Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 378 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porozumění textu u žáků mladšího školního věku z hlediska hlasitého čtení a poslechu
Kubíková, Adéla ; Špačková, Klára (oponent)
Předkládaná rigorózní práce vychází z práce diplomové, která si kladla za cíl zmapovat úroveň porozumění narativního textu u žáků čtvrtých ročníků ZŠ. Práce se zabývá porozuměním textu z hlediska poslechu a hlasitého čtení. Předložená práce je tradičně rozdělena na část teoretickou a empirickou. V první části práce jsou představena teoretická východiska zkoumané problematiky porozumění čtenému a naslouchanému textu se zaměřením na porovnání těchto dovedností z pohledu českých i zahraničních studií. Pozornost je dále zaměřena na samotné vlastnosti textu ovlivňující porozumění čtenému, diagnostiku čtení a řadu dalších faktorů promítajících se do čtenářského porozumění. Těžištěm této práce je její empirická část, v níž jsou porovnány závěry vlastního výzkumného šetření s výsledky tříletého výzkumného projektu GAČR Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika. Rigorózní práce reaguje na zjištění výše zmíněného výzkumného projektu, který dospěl k odlišným závěrům než mezinárodní výzkumné studie. Hlavním cílem předložené práce je objasnit příčinu této rozdílnosti. Jedním ze zvažovaných faktorů je odlišná úroveň textů porozumění. Výzkumné šetření je proto nově doplněno o jazykový rozbor textů, který detailně porovnává oba texty čtenářského porozumění použité ve výzkumných šetřeních. KLÍČOVÁ SLOVA...
Vliv Jiu-Jitsu na motorický vývoj u dětí z pohledu fyzioterapie. Podtitul: S využitím Akrální koaktivační terapie
Krejzlová, Markéta ; Marečková, Soňa (vedoucí práce) ; Tichá, Monika (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Markéta Krejzlová Vedoucí práce: Mgr. Soňa Marečková Název bakalářské práce: Vliv Jiu-Jitsu na motorický vývoj u dětí z pohledu fyzioterapie S využitím Akrální koaktivační terapie Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce zjišťuje vliv Jiu-Jitsu a Akrální koaktivační terapie na motorické schopnosti u dětí mladšího školního věku. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část stručně popisuje řízení motoriky, shrnuje poznatky o motorickém vývoji dítěte do období mladšího školního věku a uvádí rozdělení motorických schopností. Dále teoretická část představuje bojové umění Jiu-Jitsu a metodu Akrální koaktivační terapie. Praktická část zahrnuje tříměsíční spolupráci s deseti vybranými dětmi z tréninkové skupiny Jiu-Jitsu. Těchto deset dětí bylo rozděleno do dvou skupin, kdy jedna cvičila pouze Jiu-Jitsu a druhá cvičila Jiu-Jitsu s prvky ACT. Na začátku a na konci stanovené doby cvičení proběhlo testování motorických schopností a diagnostika aker dle ACT. Cílem práce je zhodnocení výsledků tříměsíčního cvičení Jiu-Jitsu a Akrální koaktivační terapie. V testech došlo po tříměsíčním cvičení ke zlepšení u všech motorických schopností. Samotné cvičení bojového umění Jiu-Jitsu vedlo k rozvoji síly, vytrvalosti, koordinace a flexibility....
Vnitřní motivace fotbalových hráčů kategorie starších přípravek
Jelínek, Martin ; Harsa, Pavel (vedoucí práce) ; Peřinová, Radka (oponent)
Název: Vnitřní motivace fotbalových hráčů kategorie starších přípravek. Cíle: Hlavním cílem je zjištění úrovně vnitřní motivace fotbalových hráčů starších přípravek. Metody: V praktické části práce jsem k získání potřebných dat zvolil dotazník. Výsledky: Výsledky mé práce ukazují vysokou úroveň vnitřní motivace u dotazovaných hráčů. Hráči se na hřiště těší, trénují také mimo klubový tréninkový proces a uvádějí, že se sami chtějí stát profesionálními hráči. Klíčová slova: fotbal, starší přípravka, motivace, vnitřní motivace, mladší školní věk.
Úroveň znalostí žáků 1. stupně vybrané ZŠ o zdravém způsobu stravování
Indráková, Kateřina ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá postoji žáků ke zdravé stravě při možnosti vlastní svobodné volby. Představuje možná opodstatněná rizika nastávající při nedostatečně včasné informovanosti. Většina ohrožení psychických i zdravotních nastává již ve starším školním věku. Z tohoto důvodu je má část zaměřena na mladší školní věk, kde je nezbytné primární prevenci proti těmto hrozbám již aplikovat. Cílem mé diplomové práce je podat informace o úrovni znalostí žáků o zdravém způsobu stravování se zohledněním biologický, psychologických a sociálních aspektů, kterými jsou ovlivňováni. Výzkum jsem realizovala na 1. stupni pražské základní školy. Jako metody výzkumy byly použity kvantitativní dotazníkové šetření, složené z uzavřených a otevřených otázek. Výsledky podávají ucelený obraz o postojích a úrovni informovanosti žáků o zdravé stravě s ohledem na jejich vlastní stravovací návyky před koncem 1. stupně ZŠ a před přestupem na 2. stupeň ZŠ nebo odchodem na víceletá gymnázia. Z výzkumu vyplynula příležitost k ovlivňování těchto názorů ve chvíli, kdy se v mladším školním věku utvářejí a zpevňují, samostatným školním předmětem. Tím dát žákům příležitost zvýšit, rozšířit a utřídit si informace poskytované rodinou, které jsou někdy nedostačující a zavádějící. Často jsou tyto znalosti ovlivněny socioekonomickou...
Sledování úrovně držení těla a vztahu mezi držením těla a tělesnou zdatností u mladších školních dětí
Vojtíková, Lenka ; Dvořáková, Hana (vedoucí práce) ; Miklánková, Ludmila (oponent) ; Blahutková, Marie (oponent)
Název: Sledování úrovně držení těla a vztahu mezi držením těla a tělesnou zdatností u mladších školních dětí Cíl: Cílem práce je zjistit úroveň držení těla a vztah držení těla k jednotlivým složkám tělesné zdatnosti a k volnočasovému pohybovému režimu u vybrané skupiny dětí mladšího školního věku Metody: Výzkumný soubor tvořilo 147 dětí, 77 chlapců a 70 dívek z 1. - 3. tříd ve věku od 6,3 do 9,9 let. Hodnocení držení těla bylo provedeno testem dle Matthiase, který byl pro potřeby práce modifikován, takto upravený test byl v pilotní studii ověřen. K testování zdatnosti byly využité testy z testové baterie UNIFITTEST 6-60 včetně zjišťování základních somatických parametrů, testová batertie byla doplněna testem hloubka předklonu v sedu. Ke zjištění objemu pohybových aktivit byl využit dotazník, resp. anketa, kterou, s ohledem na věk dětí, vyplňovali rodiče. K vyhodnocení dat byly vyžity statistické metody k hodnocení významnosti rozdíků (t-test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test) a ke zjišťování těsnosti vztahů byla použita korelační analýza (Spearmanův korelační koeficient), posuzována byla i věcná významnost zjištěných vztahů a rozdílů. Výsledky: Výsledky prokázaly značný výskyt vadného držení těla u sledované skupiny dětí mladšího školního věku, celkově bylo ve sledovaném souboru 54,7% dětí...
Hudebně pohybové činnosti v rozvoji hudebnosti u dětí mladšího školního věku
Bukačová, Monika ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Tichá, Libuše (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem hudebnosti a hudebně pohybových činností v mladším školním věku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část seznamuje čtenáře charakteristikou mladšího školního věku a se somaticko-fyziologickými, psychickými a sociálními charakteristikami tohoto období. Dále popisuje prostředky, které mají vliv na hudebnost dítěte. V této práci jsou vyjmenovány základní hudebně-pohybové činnosti a jejich důležité aspekty, závěr této části je orientován na odborné publikace se zaměřením na klavírní hru, kde autoři ve svých dílech využívají pohybové prvky nebo hudebně-pohybové aktivity k přímému zlepšení vlivu hry na klavír. Praktická část vychází z teoretických poznatků. Zvolili jsme pedagogický experiment s technikou jedné skupiny a k tomuto záměru jsme využili klavírní skladby. Problematika kvalitativního výzkumu je zaměřena na propojení klavírní hry s hudebně-pohybovou činností. Ve výzkumu jsou popsány cíle, výzkumné metody, předmět a jeho organizace. Pro děti byl vypracován vlastní tematický program s názvem Cestování s Malým princem, který popisuje metodické kroky podporující vyjádření obsahu hudby a pochopení určité problematiky. Výsledky byly zapisovány do tabulek. KLÍČOVÁ SLOVA Mladší školní věk, hudebnost, hudební dovednosti, hudebně-pohybové činnosti,...
Age-related variables in ELT training
Koutská, Iva ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatury RIGORÓZNÍ PRÁCE ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Age-related variables in ELT training Příprava učitelů anglického jazyka pro různé věkové skupiny Mgr. Iva Koutská, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro střední školy Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk 2020 Abstrakt Příprava (budoucích) učitelů anglického jazyka má v České republice dlouhou tradici, nicméně existuje zde jedna oblast, která je v přípravě budoucích učitelů anglického jazyka i v další přípravě/v dalším rozvoji stávajících učitelů anglického jazyka stále podceňovaná, a to je příprava (budoucích) učitelů anglického jazyka pro různé věkové skupiny, respektive pro všechny věkové kategorie. Programy přípravy učitelů anglického jazyka jsou orientované na základní školy (tj. 1. stupeň a 2. stupeň) a na střední školy. Typický český absolvent je tedy připraven a vzdělán k výuce anglického jazyka pro věkovou skupinu 6-19 let. Nicméně počet učitelů anglického jazyka v pre-primárním vzdělávání, či v kurzech pro dospělé a seniory stoupá každým dnem a vzdělávání v andragogice ani učitelství pro mateřské školy s přípravou (budoucích) učitelů anglického jazyka není nijak propojeno. Což v důsledku znamená, že učitel...
Hodnocení techniky běhu u dětí mladšího školního věku
Sklenářová, Lucie ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
Název: Hodnotící kritéria v technice běhu u mladšího školního věku Cíle: Cílem práce je provést hodnotící kritéria v technice běhu u mladšího školníku věku. U vybraných dětí jsem pozorovala jejich techniku běhu v jednotlivých kritérií. Ze získaných dat budeme dále zjišťovat jak a v čem se vybrané děti zlepšily. Budeme pozorovat a posuzovat jednotlivá kritéria, která nám pomohou k celkové technice v běhu. Metody: Při výzkumu byla použita metoda experimentu, tedy pozorování a měření za uměle navozených podmínek. Výsledky: Zjistila jsem, že u dětí mladšího školního věku se lze po dobu dvou měsíců razantně zlepšit v dané technice běhu. V tomto období mají děti velký potenciál naučit se novým pohybům. Domnívám se, že opakovaná specifická běžecká cvičení pomáhají ke zlepšení techniky v běhu. Klíčová slova: odraz, běžecký krok, vertikální a horizontální pohyb těžiště, pohyb horních končetin
Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu kraul pro děti mladšího školního věku
Hejdová, Andrea ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
1 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je sestavení hodnotící škály vhodné k posouzení techniky plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku. Předpokladem práce je rovněž upřesnění vhodné modelové techniky, která by odpovídala uvedenému vývojovému stupni dětí a také vytvoření vhodných kritérií pro posouzení plavecké techniky kraul. Hodnotící škála je dále aplikována na vybraném souboru dětí z Plavecké školy Žabička. Teoretická část se zabývá bližší charakteristikou dětí mladšího školního věku, upřesněním modelové techniky plaveckého způsobu kraul a možnými plaveckými odchylkami u tohoto plaveckého způsobu. Na tyto poznatky navazuje postup vedoucí k sestavení hodnotící škály ano/ne, zhotovení záznamového archu a zhodnocení výsledků. Ke zjištění výsledků byla aplikována metoda pozorování, škálování a metoda kvantitativní analýzy statistických dat pro vyhodnocení. Celkové výsledky škály odhalily u zkoumaného souboru odchylky od modelové techniky v oblasti polohy těla, pohybu dolních končetin, pohybu horních končetin a souhry pohybu horních končetin s dýcháním. KLÍČOVÁ SLOVA plavání, plavecký způsob kraul, hodnotící škála, mladší školní věk

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 378 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.