Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mikroskopické houby v jeskyních a jiných podzemních prostorách
Horáková, Karolína ; Kubátová, Alena (vedoucí práce) ; Hujslová, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se diverzitou mikroskopických hub v jeskyních, popřípadě v podzemních prostorách vytvořených člověkem. Jeskyně představují unikátní prostředí pro život organismů charakterictické specifickými mikroklimatickými podmínkami a omezeným zdrojem živin. V práci jsem se podrobněji zaměřila na mikromycety, které byly v prostředí jeskyní izolované ze sedimentů, z ovzduší, z mrtvého hmyzu a z exkrementů. V další části práce se podrobněji věnuji druhu Geomyces destructans, který způsobuje u hibernujících netopýrů nemoc zvanou syndrom bílého nosu - geomykózu. Je to problematika, která v poslední době vzbuzuje velkou pozornost vědců z řad mykologů, zoologů i parazitologů.
Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů
Šimůnek, Jan ; Lefnerová, Danuše ; Chaloupková, Jana
Metodika by měla napomoci kontrole a sledování mikrobiologické a zejména mykologické kontaminace knižních fondů i prostředí, v němž se tyto fondy nacházejí, případně zpracovávají. Metodika popisuje jednotlivé postupy sběru mikrobiologických vzorků a jejich zpracování. Na základě metody sběru vzorků z knih, prostředí a ovzduší metodami stěrů, otisků, sedimentace ovzduší a pomocí přístroje airsampleru je popsáno vyhodnocení výhod a nevýhod testovacích variant.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mikrobiologická kontaminace ovocných čajů
Kuřáková, Hana ; Popelářová, Eva (vedoucí práce) ; Killer, Jiří (oponent)
Čaje každý den konzumují ve světě milióny lidí, včetně dětí. Je proto důležité dbát na jejich mikrobiální nezávadnost. Cílem bakalářské práce bylo zpracovat rešerši týkající se obecných informací o ovocných čajích, o jejich výrobě a možnosti kontaminace nežádoucími mikroorganismy. Dále byly v literární rešerši popsány významné bakterie a plísně a v neposlední řadě jsme se zaměřili na mykotoxiny a na eliminaci mikroorganismů z potravin. V praktické části bylo zhodnoceno zastoupení mikroorganismů v sáčkových ovocných čajích. Zaměřili jsme se na celkové počty mikroorganismů, na koliformní bakterie, které mohou být ve větším zastoupení patogenní a na mikromycety. Rodová skladba mikromycet byla obzvlášť důležitá, protože mohou produkovat metabolity, mykotoxiny, které můžou být příčinou mnoha onemocnění. Rozbory byly provedeny dvěma metodami. Varianta označována jako A spočívala v převedení obsahu sáčků do fyziologického roztoku. Varianta označována jako B spočívala v zalití sáčků vroucí vodou. Při vyhodnocení byly tyto dvě varianty porovnávány. Z výsledků této práce bylo zjištěno, že počty mikroorganismů ve vzorcích byly poměrně nízké. Bylo prokázáno, že při přípravě vzorku zalitím vroucí vodou (varianta B) se výrazně sníží počet mikroorganismů, v některých případech nebyly mikroorganismy přítomny vůbec. U varianty A bylo zjištěno více mikromycet. Dominantní zastoupení měly rody Aspergillus, Penicillium a Cladosporium. Zjištěné rody můžou být nebezpečné kvůli mykotoxinům, avšak u varianty B byly jedinými zástupci mikromycet rody Cladosporium a Penicillium v malé míře.
Systémy techniky prostředí pro udržitelnou výstavbu
Švub, Oldřich ; Rubina, Aleš (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o vztahu mezi trvalou udržitelností staveb a vnitřním prostředí budov. Cílem diplomové práce bylo navrhnout vzduchotechnický systém pro operační sály. V experimentální části bylo cílem stanovit celkový počet mikroorganismů a počet mikromycet na odebraných vzorcích filtrů. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, projekt a experiment.
Mykotoxiny v silážích
Páleníková, Ivana
Tato bakalářská práce je zpracovanou textovou rešerší na téma mykotoxiny v silážích. První část práce se zabývá charakteristikou plísní (mikromycety) a produktů jejich sekundárního metabolismu -- mykotoxiny, které negativně ovlivňují živočišnou výrobu, včetně dopadů na zdraví zvířat a lidí. Ve druhé části jsou zahrnuty jednotlivé kroky předcházející fermentaci siláže, které mohou ovlivňovat výskyt plísní, respektive mykotoxinů v konečné siláži -- termín sklizně, obsah sušiny, délka řezanky, aplikace aditiv, plnění a dusání silážních žlabů, zakrývání siláží ve vztahu k mykotoxinům. Dále se zabývá stručným popisem nejpoužívanějších pícnin a dopady při nedodržení technologického postupu.
Mikrobiologie syrovátky
Štěrbová, Lucie
Bakalářská práce pojednává v teoretické části o syrovátce, mikroorganismech a produktech jejich metabolismu, které negativně ovlivňují lidské zdraví. Dále jsou charakterizovány možné postupy vedoucí ke zmenšení nebo k úplnému vyloučení rizika těchto mikroorganismů. V praktické části se práce zaměřuje na stanovení vybraných skupin mikroorganismů v syrovátce. Naměřené hodnoty jsou uvedeny ve výsledcích a závěru.
Využití DGGE k popisu interakce mezi padlí dubovým \kur{Erysiphe alphitoides} a společenstvem mikromycet ve fyloplánu dubů letních
MICHÁLEK, Jan
Erysiphe alphioides je celosvětově rozšířeným původcem padlí dubů. Tato práce se zabývá využitím molekulárních metod pro studium společenstva mikromycet na listech dubů letních napadených parazitickou houbou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.