Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 897 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ochrana CD/DVD před kopírováním
Řehák, Lukáš ; Říha, Zdeněk (oponent) ; Cvrček, Daniel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá ochranami proti kopírování CD a DVD, jejich popsáním a zařazením, testováním. Dále se zaměřuje na kvalitu těchto ochran, četnost použití, možnost vytvoření kopie a dalších vlastností těchto ochran. Dále se zaobírá tím, proč tyto ochrany používáme a včem nám pomáhají.
Vývoj medializace florbalu v České televizi
Ponikelský, Jiří ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Med, Daniel (oponent)
Název: Vývoj medializace florbalu v České televizi Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je analýza vývoje medializace florbalu v České televizi, a to především v letech 2012-2019 na sportovním kanálu ČT sport. Dílčím cílem je zjistit, jak tuto medializaci vnímají v klubech nejvyšší české soutěže mužů - Superlize florbalu, členové výkonného výboru Českého florbalu. Rozhovory se zaměstnanci České televize mají objasnit příčiny výkyvů ve vysílání. Metody: V bakalářské práci jsou použity kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu. Ke zjištění vývoje medializace florbalu v České televizi je použita kvantitativní obsahová analýza interních dat poskytnutých Českou televizí. Pro hodnocení vnímání této medializace ze strany sportovních klubů a výkonného výboru byla použita metoda kvalitativního elektronického dotazování. Kvalitativní metoda rozhovoru se zaměstnanci České televize byla použita ke zjištění výkyvů ve vysílání florbalu. Výsledky: Prostor věnovaný florbalu na programu ČT sport se mezi roky 2012-2019 mírně zvětšil, neplatí to ale o letech 2015 a 2019. Na medializaci florbalu má vliv tak významná akce, jako je mistrovství světa či od roku 2012 zavedené Superfinále. Nejvíce prostoru se dostává nejvyšší soutěži mužů. Výkonný výbor Českého florbalu a jednotlivé kluby Superligy florbalu pociťují...
Svoboda projevu médií: komparace judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Interamerického soudu pro lidská práva
Davidová, Barbora ; Tymofeyeva, Alla (vedoucí práce) ; Bílková, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionální ochranou svobody projevu, a to se zaměřením na média. Cílem práce je provést komparativní analýzu relevantních regionálních dokumentů ochrany lidských práv a zejména pak vybrané judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Interamerického soudu pro lidská práva týkající se svobody projevu médií a zjistit, v čem se přístupy těchto regionálních soudů ke svobodě projevu médií liší a v čem se naopak tyto soudy vzájemně ovlivňují či inspirují. Práce je rozdělena na tři části. První, úvodní část, se zabývá teoretickým ukotvením médií a otázkou svobody projevu médií z pohledu historie a mezinárodního práva. Druhá část představuje ochranu svobody projevu médií v rámci dvou regionálních systémů ochrany lidských práv: evropského a interamerického. S pomocí tuzemské i zahraniční odborné literatury jsou v samostatných podkapitolách představeny oba regionální systémy ochrany lidských práv, přičemž důraz je kladen nejprve na procesní stránku, tedy na otázky, kdo se může ochrany domáhat, před jakým orgánem a jakým způsobem, zda tak může učinit i samotný novinář nebo třeba vlastník média, jenž se domnívá, že jeho právo na svobodu projevu bylo porušeno. A dále je věnována pozornost konkrétním lidskoprávním dokumentům a jejich ustanovením zabývajícím se svobodou projevu ve...
Strangers in a Strange Land: American Lives under the Soviet Gaze
Perry, David ; Brisku, Adrian (vedoucí práce) ; Vykoukal, Jiří (oponent) ; Kolenovská, Daniela (oponent)
Cizinci v cizí zemi: Američané žijí pod sovětským pohledem David Perry Cílem tohoto dokumentu je osvětlit životy amerických přistěhovalců žijících v Sovětském svazu během třicátých let 20. století a současně diskutovat o tom, jakou úlohu hraje ve společenství přistěhovalců státní propaganda prezentovaná prostřednictvím časopisů v angličtině, jako je například Moskevská zpravodajství. Tento článek poskytuje potřebnou analýzu populace, která nebyla zkoumána, ve studii o přistěhovalectví v moderní době. Tím, že se zaměřuje na primární zdroje produkované pro spotřebu společenství jako celku, na rozdíl od individuálních zkušeností nalezených v paměti nebo v dopisech, se tento příspěvek snaží vytvořit všeobecné informace týkající se sociálních a politických tlaků, které čelí sovětskoamerické přistěhovalecké komunitě třicátých let . V druhé kapitole tohoto článku buduji profil imigrantské komunity a vystopuji historický vývoj komunity od Spojených států v raných letech Velké hospodářské krize po jejich emigraci do Sovětského svazu. Rovněž se snažím popsat způsob, jakým faktory jako rasa, pohlaví a třída ovlivnily zkušenosti imigrantské komunity. Tento článek využívá konceptuální historický přístup, zvláště ve své třetí kapitole, pro rozvíjení pochopení toho, jak byly v 30. a 30. letech diskutovány pojetí...
Dezinformace jako téma mediální výchovy a jeho integrace do výuky společenských věd
Tošnarová, Kateřina ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem dezinformací a představuje je jako aktuální a důležitý koncept současného mediálního diskurzu. Počáteční část práce popisuje dezinformace a zasazuje je do kontextu souvisejících mediálních pojmů. Práce se dále věnuje popisu možných důsledků působení médií a potažmo dezinformací na člověka a společnost. Součástí práce je i popis postupů, jak s dezinformacemi pracovat, a jak dezinformace poznat a odlišit je od seriózních informací. Téma dezinformací je v práci zasazeno do kontextu médií a mediální výchovy a je popsán vliv, který mají média včetně dezinformací na člověka a jeho proces socializace. Zmíněny jsou principy, na jejichž základě lidský mozek snadno uvěří dezinformacím. Ve finální části práce je téma dezinformací popsáno v kontextu společenských věd a RVP ZV i RVP G. Akcentována je aktuálnost tématu i jeho důležitost pro mediální výchovu. V poslední kapitole jsou popsány aktuální projekty, které se zabývají dezinformacemi a jejich odhalováním, a které mohou být k užitku pedagogům i studentům. KLÍČOVÁ SLOVA dezinformace, mediální výchova, média, mediální gramotnost, manipulace, kritické myšlení, občanský a společenskovědní základ
Korektury a jejich úloha v dnešních médiích na příkladu časopisu Respekt
Platil, Daniel ; Slanec, Jaroslav (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Korektury a jejich úloha v dnešních médiích na příkladu časopisu Respekt" se skládá ze dvou částí. První, teoretický, oddíl se věnuje zejména vymezení jednotlivých pojmů, samotné korektorské práci či zvyklostem a pravidlům při zásazích do textů. Snaží se také zasadit do historických souvislostí proměnu činnosti do podoby, kterou známe dnes, což souvisí zejména s rychlým technickým rozvojem v polygrafickém průmyslu. Druhá, tedy praktická, část následně pomocí dotazníkového šetření ověřovala čtenářskou spokojenost s jazykovou úrovní publicistického časopisu Respekt. V návaznosti na výsledky šetření, které poukazovaly na zhoršující se kvalitu, byla provedena korektura deseti vybraných čísel z let 1997, 2007 a 2017, zda skutečně dochází na poli korektur ke změnám. Odhalené nedostatky se práce pokouší zasadit do kontextu doby i redakční práce analyzovaného média. Při této příležitosti byla oslovena i jazyková redaktorka Respektu Petra Švehlová - ta se pokusila získané údaje interpretovat a zhodnotit. Provedené korektury sice odhalily jistá pochybení, nepotvrdily však samotnou vstupní hypotézu podpořenou výše zmíněným výzkumem. Naopak jasně dokazují znatelné zlepšení.
Nová média v mediální výchově na 2. stupni ZŠ
Jovanovičová, Lucie ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku nových medií v oblasti mediální výchovy na druhém stupni základní školy. V první části je představena historie sociálních médií. S jejich masovým rozvojem se změnilo jejich působení a chování ve společnosti. Rozvoj mediální produkce přináší i rizika, kterým je nutné čelit prostřednictvím komplexního vzdělávání společnosti. Je proto nutné rozvíjet mediální gramotnost, digitální gramotnost, kritické myšlení a čtení. V teoretické části je popsáno využívání médií ve věkové kategorii žáků druhého stupně základní školy. Čtenář je též uveden do problematiky rizik, kterým dospívající čelí v prostředí internetu, a jsou představeny způsoby, jak žáky na tyto rizika připravit. Ve druhé části práce je představena trojici projektů zaměřených na rozvoj mediální gramotnost a kritického myšlení. Žáci se učí kriticky hodnotit mediální sdělení a zkoumají všechny faktory, jež ovlivňují tvorbu sdělení. Podobně pracují i s obrazovým materiálem. Reflektují z různých hledisek i své vlastní používání medií a digitálních technologií.
The Experience of New Social Media
Farrier, Ellie ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Abstrakt- Uživatelská zkušenost s novými sociálními médii Komunikace s přáteli a s rodinou po celém světě je něco, s čím mají Američané žijící v zahraničí mnoho zkušeností. V této práci se autorka zaměřuje na popis těchto zkušeností uživatelů sociálních médií jmenovitě k novým médiím a také konceptům historické sociologie, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou sociální média používána a chápána. Tento fenomenologický výzkum se zaměřuje na různé zkušenosti čtyř amerických expatů žijících v Praze v České republice, a to od úplného začátku jejich zkušenosti s médii a internetem až po jejich současný věk dospělých. Zdroje použité k interpretaci a porozumění této jejich uživatelské zkušenosti sahají od Ervinga Goffmana a Pierra Bourdieua, až k Marshallu McLuhanovi či Karlu Marxovi. Hlavním záměrem této práce bylo zjištění, jak si nové a historické teorie sdělovacích prostředků stojí ve srovnání s konkrétními zkušenostmi uživatelů se sociálními médii a internetem. Klíčová slova: uživatelská zkušenost, média, technologie, fenomenologický výzkum, sociální média, komunikace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 897 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.