Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 579 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Utilization of potential programs in flow electrochemical determination of biologically active organic compounds
Bavol, Dmytro
10 Abstrakt Předložená disertační práce je zaměřena na možnosti využití navržených potenciálových programů pro multi-pulsní amperometrii a rychlou diferenční pulsní voltametrii, jakožto detekčních technik v kombinaci s průtokovými systémy. Dalším cílem této práce je vývoj nových citlivých amperometrických a voltametrických metod pro stanovení oxidovatelných biologicky aktivních organických sloučenin. V první části studie byla průtoková injekční analýza a multi-pulsní amperometrická detekce použita pro vývoj a optimalizaci jednoduchého, levného a rychlého stanovení přírodních a syntetických antioxidantů. Zmíněna detekční technika zahrnuje aplikaci vhodného potenciálního průběhu, který se sestává z vhodné posloupnosti vkládaných pulsů na jednu pracovní elektrodu, což umožňuje selektivní stanovení analytů ve směsi, bez potřeby předchozí separace. Modelování použitých potenciálních programů bylo testováno a studováno, společně s ohledy na podmínky pro stanovení antioxidantů. Druhá část studie popisuje a charakterizuje použití rychlé diferenční pulsní voltametrie (FSDPV) v kombinaci s průtokovými systémy. FSDPV je elektroanalytická technika, která využívá vysokou rychlost skenování k záznamu velkého množství voltamogramů během několika málo sekund a zajišťuje vysoké rozlišení v čase analýzy. Tato technika byla...
Aktuální metody výuky výchovy ke zdraví na základních školách v Benešově
KAHOUNOVÁ, Jana
V bakalářské práci jsem se zabývala aktuálními metodami výuky výchovy ke zdraví na základních školách v Benešově. Cílem mé práce bylo zmapování používaných metod a forem práce v daném předmětu. V teoretické části jsem se zabývala charakteristikou předmětu výchova ke zdraví (dále jen VZ) jako celku a obsahem učiva, které je v souladu s RVP. V praktické části jsem se snažila přenést teoretické informace na praktické činnosti v hodinách, poukázat na nové trendy, formy práce a kreativitu ve výuce VZ. Data, která jsem získala pomocí dotazníkového šetření od žáků a učitelů, mi potvrdila mou hypotézu, že vhodné a pestré volení výukových metod ovlivňuje vliv předmětu VZ na žáky. Na základě zpracovaných dat jsem vyhodnotila, že předmět VZ je z pohledu žáků i učitelů hodnocen pozitivně, jako potřebný, s více i méně zajímavými tématy. Používané metody jsou pestré a inovativní a mají širší spektrum využití. Výsledky této práce mohou přispět učitelům ke kreativnějšímu přístupu k výuce VZ, vedení škol a metodikům prevence při plánování preventivních programů. Informace jsou využitelné i pro pedagogy z jiných oblastí či učitele I. stupně.
Duševní hygiena sociálního pracovníka pracujícího s klienty s duševním onemocněním
VOJČOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá duševní hygienou u sociálních pracovníků, kteří pracují s duševně nemocnými lidmi. Zaměřila jsem se na zařízení Domov Libníč, kde jsem vykonávala praxi ve druhém ročníku, a to v rozsahu dvou týdnů a stejně tak i ve třetím ročníku. Cílem této práce bylo zjistit, jaké techniky duševní hygieny používají pracovnice v Domově Libníč a zdůraznit, že psychohygiena je velmi důležitá v životě sociálního pracovníka. Hlavním důvodem je to, že sociální práce je velmi náročná na rovnováhu duševního zdraví. Nevyužívání psychohygieny znemožňuje sociálnímu pracovníkovi odvádět efektivní práci s klienty, a tím může směřovat i k syndromu vyhoření, který u této profese bezprostředně hrozí. V teoretické části jsem se zabývala smyslem supervizí, která je velmi důležitým dílem duševní rovnováhy, syndromem vyhoření, ale především duševní hygienou jako takovou a jejími metodami a aplikací. Výzkumná část je zpracována kvalitativním výzkumem, pomocí metody dotazování, technikou polostrukturovaného rozhovoru se sociálními pracovnicemi. Od nich jsem získala informace o tom, jaké techniky duševní hygieny používají. Pro můj výzkum je zásadní hlavně informace, zda jim aplikace duševní hygieny a supervize pomáhají proti stresu a celkovému vyhoření. Sociálních pracovnic jsem se také ptala, jestli mají nějaké řešení, jak by jejich práce v zařízení byla méně stresovou záležitostí. Na konci mé práce jsem se dopracovala k výsledku, že sociální pracovnice využívají různé metody duševní hygieny, která jim pomáhá v duševní rovnováze. Využívají i individuální supervize, která jim nabízí vedení zařízení, protože ty skupinové zaměstnancům nevyhovují z důvodu nedůvěry mezi sebou.
Dramatická výchova jako cesta k rozvoji osobnosti
REJŠILOVÁ, Kateřina
Cílem bakalářské práce je přiblížení dramatické výchovy jakožto možnosti rozvoje dítěte předškolního věku. V teoretické části jsem se zabývala její charakteristikou, dále pak jejími metodami, principy, cíli a oblastmi rozvoje předškolního dítěte. V praktické části bylo realizováno sedm lekcí na zájmovém dramatickém kroužku v mateřské škole, které byly evaluovány prostřednictvím pozorování a rozhovorů s dětmi. Zároveň proběhlo dotazníkové šetření vypovídající o míře a způsobu využití dramatické výchovy v mateřských školách.
Žák se sluchovým postižením na druhém stupni ZŠ
Jurásková, Hana ; Blažková, Veronika (vedoucí práce) ; Linková, Marie (oponent)
Hana Jurásková, Žák se sluchovým postižením na druhém stupni ZŠ ABSTRAKT Ve své diplomové práci se budu zabývat sluchovým postižením a jeho úskalím ve výchově a vzdělávání žáka s kochleárním implantátem na druhém stupni běžných základních škol. Dále kompenzačními pomůckami pro žáka se sluchovým postižením a možnostmi jeho vzdělávání. Výzkumné šetření je orientováno kvalitativně a srovnává metody a formy výuky na ZŠ žáků s kochleárním implantátem z jejich subjektivního pohledu, a také z pohledu jejich třídních učitelů. Na základě hloubkové analýzy navrhuje metody a formy výuky na míru těchto případových studií. KLÍČOVÁ SLOVA sluchové postižení, integrace, metody, případová studie, základní škola, žák
Co je dětská teologie?
HOMOLKOVÁ, Milena
Bakalářská práce s názvem Co je dětská teologie se zabývá přiblížením této problematiky i českým čtenářům. Představuje dětskou teologii jako samostatnou disciplínu teologie, která se může vyskytovat už u dětí v mateřské škole. Popisuje také rozdělení dětské teologie. U jednotlivých druhů dětské teologie jsou uvedené příklady, které byly realizovány v německy mluvících zemích.t
Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla
Cieślaková, Adriána ; DVOŘÁK, Jan (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Dizertačná práca s názvom Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla skúma rôzne možnosti a cesty umožňujúce rozvíjať tvorivý potenciál jednotlivcov, osobu kreatívneho manažéra, vedenie ľudí v kreatívnych tímoch a napokon smerovať k vytvoreniu a stabilizácii kreatívnej organizácie. Tieto štyri témy tvoria prvé štyri kapitoly dizertačnej práce. Základnou metódou výskumu je syntéza poznatkov od renomovaných autorov v oblasti kreatívneho manažmentu, kulturológie, ekonómie, psychológie a psychiatrie, neurológie, od dramaturgov, režisérov a manažérov. Súčasne sa opieram o výsledky svojho pedagogického pôsobenia na Katedre produkcie DAMU a o vlastné skúsenosti, ktoré si dovoľujem sumarizovať pri jednotlivých popisovaných fenoménoch. Predkladaná dizertačná práca nemá ambíciu stopercentne vyčerpať danú tému, ale priniesť postrehy v nových súvislostiach, nových prepojeniach, najmä na rôzne zdroje tvorivosti a možností kreatívneho riešenia problémov vo vzťahu k manažérskej práci a z hľadiska divadelno - profesijného na osobu dramaturga, čomu je venovaná záverečná, piata kapitola. Touto prácou si kladiem za cieľ dokázať využiteľnosť a účelnosť tvorivého prístupu, ktorý má predpokladám pozitívny vplyv na ľudí, tímy aj celé organizácie ako v kvantitatívnej rovine, najmä v efektívnosti procesov, tak po kvalitatívnej stránke. Tieto poznatky sú už do istej miery spracované v literatúre manažérskej, avšak len zriedka v umelecko – manažérskej. Východiskom výskumu realizovaného v rámci doktorandského štúdia na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU je hypotéza, že poznanie a využívanie metód kreatívnych postupov povedie k zvyšovaniu úspešnosti vybraných organizácií, prechodu od kreovania nových myšlienok k ich artikulácii, realizácii a evaluácii, ktorá prinesie ďalší posun motivovaných ľudí, ktorých práca v prvom rade baví. Organizácia rozšíri množstvo a zvýši kvalitu projektov a iných výstupov, spolupracovníkov, divákov, zvýši úroveň finančnej stability, odozvu u mediálnych partnerov.
Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče
Matěj, Miloš ; Ryšková, Michaela
Metodika řeší způsob hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 579 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.