním, protože data byla zaznamenávána pomocí přístrojů. Data byla následně přenesena do počítače, kde došlo ke zpracování. Sběr dat proběhl s využitím přístroje GPSports a sporttesteru "Polar T34". Výsledky: Vyššího pohybového zatížení, ačkoliv ne tak patrného, dosáhly hráčky Slavie, o tom svědčí rozdíly v průměrné dosažené vzdálenosti (x̄ = 246, 54 m; 2,48%), dále pak běh ve vysoké intenzitě, kde rozdíl činil 30,42 m, tedy 2,92% a počet sprintů, ale i opakovaných se také nacházel u hráček Slavie na vyšší úrovni (rozdíl v počtu sprintů činil 10,65, tedy 9,66% a v počtu opakovaných sprintů 52, tedy 7,13%). Mezi nejvytíženější hráčky patří v průměrné celkové dosažené vzdálenosti střední záložnice x̄ = 10639,27 ± 1075,82 m, nejvíce sprintující...
Monitorování běhu OS Linux
Korček, Juraj ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Trchalík, Roman (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a následná implementácia monitorovacieho nástroja pre operačné systémy GNU/Linux. Tento nástroj sleduje jednotlivé logy a taktiež vyťaženia zdrojov a pri zistení chyby, vysokého zaťaženia alebo abnormálneho správania systému notifikuje systémového administrátora o všetkých dôležitých incidentoch. Výsledný produkt je určený hlavne pre systémových administrátorov, ktorým zjednoduší prácu tým, že ich upozorňuje iba na dôležité zmeny v systéme. Nástroj je implementovaný v jazyku Python a je rozdelený do menších nezávislých skriptov z dôvodu ľahšej implementácie nových skriptov. Tento programovací jazyk bol zvolený kvôli bezproblémovej podpore medzi rôznymi distribúciami GNU/Linux.
Monitorování peerů BitTorrent na základě informací z distribuované hašovací tabulky
Vaško, Martin ; Pluskal, Jan (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je monitorovanie peerov v rámci siete BitTorrent. Pozornosť sa upiera na distribuované hašovacie tabuľky, konkrétne MLDHT. V poslednej dekáde sa pozornosť zameriava aj na to, ako efektívne dokážeme v tejto sieti monitorovať. Existujúce algoritmy vôbec nezaisťujú aktuálnu efektivitu, a preto sa odporúča zaviesť odhad presnosti pomocou Bernoulliho procesu. Cieľom monitorovania je zaistiť čo najvyššiu úspešnosť vyhľadávania peerov. Práca sa venuje návrhom aplikácie a implementácií metód s modelom Bernoulliho procesu. Z meraní vyplýva, že prehľadávanie do hĺbky (LIFO) je lepšie z krátkodobého hľadiska. Experimenty sa venujú efektivite monitorovania v čase, odhadom chyby prehľadávania a efektivite modelovanej pomocou Bernoulliho procesu. Výsledkom práce je odporúčaná doba monitorovania s vysokou efektivitou.
Alarm na aktivity v blockchainech kryptoměn
Vokráčko, Lukáš ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Popularita kryptoměn roste a s ní také poptávka po nástrojích, které umožňují monitorování transakcí. V této práci se zabývám několika nejrozšířenějšími kryptoměnami postavených na technologii blockchain a popisuji možnosti, jakými je možné detekovat výskyt specifických adres v transakcích. Zhodnotil jsem již existující nástroje a popisuji aplikaci Cryptoalarm, která je navržena pro systematické monitorování transakcí za účelem detekce zapojení specifických adres v transakcích. Cryptoalarm skenuje blockchainy kryptoměn Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcah, Dash, Ethereum a umožňuje zasílání notifikací v reálném čase.
Vyhledávání konkrétních osob na záznamech z bezpečnostních kamer
Jezerský, Matouš ; Hradiš, Michal (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který umožňuje vyhledávání a rozpoznávání osob ve videozáznamech. Nejprve je proveden teoretický rozbor související problematiky, poté je na základě tohoto rozboru proveden návrh a dle návrhu dále implementován systém. Pro rozpoznávání obličejů je využito konvolučních neuronových sítí a v implementaci především knihoven dlib a OpenFace. V systému je využito paralelizace a distribuce úkonů mezi více zařízeními a je také dbáno na způsob praktického využití, při kterém můžeme mít často k dispozici jen málo informací o vyhledávané osobě. Systém dosahuje celkové přesnosti detekce a rozpoznávání osob cca 70% až 80% dle úlohy. Lze jej využít např. k vyhledání konkrétní osoby v záznamu, odhadu počtu celkových průchodů či průchodů jedné osoby a také ke zjštění výskytů neznámých osob v daném prostředí.
Rozšíření pro webový prohlížeč zaměřené na ochranu soukromí
Červinka, Zbyněk ; Lichtner, Ondrej (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá bezpečností, soukromím a anonymitou uživatelů na internetu. V práci jsou popsány sledovací mechanismy a přístupy, které monitorují a odesílají informace o uživatelích. Takto uniknuté informace mohou být následně použity k identifikaci konkrétního uživatele, monitorování a analýze jeho chování na konkrétních webových stránkách nebo mohou být tyto informace zneužity jiným způsobem (např. odcizení a zneužití hesla nebo čísla platební karty). V rámci této práce je popsána a otestována funkcionalita a spolehlivost současných doplňků webových prohlížečů slibující uživatelům ochranu při pohybu na internetu. Následně je v rámci této práce navržen a implementován doplněk, který demonstruje přístup ke zvýšení soukromí a anonymity prostřednictvím techniky redefinování a zapouzdření původní implementace řady JavaScriptových funkcí a objektů, a to v době před začátkem zpracování načítané webové stránky. Spouštění obalovacího kódu v této době zajistí, že žádný jiný kód v načítané webové stránce nebude nikdy moci využívat původní implementaci. Doplněk je v rámci práce také důkladně testován. Závěr práce se zabývá celou řadou dalších možností rozšíření implementovaného doplňku.
Implementace služby poskytující frontu zpráv v technologii cloud computing
Hanus, Tomáš ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Práca hovorí o rôznych spôsoboch komunikácie medzi komponentami distribuovaného systému. Popisuje komunikáciu formou výmeny správ a zároveň pripomína, aké existujú alternatívy. Približuje rôzne modely výmeny správ, rôzne formáty správ a rôzne špecifikácie. Sú detailne predstavené komerčné nástroje ActiveMQ, RabbitMq a Kafka. Dôraz je kladený na predstavenie princípu, akým vymieňajú správy, možnosti ich škálovateľnosti a ďalšie. Na základe popísaných vlastností je navrhnutá webová služba. Jej účelom je správa a monitorovanie nástroja podľa používateľovho výberu a jednoduchá zmena použitého nástroja za iný. Navrhnutá aplikácia je implementovaná v jazyku Kotlin pre zvolený nástroj RabbitMQ. Implementované riešenie umožňuje jednoduchú výmenu správ cez REST api.
Monitorování síťového provozu s identifikátory obsahujícími národní abecedy
Talašová, Irena ; Vrána, Roman (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací podpory síťových identifikátorů obsahujících národní znaky v software projektu SProbe, který je navržen pro monitorování síťových toků. Bylo nutno otestovat a zhodnotit stav vybraných síťových aplikací pracujících nad protokoly SMTP, POP3, IMAP, FTP nebo SIP. Na základě získaných informací bylo navrženo rozšíření stávajícího software projektu SProbe o modul pro podporu monitorování síťového provozu se znaky národních abeced. Navržené řešení bylo následně naimplementováno a důkladně byla otestována funkčnost celého výsledného systému. Dále je v této práci navržena a implementována úprava testovacího prostředí pro rychlejší a efektivnější testování systému se zaměřením na testy obsahující diakritiku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 521 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.