Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 586 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Gravity Model Estimation of the Russian Export: The Role of FDI
Horváthová, Monika ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Vykoukal, Jiří (oponent) ; Cibulková, Petra (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce bylo prozkoumat ukazatele Ruského exportu vůči jeho 36 hlavním obchodním partnerům. Za využití gravitačního modelu se základními gravitačními proměnnými, jako je hrubý domácí produkt partnerů a vdzálenost mezi nimi, se ukázalo, že tyto proměnné mají signifikantní dopad na množství exportu z Ruska. Nicméně zvláštní pozornost byla věnována roli přímých zahraničních investic, konkrétně zda se toky, nebo hodnoty chovají jako komplementy, nebo substituty exportu. Bohužel pomocí modelu s fixním a náhodným efektem nebylo docíleno žádných statisticky významných výsledků, což mohlo být způsobeno převážně chybějícími údaji proměnných čistých zahraničních investic.
Machine learning-based approaches to forecasting international trade
Kovařík, Tomáš ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Macháček, Vít (oponent)
V této práci se soustředím na porovnání gravitačního modelu odhadnutého pomocí metody nejmenších čtverců a metody Poissonovy maximální věrohodnosti oproti regresním technikám založeným na strojovém učení, konkrétně se jedná o support vector machines, random forests, a umělé neuronové sítě. Provádím diskusi výhod a nevýhod jednotlivých přístupů a srovnávám jejich predikční schopnosti na exportních datech. Demonstruji, že random forest model a umělé neuronové sítě poskytují lepší predikce.
Obligačněprávní instituty zajišťování pohledávek v mezinárodním obchodním styku
Micikowska, Natalia ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Obligačněprávní instituty zajišťování pohledávek v mezinárodním obchodu Abstrakt Předmětem této disertační práce jsou obligačněprávní instituty zajišťování pohledávek a jejich fungování v obchodních transakcích s mezinárodním dosahem. Práce se primárně soustřeďuje na uzákoněné zajišťovací nástroje se kterými se zároveň nejčastěji setkáváme v praxi tj. ručení, finanční (bankovní) záruky, zajišťovací převody pohledávek, akreditivy a intenční dopisy. Práce je členěna do čtyř částí. První část se zabývá úvodní tematikou zavazkověprávního zajištění, historickou genezí zvolených obligačněprávních zajišťovacích institutů, vymezením rozdílů mezi věcněprávním a obligačněprávním zajištěním a otázkou metodologie. Dále analýza probíhá zásadně ve dvou rovinách. V druhé části se autor zaprvé soustřeďuje na uplatnitelný postup při určování rozhodného práva podle mezinárodních a vnitrostárních zdrojů a zadruhé na tematickou oblast přímých norem a případnou jednotnou hmotněprávní úpravu sjednanou na úrovni mezinárodních organizací, která může být z hlediska tématu práce relevantní. V tomto ohledu jsou středem pozornosti práce Mezinárodní obchodní komory v Paříži a Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu (UNCITRAL). Ve třetí části autor rozebírá platnou hmotněprávní úpravu v českém, francouzském a polském právním řádu....
Velká Británie a volný obchod. Analýza britské parlamentní debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP
Heyzl, Martin ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce Velká Británie a volný obchod, Analýza britské parlamentní debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP se zabývá přístupem hlavních britských politických stran, Konzervativní strany, Labouristické strany, menší měrou také Liberálních demokratů, k volnému obchodu a k protokolu TTIP. Práce nejprve mapuje vztah jednotlivých parlamentních stran k mezinárodnímu, potažmo volnému obchodu. V další kapitole je podrobně popsán protokol TTIP, jenž měl být dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií, jejíž je Británie součástí, a Spojenými státy. Na základě následné analýzy parlamentních debat v letech 2013-2016 tato práce podrobně rozebírá nejprve postoje zmíněných politických stran k volnému obchodu a následně také postoje k protokolu TTIP. V průběhu práce jsem pracoval s výzkumnou otázkou v následujícím znění: "Jaké jsou výhrady a možné hranice Velké Británie v podpoře volného obchodu - v komparaci tří hlavních pojetí britské politiky, které lze sledovat na příkladu TTIP?". V diskusi a následném závěru pak práce odpovídá na tuto otázku, tedy jaké jsou meze podpory a možné výhrady britských politických stran k volnému obchodu a protokolu TTIP, a také proč měli jednotlivé strany svůj názor kontinuální (Konzervativní strana, Liberální demokraté) nebo se v průběhu let měnil v závislosti na...
Rozvoj obchodních aktivit společnosti Netcope Technologies a.s.
Juřenová, Vendula ; Palička, Jan (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit společnosti Netcope Technologies a.s. na americkém trhu zaměřující se na IT technologii. První část práce se zabývá teoretickými poznatky, které jsou následně využity v analytické části. Analýze je podrobená samotná společnost, její konkurenční prostředí a americký trh. Hodnoty ze všech analýz byly shrnuty do SWOT a následně z ní vyhodnoceny problémy. Poslední část se zabývá řešením těchto problémů, které by měli napomoci společnosti zvýšit prodej a tím i tržby na americkém trhu.
Rozvoj obchodních aktivit pro ELEKTROSVIT SVATOBOŘICE, a. s.
Matvijenko, Artem ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce – Rozvoj obchodních aktivit společnosti ES – analyzuje současný stav vybraného podniku. Dále projednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na rozvoj obchodních činností. Z analýzy vnitřního a vnějšího okolí jsou definovány příležitosti, hrozby a dále silné a slabé stránky. Na závěr je sestavena SWOT analýza. Z ní vyplývají návrhy rozvoje obchodních aktivit společnosti.
Rozvoj obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o.
Malina, Radek ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. se zaměřením na expanzi na švédský trh. Tato společnost působí na trhu B2B v odvětví spojovacích materiálů a výkresových spojovacích prvků. Na základě teoretické části, která zpracovává základní poznatky dané problematiky, je následně zpracována analýza současného stavu. Tato zahrnuje zhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí. Jako poslední část je pak uveden návrh řešení, jak danou situaci pojmout.
Význam Kimberleyského procesu pro obchod s diamanty
PRAŽÁKOVÁ, Andrea
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza toho, jak velký význam měl vznik Kimberleyského procesu v problematice konfliktních diamantů. Zda se daří plnit účel, pro který byl založen, tj. zamezit zneužívání mezinárodního obchodu s diamanty pro financování povstaleckých a teroristických aktivit. Teoretická část práce je zaměřena na celkový pohled obchodování s diamanty, je zde popsána problematika konfliktních diamantů a jejich úloha při financování povstaleckých aktivit a následný vznik Kimberleyského procesu, jeho hlavní cíl a systém fungování. Praktická část se věnuje současné situaci v obchodu s diamanty. Na toto téma je nahlédnuto z pohledu oficiálních zdrojů, jako jsou například webové stránky Kimberleyského procesu, informace zde nalezené budou dokazovány pomocí dat Světové banky. Dále bude na toto téma nahlédnuto z pozice neoficiálních zdrojů, např. Člověk v tísni, tyto informace budou také dokazovány pomocí dat Světové banky a dat Transparency International. Dále je v praktické části popsáno, jak probíhá dovoz a vývoz diamantů do a z EU. Tato část obsahuje i stručnou simulaci dovozu surových diamantů do ČR.
Zahraniční obchod s Německem - 2011
Český statistický úřad
Postavení zahraničního obchodu s Německem v celkovém zahraničním obchodu. Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu s Německem (2005 až 2011) - dynamika vývozu a dovozu, obchodní bilance, zbožová struktura vývozu a dovozu podle SITC.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Zahraniční obchod České republiky - 2011
Český statistický úřad
Definitivní údaje o zahraničním obchodu ČR celkem, v teritoriální a ve zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 586 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.