Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
XX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Skenderija, Sasha
Účast na 20. výročním jednání Národnej komisie pre služby jejíž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK. Přínos akce spočíval také v možnosti vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat aktuálně řešené problémy s kolegy ze Slovenské republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Specifická městská vybavenost - urbanistická koncepce areálu Výstaviště Brno
Sannikova, Olga ; Kopáčik, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována jako urbanistická studie areálu BVV v Brně. Projekt se zabývá revitalizací areálu, zefektivnéní využití v dlouhodobém horizontu. Území je vymezeno severovýchodně ulicí Hlinky, jihozápadně ulicí Bauerovou. Uzemí je nedaleko centra Brna, poblíž Mendelova náměstí. Je přímo napojeno na městský okruh. Hlavní cíle projektu jsou navrátit areálu svůj původní lesk, díky kterému se Brno stalo známé ve světě – vytvořit mezinárodní kulturně-vědecko-sportovní uzel. Otevřít areál celoročně pro veřejnost a vytvoření nových ploch specifického bydlení vztahující se k funkci areálu.
Studie ekologických projektů pro ochranu životního prostředí v ČR
Jánský, David ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V práci je navržen dílčí ekologický projekt, šetrný k životnímu prostředí.
Korupce
Chadimová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název rigorózní práce Korupce. Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením úrovně trestněprávního a trestně procesního boje proti korupci, kdy největší důraz je kladen na rovinu národní. Primárním cílem této práce je zjištění, jak lze v současné době čelit korupci, a zda česká právní úprava poskytuje účelné nástroje, které boji proti korupci mohou napomoci. Jelikož nezbytným předpokladem boje s korupcí je prevence proti korupčnímu jednání, detekce korupčního jednání a v ruku v ruce související dostatečné sankcionováních korupce, práce rozděluje nástroje boje proti korupci rozdělit do tří skupin, tj. na nástroje prevenční, nástroje detekční a nástroje sankční, kdy každé z těchto skupin nástrojů je věnována pozornost jak v obecné, tak v konkrétní rovině s akcentem na české trestní právo. Pro posouzení efektivnosti nástrojů práce operuje s kritériem dostatečného rozsahu, tj. tedy zda česká právní úprava je způsobilá postihnout všechny projevy korupce, kdy toto kriterium se uplatnilo ve vztahu zejména k prevenčním nástrojům; s kritériem schopnosti vyhledat, zajistit a provést dostatek použitelných důkazů, jež se uplatnilo na posouzení detekčních nástrojů, a s kritériem "přísnosti" sankcí. Úvodní část je věnována vymezení korupce a možností bojů proti ní v obecné rovině. Následně práce nastiňuje, jací hráči na...
Historie státní statistické služby - 1919 – 2014
Kačerová, Eva
Publikace poskytuje čtenáři stručný náhled do historie české statistiky a seznamuje ho s aktivitami, které statistický úřad vykonával a vykonává. Kromě historie naší statistiky od doby první republiky, přes nesnadné období 2. světové války a totalitního režimu až po její transformaci po roce 1989, se čtenář dozví, jaké jsou strategie, vize a priority ČSÚ s výhledem do roku 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Loutky mluví anglicky
Wildtová, Lucie ; BEČKA, Marek (vedoucí práce) ; MALÍKOVÁ, Nina (oponent)
Diplomová práce se zabývá podrobnějším pohledem na spolupráci scénografa se zahraničními studenty. V teoretické části se snaží nahlédnout na jednotlivé možnosti studia pro cizojazyčné adepty, především však na ty, které jsou podporovány KALD. Dále se zabývá dotazníkovým šetřením v oblasti kooperace studentů zahraničního magisterského programu, ERASMUS+ programu a studentů Katedry alternativního a loutkového divadla. V praktické části jsou prezentovány osobní zkušenosti získané ze spolupráce na jednotlivých představeních, která vznikala na DAMU či mimo ni. Mezi tyto realizace patří The laboratory of 梵, Three Cigarettes, Persona atlas, Islands a Včela. Na těchto představeních je důkladněji přiblížena spolupráce s cizojazyčnými studenty, její úskalí a výhody, které mohou divadelního výtvarníka obohatit. Součástí práce je obrázková dokumentace zahrnující fotografie z inscenací doplněné o záznamy z představení.
Spolupráce České republiky a Mongolska
Szarvasová, Jana ; Zamykalová, Miroslava (vedoucí práce) ; Dudák, Jaromír (oponent)
Předmětem zájmu této diplomová práce je spolupráce s Mongolskem. Nejprve se zaměřuje na popis Mongolska a jeho základních charakteristik. Následně shrnuje zapojení Mongolska do světového dění prostřednictvím mezinárodních a regionálních organizací a partnerství. Jsou zde popsány velké organizace jako je OSN, Mezinárodní měnový fond, WTO a další., ale je zde představena spolupráce i v rámci Asie, ale také kooperace s Evropskou unií a samozřejmě minulá a dnešní spolupráce s Českou republikou. Dále tato práce poskytuje informace o vnímání Mongolska v České republice, a to jak na kulturní odlišnosti mongolského obyvatelstva, ale také vnímání Mongolska z pohledu politiky, vědy a výzkumu a v neposlední řadě podnikání. Hlavním východiskem je soubor rad a doporučení pro navázání a udržení spolupráce.
Mezinárodní franchising v oblasti muzeí
Hostonská, Klára ; Prokůpek, Marek (vedoucí práce) ; Janištinová, Anna (oponent)
Cílem práce je zkoumání nejdůležitějších přínosů, které mezinárodní muzeum franchising přináší, odhalení problémů s ním spojených a stanovení podmínek, které jsou nutné dodržet, aby proces zakládání a následný provoz nového muzea byl trvale udržitelný a neohrozil již stávající instituce. Součástí práce je analýza již zavedených franchisových sítí muzeí Solomon R. Guggenheima a Louvre, na základě které, jsou výše popsané cíle zjišťovány. Dílčími cíli práce je určení znaků muzeí, pro která je zavedení strategie mezinárodního franchisingu vhodná a stanovení podmínek, které musí být splněny, aby pobočka muzea mohla hrát roli v revitalizaci regionu s ohledem na to, že se může jednat o jeden z možných přínosů zavedení pobočky
Actors' behaviour and the militarization of space: Cooperation vs. conflict
Gréková, Lenka ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Práce se zabývá otázkou militarizace vesmíru, včetně rizika jeho weaponizace a zkoumá, jak se k otázce militarizace staví klíčové státy. Cílem práce je zjistit, zda mezi sebou státy v oblasti využívání vesmíru spolupracují či nikoliv, a to za použití dvou modelů teorie her: vězňova dilematu a tragédie obecní pastviny. Práce vychází z předpokladu, že tyto dva modely popisují chování mezi aktéry mezinárodních vztahů, respektive jejich sklon ke spolupráci a soupeření, a klade si za cíl zhodnotit, zda jsou tyto modely použitelné právě v případě spolupráce v oblasti využívání vesmírného prostoru. Mezi zkoumané aktéry patří USA, Rusko a Čína, jakožto tři nejúspěšnější vesmírné velmoci, které se nejvíce podílejí na využívání vesmírného prostoru a zároveň mají ve vesmíru do budoucna největší potenciál. Díky analyse vztahů mezi těmito třemi státy se práce snaží zodpovědět, zda je v jejich případě možné aplikovat dané modely teorie her. Pro ověření modelu vězňova dilematu jsou v práci zkoumány bilaterální vztahy mezi státy a pro ověření modelu tragédie obecní pastviny pak vztahy multilaterální. Z analýzy vyplývá, že dané modely není možné zcela aplikovat na chování daných států, vzhledem k tomu, že mezi státy se střídá spolupráce se soupeřením, případně probíhá obojí současně v různých oblastech využívání...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.