National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Sanitary Ceramics
Foret, Martin ; Kolařík, Pavel (referee) ; Zdařil, Zdeněk (advisor)
My thesis is a presentation of Jika Laufen for the international exhibition Expo 2015 in Milan. The work consists of designing and installing sinks into the exposure so that they are in a uniform manner. I designed the concept of the well for several reasons: the bathroom is an intimate space where it should be emphasized emotion , atmosphere and feelings. It is a space where a person should relax. The second aspect is that the ceramic has an organic origin, came from the ground and through the fire becomes very durable and solid. A no less important is the third aspect, exist on the context. Expo is an international exhibition and therefore the presentation of this forest exposure does not represent a Czech company, but also a Czech environment, where you will find beautiful nature and sources of known rivers. My concept is based on emotion and contrast materials. Delicate white ceramics have planted in a sharp stone and dark green leafy moss, creating a contrast full voltage . The exhibition of this type should not be missed even modern technology. That is my proposal represented feeler drain, which is around the perimeter of the sink hidden under the edge so as not to disturb the perception of the whole.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.
Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištění dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000: Určení obsahu 35 prvků v mechu jako podklad pro stanovení relativní míry atmosférické depozice těchto prvků na území ČR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Kučerová, Miluše ; Buňatová, Helena ; Benáčanová, Dagmar ; Suchara, Ivan ; Sucharová, Julie
Byly zjištěny obsahy 35 prvků v mechu na 250 místech ČR. Zjištěná data jsou kompatibilní s údaji zjišťovanými stejnou metodou v ostatních 30 zemích Evropy a s daty získanými v letech 1990/1991 a 1995/1996. Zjištění stav byl porovnán se stavem z roku 1995. Popis mezinárodního a národního biomonitorovacího programu 2000/2001, popis materiálu a metod. Výsledky pro jednotlivé prvky
Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištění dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000: Stanovení obsahu prvků v půdě a mechu jako podklad pro upřesnění distribuce vysokých atmosférických úrovní spadu sledovaných prvků na jižní Moravě
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Kučerová, Miluše ; Buňatová, Helena ; Semerádová, Ilona ; Suchara, Ivan ; Sucharová, Julie
Výsledky projektu za rok 2003 obsahují data o celkovém obsahu 37 prvků: Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, In, La, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pr, Rb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Th, Tl, U, V, W, Y, a Zn v B horizontech půdních pokryvů jižní Moravy. Výsledky ukazují na dvě ohniska relativně velmi vysokých obsahů sledovaných prvků na jižní Moravě, a to na severu v oblasti Litenčické pahorkatiny a na jihu v oblasti Pavlovských vrchů a Ždánického lesa.
Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištění dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000: Biomonitorování obsahu 35 prvků v mechu a humusu jako podklad pro upřesnění distribuce vysokých atmosférických úrovní spadu na jižní Moravě
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Kučerová, Miluše ; Buňatová, Helena ; Semerádová, Ilona ; Suchara, Ivan ; Sucharová, Julie
Cílem řešení v roce 2002 bylo upřesnit rozsah a míru spadu prvků v postiženém území o rozloze zhruba 20 x 80 km. Na vymezeném zájmovém území mezi Mikulovem a Kroměříží byly odebrány vzorky mechu. Byly provedeny analýzy vzorků mechu a nadložního lesního humusu a výsledky byly zaneseny do map.
Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištění dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000: Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements and their compounds using moss analysis in the Czech republic. Results of the international bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Suchara, Ivan ; Sucharová, Julie
Závěrečná zpráva projektu v angličtině s českým souhrnem. Zpráva shrnuje základní statistické údaje o obsazích sledovaných prvků v mechu na území ČR a jednotlivých administrativně správních krajů. Aktuální obsahy prvků v mechu informují o relativní, popř. i absolutní průměrné depoziční úrovni atmosférických spadů sledovaných prvků v ČR za období růstu analyzovaných částí mechu. Aktuální rozložení obsahu sledovaných prvků v mechu na území ČR je k dispozici ve formě bodových a izoliniových map.
Monitoring aktuálních a starých zátěží území ČR‚ mezinárodní biomonitoring depozice stopových prvků‚ ICP-MS analýzy mechu‚ humusu‚ půdy
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Suchara, I. ; Sucharová, J.
Projekt 0211 Mezinárodní program monitorování aktuální atmosférické depozice prvků sleduje koncentraci prvků na vybraných lokalitách jižní Moravy v porovnání s kontrolní lokalitou na Klatovsku. Byly sledovány především prvky skupiny lanthanoidů ve vzorcích mechu. Získané výsledky jsou diskutovány a interpretovány. Projekt 0212 Sledování aktuálních, starých a dlouhodobých zátěží území atmosférickými depozicemi pomocí analýz mechu a nadložního humusu hodnotí výsledky analýzy mechu a humusu na jižní Moravě s cílem zjistit, zda dlouhodobé zátěže prvků akumulované humusem a úroveň aktuálních depozičních zátěží indikovaná prvkovým obsahem mechů jsou ovlivněny stejnými faktory. Zájmová oblast je vyjimečná tím, že zde byla zjištěna nejvyšší míra kontaminace lanthanoidy a doprovodnými prvky v mechu a lesním humusu z celého území ČR. Nepodařilo se uspokojivě vysvětlit původ znečištění. Projekt 0213 Analýzy stopových a ultrastopových prvků v přírodních matricích jako podklad pro posouzení kvality složek ŽP sledovaných území testoval několik metod rozkladu vzorků, které zajistí nejvyšší výtěžnost analytů. Metodika, průběh a výsledky měření jsou detailně popsány u všech projektů.
Monitoring aktuálních a starých zátěží území ČR‚ mezinárodní biomonitoring depozice stopových prvků‚ ICP-MS analýzy mechu‚ humusu‚ půdy
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Suchara, I. ; Sucharová, J.
Projekt 0211 Mezinárodní program monitorování aktuální atmosférické depozice prvků se zabývá měřením atmosférické depozice (bulk) ve vztahu k růstovému období terestrického mechu Pleurozium schreberi a jeho prvkovému obsahu s cílem zjistit jaký existuje vztah mezi obsahem prvků v atmosférické depozici a obsahem příslušných prvků v mechu. Projekt 0212 Sledování aktuálních, starých a dlouhodobých zátěží území atmosférickými depozicemi pomocí analýz mechu a nadložního humusu hodnotí výsledky analýzy mechu a humusu na 22 lokalitách na jižní Moravě s cílem zjistit, zda dlouhodobé zátěže prvků akumulované humusem a úroveň aktuálních depozičních zátěží indikovaná prvkovým obsahem mechů jsou ovlivněny stejnými faktory. Zájmová oblast je vyjimečná tím, že zde byla zjištěna vysoká míra kontaminace krajiny rizikovými prvky (Al, toxické kovy, Tl, U atp.) ve složkách životního prostředí a potravinových řetězcích, která se může stát vážným zdravotně hygienickým problémem. Projekt 0213 Analýzy stopových a ultrastopových prvků v přírodních matricích jako podklad pro posouzení kvality složek ŽP sledovaných území si klade za cíl zjistit zastoupení prvků v atmosférické depozici na vybraných lokalitách na jižní Moravě, zjistit pohyb lanthanoidů vodotečemi, případně zjistit jejich zdroj, konfrontovat rozložení obsahu prvků ve vodotečích lesních povodí s distribucí prvků v lesním mechu a nadložním humusu. Metodika, průběh a výsledky měření jsou detailně popsány u všech projektů

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.