Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunikační strategie wellness centra
Skulínková, Martina
Cílem této práce je navržení vhodné komunikační strategie pro wellness centrum thajských masáží ABC. Dílčím cílem je určení tržního potenciálu pro toto centrum. Teoretická část obsahuje obecné poznatky týkající se problematiky marketingu služeb, komunikačního mixu a marketingového výzkumu konkrétně dotazníkové- ho šetření. V praktické části byly použity analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, SWOT analýza, analýza současného komunikačního mixu a cílových segmentů. Na základě těchto analýz a dotazníkového šetření byl zjištěn tržní potenciál a navrhnuta nová komunikační strategie, kterou centrum může využít k celkovému rozvoji a zvýšení obratu. K doporučeným návrhům byl sestaven časový harmonogram a rozpočet. Návrhy a doporučení lze zobecnit pro firmy poskytující služby v oblasti wellness.
Marketingový mix podniku
Dobešová, Natálie ; Schüller, David (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem kavárny Čejka café. Skládá se ze tří částí, přičemž v teoretické části jsou definovány teoretické poznatky z oblasti marketingu. Analytická část je zaměřena na analýzu současného stavu a v poslední, návrhové části, jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy na zlepšení marketingového mixu podniku.
Instagram jako prostředek pro šíření trendů v gastronomii se zaměřením na specifika České republiky
Škoda, Martin ; Zábrodská, Kristina (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Diplomová práce Instagram jako prostředek pro šíření trendů v gastronomii se zaměřením na specifika České republiky se věnuje tématu gastronomie a souvisejícím trendům v oboru. Autor se snaží zmapovat vlivy, které na jejich formování může mít on-line prostředí, především sociální síť Instagram. Po zevrubném seznámení s prostředím sociálních sítí je podrobněji popsána zejména sociální síť Instagram, její vliv na šíření zážitků, trendů a mediální prostředí obecně. Autor se snaží objasnit, zda dění na této síti může udávat směr tomu, co je populární v gastronomickém prostředí, pochopit roli, kterou hojně sledovaní tvůrci z Instragramu ve společnosti mají a co pro běžné uživatelé znamená sdílení zážitků s jídlem spojených. Představeni jsou "vlivní" uživatelé z gastronomické sféry na českém Instagramu a jejich další provázanost s mediálním prostředím. Ve výzkumu autor formou strukturovaného dotazníku, kterého se zúčastnilo 1143 respondentů z prostředí sociálních sítí, zjišťuje, jakou funkci plní Instragram při šíření gastronomických trendů v České republice. Získaná data doplňují názory vycházející z rozhovorů se zástupci české "gastronomické scény" na Instagramu Kateřinou St. Germain (My Cooking Diary), Janou Králíkovou (Zásadně zdravě), Janou Vašákovou (Slepičárna blog) a Lukášem Hejlíkem. Nechybí ani...
Marketingový mix společnosti
Klusák, Tomáš ; Mucha,, Martin (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následně návrh marketingového mixu společnosti, která se zabývá ubytovacími, stravovacími a pohostinskými službami. Teoretická část se věnuje definici základních pojmů z oblasti marketingu a především oblasti ceny, místa prodeje, produktu a propagaci. Analytická část práce je zaměřena na posouzení vnějšího a vnitřního prostředí vybrané společnosti a analýzu prvků mixu tak, jak je má v současné době nastavené. Na základě zjištěného stavu budou vyvozeny závěry a návrhy, které povedou ke zlepšení hospodaření a upevnění společnosti na daném trhu v dalších letech.
Komunikační mix společnosti
Tomalová, Petra ; Baná, Hana (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti Prima Bilavčík, s.r.o. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingu. Analytická část je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti. V poslední části jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy na zlepšení komunikačního mixu, které by měly vést ke zlepšení marketingové komunikace a zvýšení povědomí o společnosti.
Uplatnění marketingu v sektoru služeb
Ondráková, Eliška ; Maštera, František (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhů na zlepšení nástrojů marketingové komunikace. V teoretické části práce jsou vymezeny teoretické poznatky na základě rešerší odborné literatury. Praktická část práce se zaměřuje na zpracování analýzy marketingové strategie 7P, komparaci s konkurencí a SWOT analýzy. Návrhová část představuje návrhy pro firmu Re/max Reality Plus+.
Návrh změn v marketingovém mixu konkrétní společnosti
Dvořáková, Kateřina ; Vopatová, Iveta (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem změn marketingového mixu konkrétní společnosti. Tyto návrhy by mohly v budoucnosti vést k získání nových zákazníků a posílení loajality u zákazníků stávajících. Diplomová práce je rozdělena do tří podstatných celků. V prvním z nich bude představena teorie potřebná k provedení části následující, kterou je analýza této společnosti a provedení potřebných analýz. Pro zpracování poslední návrhové části jsou právě tyto analýzy nezbytné.
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pražského sportovního centra
Kejvalová, Elena ; Pecinová, Markéta (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pražského sportovního centra Cíle: Hlavním cílem této práce je získat informace o spokojenosti zákazníků pražského sportovního centra prostřednictvím marketingového výzkumu a na jeho základě vypracovat analýzu, ze které se vyvodí závěry a případná další doporučení pro vedení daného sportovního centra. Metody: V této práci byla využita kvalitativní metoda marketingového výzkumu, konkrétně formou dvou rozhovorů - první s manažerem centra a druhý se dvěma recepčními, a dále pak skryté pozorování ve sportovním centru. Také byla použita kvantitativní metoda v podobě elektronického dotazníku, který vyplnilo 136 zákazníků sportovního centra. Výsledky: Při analýze bylo zjištěno, že sportovní centrum je mezi zákazníky velmi oblíbené, ale stále tu je ještě pár věcí, které by se daly zlepšit. Výsledkem práce je i návrh možných zlepšení, která by mohla vést ke zvýšené návštěvnosti sportovního centra během méně oblíbených dnů a hodin, učinit zákazníky ještě o něco spokojenějšími a zároveň zvýšit celkové příjmy. Klíčová slova: marketing, spokojenost zákazníků, sportovní služby, sportovní marketing, 7C, marketing služeb
Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami
Kadubec, Karel ; Výchorec, Tomáš (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Základním předmětem této bakalářské práce „Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami“ je provedení analýzy současného stavu marketingové stránky podniku a za použití vhodných nástrojů návrh vhodného marketingového řešení pro zefektivnění marketingové situace apartmánu. Smyslem je analyzovat současný stav marketingového řešení Apartmánu Magura 37 - DONOVALY a na základě výstupů provedených analýz navrhnout opatření, které zajistí udržení stávajících zákazníků, ale především přilákají potencionální zákazníky a zvýší povědomí o apartmánu.
Návrh doplnění a změn marketingové komunikace konkrétní společnosti
Turčanová, Pavlína ; Hudec, Petr (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zlepšení marketingové komunikace kavárny Euphoria. V první, teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy marketingu a marketingové komunikace, které tvoří výchozí bod celé práce. V další částí je představena kavárna a provedena analýza jejího vnějšího i vnitřního prostředí a současného komunikačního mixu společnosti. Na základě výsledků provedených analýz jsou výstupem poslední části práce konkrétní nástroje marketingové komunikace, které by měly být aplikovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.