Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 542 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Out of Scope? Open science monitoring and grey literature
Schöpfel, Joachim ; Prost, Hélène
Příspěvek hodnotí, zda a jak EU a francouzský Open Science Monitor poskytují kvalitativní a kvantitativní údaje o šedé literatuře, jako jsou např. konferenční příspěvky, vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy, working papers nebo preprinty. Jak je šedá literatura zahrnuta ve zdrojích dat, v metodice a ukazatelích, v publikovaných průzkumech a případových studiích? Autoři zkontaktovali projektové týmy Monitoru, aby se dozvěděli více o jejich budoucích projektech a zda zamýšlejí věnovat větší pozornost nekomerční oblasti akademické komunikace.
Plný text: Schopfel_Prost_fulltext - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Schopfel_Prost_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Schopfel_Prost_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Schopfel_Prost_video - Stáhnout plný textMP4
Fluorinated micropollutants in the environment
Hatasová, Nicolette ; Cajthaml, Tomáš (vedoucí práce) ; Klusoň, Petr (oponent)
Perfluórované látky (PFCs) sa radia medzi perzistentné organické polutanty. Ich rozsiahle použitie v koncových produktoch určených pre nás, spotrebiteľov vedie k nárastu ich výskytu v povrchovej a podzemnej vode, pôde a vzduchu a celkovo vo svetovom ekosystéme. V tejto diplomovej práci bola vyvinutá metóda na stanovenie 19 perfluórovaných látok. Táto metóda bola použitá pre detekciu PFCs v reálnych vzorkách pitnej vody a vo vzorkách čistiarenského kalu v Českej republike. Metóda je založená na pre-extrakcii vzoriek a následnej kvapalinovej chromatografii s hmotnostným detektorom s negatívnou chemickou ionizáciou (LC-MS). Na stanovenie vodných vzoriek bola vyvinutá metóda extrakcie na pevnej fáze (SPE), pomocou ktorej boli vyhodnotené reálne koncentrácie PFCs v 8 vzorkách pitnej vody z ČR. Celkový súčet koncentrácií analyzovaných PFCs vo vzorkách bol 4 - 23 ng/L. Pri spracovaní čistiarenského kalu pomocou zrýchlenej extrakcie rozpúšťadlom (ASE) bol pozorovaný matricový efekt, ktorý ovplyvňoval ionizáciu a viedol k falošným, pozitívnym resp. negatívnym výsledkom. Pre odstránenie matričných látok boli použité kolónky SPE ENVI-Carb. Pomocou takto optimalizovanej metódy bolo analyzovaných celkovo 23 vzoriek čistiarenských kalov z rôznych lokalít v ČR. Najviac zastúpená látka vyskytujúca sa v životnom...
Posouzení eliminace léčiv při úpravě pitné vody umělou infiltrací
Chupík, Jan ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Eckhardt, Pavel (oponent)
Vodárna Káraný zásobuje Prahu pitnou vodou zhruba jednou třetinou její celkové spotřeby. K výrobě pitné vody využívá dva hlavní způsoby: umělou infiltraci a břehovou infiltrace. Dvouletý monitoring obsahu 90 léčiv a metabolitů zhodnocuje výskyt těchto látek v řece Jizeře i v obou postupech této výroby. Výsledky monitoringu poukazují na systematický výskyt léčiv v řece Jizeře pod Mladou Boleslaví v koncentracích od desítek ng/l až po stovky ng/l (Acesulfan a Oxypurinol). Umělá infiltrace nedokázala odstranit šest léčiv z vody (Primidon, Sulfamethaxxazol, Karbamazepin, Lamotrigin, Ibuprofen, Gabapentin, Acesulfan a Oxypurinol). Ve výsledcích monitoringu z břehové infiltrace se vyskytovala pouze čtyři léčiva (Ibuprofen, Kofein, Oxypurinol a Acesulfan). Díky tomu se jeví břehová infiltrace jako účinnější metoda při eliminaci léčiv než umělá infiltrace. Klíčová slova: léčiva, pitné vody, statistická analýza, monitoring
Monitoring serverů
Straka, Ivan ; Čejka, Rudolf (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Práca rieši monitoring serverov so zameraním na úložiská a systémové záznamy formou modulov do informačného systému KNOTIS. Systém upozorňuje zodpovedné osoby na nezvyčajné aktivity na serveri, či zhoršujúci sa stav úložísk, ktorý môže viesť k zlyhaniu a~následnej strate dát. Práca popisuje automatický zber dát, ich transformáciu a uživateľské rozhranie, ktoré je vytvorené vo webovom prostredí a umožňuje nastavenie rôznych parametrov sledovania serverov. Informácie o stave diskov poskytuje technológia SMART a~práca berie ohľad na využitie diskových polí, či technológiu LVM. Riešenie monitoruje aj najdôležitejšie súbory systémových záznamov -- auth.log, syslog a kern.log a záznamy aplikácie apache.
Portál pro sledování stavu herních serverů
Skála, Dominik ; Hynek, Jiří (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce je vyvinutí monitorovací aplikace herních serverů, která se zabývá sběrem a vizualizací monitorovaných dat.  Práce nejprve pojednává o existujících řešeních, o jejich výhodách a nevýhodách. Na základě tohoto pozorování je tvořen návrh řešení, zejména návrh monitorovací aplikace a také návrh moderní webové aplikace s aplikačním rozhraním. Aplikační rozhraní je vyvinuto v jazyce PHP ve frameworku Yii. Samotné webové rozhraní je vyvinuto v JavaScriptové knihovně ReactJS. Nezávislou aplikací je monitorovací aplikace, která je také vytvořena v jazyce PHP. Na závěr práce je provedeno zhodnocení dosažených výsledků a efektivity monitorovací aplikace, z dosažených výsledků jsou také vyvozovány další varianty implementace monitoringu a dalších rozšíření aplikace.
Vyhodnocování stavebně-technického stavu stokové sítě
Bártík, Tomáš ; Malaník,, Stanislav (oponent) ; Raclavský, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. Práce je rozdělena na dvě části. Cílem první části je problematika navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocování stavu stokových sítí a kanalizačních přípojek. V části druhé bylo z kamerových záznamů provedeno zatřídění poruch dle kódovacího systému ČSN EN 13508-2. Každý úsek byl následně ohodnocen technickými ukazateli, díky kterým byl vyhodnocen celkový technický stav. Z vyhodnocení vyplynulo, že jeden z úseků je v kritickém stavu. Mělo by se řešit opatření pro zlepšení stavu tohoto úseku. Z tohoto důvodu jsou navrženy dva druhy možnosti sanace.
Návrh optimalizace a monitoringu infrastruktury serverovny podniku
Hink, Tomáš ; TUČEK, Daniel (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a realizace optimalizace a také monitoringu serverovny podniku. Optimalizace spočívá v návrhu přístupového systému a měření teploty serverovny, dále návrhu systému řízení napájení a automatických startů infrastruktury, serverovou a síťovou optimalizací infrastruktury, managementem vizualizačního řešení a monitoringem sítě.
Měřící a řídicí systém pro tepelné čerpadlo
Ščepka, Ondrej ; Morávek, Jan (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Táto diplomová práca popisuje problematiku meracieho a riadiaceho systému pre tepelné čerpadlo. V prvej časti práce je popísaný princíp činnosti tepelného čerpadla, jeho základné časti. Druhá časť obsahuje rozdelenie tepelných čerpadiel podľa spôsobu získavania a odovzdávania tepla. Nasleduje kapitola obsahujúca všeobecný popis stavu systému pred modernizáciou. V praktickej časti práce sa nachádza návrh a realizácia nového riadiaceho a monitorovacieho systému vrátane popisu jednotlivých komponentov. V závere práce je overené použitie navrhnutého riadiaceho a monitorovacieho systému tepelného čerpadla pre meranie jeho prevádzkových vlastností.
Monitoring a řízení procesů v bioplynových stanicích
Trubač, Daniel ; Vondra, Marek (oponent) ; Máša, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení bioplynových stanic. Zabývá se vznikem bioplynu a fungováním bioplynové stanice. Samostatná část je věnována popisu faktorů ovlivňujících efektivitu a stabilitu procesu fermentace a způsobům jejich měření. V závěrečné části jsou představeny nejnovější technologie v oblasti monitoringu a řízení bioplynových stanic. Jako velmi slibný směr dalšího vývoje se zdá být využití systémů pro podporu rozhodování v bioplynových stanicích.
Input data for municipal waste collection routes optimization
Kulich, Marek ; Nevrlý, Vlastimír (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
The aim of the thesis is to describe the systems of collection of separated waste as well as collection monitoring, which includes identification of containers, sensors and data transfer. The data is then summarized and analyzed for use in the optimization software that uses advanced ARP models. The practical part is devoted to the analysis of real data sets. On selected geographical area are determined the parameters of waste, the plan of the collection routes and their evaluation. The use of local infrastructure will be then shown by cartographic representations of the routes in the maps.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 542 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.