Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku
Hradečná, Pavla ; Holíková, Klára ; Faltová, Magda ; Jelínková, Marie ; Ezzeddine, Petra ; Duba, Pavel ; Vacovská, Taťána ; Lörincová, Dominika ; Chmeliar, Peter ; Bikova, Mariya
Předkládaná publikace se zabývá problematikou migrantek či žen s migračním původem ve vyšším středním až seniorském věku, které žijí na území ČR. Je zpracována na základě získaných informací o vyšších rizicích vícenásobné diskriminace, která jim hrozí, a také na základě identifikované potřeby lepšího ukotvení práv těchto osob ve strategických dokumentech zabývajících se integrací migrantů a migrantek. V dlouhodobém horizontu tato analýza směřuje k posílení práv žen. Neméně významným faktorem, který stojí za vznikem této práce, je i snaha přiblížit téma genderu a stárnutí v migraci odborné veřejnosti, přispět k posílení spolupráce celé řady relevantních subjektů a v ideálním případě do budoucna podnítit český stát ke změnám v oblasti přístupu k ženám s migračními kořeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ženy na vedlejší kolejí (?) - Gender, migrace a stárnutí
Hradečná, Pavla ; Jelínková, Marie ; Ezzeddine, Petra ; Havelková, Hana
Publikace, se týká postavení a situace migrantek ve vyšším středním a seniorském věku v České republice. Jedná se o téma v českém prostředí zatím neřešené, které postupně nabývá na rozměrech, a tudíž i na aktuálnosti. SIMI při své přímé práci s migrantkami v ČR bývá často konfrontována s případy vícenásobné diskriminace a nerovného zacházení s těmito ženami, u nichž se střetává několik diskriminačních důvodů zároveň – gender, příslušnost k sociální skupině, etnicita či právní postavení. Z dostupných statistik lze současně vysledovat, že podíl migrujících žen roste i že mají větší tendenci se v hostitelské zemi trvale usazovat. V České republice tak postupně přibývá migrantek ve věku nad 40 let, jejichž situaci, která se ještě komplikuje se stoupajícím věkem, je dosud věnováno velmi málo pozornosti. První část publikace přibližuje výsledky obsáhlé Analýzy postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku, která se komplexně zabývá problematikou těchto žen na území ČR. Ve druhé části publikace prezentujeme kvalitativní výzkum, který se týká konkrétní skupiny žen s uprchlickou zkušeností, původem ze zemí bývalé Jugoslávie a dnes ve věku nad 50 let.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ženy migrantky jako aktivní občanky
Jenková, Pavla ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se snaží nabídnout nový pohled na migraci a integraci migrantek žijících v České republice a to prostřednictvím vyprávění deseti z nich. Za použití metody narativního vyprávění životních příběhů těchto žen se autorka snaží dekonstruovat stereotypní chápání migrace jako hrozby nebo bezpečnostního ohrožení pro přijímající společnost, a naopak ukázat migrantky a jejich životní příběhy jako příběhy osob, které Českou republiku považují za svůj druhý domov, a na jehož rozvoji se aktivně podílejí. Občanství autorka chápe jako členství ve společnosti, jejíž právoplatnými a aktivními občankami jsou i ženy migrantky. Práce má celkově přispět k budování pozitivního vztahu k ženám migrantkám a nabídnout doporučení pro majoritní společnost a tvůrce/tvůrkyně integrační politiky jak reflektovat ženy migrantky.
Integrace imigrantek v důchodovém věku v České republice
Suchánková, Pavla ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šatava, Leoš (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou integrace imigrantek v předdůchodovém a důchodovém věku v České republice. Hlavním cílem práce bylo popsat a analyzovat skupinu imigrantek v předdůchodovém a důchodovém věku v České republice, přinést základní přehled o situaci těchto žen s důrazem na jejich specifické postavení v sociálním sytému a zhodnotit jejich proces integrace do české společnosti. Teoretická část práce přináší charakteristiku imigrantů v České republice. Dále je zaměřena na základní definice, pojmy a teorie bezprostředně související s procesem integrace imigrantů v předdůchodovém a důchodovém věku, tedy z oblasti migrace a integrace, sociálního a důchodového systému, stáří a procesu stárnutí s ohledem na specifickou situaci v České republice včetně příkladů ze zahraničí. Výzkumná část obsahuje výsledky výzkumu realizovaného zejména prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s imigrantkami zaměřujícího se na průběh imigrace, proces integrace, ekonomickou a sociální situaci imigrantek. Získaná data jsou konfrontována s informacemi poskytnutými prostřednictvím rozhovoru s odborníkem na danou oblast a s poznatky z odborné literatury.
Víte kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti
Ezzeddine, Petra ; Faltová, Magda ; Heřmanová, Marie ; Pavelková, Lenka ; Semerák, Vilém
Obsah publikace vychází z jednotlivých aktivit projektu Rovné šance na prahu českých domácností – právní a sociální poradenství, medializace a komunikační kampaň a především z výsledků unikátního kvantitativního výzkumu mezi pracovnicemi v cizí domácnosti v České republice. Obsahuje jednak uvedení do tématu nájemné práce v domácnosti, informace o kampani a projektových aktivitách, základní výsledky výzkumu, příběhy migrantek a především legislativní doporučení ke zlepšení postavení pracovnic v domácnosti v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Migrantky v České republice a jejich zdravotně-sociální situace
SEIFERTOVÁ, Lucie
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části s použitím literatury se zabývám migrací a potřebami migrantek žijících na území České republiky. K popisu potřeb je využita Maslowova hierarchie. Co se týče pomoci migrantkám, tak jsou zde popsány neziskové organizace ? státní i nestání. V praktické části je uvedena prvotní sonda, na jejíž základně byl proveden kvalitativní výzkum. V rámci kvalitativního výzkumu jsem zvolila techniku sběru dat prostřednictvím polořízených rozhovorů. Zaměřila jsem se na zdravotně sociální situaci migrantek žijící trvale na území severních Čech na základě vymezených potřeb Maslowovou hierarchií. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že migrantky žijící na území ČR méně jak dva roky mají narušeny všechny oblasti potřeb. U druhé skupiny migrantek žijící déle jak deset let, vyplynulo, že jsou zde vesměs sžité se systémem, již umí jazyk, mají přátele a integrace probíhá úspěšně.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.