Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Indiviuálně vyráběné ortopedické vložky jako možnost korekce získaných vad nohou
Cákoci, Lenka ; Jagerová, Jana (vedoucí práce) ; Pařilová, Markéta (oponent)
Název: Individuálně vyráběné ortopedické vložky jako možnost korekce získaných deformit nohou Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvoření uceleného přehledu teorie týkající se získaných deformit nohou během života a možností korekce a léčby těchto deformit v podobě ortopedických vložek vyráběnými individuálně pro konkrétního klienta a různými metodami. Metody: Ve své práci jsem použila metodu systematické rešerše. Vycházela jsem z dostupné české i zahraniční literatury, z elektronických zdrojů, z materiálů získaných na kongresech a z osobních konzultací. Výsledky: Výsledkem této práce je soupis informací, které se zabývají jednotlivými získanými vadami nohou, příčinách vzniku a souvislostmi mezi nimi a nabídkou léčby nebo možností korekce pomocí individuálně vyráběných ortopedických vložek, ale i dalšími metodami léčby. Dále práce ukazuje nabídku výroby ortopedických vložek od vývojově starších, ale stále používaných, metod až po novinky v oboru. Práce svým obsahem může být přínosem pro studenty oboru ortotik-protetik i pro další zdravotnické pracovníky pracující v oboru kalceotika a podologie. Klíčová slova: diagnostika, kalceotika, klenba nožní, materiály, vady nohou, způsob výroby
Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí
Černohorský, Petr ; Valenta, Jiří (oponent) ; Šimek, David (vedoucí práce)
Práce je zaměřená na problematiku zhášení stejnosměrného oblouku pomocí zhášecí komory. Teoretická část práce se zabývá ději při zhášení stejnosměrného oblouku, a pochody které se dějí ve stejnosměrném výboji. V praktické části je popsán návrh a konstrukce izolační zhášecí komory. Poté komora byla podrobena testování ve vysokonapěťové laboratoři a testy následně vyhodnoceny.
Učební texty pro technickou výchovu na ZŠ
HAASOVÁ, Markéta
Cílem diplomové práce je navrhnout výukový text technické výchovy na ZŠ pro jeden školní rok. V první (teoretické) části je naznačen důvod záměru vytvořit výukový materiál, historický profil tématu, jsou shrnuty základní teoretické informace o tvorbě výukových materiálů. Druhá (praktická) část práce obsahuje konkrétní návrh pracovních listů. Jsou popsány jednoduché pracovní postupy běžných laboratorních situací. Práce se zaměřuje na prostory, prostředí, pomůcky, a měřicí postupy jednotlivých prací. A bez ohledu na to, zda bude žák později vlastní volbou orientován technicky či humanitně - a také bez ohledu na to, zda se jedná o chlapce či dívku - měl by si poradit se základními technickými problémy. Ke každé kapitole je vytvořeno několik jednoduchých praktických pracovních úkolů.
Práce učitelů s učebnicemi ve výuce vlastivědy
Šteyr, Michal ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Horská, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá prací učitelů s učebnicemi v hodinách vlastivědy. Má práce poukazuje na skutečnost, že většina učitelů a učitelek z mého výzkumného vzorku používá učebnice především při plánování výuky vlastivědy, což je v souladu s výzkumy v ČR, které si jsou představeny v teoretické části diplomové práce. Učebnice učiteli pomáhají v orientaci v obsahu a metodách výuky. Doplňujícím výukovým materiálem při přípravě na hodinu je dle dotazovaných jednoznačně internet. Texty z učebnice většina respondentů a respondentek pro žáky upravuje, jelikož jsou podle jejich názoru učebnice přehlceny informacemi anebo z důvodu, že mají ve třídě žáka se speciální poruchou učení. Teoretickou část práce jsem rozdělil na 4 kapitoly. Nejprve shrnuji poznatky z českých a světových výzkumů a doporučení odborné literatury vážících se k problematice učitelova výběru učiva a rolí učebnice. Následně analyzuji výzkumy vázané na plánování výuky, výukové metody a typy příprav na hodinu vlastivědy. Zajímalo mě, co vše učitel při přípravě na výuku používá. Jestli více učebnicové materiály nebo jiné zdroje (encyklopedie, výukový software, apod.). Další kapitola je věnována teorii učebnic a výzkumům spojených s jejich hodnocením. Poslední kapitola teoretické části je věnována pojetí výuky vlastivědy v ČR a možnostem...
Hřiště
Haviarová, Kristína ; Sterec, Pavel (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
V mojej tvorbe je pre mňa doležitá rukodielnosť, konceptuálny prístup k sochárstvu, vnímanie priestoru, estetická a intuitívna práca s materiálom. Pokúšam sa o vyjadrenie stavu, ktorý nie vždy dokáže popísať slovami. Všetky poznatky a skúsenosti, ktoré som získala počas štúdia by som rada aplikovala na moju bakalársku prácu. Takmer počas celého štúdia som sa intenzívne venovala práci so sádrou, ako jednému zo základných sochárskych materiálov. Pri zveličení možme hovoriť o akejsi obsesi materiálom. Roznymi sposobmi sa zaoberám farebnými ale aj štrukturálnymi odchýlkami v jednotlivých druhoch. Pracujem s ňou nielen ako s hutnou hmotou, ale aj ako s krechkým materiálom, s hrubou šturktúrou ale aj jemnou plochou. Ide o akési prevtelenie do tohto materiálu a skrz subtílne objekty a priestorové inštalácie vyjadrujem vnútorný stav, reakcie na zmeny a postoj k okoliu. Moja záverečná práca bude súbor objektov so vzájomnou návaznosťou ale bez hierarchického usporiadania. Bude sa jednať o vytvorenie bezvýchodiskových situácii, variácií stavu jakéhosi mŕtveho bodu. Súčasťou jednoduchých objektov budú sádrové "figúry" ako hlavní aktéri už spomínanej situácie, s ktorou sa musia sami vysporiadať. Vkladám do nich očakávania, ktoré sa nikdy nevyplnia (jedná sa o statickú inštaláciu), vzniká určitý druh napatia. Sádra avšak nemusí zohrávať len rolu hlavného hrdinu, može byť čisto len súčasťou objektu na základe estetického alebo pocitového výberu. Nepokúšam sa o žiadnu interakciu. Divák je len pozorovatel, voajér, ktorý vstupuje do zamrznutého deja. Može nasať atmosféru a pomyslene sa prevteliť do situácie hlavných hrdinov diela.
Český secesní šperk
Dušková, Marie ; Mergl, Jan (vedoucí práce) ; Matějovičová, Petra (oponent)
Cílem této práce je zabývat se významnými osobnostmi českého secesního šperku a ohodnotit jejich tvorbu. Jedná se o tyto umělce: Emanuel Novák, František Anýž, Václav Němec, Josef Ladislav Němec, Marie Křivánková a Emanuel Karč. U těchto umělců jsem nastínila jejich život a pokusila se po umělecké stánce zhodnotit jejich práci v oblasti šperku. Ve své práci jsem nejprve nastínila dění a osobnosti v tomto oboru v Evropě, Anglii a Americe. Zmínila jsem se také o nových materiálech, technikách a motivech v období secese. V další části své práce jsem se zabývala českým prostředím a školstvím, se kterým jsou tyto osobnosti převážně úzce spjaty. V poslední části jsem se zabývala samotnými osobnostmi a jejich tvorbou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Romano-Celtic temples in Britain
Petrášová, Lucia ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Titz, Pavel (oponent)
Táto práca sa zaoberá chrámami rímsko-keltského typu na území rímskej provincie Britannia v období 1. až 4. storočia nášho letopočtu. Prvá kapitola sa venuje chrámovej architektúre a možnej rekonštrukcii tohto typu chrámových stavieb, použitým stavebným materiálom a výzdobným prvkom. Pozornosť je venovaná aj jednotlivým chrámom s netypickými prvkami či pôdorysmi, a tiež samostatnej skupine jednoduchých chrámov bez ochodze. V ďalších kapitolách sa práca zameriava na chrámové okrsky a stavby náležiace k rímsko-keltským chrámom, pôvod a vývoj chrámového typu, ich rozmiestnenie v provincii Britannia, a nakoniec tiež na božstvá, ktoré boli v týchto rímsko-keltských svätyniach uctievané.
Supercapacitors for Energy Storage
Přidal, Tomáš ; Jašková, Jana (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on problematics of supercapacitors. The first chapter deals with principles of operation of a supercapacitor. The basic principle, used materials and main advantages and disadvantages are described. Furthermore, are described applications of a supercapacitor technology in various branches of industry. The following chapter outlines another type of energy storage also with their advantages and disadvantages, what is more, a brief table comparing main parameters is presented. The last chapter focuses on the theoretical design of supercapacitor module.
Projektování svařoven pro automobilní průmysl a plánování procesních postupů
Baláš, Petr ; Hloska, Jiří (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Přehled postupů při výrobě automobilu na výrobní lince v zaměření na materiály, druhy výroby, automatizovanou výrobní linku v určitém čase s vybranou společností. Časová souslednost procesu od spuštění výrobní linky po výsledný produkt.
Možnosti použití materiálů pro výrobu testovací figuríny
Pokorná, Veronika ; Coufal, Tomáš (oponent) ; Bilík, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je věnována tématu možnosti použití materiálů pro výrobu testovací figuríny. V práci je charakterizováno, jak se vyvíjely nárazové figuríny, jaké nárazové figuríny jsou v současnosti k dispozici pro nárazové zkoušky a z čeho jsou vyrobeny. Hlavním cílem práce je návrh materiálů a postupu pro výrobu testovací figuríny s biofidelitou podobnou lidskému tělu. V práci je popsáno, jakým způsobem se bude postupovat při výrobě figuríny za použití duralu, pryže, olšového dřeva a silikonového polymeru nebo agaru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.