Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 519 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Optimalizace laboratorních postupů pro efektivní řízení technologie úpravy vody
Pivokonský, Martin ; Vašatová, Petra ; Petříček, Radim ; Pivokonská, Lenka ; Novotná, Kateřina
Souhrnná výzkumná zpráva byla realizována v rámci projektu TAČR č. TJ01000169 programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Je určena provozovatelům úpraven vod a slouží jako základní materiál pro optimalizaci procesu koagulace při úpravě vody. V první části této zprávy je stručně popsána metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů, tzv. optimalizačních sklenicových zkoušek, které jsou zásadní a nepostradatelnou součástí efektivního řízení procesu koagulace v provozech úpraven vod. S jejich využitím je možné určit optimální provozní podmínky koagulace, tedy typ a dávku koagulačního činidla a hodnotu pH, při které musí koagulace probíhat, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti úpravy vody. Druhá část zprávy předkládá výsledky optimalizačních zkoušek provedených na úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře a navrhuje doporučení pro optimalizaci provozu zmíněné úpravny. V samostatné kapitole jsou pak diskutovány ekonomické aspekty navržené optimalizace.
Arteterapie jako diagnostický nástroj v etopedii
Krüger, Pavel ; Hanzlová, Michaela (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda je využití arteteterapie nebo artepsychoterapie jako diagnostického nástroje přínosné v oblasti etopedické diagnostiky. Dílčím cílem výzkumného šetření bylo popsání jednotlivých diagnostických okruhů při práci s klientelou se specifickou poruchou chování vytěžitelných prostřednictvím arteterapeutických technik. Podrobný popis metodiky je rozveden v části Arteterepie a arteterapeutická diagnostika, kde jsme se věnovali jednotlivým interpretačním okruhům. V první fázi výzkumu bylo pracováno s klientem formou konkrétní arteterapeutické techniky - kresby a malby na zadaná témata, která byla v úvodu Výzkumné části (s. 42) v práci uvedena. V této fázi byly explorovány materiály k výzkumu. V druhé fázi bylo s těmito materiály - obrazy a doprovodným chováním - pracováno formou rozborů interpretačního charakteru. Z jednotlivých arteterapeutických sezení byly pořizovány záznamy jak slovních reakcí, tak i chování během nich, veškeré zdroje jsou podrobně analyzovány ve Výzkumné části v jednotlivých kazuistických šetřeních. Veškeré výzkumné dokumenty (obrázky, záznamy ze sezení, informované souhlasy, vstupní či výstupní zprávy z PNB a DÚM) byly pořízeny s informovaným souhlasem respondentů dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v přílohách je k...
Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO)
Valenta, Jakub ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito v pozdějších částech práce. Následně je definován pojem „technické zařízení“ a podkategorie této problematiky, přičemž každá z podkategorií je zvlášť přiblížena. V návaznosti na to je v práci popsáno, z jakého důvodu je nutné pravidelně kontrolovat technická zařízení, přičemž jsou jednotlivé typy možných kontrol následně definovány. To je doprovázeno rozdělením oprávnění osob pro vykonání jednotlivých kontrol a rozdělením odpovědnosti za vykonanou kontrolu. Získané poznatky jsou v závěru práce využity k vytvoření modelu procesu řízení kontrol a revizí technických zařízení a k vytvoření přehledu periodických kontrol a revizí technických zařízení pro výrobní firmu. Tento model procesu a přehled kontrol jsou pak výstupem této bakalářské práce.
Úvodem
Roháček, Jiří
Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto pravidelné konference, organizované od r. 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním slova smyslu, s věcným nebo metodickým vztahem ke středoevropskému prostředí. Řada Epigraphica & Sepulcralia je publikačním fórem těchto zasedání od r. 2005.
Inteligentní systém pro dálkový sběr dat
Gregor, Filip ; Pokorný, Jiří (oponent) ; Mlýnek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská se zabývá technologií PLC. V teoretické části je popsán princip funkčnosti technologie, její výhody a nevýhody. V experimentální části této práce byla navržena metodika testování point-to-point s BPL modemy a pro koncentrátor s elektroměry. Dále byla realizována rozsáhlá sada měření dle metodiky point-to-point pro tolopogie bez a s opakovačem v laboratoři. Testoval se vliv opakovače na přenosové parametry dle doporučení RFC 2544, RFC 6349 a dle metodiky TCP Throughput, za pomocí testerů Net Blazer a nástroje iPerf. V výsledků vyplývá, že topologie s opakovačem snižuje propustnost o 50 % a zvyšuje obousměrné zpoždění (RTT) více než dvojnásobně v porovnání s topologií bez opakovače. V poslední části byla navržena laboratorní úloha se Smart Meteringovým systémem a BPL modemy.
Nástroj
Dobeš, Lukáš ; Novotný, Roman (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Návrh decentralizovaného studijního programu paralelního ke studiu designu na FAVU VUT v Brně. Všechny lidmi navržené systémy jsou podrobitelné penetračnímu testu komunitně přínosného hackingu, školní systémy nevyjímaje. Testování hranice zpřístupňuje současné meta: nejlepší strategii, kterou lze v takovém systému aktuálně hrát a současně vizualizuje místa k opravě systému. Co je současné meta v grafickodesignerském vzdělávání? Jakou infrastrukturu pohybu v novém prostoru je nutné postavit a v jakém indexu se aktuálně můžeme pohybovat?
Síťový tester
Haško, Juraj ; Fujdiak, Radek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá problematikou testovania dátových sietí. Cieľom práce je navrhnúť metodiku pre komplexné meranie prenosových parametrov sietí a návrh koncepcie testeru a jeho realizácia pomocou rozšírenia existujúceho programu JMeter.
Epigraphica & Sepulcralia 8. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
The proceedings of the jubilee 15th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 19 October – 21 October 2016. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to Central European issues. However, they do not not avoid themes that more widely explain the context in which these monuments were created and were functionally applied. An emphasis is placed on the nature of interdisciplinary expert meetings. Through their focus and periodicity, they are unique in the pan-European context. A novelty of this session was the inclusion of an independent block devoted to Hebrew monuments. The proceedings are divided into three parts, in terms of the religious context of the discussed themes – hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. It contains twenty-five papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the German, Slovak and Polish issues make up a significant share of the work. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005.
Sociální práce v kontextu domácího násilí v kombinaci s duševním onemocněním
Poláčková, Ester ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím majícími duševní onemocnění. V teoretické části shrnuje současnou formu sociální práce s cílovou skupinou klientů ohrožených domácím násilím a cílovou skupinou klientů s duševním onemocněním. V praktické části je popsáno šetření této problematiky, analyzovány rozhovory se sociálními pracovníky a navržena metodika práce. V závěrečné diskuzi je polemizováno nad výsledky šetření a nad úspěšností užití navrhnuté metodiky.
Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení
Přibová, Marie ; Kubátová, Gabriela (vedoucí práce) ; Perglerová, Marka (oponent)
Diplomová práce "Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení" se nejprve zabývá historickými souvislostmi, které jsou spojeny s významnými houslovými osobnostmi plzeňské konzervatoře. Snaží se podat ucelený přehled pedagogů, kteří na této instituci od samého počátku učili a díky svým bohatým zkušenostem přispěli k vysoké úrovni houslového oddělení. Zaměřuje se na význačné absolventy, jenž školu svými uměleckými či pedagogickými úspěchy reprezentovali a reprezentují nadále na nejrůznějších hudebních akcích u nás i v zahraničí. Nedílnou součástí diplomové práce je část věnovaná rozhovorům s pedagogy a absolventy školy. Za nejzajímavější lze označit právě ty části rozhovorů s pedagogy, kdy se věnují tomu, jaké metody používají při výuce houslové hry. Z hlediska oral history jsou jistě zajímavé i vzpomínky pedagogů na začátky s hrou na housle, obtíže studia či života.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 519 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.