Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 519 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika výuky vedení malého plavidla
Frolík, Ondřej ; Vondrášek, David (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Metodika výuky vedení malého plavidla Cíle: Cílem práce je vypracování metodických materiálů pro výuku v rozsahu vedení malého plavidla, bezpečného chování na vodních tocích a plochách tak, jak jej definuje Státní plavební správa ČR. Metody: Neformální rozhovory, sběr dat, sběr obrazových materiálů přímo v terénu, rešerše literatury. Výsledky: Vytvoření metodického materiálu. Zjištění současného stavu pro získání akreditace, podmínek pro udělování odborné způsobilosti. Současný stav vzdělávání a bezpečnost na vodních tocích. Klíčová slova: Metodika, akreditace, vůdce malého plavidla, výuka, bezpečnost na vodě.
Analýza metod hodnocení špinivosti ETICS
Krejčík, Jakub ; Žák,, Antonín (oponent) ; Žižková, Nikol (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou špinivosti povrchových vrstev systému ETICS (External thermal insulation contact system). V teoretické části jsou popsány činitelé způsobující zašpinění a procesy probíhající při ulpívání nečistot. Praktická část poté hodnotí vliv níže popsaných aspektů na jejich špinivost. A zároveň sleduje rozdíly ve špinění v závislosti na druhu materiálu a výrobci. Byla vypracována metodika na provedení umělého špinění s kontrolovatelnými a opakovatelnými podmínkami ve speciálním simulátoru, tato metodika byla zároveň ověřena prakticky. Souběžně byly jednotlivé omítky vystaveny působení přirozenému prostředí, pro srovnání laboratorních a skutečných podmínek.
Hodnocení rozvoje dětí s kombinovaným postižením se zaměřením na rozvoj dílčích funkcí
Soukupová, Vladislava ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje dílčích funkcí, u dětí, jež trpí kombinovaným postižením. Práce je rozdělena na dvě části. První částí je část teoretická, v níž jsou popisovány jednotlivé druhy postižení, které jsou relevantní ve v závislosti na tuto práci, dále se teoretická část práce zaměřuje dílčí funkce a na specifika jejich rozvoje u dětí s kombinovaným postižením. Druhou částí práce je část praktické, která se zaměřuje na vzdělávání dětí v ZŠ speciální, ale i na edukační působení ve výchovné skupině dětského domova. Práce je zaměřena na konkrétní možnosti, jimiž lze u takto postižených dětí rozvíjet dílčí funkce. Práce je kvalitativním výzkumem a použitými metodami je především pozorování, vlastní práce s dětmi a rozhovor s učitelkami. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření metodiky pro hodnocení PRODů dětí s kombinovaným postižením.
Návrh metodiky manažérského rozhodování v distribuci v evropském prostředí
Kopčáni, Juraj ; Dostál, Petr (oponent) ; Čambál, Miloš (oponent) ; Rybanský, Rudolf (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti plánování, nákupu, výroby a distribuce. Ve všech činnostech a na všech úrovních v podniku je důležité se správně a včas rozhodnout jak postupovat, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady pro podnik. Pro zabezpečení rychlosti a kvality distribuce je potřebné se zaměřit na logistiku oběhových prostředků. Ta zahrnuje jak informační a komunikační tok, tak i zásobování, skladování, dopravu, manipulaci a balení. Aby podnik zabezpečil všechny tyto služby kvalitně, rychle a včas, je vhodné mít vypracovanou metodiku pro daný proces. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky pro manažerská rozhodování v oblasti distribuce. Správně zvolená metodika distribuce může napomoct zrychlit přesun produktu od dodavatele k odběrateli nebo od výrobce k zákazníkovi, ale v konečném důsledku i snížit celkové náklady na distribuci. Při rozhodování o volbě distribučního kanálu jsou důležité také procesy a znalosti evropské legislativy v návaznosti na logistiku a management dopravy v České republice. Jedním z podkladů pro návrh metodiky byl sběr a zpracování dat, na základě kterého byla realizována analýza současného stavu. Dalším postupem byly stanoveny základní kritéria pro volbu podniků, které by mohly vykonávat distribuci. Těmto kritériím bylo nutné stanovit jednotlivá pořadí nebo váhy důležitosti. V konečném rozhodování pro volbu distribučního podniku byla použita jedna z metod vícekriteriálniho rozhodování. Práce byla vytvořena na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností z podniků v řešené oblasti. Cíle, kterého má být dosaženo: Cílem dizertační práce je návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí ve vazbě na infrastrukturu ČR při realizaci legislativních požadavků evropského prostředí a respektování zásad integrace.
Výuka cizinců
Pecharová, Klára ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výukou cizinců. Má za cíl charakterizovat žáky s odlišným mateřským jazykem, možnosti podpory a konkrétní metodiku práce s těmito studenty. Práce se věnuje vymezení základních pojmů, tzn. pojmu migrace, inkluze a přiblížení problematiky vzdělávání cizinců. Dále objasňuje současný pohled na cizince v České republice a neziskové organizace zabývající se jejich podporou. Stěžejní část práce je zaměřena charakteristiku žáků s odlišným mateřským jazykem, legislativou a financováním jejich studia. Další část se pak týká inkluze a vymezení jednotlivých stupňů podpůrných opatření, která umožňují žákům cizincům například využití jazykových tříd či kurzů českého jazyka. V praktických ukázkách bakalářská práce charakterizuje možnosti metodiky práce s žáky cizinci a poukazuje na možné nedostatky v současném systému. Klíčová slova Žáci cizinci, vzdělávání, inkluze, metodika, podpůrná opatření
Vliv sedimentů na hydrologické podmínky toku
Winkler, Stanislav ; Šelepa, Milan (oponent) ; Marton, Daniel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou sedimentů a jejich vlivu na hydrologii v tocích. Práce může sloužit jako příručka pro zajištění teoretických znalostí v oblasti sedimentů, způsobu jejich měření a strategie monitorování. Jako výchozí materiál byla použita metodika měření z university BOKU Vídeň. Jejich mnohaleté zkušenosti a poznatky v oblasti měření sedimentů jsou neocenitelné a budou použity při projektu SEDECO – Sedimenty a ekosystémové služby ve vzájemném působení s povodněmi a suchem v pohraniční oblasti AT – CZ financovaného pomocí INTERREG AT – CZ.
Tvorba metodiky práce s dobrovolníky v Diecézní charitě v Českých Budějovicích
LANGOVÁ, Martina
Práce se zabývá metodikou práce s dobrovolníky a to konkrétně v Dobrovolnickém centru Diecézní charity v Českých Budějovicích. V první části charakterizuje Dobrovolnické centrum jako součást Charity ČR. Práce seznamuje s dobrovolnictvím v obecné rovině, zabývá se vývojem a charakteristikou dobrovolnictví v České republice, vymezením souvisejících pojmů, legislativou, motivací dobrovolníků a profesionalizací v sociální oblasti. Dále se práce zabývá metodikou práce s dobrovolníky, cíli, rozdělením a obsahem metodiky a současně také s etickým kodexem, se kterým by měla být práce v souladu. Důležitou součástí práce je konkrétní metodika práce s dobrovolníky v programu Mosty naděje.
Verbum Domini jako inspirace pro setkávání nad Biblí
Souradová, Marie ; Zimmermannová, Marie (vedoucí práce) ; Dřímal, Ludvík (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou metodiky pro setkávání nad Biblí s dospělými ve farnosti Žamberk. V teoretické části si všímá důležitosti Bible v životě křesťana a východiska nachází v dokumentech magisteria církve, zejména v apoštolské exhortaci Verbum Domini a v dogmatické konstituci Dei Verbum. Z dokumentů vyvozuje kritéria pro katechezi s textem Bible. Jádrem práce je vytvoření vlastní metodiky pro konkrétní skupinu dospělých věřících z farnosti Žamberk. Při tvorbě metodiky je přihlédnuto k výsledkům sondy z farností. Metodika je ověřena a vyhodnocena na základě reflexe účastníků. Klíčová slova metodika, Bible, farnost, Verbum Domini, křesťan

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 519 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.