Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 451 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bank credit risk management in the low-interest rate environment
Maivald, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah prostředí nízkých úrokových sazeb k ban- kovním ukazatelům kreditního rizika pomocí panelových dat pokrývajícími banky zemí Eurozóny, Dánska, Japonska, Švédska a Švýcarska během období let 2011-2017. Práce využívá metody system-GMM se zapojením bankovně- specifických a makroekonomických proměnných. Tato práce navazuje na e- xistující literaturu zkoumající efekty nízkých úrokových sazeb na profitabilitu bank a pokouší se odhadnout tyto následující hypotézy: Eventuální vliv nízkých úrokových sazeb na ukazatel ohrožených úvěrů (NPL), míru rizikově vážených aktiv (RWA) k celkovým aktivům a vliv na změnu ukazatele Tier 1 kapitálu. Práce má tyto tři hlavní závěry: Zaprvé, výsledky naznačují, že setrvání v období záporných úrokových sazeb může ovlivnit ukazatel NPL a odhalují po- tenciální vztah 3měsíčních mezibankovních sazeb k ukazateli NPL. Tato práce nicméně zamítá hypotézy ohledně ostatních dvou ukazatelů. Zadruhé, studie odhaluje bankovní heterogenitu jako signifikantní faktor kreditního rizika. Zá- věrem, práce přispívá s využitím aktuálních dat k literatuře zaměřené na zk- oumání určujících vlivů NPL, RWA a ukazatele Tier 1 kapitálu,...
Unconventional Monetary Policy Tools - Description and Evaluation of their Efficiency
Bandžak, Denis ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Buliskeria, Nino (oponent)
Tato práce se zabývá vyšetřením role nekonvenčních nástrojů měnové politiky během světové finanční krize a po jejím ukončení s obzvláštním důrazem na tři hlavní části - jejich popis, implementaci a efektivitu. Zavedením důkladné diskuse, jež se zakládá na dřívějších a nejaktuálnějších studiích na toto téma, naše práce poskytuje aktualizovaný pohled na klasifikaci jednotlivých nástrojů nekonvenční měnové politiky, která je často používáná nesprávně dnešní literaturou. Dále obohacujeme naši diskusi popisem různých strategií, které byly využívány centrálními bankami během světové finanční krize a po jejím ukončení spolu s budoucími plány a tendencemi centrálních bank v oblasti monetární politiky. Naši práci zakončujeme vlastní analýzou efektů kvantitativního uvolňování na HDP a index spotřebitelských cen použitím modelu bayesovské vektorové autoregrese spolu se znamínkovými restrikcemi aplikovaným na Japonsko, eurozónu, Velkou Británii a USA. Aplikací daného modelu nalézáme výraznější a signifikantnější efekt kvantitativního uvolňování na HDP a index spotřebitelských cen u VB a USA než u eurozóny a Japonska. Nicméně je nutné, aby tyto závěry byly uváženy s nejvyšší mírou opatrnosti, jelikož je náš model velmi zjednodušený a zároveň náchylný na zvolené parametry. Klíčová slova: měnová politika,...
Monetary Policy, Macroprudential Policy and Financial Stabiliy in the Post-Crisis Framework
Malovaná, Simona ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent) ; Juselius, John Mikael (oponent) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Tato dizertační práce je složena ze čtyř empirických článků analyzujících a diskutujících politiky centrální banky v po-krizovém období. Po světové finanční krizi začali centrální bankéři a další regulátoři čelit mnoha novým výzvám, mezi které patří dlouhé období uvolněné měnové politiky, vedlejší efekty měnové politiky na finanční stabilitu a interakce makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní a měnové politiky. Nad rámec toho se musí vypořádat s nejistotou ohledně transmise a efektivnosti nově zaváděných makroobezřetnostních opatření. Empirické analýzy se zaměřují primárně na Českou republiku a její bankovní sektor s malou výjimkou první eseje. Za využití dat pro Českou republiku a pět zemí eurozóny první esej ukazuje, že měnové zpřísňování má negativní dopad na poměr úvěrů k HDP a na poměr kapitálu k aktivům bank, přičemž tyto efekty výrazně zesilují od poloviny 2011. Toto podporuje názor, že uvolněná měnová politika přispívá k budování finančních nerovnováh, resp. podporuje růst úvěrového cyklu. Druhá esej hodnotí transmisi vyšších dodatečných kapitálových požadavků vycházejících z kapitálových polštářů a kapitálových požadavků pod Pilířem 2 na kapitálový poměr bank, kapitálový přebytek a implicitní rizikové váhy. Výsledky ukazují, že banky sníží svůj kapitálový přebytek v reakci na vyšší kapitálové...
The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports
Teichman, Jiří ; Paulus, Michal (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Diplomová práce vyhodnocuje efekt kurzového závazku České národní banky na český sektorální export. Díky tomu ukazuje, jak mohou nekonvenční měnové politiky ovlivnit export. K vyhodnocení dopadu intervencí používáme metodu syntetických kontrol. Tato metoda sestaví syntetický export pro Českou repub- liku z dat podobných zemí, které nebyly ovlivněné intervencemi, a porovná je se skutečnými českými exporty v období po intervencích. Očekáváme pozitivní efekt kurzového závazku České národní banky na český export, protože inter- vence zapříčinily podhodnocení koruny, které zvýšilo poptávku po českém zboží v zahraničí. Dále očekáváme pozitivní dopad stabilního směnného kurzu s eu- rozónou, protože exportéři budou vystaveni nižší nejistotě. Pouze pro polovinu exportních sektorů ukazují výsledky pozitivní dopad intervencí. Kladný efekt stabilního směnného kurzu nebyl potvrzen, protože dopad na země eurozóny byl v některých katergoriích nižší než na zbylé země. Výsledky pro celkový sek- torální export byly stabilní napříč různými specifikacemi modelu a byly pod- pořeny výsledky analýz pro české bilaterální exporty do největších destinací. Nejdůležitějším přínosem této práce je aplikace metody syntetických kontrol na celkové sektorální exporty, pro které dříve nebyla využita. Jelikož metoda fun- govala...
The Effects of Monetary Policy on Housing Prices: Evidence from the Czech Republic
Michalec, Jan ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Holub, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem mezi úrokovou mírou, cenami nemovitostí a hlavními makroekonomickými ukazateli. Konkrétně zkoumám vliv monetární politiky na ceny nemovitostí v České republice. Hypotézy předpokládají, že zvýšení úrokové míry, které cílí na stabilizování cen nemovitostí, jde na úkor hospodářského výsledku. To by znamenalo, že centrální banka čelí kompromisu mezi makroekonomickou a finanční stabilitou. Ekonometrická část je založena na vektorovém autoregresním modelu a nezávislý šok měnové politiky je vygenerován na základě Choleskyho analýzy. Podle výsledků je možné usoudit, že se v české ekonomice vyskytuje nákladný kompromis mezi makroekonomickou a finanční stabilitou.
Assessing Economic Linkages between the EU and the Eastern Europe Neighbours
Moisei, Daniela ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Charles University Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies MASTER'S THESIS Assessing Economic Linkages between the EU and the Eastern Europe Neighbours Author: Bc. DanielaMoisei Supervisor: Prof. Roman Horváth, Ph.D. Academic Year: 2017/2018 Abstrakt Uvedená studie analyzuje ekonomické vazby mezi pěti zeměmi střední a východní Evropy (Česká republika, Rumunsko, Moldavsko, Gruzie a Ukrajina) a eurozónou, v období 2006-2017, prostřednictvím modelu vektorové autoregrese s blokovou restrikcí. Model vektorové autoregrese umožňuje vyhodnotit intenzitu a přetrvávání domácích a evropských šoků na čtyřech makroekonomických ukazatelích: reálný HDP, krátkodobá úroková míra, index spotřebitelských cen a měnový kurz. Hlavní zjištění ukazují, že členské státy EU jsou s eurozónou více spojené a reagují na vnější faktory za méňě než 10 měsíců. Nicméně centrální banky východoevropských zemí značně reagují na šoky měnové politiky ECB. Země východního partnerství a členské státy EU střední Evropy mají těsné vztahy s eurozónou, zejména s ohledem na mezinárodní přenos cenových šoků a synchronizaci ekonomických aktivit. Česká republika a Rumunsko mohou být pro východoevropské země relevantními modely, k dosažení své hlavní aspirace - integrace do EU. Diplomová práce, také, představuje přehled o asociačních...
The Performance of inflation targeting in emerging market economies
Reshketa, Sidita ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Turnovec, František (oponent)
The aim of the thesis is to study the performance of emerging economies under the inflation targeting as a framework. This framework is characterized by the direct target that it has on inflation which should be achieved within a period. Inflation targeting was initially adopted by industrialized economies, and the outcomes throughout the years have been substantially good for other economies to join this framework. The dataset used is updated with data from after the financial crises allowing space for us to test another hypothesis about the importance of inflation targeting during the financial crises. We used difference to difference model to test our hypothesis and we concluded that inflation targeting does not have any significant statistical effect on the output growth, but it does have a statistical significant effect in the inflation rate. We also pointed out that the economies that were targeting inflation during the financial crises performed much better compared to the ones which did not. JEL Classification E31, E44, G01 Keywords Inflation targeting, emerging and developed economies, financial crises Author's e-mail sreshketa@gmail.com Supervisor's e-mail tomas.holub@cnb.cz
Nestandardní měnové nástroje centrálních bank
Šikulová, Markéta ; Bažantová, Ilona (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Nestandardní měnové nástroje centrálních bank Abstrakt Cílem práce je analýza nestandardních měnových nástrojů centrálních bank a jejich dopadů na příkladu konkrétního použití těchto nástrojů Českou národní bankou a Evropskou centrální bankou. V první části práce je nejprve vymezena podstata, nositelé, úkoly i cíle měnové politiky. Jsou také rozebrány její nástroje, a to standardní i nestandardní. Z nestandardních nástrojů je bližší pozornost věnována teoretickému vymezení kvantitativního uvolňování, záporných úrokových sazeb a dlouhodobého udržování kurzového závazku. Zabývám se také právním zakotvením, organizací, cíli, historií a pojetím měnové politiky dvou vybraných centrálních bank, tedy ČNB a ECB. V další části práce je pak představena konkrétní podoba nestandardních opatření využitých ČNB a ECB, jsou osvětleny konkrétní důvody, jež centrální banky vedly k jejich implementaci, cíle, s kterými je přijímaly, a dopady, které tato opatření měla na ekonomiku ČR, respektive eurozóny. Na základě provedené analýzy je potvrzena testovaná hypotéza, že České národní bance i Evropské centrální bance se používáním zvolených nestandardních nástrojů měnové politiky podařilo dostát cílů vytyčených před jejich zavedením. Nicméně stále zůstává mnoho rizik a nejistot spojených s využitím nekonvenční měnové politiky. V...
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Krajíčková, Lucie ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Abstrakt Jako téma diplomové práce jsem si vybrala Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti. Cíl spočívá v analýze právního postavení a činnosti ČNB. Jedná se o téma velmi rozsáhlé, neboť ČNB vyvíjí aktivity jak na úrovni národní, evropské i mezinárodní. ČNB je nezávislou, vysoce důvěryhodnou a velmi mocnou institucí. ČNB je ústřední bankou ČR, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize. Jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu. Díky širokému spektru úkolů jsem se v práci zaměřila na posouzení její měnové politiky, jako její nejdůležitější činnosti. Realizace měnové politiky spočívá ve schopnosti zvolit takovou výši úrokových sazeb, které inflaci udrží na nízké ale stabilní úrovni, přičemž nedojde ke zbytečnému zpomalení, resp. zrychlení tempa růstu ekonomiky. Cílem transmisního mechanismu ČNB je udržet celkovou inflaci v úzkém koridoru 1-3 %. Při porovnání reálného vývoje průměrné čtvrtletní míry inflace a prognózy měnověpolitické inflace stanovené pro dané období od 3. Q 2008 do 2. Q 2019 lze dospět k závěru, že způsobené výkyvy bylo ze strany ČNB možné ovlivnit jen těžko. ČNB v zásadě vždy zvolila vhodnou strategii z hlediska prováděné měnové politiky, ve většině případů však rozsah...
How Much of the Macroeconomic Variation in Ukraine Originates From External Shocks?
Fedorova, Alona ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
v Abstrakt Cílem diplomové práce je prozkoumání relativní důležitosti zahraničních šoků na ukrajinskou ekonomiku v časovém období 2/2012 - 12/2016. Cíle je dosaženo pomocí aplikace SVAR modelu s blokovou restrikcí. Práce indikuje, že se externí šoky způsobené EU a Ruskem podílejí významnou mírou na makroekonomických změnách ukrajinské ekonomiky. Konkrétně pak zahraniční šoky tvoří až 97% změn v produkci ukrajinské ekonomiky a až 85% inflace. Na druhou stranu však zahraniční měnové šoky (obojí z EU a z Ruska) tvoří jen minimální podíl na změnách makroekonomických proměnných ukrajinské ekonomiky. Na závěr ukazujeme, že zahrnutí Ruska do "zahraničního" modelu je důležité k dosažení správné specifikace modelu. Pokud bychom nebrali v úvahu efekty ruské ekonomiky na ukrajinskou, zjišťujeme, že proměnné ukrajinské ekonomiky přehnaně reagují na šoky pocházející z EU. V práci docházíme k závěru, že by Ukrajinská národní banka měla důkladně sledovat externí vývoj k naplňování jejích inflačních cílů. Klasifikace E52, F41, F42 Klíčová slova vektorová autoregrese, zahraniční šoky, měnová politika, Ukrajina E-mail autora alonafedorova0@gmail.com E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 451 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.