Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Penzion
Balážová, Pavla ; Havířová, Zdeňka (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je projekt pro provádění stavby Penzionu s restaurací, umístěném na jižní Moravě v obci Pavlov. Objekt je řešen jako čtyřpodlažní s částečným zapuštěním 1. podlaží do terénu. Penzion bude sloužit pro dočasné ubytování 52 osob. V prvním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, relaxační část a technické zázemí budovy. Ve druhém podlaží je umístěna restaurace s terasou a veškerým potřebným zázemím pro hosty i personál restaurace. Dvě nejvyšší podlaží jsou určena pro ubytování hostů. Objekt je založen na základových pasech. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu z keramických tvárnic, s železobetonovou monolitickou konstrukcí obvodových stěn v prvním podlaží. Jedná se o podélný stěnový systém příčně ztužený schodišťovými stěnami. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropy budou vytvořeny z předpjatých stropních panelů. Zastřešení je řešeno pomocí příhradových vazníků sedlového typu.
Polyfunkční dům
Prokop, Stanislav ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace polyfunkčního domu s kavárnou ve městě Kyjov. Novostavba se nachází v severní části města. Jedná se o 4 podlažní, částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Nosné obvodové a vnitřní zdivo je navrženo z cihlových bloků POROTHERM. V prostorách kavárny je navržena otevřená dispozice s použitím průvlaků a sloupu. Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM MIAKO. Střešní konstrukce je navržena vazníková s plechovou krytinou. Obvodové stěny v 1PP jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem, které jsou zatepleny pomocí extrudovaného polystyrenu. Objekt je funkčně rozdělen na 2 části, každá má svůj vlastní vchod. Kavárna je vybavena zádveřím, vlastní kavárnou, WC pro ženy a muže s kabinkami pro hendikepované návštěvníky a zázemím se skladem, šatnou a WC s předsíňkou. Obytná část se skládá ze 4 garáží a 6 bytů, z nichž 2 jsou uzpůsobeny pro hendikepované. Objekt je navržen s přirozeným větráním. Objekt je řešen bezbariérově. Před objektem je navrženo parkoviště pro 9 míst, z toho 2 jsou určena pro hendikepované a 2 pro majitele bytů.
Pokročilé metody aplikace tepelné techniky při návrhu vytápění budovy
Mikoláš, Petr ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělená tři části. První část je teoretická věnovaná představení stavebního materiálu BETONG. Dále se věnuje tématům energetické náročnosti nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, sdílení tepla a tepelné pohody. Ve druhé části je zpracována koncepce systému vytápění ve třech variantách provedení v rozsahu studie pro novostavbu rodinného domu. Třetí část je věnovaná posouzení vhodnosti použití skořepinových tvárnic BETONG s vnitřním kontaktním zateplením v porovnání s jinými zdícími systémy.
Příprava realizace bytového domu v Lanškrouně
Křivohlávková, Lucie ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Obsahem a cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu v Lanškrouně. Práce obsahuje technologické předpisy pro hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu. Technologické předpisy jsou doplněny návrhem strojní sestavy, zařízením staveniště a kontrolními a zkušebními plány. Řešena je i bezpečnost práce, stanovení rizik při výstavbě, časový plán hlavního objektu, objektový časový a finanční plán a rozpočet hlavního objektu. Důležitou částí je i ekonomické porovnání věžového jeřábu s autojeřábem a návrh zelené fasády.
Nosná konstrukce polyfunkčního domu v Brně
Strnad, Stanislav ; Šiška, Radek (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh nosných konstrukcí polyfunkčního domu v Brně. Tento bytový dům má 4 nadzemní podlaží. Hlavní nosné konstrukce jsou řešeny pomocí betonových stropů, sloupů a průvlaků v prvním a druhém podlaží. Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou hlavní nosné prvky zdivo a betonový strop s trámy. Dále je pak v prvním podlaží předpjatý průvlak. Konstrukce byla posouzena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti dle norem a předpisů. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace a schématický postup výstavby.
Příprava realizace bytového domu v Brně - Modřicích
Růžička, Radek ; Šťastný, Jiří (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá spodní a vrchní hrubou stavbou bytového domu. Obsahuje technickou zprávu, širší vztahy dopravních tras, studii realizaci hlavních technologických etap, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, plán zajištění materiálových zdrojů pro železobetonový strop, technologický předpis pro hrubou spodní a vrchní stavbu, kontrolní a zkušební plán pro zemní práce a monolitické konstrukce, rozpočet pro hrubou stavbu, plán rizik a jejich opatření, výkaz výměr a síťový graf pro dokončovací práce, tepelně technické posouzení vnějších konstrukcí, výkres zařízení staveniště, situace, původního stavu pozemku a schéma rampy. Dále obsahuje časový a finanční plán stavby, harmonogram hlavního stavebního objektu, harmonogram budování a likvidace zařízení staveniště a bilanci nasazení strojů a pracovníků.
Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin
Melichar, Jindřich ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Dohnálek,, Pavel (oponent) ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Prakticky jakýkoliv stavební objekt v našem klimatickém pásu čelí v nějaké formě působení vlhkosti. Převážně starší a historické budovy jsou nejvíce postiženy negativním vlivem působení vody. Dříve docházelo k dodatečnému snižování vlhkosti pouze mechanicky, a to zarážením izolačních plechů nebo probouráváním a podřezáváním zdiva. Postupem času byly vyvinuty i chemické metody sanace vlhkého zdiva, které jsou v porovnání s mechanickými značně jednodušší stran aplikace a šetrnější ke statice ošetřovaných budov, což je činí ideálními pro ošetřování historických budov, anebo objektů, které by nesnesly výraznější narušení. Hlavním principem chemických metod sanace vlhkého zdiva je aplikace speciálního materiálu do linie vyvrtaných otvorů s danou roztečí. Následnou penetrací injektážního materiálu dochází k protnutí výseči jednotlivých vrtů, a tak k vytvoření tzv. injektážní clony, která zabraňuje vzlínání vlhkosti nad ni. Injektážní materiály mohou rovněž obsahovat podíl druhotných surovin, čímž dochází ke snížení vlivu dopadu výroby na životní prostředí. Efektivitu infuzních materiálů ve zdivu ovlivňuje celá řada faktorů, jako je teplota, vlhkost, či druh ošetřovaného materiálu. Důležitým faktorem je též zjištění efektivity sanačního materiálu, prokázáním jeho schopnosti penetrovat stavební materiál prostřednictvím identifikace jeho přítomnosti v něm.
Vliv injektáže na postup vlhkosti a termofyzikální vlastnosti malt
Fridrich, Pavel ; Myslín, Jiří (oponent) ; Tomíček,, Oldřich (oponent) ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Tuza, Karel (vedoucí práce)
V důsledku zvýšené vlhkosti ve stavebním materiálu dochází ke změně celé řady jeho mechanických a fyzikálních vlastností. Zejména množství volné vody ve stavební konstrukci snižuje životnost celého stavebního díla, vytváří závadné prostředí pro lidský organismus působením biotických činitelů a přispívá ke zvýšené ekonomické náročnosti při užívání. Mimo ceny potřebné k zajištění sanačního řešení dochází ke zhoršení tepelně izolačních schopností (součinitele tepelné vodivosti ) obvodových konstrukcí. Vlhkost se do zdiva dostává nejen poruchami, ale také velkým množstvím dalších vlivů. Abychom zvýšili užitnou hodnotu staveb, musíme řešit sanaci vlhkého zdiva komplexně s ohledem na všechny možné příčiny. Ochranu proti vodě, pronikající do stavby z podzákladí, dokáže poskytnout pouze dobře fungující hydroizolace. Využití injektáže (chemické metody) k její obnově, je jednou z přímých metod, která v posledních letech podstupuje rychlý vývoj. Experimentální činností ve své disertační práci se zabývám hodnocením dvou u nás používaných chemických přípravků a jejich vlivem na vlastnosti malt. Právě do ložné maltové spáry je předpoklad vytvářet v budoucnu horizontální chemickou clonu u novodobých zdících tvarovek typu THERM.
Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření
Sobotka, Jindřich ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Myslín, Jiří (oponent) ; Tomíček,, Oldřich (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V naprosté většině se však jednalo o experimenty prováděné v laboratorních podmínkách. Za přesně daných okrajových podmínek, které byly mnohdy velmi vzdáleny podmínkám v reálné stavební praxi. Proto cílem této práce je možnost ověření možnosti s využitím mikrovlnné technologie při vysoušení a ohřevu stavebních materiálů, při likvidaci biotických škůdců a sterilizaci stavebních materiálů v reálných podmínkách stavební praxe. Jak bude popsáno v této disertační práci, mikrovlnami nazýváme část elektromagnetického záření. Elektromagnetické záření je založeno na principu, že vyzařovaná energie je pohlcována molekulami vody, které se nachází ve vlhkém stavebním materiálu. Vyzařovaná energie se přemění na energii tepelnou v hmotě ozařovaném materiálu, kde dojde k tzv. „pohybu“ molekul vody a poté se energie přemění na energii kinetickou. Samotná mikrovlnná technologie zaujímá velmi široké spektrum využití, které je možno velmi snadno docílit a využívat tuto technologii v budoucnu. I část experimentů a potřebných měření proběhlo v prostorech VUT Fakulty stavební v Brně, na vybraných druzích stavebních materiálů. A to za podmínek, které se co nejvíce přibližovaly podmínkám na reálných stavbách. Část experimentů a potřebných měření bylo prováděno na konkrétních stavbách tzv. „in situ“. Jak je uvedeno v závěru práce, laboratorní měření a měření „in situ“ je velmi v některých případech od sebe značně rozdílné.
Realizace technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě
Seménka, Petr ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt novostavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě. Práce obsahuje technické zprávy, řešení dopravních tras, technologické předpisy pro zhotovení svislých konstrukcí ze systému Porotherm, MaxPlus a ze železobetonu. K technologickým předpisům je dále vypracován kontrolní a zkušební plán, návrh zařízení staveniště včetně technické zprávy a návrh strojní sestavy. Dále je vypracována bezpečnost práce, časový plán a rozpočet pro obě varianty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.