Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingový mix podniku
Dobešová, Natálie ; Schüller, David (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem kavárny Čejka café. Skládá se ze tří částí, přičemž v teoretické části jsou definovány teoretické poznatky z oblasti marketingu. Analytická část je zaměřena na analýzu současného stavu a v poslední, návrhové části, jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy na zlepšení marketingového mixu podniku.
Komunikační mix společnosti
Tomalová, Petra ; Baná, Hana (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti Prima Bilavčík, s.r.o. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingu. Analytická část je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti. V poslední části jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy na zlepšení komunikačního mixu, které by měly vést ke zlepšení marketingové komunikace a zvýšení povědomí o společnosti.
Návrh doplnění a změn marketingové komunikace konkrétní společnosti
Turčanová, Pavlína ; Hudec, Petr (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zlepšení marketingové komunikace kavárny Euphoria. V první, teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy marketingu a marketingové komunikace, které tvoří výchozí bod celé práce. V další částí je představena kavárna a provedena analýza jejího vnějšího i vnitřního prostředí a současného komunikačního mixu společnosti. Na základě výsledků provedených analýz jsou výstupem poslední části práce konkrétní nástroje marketingové komunikace, které by měly být aplikovány.
Analýza spokojenosti zákaznic šesti vybraných provozoven Expresky a jejich porovnání
Havrdová, Lenka ; Flemr, Libor (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Analýza spokojenosti zákaznic šesti vybraných provozoven Expresky a jejich porovnání Cíle: Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti a očekávání zákaznic kruhového tréninku Expreska v šesti vybraných provozovnách v Praze a jejich následné porovnání. Spokojenost bude měřena pomocí dotazníku, v němž zákaznice posuzují vnímanou kvalitu služeb a kvalitu služeb, která je pro ně důležitá. Na základě získaných údajů bude provedena i analýza socioekonomických parametrů jako věk, zaměstnání, měsíční příjem atd. Hlavní výzkum bude doplněn průzkumem mezi bývalými zákaznicemi Expresky a na závěr dojde k porovnání obou výzkumů. Metody: Průzkum spokojenosti zákaznic byl proveden pomocí dotazníku, který spočívá v metodě SERVQUAL. Porovnávali jsme očekávanou kvalitu a skutečně vnímanou kvalitu služby. Sekundární data o fitness centru byla získána pomocí analýzy dokumentů a vlastním šetřením autorky v provozovnách. Výsledky: Výsledkem práce je zjištění spokojenosti zákaznic kruhového tréninku Expreska. Dále porovnání spokojenosti zákaznic mezi jednotlivými provozovnami. V neposlední řadě porovnání výsledků výzkumu spokojenosti zákaznic s průzkumem mezi bývalými zákaznicemi Expresky. Klíčová slova: Spokojenost zákazníka, marketing služeb, fitness služby, SERVQUAL
Spokojenost zákazníků se službami automobilového prodejce
NASKE, Lukáš
Téma této práce je: Spokojenost zákazníků se službami automobilového prodejce. Jako prodejce jsem si vybral společnost Porsche České Budějovice. Tento výzkum by měl najít silné a slabé stránky daného prodejce a pomoci mu zvýšit úroveň služeb, které poskytuje svým nynějším i budoucím zákazníkům. Výzkum je rozdělen na zkoumání služeb prodejních a služeb poprodejních. V praktické části práce nejdříve popíši postup, jakým jsem při sběru dat postupoval a poté již podrobně zveřejňuji a rozebírám výsledky. Dále data vyhodnotím a doporučím prodejce v jakým službách by se měl zlepšit. Přináším také mé návrhy, jak problémové služby vylepšit a kalkulaci nákladů na tyto změny.
Spokojenost klientů a návrhy na její zlepšení
Říhová, Kateřina ; Mráček, Pavel (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti klientů České pošty s.p. V teoretické části je vymezena charakteristika marketingového pojetí služeb, spokojenosti zákazníků se službami a způsoby měření či hodnocení zákaznické spokojenosti. Praktická část se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníku se službami České pošty s.p. a následnou analýzou shromážděných informací a návrhem na zlepšení situace.
Návrh komunikačního mixu podniku
Procházková, Nikola ; Štefulík, Bohuslav (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nového komunikačního mixu společnosti Annapurna s.r.o. na základě provedených analýz. Tato společnost působí v oblasti distribuce reklamních tiskovin a jiných reklamních předmětů. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní poznatky z literatury. Analytická část obsahuje analýzu stávající situace podniku a dotazníkové šetření spokojenosti stávajících zákazníků společnosti. Návrhová část obsahuje vlastní návrhy řešení.
Návrh marketingové strategie
Štrbáková, Zuzana ; Ondrášková, Lenka (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je provést analýzu povědomí o subjektech, fungujících na realitním trhu na Břeclavsku a analýzu realitní kanceláře Schmidt. Tato analýza bude zaměřená na její vnitřní a vnější prostředí, především na to, jakým způsobem je tato realitní kancelář vnímána jejími skutečnými či potenciálními zákazníky v Břeclavi a jejím okolí. Výsledky analýz využiji k formulaci doporučení ke zvýšení úrovně spokojenosti klientů realitní kanceláře Schmidt a ke zvýšení povědomí o této realitní kanceláři.
Uplatnění marketingu v sektoru služeb
Klimová, Monika ; Pretóry, Lukáš (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma: „Uplatnění marketingu v sektoru služeb“ se zaměřuje na analýzu vnitřního a vnějšího marketingového prostředí a marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce je uvedeno teoretické shrnutí základních marketingových pojmů, dále je provedena marketingová analýza a vyhodnocení marketingového výzkumu a v poslední části jsou vypracovány vlastní návrhy na optimalizaci v oblasti spokojenosti zákazníků a oblasti marketingových aktivit.
Marketingový plán pro společnost AIKON, s.r.o.
Štumpa, Zdeněk ; Jahoda, Milan (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost AIKON, s.r.o. Analytická část práce se opírá o teoretické poznatky a zobrazuje stav současného marketingového plánu společnosti. Na základě analýzy je následně vypracován soubor doporučení, která podniku umožní dosáhnout lepší pozice na trhu a zvýšení celkové efektivity hospodaření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.