Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,292 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Etická dilemata při referování o medicíně pohledem českých novinářů
Bulánková, Veronika ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Diplomová práce se zabývá prací českých novinářů referujících o tématech, která souvisejí s oblastmi medicíny, zdraví a zdravotnictví, se zřetelem na to, jak svoji práci vnímají sami novináři. Teoretickou část autorka otevírá výkladem některých základních pojmů z teorie žurnalistiky, jako jsou zpravodajské hodnoty či gatekeeping. Zabývá se rovněž vymezením žurnalistiky o medicíně a zdraví, vztahem medicíny, médií a společnosti a upozorňuje na problémy, které při informování o odborných tématech vyvstávají. Snaží se také objasnit některé problematické pojmy, v nichž mohou novináři chybovat, a které souvisejí s informováním o nových vědeckých objevech. Další část práce tvoří analýza polostrukturovaných rozhovorů s českými novináři, kteří se dva roky a déle věnují referování o zdraví, zdravotnictví a medicínských objevech. Autorka na základě analýzy výzkumných rozhovorů reflektuje nejen uplatnění žurnalistických rutin a postupů u takto zaměřených novinářů, ale mimo jiné také význam, který přisuzují vzdělání. Důraz klade také na identifikování bariér, které jim práci ztěžují, nebo etických dilemat, jimž při práci čelí.
Interakce flavonoidů a přírodních kumarinů s konvenčními léčivy
Sigmundová, Tereza ; Tůmová, Lenka (vedoucí práce) ; Mladěnka, Přemysl (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie Školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Student: Tereza Sigmundová Název diplomové práce: Interakce flavonoidů a přírodních kumarinů s konvenčními léčivy Klíčová slova: léčivá rostlina, flavonoidy, kumariny, interakce Cílem této diplomové práce je zpracovat přehled interakcí, které vznikají následkem současného užití konvenčních léčiv a flavonoidů, kumarinů či léčivých rostlin je obsahujících. Ke sběru dat byly využity především vědecké články z let 2000-2018 nalezené v internetových databázích (Web of Science, Science Direct, PubMed, Google Scholar). Flavonoidy mohou ovlivňovat metabolismus léčiv skrze interakci s enzymy CYP450, P-glykoproteinem a dalšími přenašeči z řady ABC nebo SLC transportérů. Tento typ interakcí je významný hlavně u léčiv s úzkým terapeutickým indexem jako je cyklosporin, digoxin nebo warfarin. Furanokumariny (bergamotin, 6′,7′-dihydroxybergamotin, bergapten) obsažené například v grapefruitové šťávě způsobují nevratnou inhibici CYP3A4 a ovlivňují tak farmakokinetiku řady léčiv. Z terapeutických skupin nejvíce interagují flavonoidy a kumariny s antikoagulancii, cytostatiky nebo látkami ovlivňujícími centrální nervový systém. Jsou uvedeny také interakce šťávy z citrusových plodů, extraktu z...
Design přenosného ultrazvukového přístroje
Koluchová, Petra ; Rubínová, Dana (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá designem přenosného ultrazvukového přístroje. Cílem práce je navrhnout zařízení, které bude plnit všechny potřebné funkce a bude eliminovat slabé stránky již vyráběných ultrasonografů. Podařilo se odstranit problém s často se poškozujícím kabelem tak, že přenos dat bude uskutečněn bezdrátově. Přenosný ultrasonograf umožňuje lékařům rychlé ambulantní vyšetření.
Smart Materials for Medical Applications
Kaplán, Martin ; Hájek, Petr (oponent) ; Florian, Zdeněk (vedoucí práce)
This thesis describes materials which react to external stimuli. These materials are know as Smart materials. The thesis provides an overview of these materials and their use in the field of medicine. A lot of attentions is paid to Nitinol as the most significant representative of Smart materials. The thesis brings a simulation of using shape memory effect of Nitinol staple for bone fracture fixation. This simulation use the method of finite elements for solving and it is done in ANSYS modeling software. The simulation has only demonstrational purpose.
Baterie pro medicínské aplikace
Pagáčová, Lenka ; Tichý, Jiří (oponent) ; Kazda, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých uhlíkových materiálů na vlastnosti Li-S akumulátorů. V teoretické části práce jsou popsány primární a sekundární elektrochemické zdroje se zaměřením v medicínských aplikacích. Druhá kapitola se jednotlivě věnuje lithiovým článkem. Hlavní částí práce je praktická výroba elektrod pro Li-S akumulátor s využitím různých druhů uhlíkových materiálů. Vlivy těchto materiálů na vlastnosti akumulátorů jsou zkoumány pro určení nejvhodnějšího z pohledu dosažené kapacity a stability.
Komparace měřících senzorů Vernier se zaměřením na lékařství
WIMMER, Roman
Tato diplomová práce popisuje vybrané senzory Vernier a ukazuje jejich využití při školním vzdělávání. Výběr digitálních pomůcek je zaměřen na lékařství. Diplomová práce konkrétně představuje senzor EKG, spirometr a siloměr. V teoretické části popisuje počátky firmy Vernier Software & Technology, systém Vernier a jeho výhody. Cíleně je zaměřena na práci se senzory od přípravné fáze, přes samotné měření ve školách, které lze využít. při školní výuce. Praktická část obsahuje jednotlivá měření, a komparaci senzorů s lékařskými přístroji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,292 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.