Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 762 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Předškolní vzdělávání a tendence jeho vývoje
Sládková, Marie ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Rigorózní práce se zabývá vývojem předškolního vzdělávání v České republice se zaměřením na časové období školních roků 2005/2006 - 2015/2016. Toto období bylo zvoleno z důvodu, že záměrem autorky bylo posoudit delší časové období na základě údajů ve výročních zprávách ČŠI. V době tvorby práce byla dostupná výroční zpráva za poslední uvedený školní rok. Cílem je identifikovat a vyhodnotit tendence v předškolním vzdělávání s vymezením daného časového rozmezí. Text je rozdělen do několika částí, kdy se zabývá předškolním vzděláváním v ČR. V teoretické části práce nastiňuje vývoj předškolních institucí a vnější podmínky předškolního vzdělávání. Popisuje stav jednotlivých segmentů, které jsou součástí předškolního vzdělávání. Přináší analýzu kurikulárních dokumentů, zmiňuje se o současné situaci v odborné přípravě předškolních pedagogů a udává tendence v této oblasti. Další oblast je věnována náhledu na předškolní vzdělávání v některých evropských zemích. V důsledku toho, že se ve výzkumné části práce věnuje ředitelům škol, je nabídnut pohled na specifiku výkonu této funkce. Jelikož práce nabízí analýzu výročních zpráv ČŠI, text pojednává o jejich významu a o činnosti ČŠI. Výzkumná část se zabývá komparativní analýzou dat získaných z výročních zpráv ČŠI za období deseti školních roků se zaměřením na...
Kompetenční model ředitelky mateřské školy
Hlásecká, Zuzana ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kompetencemi ředitelky mateřské školy. Cílem práce je vytvoření návrhu kompetenčního modelu ředitelky mateřské školy. V teoretické části pomocí odborné literatury vymezuje pojem kompetence a označuje kompetence potřebné pro vedoucí zaměstnance. Popisuje druhy kompetencí a vznik, druhy a využití kompetenčních modelů. V empirické části je na základě analýzy rozhovorů a myšlenkových map dotazovaných ředitelek mateřských škol vytvořen návrh kompetenčního modelu pro ředitelku mateřské školy. Práce je určena pro budoucí ředitelky mateřské školy, které se chystají ke konkurznímu řízení, ale také ji lze využít pro identifikaci oblastí, které by mohli či měli stávající ředitelé mateřských škol a případně jejich zástupci dále rozvíjet v rámci svého profesního rozvoje a také jako inspirace pro vytvoření vlastního kompetenčního modelu vedoucího pracovníka mateřské školy.
Hudebně-pedagogické dílo Emila Hradeckého a jeho využití v mateřské škole
Petrusová, Monika ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
Diplomová práce se zabývá hudebně-pedagogickou tvorbou Emila Hradeckého. Teoretická část mapuje osobnost a hudební tvorbu Emila Hradeckého a stručně charakterizuje klavírní skladbu. Dále se práce zaměřuje na oblast hudebního vývoje předškolního dítěte, popisuje hudební činnosti a objasňuje hudebně-výchovný proces z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Praktická část vychází z dotazníkového šetření učitelek mateřských škol, jehož hlavním cílem je zjistit, v jaké míře využívají učitelé hudebně-pedagogické dílo Emila Hradeckého ve své pedagogické práci. Dílčími cíli je zmapovat subjektivní postoje učitelek mateřských škol k zařazování hudebních činností do praxe a dále zjistit, jaké konkrétní hudební materiály učitelky od E. Hradeckého znají a s kterými v mateřské škole nejraději pracují. Na základě vyhodnocení výzkumu je druhým hlavním cílem diplomové práce vytvořit návrh modelových situací, ve kterých budou prakticky využity klavírní miniatury Emila Hradeckého v hudebních a dalších esteticko-výchovných činnostech v mateřské škole. Klíčová slova klavírní miniatury, Emil Hradecký, hudební činnosti, modelová situace, mateřská škola, dítě předškolního věku
Logopedická intervence v mateřských školách v podhůří Orlických hor
Urbanová, Marcela ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena speciálně pedagogicky. Cílem je zjistit a popsat, zda a jaké je zajištění logopedické intervence v běžných mateřských školách v podhůří Orlických hor. Práce je členěna na pět kapitol, čtyři kapitoly jsou teoretické a kapitola pátá praktická. V první kapitole je přiblíženo, jakým způsobem předškolní vzdělávání funguje v České republice. Jak je zajištěno po stránce legislativní, kapitola objasňuje systém kurikulárních dokumentů, který je v naší republice stanoven, a zejména pak rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Druhá kapitola popisuje vývoj dítěte předškolního věku po všech stránkách jeho osobnosti a také objasňuje vývoj dětské řeči. Ve třetí kapitole jsou přiblíženy nejčastější typy narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Ve čtvrté kapitole je přiblížena logopedická intervence, kterou je možné poskytovat v České republice. Pátá kapitola představuje výzkum smíšeného charakteru, při kterém byla použita kvalitativní metoda rozhovoru, kvantitativní metoda dotazníku, dále nestrukturované pozorování a srovnávací analýza mezi mateřskými školami. V kapitole jsou vymezeny cíle a metody práce, stanoveny hypotézy a výzkumný vzorek. Výzkumné šetření je závěrečně shrnuto a doplněno návrhy pro praxi. KLÍČOVÁ SLOVA logopedická intervence, logoped,...
Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení
Zemanová, Oldřiška ; Hanyš Holemá, Irena (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
Diplomová práce s názvem "Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení" pojednává o profesi asistenta pedagoga, jeho působení při edukaci nejen dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i dětí bez speciálně vzdělávacích potřeb a spolupráci asistenta pedagoga s ostatními pedagogy. Zabývá se tím, co vše by měl asistent pedagoga dělat a souhrnem názorů a praktických zkušeností asistentů pedagoga. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se skládá z pěti kapitol a výzkumná ze čtyř. První kapitola definuje pojem asistent pedagoga, druhá kapitola poukazuje na rozdíly mezi osobním asistentem, pedagogickým asistentem a školním asistentem. Třetí kapitola je věnována významu asistenta pedagoga při inkluzivním vzdělávání a čtvrtá kapitola pojednává o spolupráci mezi učiteli a asistenty pedagoga. Empirická část obsahuje výzkumné šetření provedené kombinací kvalitativní metody, která má podobu polostrukturovaných rozhovorů a kvantitativní metody prostřednictvím standardizovaného dotazníku. Kvalitativní metoda byla provedena s vybranými pedagogy a asistenty pedagoga, kvantitativní metody se zúčastnili i rodiče. Při zpracování rozhovorů byla využita metoda otevřeného kódování. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jakou mají úlohu a postavení při inkluzivním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 762 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.