Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Uplatňování štíhlé výroby v podniku
DVOŘÁKOVÁ, Miluše
Štíhlá výroba udává podnikům žádoucí směr, jak zvyšovat konkurenceschopnost. Hlavním smyslem štíhlé výroby je vytváření hodnoty pro zákazníka prostřednictvím optimalizace výrobních či nevýrobních procesů a lepší organizace pracoviště díky eliminaci různých druhů plýtvání, které zvyšují náklady, ale nepřidávají žádnou hodnotu. Aby byla štíhlá výroba účinná, není důležitá pouze implementace vhodných metod, ale především vytvoření a udržování atmosféry neustálého zlepšování mezi pracovníky uvnitř organizace. Tato diplomová práce se věnuje uplatnění štíhlé výroby ve vybraném podniku.V teoretické části je popsána základní problematika štíhlé výroby. V úvodu praktické části je charakterizován vybraný podnik, jeho historie a hlavní výrobní program. Praktická část pokračuje posouzením zavedených metod štíhlé výroby a analýzou vybraného výrobního střediska, kde probíhá osazování desek plošných spojů, se zaměřením na stávající výrobní layout. Závěrem této práce je návrh nového výrobního layoutu zvoleného výrobního střediska s přihlédnutím k materiálovému toku a další doporučení vztahující se k implementaci štíhlé výroby.
Zefektivnění procesů výroby na základě analýzy materiálových toků
Rolečková, Michaela ; Tůma, Jiří (oponent) ; Rozehnalová, Jana (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je zefektivnění procesů výroby na základě využití materiálových toků. V teoretické části je rozebrána historie výroby světel, jejich konstrukce, jednotlivé typy a dále nástroje optimalizace. Praktická část se soustředí na využití nástrojů optimalizace, a to především simulací materiálového toku. Na jejich základě je vybrána ideální varianta pro danou část procesu, která je popsána a zhodnocena.
Design of the Logistics Concept of the Selected Production Section
Mihalec, Peter ; Petřík, Tomáš (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
This diploma´s thesis is focused on design of the logistics concept of selected production section in manufacturing firm with using logistics method Just In Time. In analytical part is analysed current situation of managing material flows for selected production sections, ways of supplying production units and amount of stock which is stored in production areas. In proposal part are suggested some changes in various spheres along with new design of the logistics concept and possible economical contributions in case of applying this logistics concept.
Simulace výrobní linky pro kompletaci světlometu automobilu v systému Tecnomatix Process Simulate
Hampl, Lukáš ; Baštán, Ondřej (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. Vytvořená simulace se chová jako reálná robotická linka, takže zde bylo implementování několik vstupních snímačů, robotických operací, ale také dopravníková struktura. Veškeré řízení probíhá přes naprogramované PLC, v TIA portálu 14. Diplomová práce zahrnuje důkladný popis návrhu celé simulace spolu s prostředím Tecnomatix Process Simulate. Vzhledem k široké škále externího zprovoznění, byly v diplomové práci navrženy a vyzkoušeny tři nejdůležitější způsoby, jednalo se dva druhy OPC serveru, ale také PLCSIM Advanced. Závěr diplomové práce popisuje způsob řízení simulace spolu s vizualizací celé procesní buňky.
Internal Logistics and Manipulation in a Manufacturing Company
Chrabačka, Michal ; Kopřivová, Gabriela (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
The diploma thesis focuses on internal logistics and manipulation in the manufacturing company. First part provides theoretical background. Second part offers an insight into the current state and last part contains a solution for optimization of internal logistics.
Ověření logistických konceptů pomocí počítačové simulace
Babáček, Petr ; Hloska, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je vytvoření simulačního modelu logistického řetězce meziobjektové přepravy materiálu, za účelem ověření stanovených požadavků, které jsou kladeny na řešený logistický řetězec. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Součástí práce je analýza řešené oblasti, provedení simulačních experimentů na vytvořeném simulačním modelu a návrh na zlepšení současného stavu řešeného logistického řetězce.
Projektování logistických řetězců pomocí počítačové simulace
Sedláček, Martin ; Štoček, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je vytvoření simulačního modelu logistického řetězce vnitroobjektové přepravy materiálu za účelem zhodnocení dopadů navrhovaných změn parametrů logistického řetězce. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Součástí práce je analýza řešené oblasti. Pomocí simulačního modelu je testováno, zda úprava prvků logistického řetězce má pozitivní vliv na důležité charakteristiky výroby dané oblasti. Z výsledků experimentů jsou vyvozeny patřičné závěry a navrhnuta úprava logistického řetězce.
Modifikace materiálového toku zásobování výroby
Hloušek, David ; Müller, Martin (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Hlavní náplní práce je analýza a návrh mezi halového zásobování ve společnosti Hella Autotechnik Nova v Mohelnici. Tato firma se zabývá výrobou velké škály předních světlometů, zadních koncových a brzdových světel, ale i jejich ostřikovačů pro nejrůznější světové značky automobilů. Mimo jiné se tato práce zabývá modifikací aktuálního layoutu dopravy mezi externím skladem Meriva a logistickým centrem v hale závodu.
Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku
Mohorko, Martin ; Dvořák, Milan (oponent) ; Štroner, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na technologické projektování v malém podniku ENGITEC Motosport s.r.o. V první teoretické části práce je podrobně toto téma popsáno a rozebráno jak z hlediska ekonomického, tak i technického. V další části je popsán současný stav firmy potažmo výrobní haly i s ohledem na současné dispoziční řešení. V následujících kapitolách je vybrána typická součást v podobě pístu, který firma vyrábí a jsou navrženy tři různé varianty výroby pístu. Poté je vybrána jedna z nich, k níž jsou vztaženy veškeré kapacitní propočty. V závěrečné části práce je navrženo vhodné finální dispoziční řešení haly a nechybí ani technicko-ekonomické zhodnocení nejvýhodnější varianty.
Creation of Logistic Concept in the Selected Company
Kapusta, Vladimír ; Lahučký, Martin (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Master thesis named „Creation of logistic concept in the selected company“ is focused on detailed analysis of material flow of waste in manufacturing company. The main objective of thesis is proposal of new logistic concept of handling with copper waste, which is created during the manufacturing processes, which function will be to remove defects in material flow, to shorten the handling time with copper waste and more accurate information flow, considering work safety, costs and time.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.