Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Canonical and non-canonical signalling triggered by activated TRAIL receptors in human cells
Nahácka, Zuzana
TRAIL ligand spouští apoptózu interakcí se svými dvěma pro-apoptotickými receptory TRAIL- R1 (DR4) a TRAIL-R2 (DR5). Jeho schopnost indukovat apoptózu nezávisle na statusu p53 a selektivně zabíjet rakovinné buňky in vitro a in vivo zapříčinila, že tento ligand patřící do rodiny cytokinů TNF se jevil atraktivním cílem výzkumu terapie nádorových onemocnění. Avšak rezistence mnoha primárních nádorových buněk, neuspokojivý výsledek klinických testů a nedávné studie, které ukazují protichůdné výsledky a to konkrétně, že TRAIL může za specifických podmínek podporovat místo toho, aby inhiboval progresi nádorů, vyvolaly v oblasti výzkumu signalizace indukované ligandem TRAIL nové množství otázek, které je potřeba zodpovědet. Ačkoliv jsou oba receptory DR4 a DR5 rovnoměrne exprimovány, různé typy nádorů vykazují preferenci pro jeden nebo druhý z receptorů. Relativní účast signalizace DR4 a DR5 indukované TRAIL ligandem je málo známá. Abychom analyzovali signalizaci ligandu TRAIL specifickou pro jednotlivé receptory, připravili jsme trimerizované varianty rekombinantního lidského ligandu TRAIL, značené pomocí Strep-tag, s vysokou afinitou pro receptory DR4 nebo DR5. Zjistila jsem, že narozdíl od pankreatických rakovinových buňek PANC-1 rezistentních k apoptóze indukované ligandem TRAIL, probíhá tvorba...
Canonical and non-canonical signalling triggered by activated TRAIL receptors in human cells
Nahácka, Zuzana ; Anděra, Ladislav (vedoucí práce) ; Rudolf, Emil (oponent) ; Vondráček, Jan (oponent)
TRAIL ligand spouští apoptózu interakcí se svými dvěma pro-apoptotickými receptory TRAIL- R1 (DR4) a TRAIL-R2 (DR5). Jeho schopnost indukovat apoptózu nezávisle na statusu p53 a selektivně zabíjet rakovinné buňky in vitro a in vivo zapříčinila, že tento ligand patřící do rodiny cytokinů TNF se jevil atraktivním cílem výzkumu terapie nádorových onemocnění. Avšak rezistence mnoha primárních nádorových buněk, neuspokojivý výsledek klinických testů a nedávné studie, které ukazují protichůdné výsledky a to konkrétně, že TRAIL může za specifických podmínek podporovat místo toho, aby inhiboval progresi nádorů, vyvolaly v oblasti výzkumu signalizace indukované ligandem TRAIL nové množství otázek, které je potřeba zodpovědet. Ačkoliv jsou oba receptory DR4 a DR5 rovnoměrne exprimovány, různé typy nádorů vykazují preferenci pro jeden nebo druhý z receptorů. Relativní účast signalizace DR4 a DR5 indukované TRAIL ligandem je málo známá. Abychom analyzovali signalizaci ligandu TRAIL specifickou pro jednotlivé receptory, připravili jsme trimerizované varianty rekombinantního lidského ligandu TRAIL, značené pomocí Strep-tag, s vysokou afinitou pro receptory DR4 nebo DR5. Zjistila jsem, že narozdíl od pankreatických rakovinových buňek PANC-1 rezistentních k apoptóze indukované ligandem TRAIL, probíhá tvorba...
Prostorová variabilita PM2.5 v zimním ovzduší malého sídla
Štědrá, Karolína ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Bendl, Jan (oponent)
Práce hodnotí prostorovou variabilitu koncentrací PM2.5 v průběhu dvou zimních měsíců v malé obci Lbín na Teplicku na přelomu roku 2017/2018. Koncentrace PM2.5 byly sledovány prostřednictvím vytvořené monitorovací sítě s použitím celkem osmi laserových nefelometrů DustTrak (model 8520). Šest přístrojů bylo umístěno přímo v obci v údolí, jeden na kopci nad údolím a poslední přibližně v polovině kopce. Pomocí síťového měření jsme se snažili dokázat, že hlavním zdrojem znečištění v obci je vytápění domácností. Společně s koncentracemi PM2.5 byly sledovány základní meteorologické parametry - rychlost a směr větru, teplota a vlhkost vzduchu. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi měřícími stanovišti, který poukazuje na nerovnoměrné rozmístění zdrojů znečištění. Koncentrace částic dosahují obvykle maximálních hodnot v dopoledních a ve večerních hodinách. Nejvyšší maximální hodnoty byly v prosinci 2607 μg·m-3 a v lednu 4347 μg·m-3 . Nejnižší maximální hodnoty byly 223 μg·m-3 a 177 μg·m-3 u přístrojů nacházejících se nad obcí. Významným faktorem, který přispívá k aktuální situaci, je rychlost větru. Od rychlosti větru 1,29 m·s-1 a vyšší se průměrné koncentrace PM2.5 pohybovaly převážně pod 15 μg·m-3 . To se projevilo při srovnání dvou měřících období - prosince s lednem. Obecně byl prosinec větrnější...
Imunitní buňky infiltrující preinvazivní léze a invazivní karcinomy vyvolané infekcí HPV
Dalewská, Natálie ; Tachezy, Ruth (vedoucí práce) ; Španielová, Hana (oponent)
Imunitní systém se účastní mnoha obranných mechanismů organismu, během kterých zapojuje různé typy imunitních buněk. Imunitní buňky hrají významnou roli při vzniku a pro- gresi nádorů, které infiltrují a spoluvytváří nádorové mikroprostředí. Svou roli hrají i u one- mocnění asociovaných s lidskými papilomaviry. Lidské papilomaviry jsou viry s onkogenním potenciálem schopné infikovat řadu anatomických lokalizací lidského těla. Tato infekce mů- že vést ke vzniku benigních lézí, preinvazivních lézí a invazivních karcinomů. Preinvazivní léze často samovolně regredují, u pokročilejších stádií může docházet k progresi. Regrese nebo progrese lézí je dána genotypem HPV a množstvím, typem a lokalizací infiltrujících imunitních buněk. Součinnost těchto faktorů ovlivňuje prognózu onemocnění a případnou léčbu, a proto se určení imunologického skóre stává důležitým diagnostickým parametrem. Poznatky o vlivu imunitních buněk na buňky nádorové se uplatňují při imunoterapeu- tické léčbě, která je založena na aktivaci vlastních protinádorových imunitních mechanismů. Imunoterapie se v kombinaci s další systémovou terapií využívá pro léčbu reziduálního one- mocnění a podle posledních studií se předpokládá její uplatnění i jako monoterapie první vol- by. V této práci shrnuji poznatky o imunitních buňkách...
Souvislost mezi zánětlivým a nádorovým onemocněním
Schierl, Jaroslav ; Poljaková, Jitka (vedoucí práce) ; Miarková, Eva (oponent)
Chronický zánět vyvolaný řadou podnětů může vést k rozvoji nádorového onemocnění. Mezi tyto podněty patří jak dlouhodobé infekce, tak další biologické, chemické či fyzikální faktory endogenního i exogenního původu, jako je například tabákový kouř, alkohol, radiace, obezita aj. Zánětlivý proces řídí buňky imunitního systému, které tak mohou přispět ke vzniku nádoru produkcí reaktivních částic kyslíku a dusíku, jež poškozují buněčné struktury, nebo uvolňováním cytokinů, důležitých mediátorů zánětu, které vedou ke zvýšené proliferaci buněk a angiogenezi. Ovšem kromě toho, že chronický zánět zvyšuje riziko tumorigeneze, se také buňky imunitního systému podílí na tvorbě tzv. zánětlivého mikroprostředí nádoru. Jedná se zejména o makrofágy asociované s nádorem, dendritické buňky a T-lymfocyty. Toto komplexní mikroprostředí nádoru je mimo jiné charakteristické přítomností řady mediátorů zánětu, které napomáhají proliferaci maligních buněk, progresi a metastazování nádoru a angiogenezi. Tato bakalářská práce popisuje klíčové pronádorové i protinádorové faktory, které se zároveň účastní zánětlivého procesu. Jedná se o prozánětlivé cytokiny, enzymy a transkripční faktory. Důležitou úlohu v imunitní odpovědi má zejména transkripční faktor NF-κB, který působí na velké množství genů, čímž spouští další...
Ekonomická analýza odvětví vinařství České republiky
Havlínová, Sabina
Náplní diplomové práce je posouzení současného odvětví vinařství v podmínkách České republiky za využití provedené analýzy vnějšího prostředí, konkurenčního prostředí a nástrojů finanční analýzy u vybraných vinařských podniků. Teoretická část diplomové práce obsahuje definování podstaty strategie, strategického řízení a vymezení základních nástrojů využívaných pro analýzu makrookolí a mikrookolí odvětví. Praktická část je zaměřena na aplikaci analýzy PEST, vymezení současného odvětví vinařství, konkurenčního prostředí, hlavních překážek vstupu do odvětví a využití základních metod finanční analýzy u vybraných vinařských podniků. Diskuze a závěr práce obsahuje posouzení situace a vývoje odvětví vinařství v ČR včetně příležitostí a hrozeb budoucího vývoje tohoto odvětví.
Marketingová analýza Lidové jídelny Těšnov
Svoboda, Lukáš ; Vávra, Oldřich (vedoucí práce) ; Škranc, Oldřich (oponent)
Cílem této bakalářské práce je marketingová analýza podniku Lidová jídelna Těšnov a návrh na možnou strategii a propagaci nově zavedeného produktu, kterým je poskytování večeří. K analýze využiji prozkoumání makroprostředí pomocí PEST analýzy a mikroprostředí zásluhou Porterova modelu pěti sil. Dále rozbor marketingového mixu a podnikové SWOT analýzy. Pomocí těchto nástrojů také porovnám stávající strategii provozovny se zkušební strategií pro nově vzniklý produkt večeří, včetně propagace jídelny a její komunikace s veřejností. V průběhu své práce budu též využívat poznatků z dotazníkového šetření a detailních informací od pana provozovatele. Na závěr podám podniku doporučení a návrhy na zlepšení pro stanovení nové strategie začínajícího produktu, včetně jeho komunikace a nabízení veřejnosti.
Marketingové posouzení dopadů projektu veřejné správy na rozvoj obce
Kaděrka, Jan ; Petřík, Vítězslav (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vhodný návrh projektu přilehlých ploch cyklostezky za pomocí výzkumu veřejného mínění, analýz mikro a makro prostředí, SLEPT analýzy a SWOT analýzy. Zhodnocení současného stavu a následná doporučení, jaký objekt na zkoumané lokalitě postavit a z jakých zdrojů tento projekt financovat.
The Role of the Tumour Microenvironment on Melanoma Cell Invasiveness
Jobe, Njainday ; Rösel, Daniel (vedoucí práce) ; Kořínek, Vladimír (oponent) ; Bušek, Petr (oponent)
Invazivita a metastázování patří mezi určující vlastnosti buněk zhoubných nádorů. Je nyní již zjevné, že v invazivitě a metastázování nádorových buněk má důležitou roli nádorové mikroprostředí. Nádorové buňky mohou invadovat buď individuálně, s využitím améboidního nebo mezenchymálního způsobu invazivity, nebo kolektivně. Prvním cílem této disertační práce bylo analyzovat roli NG2 v améboidně- mezenchymálním přechodu (AMT) a signalizaci přes dráhu Rho/ROCK. Zjistili jsme, že NG2 podporuje améboidní morfologii nádorových buněk a zvyšuje invazivitu prostřednictvím Rho/ROCK dráhy. V druhé části disertační práce jsme analyzovali úlohu jedné z hlavních složek nádorového mikroprostředí - s nádory asociovaných fibroblastů (CAFs) na invazivitu melanomových buněk. Zjistili jsme, že interakce CAFs a melanomovými buňkami vede ke zvýšení hladin interleukinů IL-6 a IL-8 a následně ke zvýšené invazivitě melanomových buněk. Současné blokování signalizace přes IL-6 a IL-8 s pomocí specifických neutralizačních protilátek inhibuje zvýšení invazivity melanomových buněk indukované pomocí CAFs. Následná analýza další důležité složky nádorového mikroprostředí u melanomů - keratinocytů - ukázala důležitost nádorového niche pro invazivitu. Naše výsledky ukazují, že nádorové buňky jsou vysoce plastické a nádorové...
Návrh marketingového mixu společnosti
Kovářová, Vlaďka ; Přikrylová, Renáta (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti STAVING Olomouc, s.r.o. Teoretická kapitola je věnována návrhům východisek marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé části. Analytická kapitola obsahuje rozbor marketingového mixu dané společnosti a marketingové analýzy. Návrhová kapitola obsahuje návrhy na zlepšení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.