Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 576 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dramatická výchova jako cesta k rozvoji osobnosti
REJŠILOVÁ, Kateřina
Cílem bakalářské práce je přiblížení dramatické výchovy jakožto možnosti rozvoje dítěte předškolního věku. V teoretické části jsem se zabývala její charakteristikou, dále pak jejími metodami, principy, cíli a oblastmi rozvoje předškolního dítěte. V praktické části bylo realizováno sedm lekcí na zájmovém dramatickém kroužku v mateřské škole, které byly evaluovány prostřednictvím pozorování a rozhovorů s dětmi. Zároveň proběhlo dotazníkové šetření vypovídající o míře a způsobu využití dramatické výchovy v mateřských školách.
Žák se sluchovým postižením na druhém stupni ZŠ
Jurásková, Hana ; Blažková, Veronika (vedoucí práce) ; Linková, Marie (oponent)
Hana Jurásková, Žák se sluchovým postižením na druhém stupni ZŠ ABSTRAKT Ve své diplomové práci se budu zabývat sluchovým postižením a jeho úskalím ve výchově a vzdělávání žáka s kochleárním implantátem na druhém stupni běžných základních škol. Dále kompenzačními pomůckami pro žáka se sluchovým postižením a možnostmi jeho vzdělávání. Výzkumné šetření je orientováno kvalitativně a srovnává metody a formy výuky na ZŠ žáků s kochleárním implantátem z jejich subjektivního pohledu, a také z pohledu jejich třídních učitelů. Na základě hloubkové analýzy navrhuje metody a formy výuky na míru těchto případových studií. KLÍČOVÁ SLOVA sluchové postižení, integrace, metody, případová studie, základní škola, žák
Co je dětská teologie?
HOMOLKOVÁ, Milena
Bakalářská práce s názvem Co je dětská teologie se zabývá přiblížením této problematiky i českým čtenářům. Představuje dětskou teologii jako samostatnou disciplínu teologie, která se může vyskytovat už u dětí v mateřské škole. Popisuje také rozdělení dětské teologie. U jednotlivých druhů dětské teologie jsou uvedené příklady, které byly realizovány v německy mluvících zemích.t
Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla
Cieślaková, Adriána ; DVOŘÁK, Jan (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Dizertačná práca s názvom Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla skúma rôzne možnosti a cesty umožňujúce rozvíjať tvorivý potenciál jednotlivcov, osobu kreatívneho manažéra, vedenie ľudí v kreatívnych tímoch a napokon smerovať k vytvoreniu a stabilizácii kreatívnej organizácie. Tieto štyri témy tvoria prvé štyri kapitoly dizertačnej práce. Základnou metódou výskumu je syntéza poznatkov od renomovaných autorov v oblasti kreatívneho manažmentu, kulturológie, ekonómie, psychológie a psychiatrie, neurológie, od dramaturgov, režisérov a manažérov. Súčasne sa opieram o výsledky svojho pedagogického pôsobenia na Katedre produkcie DAMU a o vlastné skúsenosti, ktoré si dovoľujem sumarizovať pri jednotlivých popisovaných fenoménoch. Predkladaná dizertačná práca nemá ambíciu stopercentne vyčerpať danú tému, ale priniesť postrehy v nových súvislostiach, nových prepojeniach, najmä na rôzne zdroje tvorivosti a možností kreatívneho riešenia problémov vo vzťahu k manažérskej práci a z hľadiska divadelno - profesijného na osobu dramaturga, čomu je venovaná záverečná, piata kapitola. Touto prácou si kladiem za cieľ dokázať využiteľnosť a účelnosť tvorivého prístupu, ktorý má predpokladám pozitívny vplyv na ľudí, tímy aj celé organizácie ako v kvantitatívnej rovine, najmä v efektívnosti procesov, tak po kvalitatívnej stránke. Tieto poznatky sú už do istej miery spracované v literatúre manažérskej, avšak len zriedka v umelecko – manažérskej. Východiskom výskumu realizovaného v rámci doktorandského štúdia na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU je hypotéza, že poznanie a využívanie metód kreatívnych postupov povedie k zvyšovaniu úspešnosti vybraných organizácií, prechodu od kreovania nových myšlienok k ich artikulácii, realizácii a evaluácii, ktorá prinesie ďalší posun motivovaných ľudí, ktorých práca v prvom rade baví. Organizácia rozšíri množstvo a zvýši kvalitu projektov a iných výstupov, spolupracovníkov, divákov, zvýši úroveň finančnej stability, odozvu u mediálnych partnerov.
Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče
Matěj, Miloš ; Ryšková, Michaela
Metodika řeší způsob hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití arteterapie v sociální práci
ŽÁKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce je zaměřena na využití arteterapie v sociální práci. V první podkapitole teoretické části definuji arteterapii, její historii, formy, které rozděluji na individuální a skupinovou, vzdělání arteterapeuta. Dále zmiňuji cílové skupiny jako děti, dospělé a seniory. Popisuji také přístupy v arteterapii. Mezi metody, které definuji, zařazuji imaginaci, animaci, koncentraci, restrukturalizaci, transformaci a rekonstrukci. Na závěr první podkapitoly popisuji techniky arteterapie. Druhá podkapitola bakalářské práce obsahuje pojem sociální práce, role sociálního pracovníka, jeho vzdělání a sociální služby. Praktická část této práce obsahuje výzkum kvalitativní metodou pomocí techniky polostandardizovaného rozhovoru a metody dotazování. Polostandardizované rozhovory proběhly s pěti sociálními pracovníky a dvěma arteterapeuty, kteří pracují v sociálních službách v Brně. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat možnosti využití arteterapie v sociálních službách. Dílčími cíli bylo zjistit, zda pomáhá arteterapie uživatelům/uživatelkám v sociálních službách, v čem pomáhá, a v jakých situacích je podle sociálního pracovníka vhodné využít arteterapii. Výzkumné otázky se zaměřují na možnosti uplatnění arteterapie v sociálních službách, na metody a techniky arteterapie, jejich využití v kontextu sociální práce, a na fungování spolupráce sociálního pracovníka a arteterapeuta. Dle mého názoru, jsem cíle naplnila a zjistila, že arteterapie pomáhá klientům, při řešeních náročných situací, při stresu ale i při špatné náladě. Přínosem je rozvoj komunikace, sebevyjádření a navazování kontaktů. Dle mého názoru by výsledky šetření, v mé bakalářské práci, mohly být využité sociálními pracovníky i arteterapeuty. Výsledky mohou posloužit daným zařízením, která díky tomu získají nástin informací o ostatních typech zařízení, a podle toho se mohou pokusit vylepšit vlastní nedostatky. Dále se domnívám, že práce může být zajímavá pro studenty škol sociálního zaměření či pro arteterapeuty, kteří se začínají zaměřovat na sociální oblast.
Odlišnost kachního, husího a kajčího peří z pohledu laboranta
TOMÁŠKOVÁ, Anna
Moje bakalářská práce se zabývá rozdílností husího, kachního a kajčího peří. Práce se zaměřuje na testování v laboratoři, tudíž není |prováděna dotazníkovou formou. Výzkum byl prováděn ve společnosti Kamýk Daunen s. r. o., sídlící v Kamýku nad Vltavou, která se zabývá zpracováním husího a kachního peří a výrobou péřových produktů, zejména přikrývek, polštářů a matrací. V teoretické části se zabýváme těmito kapitolami: kachna pekingská kolmá, husa česká, husa sněžní, kajka mořská, peří, produkce peří a vliv na člověka. V praktické části provádíme laboratorní měření obsahu oleje a tuku, vlhkosti, oxidačního čísla, plnivosti, turbidity a pH v porovnání husího, kachního a kajčího peří v různých poměrech peří a prachového peří. Cílem mé bakalářské práce je napsat odbornou rešerši na dané téma, shrnout poznámky o produkci a získávání peří a věnovat se laboratorním metodám, které je u peří možné provádět. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký typ peří je vhodnější pro kvalitní a každodenní spánek. Existuje několik druhů peří, které se používají jako náplň do péřových výrobků. Předmětem zkoumání byl rozdíl mezi husím, kachním a kajčím peřím. Jako husí peří jsme používali peří z plemene husy české a husy sněžní. U kachního peří jsme zvolili kachnu pekingskou kolmou a u kajčího peří to byla kajka mořská.
Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu
Mrázová, Zuzana ; Benada, Lucia (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v restauraci Grandezza. Řeší aplikace metod a analýzou pro hodnocení rizik. Vyhodnocené analýzy navrhnou opatření, která sníží zjištěná rizika ve společnosti Grandezza restaurant. Práce je rozvržena do tří částí. První části se věnuji na současný stav a vybranou metodiku, na ní navazuje část druhá, ve které je vymezený řešený problém. V poslední části jsou navržena opatření, která vedou ke snížení rizik v restauraci Grandezza.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 576 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.