Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení hodnoty podniku
Žáková, Marie ; Bělíček, Vít (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku společnosti FAGRON a.s. na základě výnosových metod oceňování. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a metody oceňování. Detailně jsou zde popsány výnosové metody oceňování, které jsou následně použity k ocenění uvedené společnosti v analytické části práce.
Stanovení hodnoty podniku
Malásková, Dominika ; Kuba,, Karel (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se skládá z představení společnosti, strategické a finanční analýzy. V návrhové části je na základě předchozích výsledků analýz vybrána metoda oceňování a dále je tato metoda vypracována pro společnost INTEKA Brno spol. s r.o.
Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí
Karasová, Pavlína ; Havlíčková, Jana (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je problematika tržního oceňování podniků. Teoretická část obsahuje základní pohledy a přístupy pro oceňování podniků. Představuje většinu používaných (i méně používaných) metod pro oceňování a doporučení pro jejich užití. Praktická část se již zabývá samotným oceněním společnosti na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků.
Does the choice of method of forecast of index stock returns and the choice of investment strategy depend on index's industry affiliation?
Dobryashkina, Victoria ; Moravcová, Michala (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Bibliography Reference DOBRYASHKINA, Victoria. Does the choice of method of forecast of index stock returns and the choice of investment strategy depend on index's industry affiliation? Prague 2015. 57 pages. Bachelor thesis (Bc.) Charles University, Faculty of Social Science, Institute of Economic Studies. Supervisor Michala Moravcova. Author's Email: Dobryashkina@gmail.com Supervisor's Email: Moravcovamichala@gmail.com Abstract The purpose of this thesis is to analyze and reveal if there is any dependence of index stock return valuation method on index's industry affiliation. The question about profitable strategy to react to valuation method's forecasts is also investigated. I focus on three methods of valuation: technical analysis, time series forecast and combination of rules from both technical and times series forecast rules, and test them on 10 Dow Jones Industrial Indices. Double-or-out strategy is compared to buy-and-hold strategy by estimation of its excess return. I found no dependence of choice of method on index's industry affiliation. However, the double-or-out strategy was proved to outperform buy-and-hold strategy in all of the industries. Keywords Stock Valuation Methods, Trend Prediction Analyses, Technical analysis, Fundamental analysis, Methods of valuation, Time series forecast,...
Stanovení hodnoty podniku
Benušová, Eva ; Svobodová, Irena (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Orionreal, spol. s r.o. k datu 31. 12. 2015. Práce je rozdělená do tří dílčích částí. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné literatury zabývající se problematikou stanovení hodnoty podniku, analytická část zahrnuje strategickou analýzu společnosti a rozbor finanční situace podniku mezi roky 2010-2015. Návrhová část obsahuje vlastní stanovení hodnoty podniku Orionreal, spol. s r.o.
Oceňování nemovistostí pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR
Simanová, Dominika ; Bejšovec, Jaroslav (oponent) ; Staněk, Roman (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je oceňování nemovitého majetku pro hypoteční úvěry. Teoretická část zahrnuje základní pojmy, které se vážou s problematikou oceňování a také metody, kterými lze ocenění provést. Praktická část obsahuje ocenění konkrétní vybrané nemovitosti různými metodami oceňování. Práce je zaměřena na realitní trh České republiky.
Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle České účetní legislativy a IFRS
Hlaváčková, Lucie ; Svitavský, Lukáš (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vykazování a oceňování dlouhodobého hmotného majetku, pořízeného formou finančního leasingu, podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dále se tato bakalářská práce zaměřuje na posouzení dopadů obou přístupů do účetních výkazů společnosti a vlivu na výsledek hospodaření společnosti ABC, s. r. o.
Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle České účetní legislativy a dle IAS/IFRS
Palatová, Radka ; Maršálková, Libuše (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářské práce se zabývá srovnáním rozdílů metod ocenění dlouhodobého hmotného majetku a to dle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. Na základě komparace těchto přístupů jsou zaznamenány rozdíly v oceňování, které jsou pak dále zobrazeny na dlouhodobém majetku společnosti ABC, s.r.o. Dále jsou v bakalářské práci porovnány finanční výkazy společnosti ABC, s.r.o. sestavené jak podle České účetní legislativy, tak i IAS/IFRS, v kterých je zaznamenáno zkreslení.
Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku movitého odpisovaného podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
Nývltová, Iva ; Mrázková, Zuzana (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním metod oceňování a financování dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného při jeho pořízení a to podle České účetní legislativy, a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. Na základě komparace těchto rozdílných přístupů poukazuje na vzniklé rozdíly při oceňování a financování dlouhodobého majetku, které vedou ke zkreslení účetních výkazů společnosti ABCD, a. s.
Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku
Válová, Věra ; Janáč, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vymezení metod oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku. Bakalářská práce zvlášť popisuje metody v účetnictví, v oblasti zdanění příjmů a porovnává vlivy, výhody a nevýhody oceňování podle české účetní legislativy. Částečně se bakalářská práce zabývá problematikou oceňování v historických nákladech a nabízí možnosti podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.