Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Integrace a motivy návratové migrace českých Romů - případová studie Velké Británie
Rybář, Josef ; Drbohlav, Dušan (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Demokratická transformace na počátku 90. let přinesla Evropě otevření státních hranic a stala se tak impulsem k uskutečňování mnoha mezinárodních migrací. Od této doby se také Česko stává součástí velmi specifických migračních proudů romského etnika. Od 90. let emigrovalo z Česka přes 75 tisíc Romů, představující jednu z nejvíce zranitelných, sociálně znevýhodněných a diskriminovaných etnických menšin a právě Velká Británie je jednou z jejich nejvyhledávanějších cílových zemí. Motivy vedoucí k emigraci českých Romů z České republiky do Velké Británie balancují mezi "push" motivy deprivace a diskriminace a "pull" motivy představujícími zlepšení jejich životní úrovně. Z akademického hlediska převládá absence informací o životních podmínkách českých Romů ve Velké Británii, především zda dochází k jejich integraci v britské společnosti a jaké jsou hlavní motivy jejich návratové migrace do České republiky. Cílem práce je tedy prohloubení dosavadních poznatků o integraci českých Romů, kteří žijí ve Velké Británii v kontextu jejich migrací a identifikování hlavních motivů, vedoucích k jejich návratu z Velké Británie zpět do České republiky. Tento výzkum se také snaží zhodnotit, jaký vliv měla integrace českých Romů v britské společnosti na jejich návratovou migraci do České republiky. Vzhledem k cílům...
Trendy v koherenci české migrační a rozvojové politiky
Seidlová, Aneta ; Stojanov, Robert (vedoucí práce) ; Novosák, Jiří (oponent)
Migrace obyvatel a rozvoj je častým tématem nejen médií, ale i politiků po celém světě. Do popředí zájmu obyvatel v Evropě se migrace dostala především kvůli tzv. uprchlické krizi. Doprovázela ji rétorika vyřešení hlubokých příčin migrace a vyšší koherence migrační a rozvojové politiky. Přesto, že Česku se krize reálně vyhnula, nejméně na společenský a politický diskurz dopady měla, včetně promítnutí souvislostí mezi mezinárodní migrací, rozvojem a koherencí do strategií politik. Tato práce analyzuje trendy v české migrační a rozvojové politice a jejich koherenci v období po globální finanční a uprchlické krizi. Klade si za cíl zhodnotit pokrok směrem k deklarované vyšší koherenci politik a identifikovat klíčové oblasti a důvody ne-koherence. Hlavními teoretickými východisky práce jsou koncept koherence politik pro migraci a rozvoj, a model cyklu koherence politik. Pro lepší pochopení fungování procesu formulace politik práce rozlišuje mezi politickými postoji a politikami na papíře, jejich koordinací a implementací, a možným vlivem diskurzu na tento proces. Práce se zabývá postoji klíčových aktérů české migrační a rozvojové politiky a je založena na 20 polo- strukturovaných hloubkových rozhovorech s experty z veřejného, nevládního a akademického sektoru. Z výzkumu vyplývá vnímaná zvyšující se...
Prostorové chování imigrantů: analýza prostorové příbuznosti migračních skupin
Hasman, Jiří
Vstup imigrantů do země i jejich následné začleňování patří mezi procesy, které mají výrazné prostorové dopady. Jednotlivé migrační skupiny (zde chápané jako množina imigrantů se stejnou zemí původu) přitom vykazují různé míry i vzorce prostorové koncentrace. Pochopení podobností i rozdílností v prostorovém chování jednotlivých skupin je důležitým úkolem z akademického i praktického hlediska. Tato disertační práce má kvantitativní charakter a je založena na studiu "prostorové příbuznosti" migračních skupin, která je koncipována jako míra, s jakou se dané migrační skupiny koncentrují do stejných regionů. Práce vychází z jednoduchého předpokladu, že prostorová příbuznost odráží vzájemnou blízkost či podobnost těchto skupin v jiných ohledech (např. kulturní či ekonomickou). Analyzována je řada souborů dat zachycujících prostorové rozmístění imigrantů v rámci 32 územních systémů na různých řádovostních úrovních (od globální úrovně až po úroveň vybraných metropolitních areálů). Jednotlivé systémy jsou nejprve analyzovány samostatně a poté je provedena syntéza těchto dílčích výsledků s cílem odhalit převládající vzorce v prostorových příbuznostech migračních skupin. Hodnocení se skládá z několika kroků, které zahrnují především výpočty prostorové příbuznosti migračních skupin, identifikaci vzorců těchto...
Uplatnění potenciálu vysokoškolsky vzdělaných zahraničních pracovníků na českém trhu práce
Valenta, Ondřej ; Drbohlav, Dušan (vedoucí práce) ; Květoň, Viktor (oponent) ; Bahna, Miloslav (oponent)
Tato dizertační práce je zaměřena na jedno z nejaktuálnějších témat v oblasti mezinárodní pracovní migrace, a tím je problematika využití vzdělanostního potenciálu vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků na trhu práce v hostitelské zemi, především pak míra jejich převzdělanosti. Věnuje se konkrétně situaci na českém trhu práce v období let 2009 až 2016. Díky přístupu k unikátní sadě neveřejných statistických dat se v českém prostředí jedná o jeden z prvotních kvantitativně zaměřených empirických výzkumů v této oblasti, doplněný o kvalitativní aspekty analýzy. Výsledky výzkumu ukazují, že míra využití vzdělanostního potenciálu těchto pracovníků na českém trhu práce se na nejobecnější úrovni pohybuje okolo 70-80 %, přičemž podíl i počet převzdělaných pracovníků od roku 2009 stoupá. Rozdíly v míře převzdělanosti se pak zásadně liší mezi zahraničními pracovníky na úrovni jednotlivých občanství. Výsledná míra převzdělanosti vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků je na českém trhu práce způsobena především širšími sociálními a ekonomickými faktory. Je to zejména nízká vertikální mobilita vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků na trhu práce - pro uplatnění jejich vzdělanostního potenciálu je zásadní pozice, kterou na českém trhu práce při svém příchodu obsadí. Podstatné jsou i další...
Vliv migrace na geografii volební podpory populisticko-nacionalistických stran: příklad strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Suchánek, Jonáš ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Maškarinec, Pavel (oponent)
Analytické zkoumání možného výskytu migrantů v dané lokaci na volební výsledky populisticko-nacionalistických stran představuje relativně nový fenomén geografie voleb. Mediální i politický zájem o migraci a uprchlictví razantně narostl teprve v posledních pár letech a stále nabízí široký prostor pro potenciální a relevantní vědecký výzkum. Tato diplomová práce vychází z literatury, která zkoumá reálný podíl migrantů a jeho vliv na volební výsledky protiimigračních stran ve sledovaném území. Výzkum se zaměřuje na český kontext, když ověřuje případný vliv podílu skupin migrantů v Česku na volební výsledky parlamentních voleb strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) na dvou zvolených řádovostních úrovních (obce s pověřeným obecním úřadem a samotné obce). Za inovativní lze považovat individuální analýzy jednotlivých skupin migrantů a uvedení agregátu cizinců sestaveného ze zemí s podstatným zastoupením muslimů v populaci. Ty mají za cíl pomoci odhalit, zdali jsou volební zisky SPD, jakožto silně protiimigrační strany, zapříčiněny nadprůměrným výskytem či naopak nepřítomností migrantů ve sledovaných územních jednotkách, nebo zdali faktor migrace nehraje důležitou roli. Výzkum si rovněž klade za cíl zkoumat, zdali v případě SPD došlo ke změně geografie volební podpory ve srovnání se...
Geografie současné uprchlické vlny: Odkud, kam a proč uprchlíci odcházejí?
Procházka, Ondřej ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Pavelková, Lenka (oponent)
Geografie současné uprchlické vlny: Odkud, kam a proč uprchlíci odcházejí? Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jaké faktory ovlivňují uprchlíky při výběru cílové země v době současné uprchlické a migrační vlny. Potenciálně významné faktory jsou nejprve vybrány na základě studia literatury, následně je jejich význam kvantitativně testován na nejvýznamnějších uprchlických tocích. Jednotlivé faktory jsou pro přehlednost rozděleny do čtyř skupin, a to na faktory kulturní, ekonomické, geografické a politické. Analyzovaný soubor se skládá z párových dat za 20 nejvýznamnějších zdrojových zemí z různých světových regionů a 31 cílových zemí, které jsou členy Evropské unie, nebo Evropského sdružení volného obchodu. Výsledkem je potvrzení důležitosti role koloniálních vazeb a stejného jazyka, jako důležité se ovšem ukázaly také i některé politické faktory, například výdaje na sociální dávky v cílové zemi. Vliv ekonomických faktorů podle očekávání prokázán nebyl, nicméně nebyl zjištěn ani u geografických faktorů, stejně jako u migračních sítí. Klíčová slova: mezinárodní migrace; uprchlíci; uprchlická a migrační vlna; výběr cílové země; žadatelé o azyl
Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí
Přidalová, Ivana ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Drbohlav, Dušan (oponent) ; Mulíček, Ondřej (oponent)
Stěhování obyvatelstva bylo a je neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti, a díky svému podílu na utváření sídelních systémů a společenských změnách i jedním z klíčových předmětů zájmu sociálně-geografického výzkumu. V Česku byla vzhledem k politickému režimu a omezenému pohybu přes státní hranice v druhé polovině 20. století věnována pozornost především vnitřnímu stěhování, naopak mezinárodní migrace se dostává do popředí pozornosti akademické veřejnosti až od 90. let. I přes značnou šíři zkoumaných aspektů mezinárodní migrace v Česku stálo dosud stranou zájmu hlubší poznání vztahu mezi mezinárodní migrací, přítomností cizinců a městským prostředím, zejména jejich vlivem na sociálně-prostorovou diferenciaci a na sociální prostředí konkrétních městských lokalit. Město je přitom tradičně prostředím, na něž je vázána většina populace migrantů. Česko představuje specifický případ země, jež byla po čtyři desítky let uzavřena vůči mezinárodní migraci, a která se po roce 1989 stala jednou z hlavních imigračních zemí v postsocialistickém prostoru střední Evropy. Nabízí tak výjimečnou příležitost poznat souvislosti mezinárodní migrace a města v dosud neprobádaném prostředí odlišném od známých případů imigračních zemí. Hlavním rozdílem oproti nim jsou relativně malá intenzita migrace a nižší podíl...
Integrace migrantů v Německu a její sociálně ekonomické souvislosti
Bartošová, Markéta
Bakalářská práce se věnuje problematice integrace migrantů v Německu a jejími sociálními a ekonomickými souvislostmi. Cílem práce je vyhodnotit integraci migrantů v Německu na základě studia indikátorů integrace, migračních a integračních politik a poskytnout návrhy na zlepšení integrace migrantů v této zemi. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje základní pojmy týkající se migrace a integrace migrantů a stručně charakterizuje německé integrační přístupy a legislativu. V části praktické je řešena integrace migrantů v Německu, kde se zaměřuji především na pracovní trh a nezaměstnanost, systém vzdělání, sociální inkluzi a dalšími ekonomickými a sociálními aspekty. V práci je následně provedena komparace integračních přístupů České republiky a Německa, jsou zde uvedeny návrhy na zlepšení integrace migrantů v Německu a poznatky aplikovatelné i pro Českou republiku.
Analýza vlivu imigrace na nezaměstnanost v České republice
Kubíčková, Petra ; Brožová, Dagmar (vedoucí práce) ; Kadeřábková, Božena (oponent)
Tato práce šetří vliv rostoucí imigrace na míru nezaměstnanosti v České republice v letech 2004-2014 separovaně pro ekonomicky aktivní obyvatelstvo věkových kategorií 15-64 let a 15-19 let. Analýza ročních časových řad neprokázala významný vliv ani pro jednu věkovou kategorii a zároveň vyloučila existenci reverzní kauzality mezi mírou migrace a mírou nezaměstnanosti. Zkoumání se čtvrtletními časovými řadami prokázalo významný negativní vliv imigrace na míru nezaměstnanosti ekonomicky aktivních osob ve věku 15-64 let. Současně byla potvrzena reverzní kauzalita, kdy zpožděné hodnoty proměnné míry nezaměstnanosti negativně ovlivňovaly míru migrace. Pro věkovou kategorii 15-19 let nebyl potvrzen významný pozitivní vliv rostoucí imigrace na míru nezaměstnanosti, avšak zde byla též nalezena reverzní kauzalita míry nezaměstnanosti ve vztahu k míře migrace, kdy rostoucí nezaměstnanost vedla k nižšímu počtu imigračních proudů.
Analýza postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku
Hradečná, Pavla ; Holíková, Klára ; Faltová, Magda ; Jelínková, Marie ; Ezzeddine, Petra ; Duba, Pavel ; Vacovská, Taťána ; Lörincová, Dominika ; Chmeliar, Peter ; Bikova, Mariya
Předkládaná publikace se zabývá problematikou migrantek či žen s migračním původem ve vyšším středním až seniorském věku, které žijí na území ČR. Je zpracována na základě získaných informací o vyšších rizicích vícenásobné diskriminace, která jim hrozí, a také na základě identifikované potřeby lepšího ukotvení práv těchto osob ve strategických dokumentech zabývajících se integrací migrantů a migrantek. V dlouhodobém horizontu tato analýza směřuje k posílení práv žen. Neméně významným faktorem, který stojí za vznikem této práce, je i snaha přiblížit téma genderu a stárnutí v migraci odborné veřejnosti, přispět k posílení spolupráce celé řady relevantních subjektů a v ideálním případě do budoucna podnítit český stát ke změnám v oblasti přístupu k ženám s migračními kořeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.