Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza deformace dřeva s imperfekcí na základě srovnání jednoduchého numerického modelu s optickou metodou DIC
Klvač, Ondřej
Tato práce se věnuje analýze dřeva s imperfekcí zatíženého tahem, metodami digitální korelace obrazu a metodou konečných prvků. Je zjišťována srovnatelnost výsledků těchto dvou metod na příkladu chování dřeva v tahu s imperfekcí. Jako imperfekce může být bráno jakékoliv oslabení struktury dřeva, jak přirozené v podobě suků, trhlin a podobně, tak i umělé, jako například zde v podobě vrtaného otvoru. V této práci byl také proveden experiment plastového vzorku stejným postupem, aby bylo možné ověřit analytický postup výpočtu napětí a prakticky ukázat rozdíl mezi isotropním a anizotropním materiálem. Práce také obsahuje všeobecné informace z odborné literatury, teoretické předpoklady, metodické postupy, naměřené výsledky a srovnání těchto výsledků navzájem a s literaturou. Výsledkem práce je vyhodnocení chování dřeva v tahu s otvorem a srovnání těchto dvou moderních metod měření deformací. Závěrem jsou uvedeny výhody a nedostatky jednotlivých metod.
Výsledky diagnostických metod pro dřevěné konstrukce v závislosti na vlhkosti dřeva
Turek, František ; Komárková, Tereza (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva za využití nedestruktivních metod zkoušení při různé vlhkosti dřeva a ověřením výsledků praktickým měřením. Účelem práce je vytvoření a vyhodnocení všech zkoušek v závislosti na vlhkosti a pevnosti materiálu v přehledných grafických tabulkách.
Metodika průzkumu a diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce
Kostečka, Jan ; Anton, Ondřej (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku dřeva ve dřevěných konstrukcích, převážně s pomocí ultrazvuku. V první kapitole je stručně vysvětlena dřevní hmota, včetně jejích hlavních vlastností, složení a stavby. V části o diagnostických metodách dřeva jsme se zaměřili na vlastnosti dřeva, které tyto metody ovlivňují i na samotné diagnostické metody, jejich popis, potřebné vybavení a z nich plynoucí výsledky. V druhé, praktické části jsou uvedeny konkrétní naměřené hodnoty, které byly získány měřením na vybraném dřevěném prvku a jich následné porovnání a zhodnocení. Text je doplněn o ilustrativní obrázky, grafy a řezy.
Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti
Novák, Jakub ; Komárková, Tereza (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami smrekového dreva pri rôznej vlhkosti a overuje závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dreva. Teoretická časť tejto práce je zameraná na popis a charakteristiku obecných vlastností a štruktúry dreva. Praktická časť sa zaoberá skúšaním a meraním vzorkov dreva pri rôznych vlhkostiach a hodnotí fyzikálne a mechanické vlastnosti. Nakoniec statickým výpočtom overuje rozdiel únosnosti konštrukčného prvku namáhaného ohybom pri rôznych vlhkostiach.
Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí
Nguyen, Martin ; Anton, Ondřej (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, jeho poškození vnějšími činiteli a ochranu. Další část uvádí popis nedestruktivních, semi-destruktivních a destruktivních diagnostických metod. Praktická část pak aplikuje vybrané diagnostické metody na konkrétní prvek dřevěné konstrukce. Cílem této práce je seznámení se s postupem průzkumu dřevěných prvků, jejich ověření a použití v praxi.
Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti
Sloupenský, David ; Stehlík, Michal (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva při různé vlhkosti a ověřením závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dřeva. V experimentální části se na vzorcích dřeva stanoví hustota, rozměrové a objemové bobtnání dřeva a pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny. Po vyhodnocení všech zkoušek se vytvoří grafy závislostí těchto veličin na různé vlhkosti vzorků dřeva stanovené váhovou metodou.
Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce
Rusz, David ; Komárková, Tereza (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na provádění a následné zhodnocení vybraných diagnostických metod při průzkumu dřevěné konstrukce. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, další část uvádí popis diagnostických metod, následuje diagnostika konkrétního prvku dřevěné konstrukce. Hlavním cílem práce je porovnání nedestruktivních, semi-destruktivních a destruktivních diagnostických metod pro dřevěné konstrukce a jejich použití v praxi.
Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce
Balas, Ondřej ; Anton, Ondřej (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí v terénu. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, další část uvádí popis diagnostických metod, následuje zjištění míry poškození a ověření materiálových charakteristik konkrétního prvku dřevěné konstrukce. Hlavním cílem práce je porovnání diagnostickým metod pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce a ověření jejich použití v praxi.
Dřevo dříve a nyní
Polášek, Marek
Dřevo dříve a nyní z hlediska jeho zpracovatelnosti, sušení, trvanlivosti, atd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.