Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 525 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh metodologické optimalizace volebního modelu Median na základě poznatků Czech Household Panel Study
Kunc, Michal ; Buchtík, Martin (vedoucí práce) ; Soukup, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce je navrhnout metodologickou optimalizaci hodnot parametrů používaných ve volebním modelu agentury Median na základě poznatků ze sekundární analýzy dat z třetí vlny a follow-upu Czech Household Study 2017 a omnibusu Median. V teoretické části práce shrnuje vybrané aspekty analyzovaných parametrů volebního modelu. V sekundární analýze jsou ověřovány hypotézy o vztazích: 1) volební účasti, minulé volební účasti a záměru volební účasti, 2) preferované strany před volbami a volené strany ve volbách, 3) reportované minulé volby a času uplynulého od příslušných voleb. Hypotézy jsou přijaty a výsledky analýzy slouží ke konstrukci optimalizovaného volebního modelu, jehož výsledky jsou srovnány s výsledky čtyř reálných postupů konstrukce volebního modelu (MEDIAN, CVVM2017, CVVM2018, KANTAR), vypočítaných na jednom datovém souboru (omnibus Median září/říjen 2017). Na základě stanovených kritérií se v porovnání modelu s výsledky voleb do PSP v roce 2017 se navrhovaný model umístil nejlépe ze všech sledovaných modelů. Jako další směry výzkumu práce navrhuje zkoumání vztahu misreportingu v minulé volbě s vývojem volebních preferencí podle teorie kognitivní disonance a mnohorozměrovou analýzu vztahu jistoty volby preferované strany, záměru účasti, minulé účasti, ideálně na úrovni konkrétních...
Sociální práce v kontextu domácího násilí v kombinaci s duševním onemocněním
Poláčková, Ester ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím majícími duševní onemocnění. V teoretické části shrnuje současnou formu sociální práce s cílovou skupinou klientů ohrožených domácím násilím a cílovou skupinou klientů s duševním onemocněním. V praktické části je popsáno šetření této problematiky, analyzovány rozhovory se sociálními pracovníky a navržena metodika práce. V závěrečné diskuzi je polemizováno nad výsledky šetření a nad úspěšností užití navrhnuté metodiky.
Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení
Přibová, Marie ; Kubátová, Gabriela (vedoucí práce) ; Perglerová, Marka (oponent)
Diplomová práce "Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení" se nejprve zabývá historickými souvislostmi, které jsou spojeny s významnými houslovými osobnostmi plzeňské konzervatoře. Snaží se podat ucelený přehled pedagogů, kteří na této instituci od samého počátku učili a díky svým bohatým zkušenostem přispěli k vysoké úrovni houslového oddělení. Zaměřuje se na význačné absolventy, jenž školu svými uměleckými či pedagogickými úspěchy reprezentovali a reprezentují nadále na nejrůznějších hudebních akcích u nás i v zahraničí. Nedílnou součástí diplomové práce je část věnovaná rozhovorům s pedagogy a absolventy školy. Za nejzajímavější lze označit právě ty části rozhovorů s pedagogy, kdy se věnují tomu, jaké metody používají při výuce houslové hry. Z hlediska oral history jsou jistě zajímavé i vzpomínky pedagogů na začátky s hrou na housle, obtíže studia či života.
Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy)
Vidnerová, Karolína ; Musil, Jan (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy) Abstrakt Tématem této diplomové práce je metodika vyšetřování trestných činů proti životu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o bezesporu velmi široké téma a vyšetřování všech trestných činů proti životu se řídí stejnými principy za využití stejných metod, je tato diplomová práce zaměřena na metodiku vyšetřování vražd, jakožto nejzávažnější trestný čin proti životu, ne-li nejzávažnější trestný čin vůbec. První kapitola mé diplomové práce je věnována hmotněprávní úpravě všech trestných činů proti životu podle § 140 až 144 trestního zákoníku. V této části práce popisuji obligatorní znaky jejich skutkových podstat, tedy jejich objekt, subjekt, objektivní stránku a subjektivní stránku. V druhé kapitole této diplomové práce se zabývám kriminalistickou charakteristikou trestného činu vraždy, jejímiž typickými komponenty jsou způsob spáchání, osobnost pachatele a oběti a taktéž motiv. V této části práce jsou uvedeny příklady z praxe, a to případy sériových vražd, na kterých je možné tyto typické znaky ukázat. Ve třetí kapitole práce je popisováno obecné dělení stop, včetně typických stop, které kriminalisté mohou nalézt při vyšetřování vražd. Čtvrtá kapitola práce se týká samotné metodiky vyšetřování. V této části se věnuji předmětu vyšetřování,...
Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů
Nekolný, Lukáš
PROBLÉMY METODIKY A INTERPRETACE DAT NÁVŠTĚVNOSTI TURISTICKÝCH CÍLŮ Lukáš Nekolný Abstrakt Návštěvnost patří mezi základní kvantitativní ukazatele cestovního ruchu, tedy jednoho z nejvýznamnějších odvětví lidských činností. Znalost počtu návštěvníků má opodstatnění zejména ve vědecké činnosti a ve správném destinačním managementu, pro nějž je zásadní skloubit udržitelnost a ekonomické přínosy. Význam má i z hlediska osvěty a médií. Proto je důležité používat srovnatelnou metodiku a odpovídajícím způsobem data interpretovat. Cílem této práce je tak na základě analýzy metodicky rizikových témat vytvořit doporučení, která zajišťují co největší srovnatelnost mezi daty za jednotlivé turistické cíle. Jako hlavní body těchto doporučení lze označit nutnost srovnání jednotlivých atraktivit bez ohledu na vlastnické struktury, analyzování návštěvnosti jednotlivých prohlídkových okruhů a potřebu uvádět počet návštěvníků s permanentkou bez zkreslujících koeficientů. Vše je doplněno modelovými příklady z praxe, nejčastěji ze zoologických zahrad, které patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle vůbec. Klíčová slova: cestovní ruch, návštěvnost, turistický cíl, metodika, interpretace, zoo
Sběr dat pro přípravu projekce pozemkových úprav
VALEŠOVÁ, Veronika
Bakalářská práce je soustředěna na zpracování průzkumových prací v katastrálním území Bzí. Práce je vedena podle platné metodiky. První část bakalářské práce je věnována literární rešerši, která přibližuje téma pozemkových úprav a vysvětluje základní pojmy. Druhá část je věnována obsahu průzkumových prací, řešení a následného vyhodnocení. Třetí část se zabývá metodikou. Poslední praktická část se zabývá podrobným průzkumem terénu a vyhodnocují se shromážděná data pro zvolené katastrální území. Práce může sloužit jako podklad pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Bzí.
Metodika výuky vedení malého plavidla
Frolík, Ondřej ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Metodika výuky vedení malého plavidla Cíle: Cílem práce je vypracování metodických materiálů pro výuku v rozsahu vedení malého plavidla, bezpečného chování na vodních tocích a plochách tak, jak jej definuje Státní plavební správa ČR. Metody: Neformální rozhovory, sběr dat, sběr obrazových materiálů přímo v terénu, rešerše literatury. Výsledky: Vytvoření metodického materiálu. Zjištění současného stavu pro získání akreditace, podmínek pro udělování odborné způsobilosti. Současný stav vzdělávání a bezpečnost na vodních tocích. Klíčová slova: Metodika, akreditace, vůdce malého plavidla, výuka, bezpečnost na vodě.
Analýza metod hodnocení špinivosti ETICS
Krejčík, Jakub ; Žák,, Antonín (oponent) ; Žižková, Nikol (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou špinivosti povrchových vrstev systému ETICS (External thermal insulation contact system). V teoretické části jsou popsány činitelé způsobující zašpinění a procesy probíhající při ulpívání nečistot. Praktická část poté hodnotí vliv níže popsaných aspektů na jejich špinivost. A zároveň sleduje rozdíly ve špinění v závislosti na druhu materiálu a výrobci. Byla vypracována metodika na provedení umělého špinění s kontrolovatelnými a opakovatelnými podmínkami ve speciálním simulátoru, tato metodika byla zároveň ověřena prakticky. Souběžně byly jednotlivé omítky vystaveny působení přirozenému prostředí, pro srovnání laboratorních a skutečných podmínek.
Hodnocení rozvoje dětí s kombinovaným postižením se zaměřením na rozvoj dílčích funkcí
Soukupová, Vladislava ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje dílčích funkcí, u dětí, jež trpí kombinovaným postižením. Práce je rozdělena na dvě části. První částí je část teoretická, v níž jsou popisovány jednotlivé druhy postižení, které jsou relevantní ve v závislosti na tuto práci, dále se teoretická část práce zaměřuje dílčí funkce a na specifika jejich rozvoje u dětí s kombinovaným postižením. Druhou částí práce je část praktické, která se zaměřuje na vzdělávání dětí v ZŠ speciální, ale i na edukační působení ve výchovné skupině dětského domova. Práce je zaměřena na konkrétní možnosti, jimiž lze u takto postižených dětí rozvíjet dílčí funkce. Práce je kvalitativním výzkumem a použitými metodami je především pozorování, vlastní práce s dětmi a rozhovor s učitelkami. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření metodiky pro hodnocení PRODů dětí s kombinovaným postižením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 525 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.