Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ročenka VÚPP 2014
VÚPP
Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2014. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ročenka VÚPP 2013
VÚPP
Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2010. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ročenka VÚPP 2012
VÚPP
Publikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2012. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Ročenka VÚPP 2011
VÚPP
ublikace popisuje činnost instituce - Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. v roce 2011. Tato činnost je orientována především na zlepšení úrovně stravování populace a na ozdravění nabídky potravin, dále na zdokonalování postupů při zpracování potravin, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů, a na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Jsou uvedeny údaje o struktuře a orgánech instituce, základní statistické údaje, výsledky hlavní (výzkumné) činnosti ústavu a dalších činností (pedagogické, vzdělávací, poradenské činnosti, zastoupení v národních orgánech, radách a komisích, mezinárodní aktivity). Publikace je dvojjazyčná (cz + en).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ecology of yeasts in forest soils
Mašínová, Tereza ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Marečková, Markéta (oponent) ; Kolařík, Miroslav (oponent)
Společenstva mikroorganismů ve svrchních horizontech půdy představují významnou složku lesních ekosystémů. Navzdory tomu, že kvasinky jsou nedílnou součást společenstev půdních hub, jejich roli v lesních ekosystémech dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Cílem této dizertační práce bylo popsat složení společenstva kvasinek v půdě a opadu temperátního lesa pomocí sekvenace environmentální DNA, identifikovat dominantní druhy kvasinek a popsat, jak složení jejich společenstva obráží biotické a abiotické podmínky prostředí. Dalším cílem bylo izolovat kvasinky z lesní půdy a opadu a popsat nové druhy, které jsou významně zastoupené v environmentální DNA. Reprezentativní izoláty byly charakterizovány z hlediska jejich schopnosti využívat organické látky a podílet se na rozkladu mrtvé organické hmoty. Výsledky této práce ukázaly, že kvasinky představují podstatnou část společenstev hub v půdě a opadu temperátního lesa s vyšším relativním zastoupením v půdě. V opadu se společenstva kvasinek liší mezi porosty buku, dubu a smrku. Faktory, ovlivňující složení společenstva v půdě, jsou pravděpodobně složitější a zahrnují vliv abiotických podmínek a vegetace. Přestože faktory prostředí ovlivňují společenstva kvasinek a vláknitých hub podobně, existuje mezi nimi rovněž mnoho rozdílů. Navzdory taxonomické...
Využití výukových CD-ROMů při hodinách přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ
Vačkářová, Kateřina ; Pavlasová, Lenka (oponent) ; Jedličková, Tereza (oponent)
Informační a komunikační technologie (ICT) jsou každodenní součástí života každého z nás. Proto v této práci navazuji na svou diplomovou práci, ve které jsem vytvořila a v praxi ověřila výukový program "Mikrobiologie". Cílem této práce bylo vytvořit, vydat a ověřit v praxi výukové programy pro výuku mikrobiologie, mykologie a protozoologie na základních a středních školách. Snažila jsem se sjednotit užívané pojmy v daných vědních oblastech a vytvořit kvalitní zdroje informací. Díky snadné dostupnosti (CD-ROM, internet), interaktivním částem, množství obrázků, textů, pokusů, zábavných her, kvízů a dalších zajímavostí mohou výukové programy obohatit klasickou výuku přírodopisu a biologie na všech typech škol. Práce obsahuje obsahovou analýzu výukových programů přírodopisu a biologie v České republice. Popisuje zpracování vlastních výukových programů ("Mikrobiologie", "Mykologie" a "Protozoologie"), a zpracovává výsledky vyhodnocení programů učiteli základních a středních škol. Názory učitelů jsem statisticky vyhodnotila pomocí dotazníků, ze kterých například vyplývá, že s výukovými programy pracují častěji učitelé základních škol než středních škol. Z dotazníků vyplynulo, že nejčastěji učitelé používají programy při běžné výuce. KLÍČOVÁ SLOVA informační a komunikační technologie, ICT, výukový...
Vznik realgaru na lokalitě Mokrsko
Rodovská, Zuzana ; Drahota, Petr (vedoucí práce) ; Filippi, Michal (oponent)
Na celém světě se nacházejí místa se zvýšenou koncentrací arsenu ve vodách. V České republice je jedním z těchto míst lokalita Mokrsko, kde v podzemních vodách dosahuje arsen koncentrací vysoko nad doporučené limity pitné vody. Arsen je na této lokalitě vázán v půdách na sekundární minerály se železem, zatímco v redukčních podmínkách potočního sedimentu tvoří makroskopické akumulace realgaru v asociaci s organickou hmotou. Cílem diplomové práce bylo charakterizovat realgar z této lokality a pokusit se pochopit podmínky a způsob jeho vzniku. Pro účely tohoto výzkumu byly odebrány vzorky realgaru a pórové vody za pomocí sacích lyzimetrů a rhizonů. Vzorek realgaru byl charakterizován celou řadou standardních metod (RTG, SEM, TEM, chemické a izotopické složení); ve vodách byla provedena speciační analýza As, Fe a S. Analýza realgaru pomocí RTG, SEM a TEM potvrdila přítomnost nanokrystalického realgaru v agregátech tvořících shluky a jehličky. Ve všech odebraných vzorcích pórových vod jednoznačně převládalo železo ve dvojmocné formě a v podobných koncentracích zde dominovala redukovaná forma As3+ (4,3-7,3 mg/L). Obsah rozpuštěného sulfidu byl velmi nízký (cca 30 µg/L), zatímco obsah sulfátu byl vždy velmi vysoký (> 111 mg/L). Izotopické složení síry ve studovaných vzorcích ukazuje na silné ochuzení 34...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.