Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 181 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Street view pro mapování senzorickou mobilní platformou
Győri, Adam ; Kapinus, Michal (oponent) ; Veľas, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožňuje prehliadanie panoramatických fotografií s voliteľným mapovým podkladom. Aplikácia slúži pre potreby geodetov na pasportizáciu budov a areálov. Hlavnou úlohou aplikácie je zjednodušiť inšpekciu získaných obrazových dát. Riešenie pozostáva z vizuálneho zobrazenia prehliadky a vytorenia prepínacieho mapového podkladu.
Obnova katastrálního operátu novým mapováním s digitálním zpracováním náčrtů v terénu
Hanák, Marek ; Boudný, Miloslav (oponent) ; Kalvoda, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou tvorby náčrtů při obnově katastrálního operátu novým mapováním v terénu na tabletu. Data v terénu byla zpracována pomocí programu MapOO, který byl v době mapování ve fázi testování. Součástí práce je popis veškerého plánování před samotným mapováním a také vyhodnocení časové náročnosti použití tabletu v terénu a následného zpracování dat na počítači. Tato práce může být přínosem a inspirací pro další katastrální území, která se budou zpracovávat touto metodou.
Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna
Fogl, Lukáš ; Kalvoda, Petr (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy velkého měřítka parku Koliště, který se nachází v Brně, v městské části Brno-město. Tvorba mapy je v souladu s ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. První část práce se zabývá především teoretickou metodikou a postupem vypracování. Druhá část řeší konkrétní problematiku tvorby účelové mapy.
Použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnání s běžnými metodami
Červenka, Ondřej ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich následné porovnání s doposud používanými metodami. V úvodní části se práce zabývá historií a vývojem bezpilotních letounů. Dále teorií, která je nutná k pochopení principu fungování navrhovaných metod, na kterou navazuje analýza doposud používaných metod a postupů. V poslední části se práce zabývá návrhem použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnáním v doposud běžně používanými metodami.
Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic
Praus, Daniel ; Kratochvíl, Richard (oponent) ; Kuruc, Michal (vedoucí práce)
Práce pojednává o zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality u Vilémovic ve zvoleném měřítku 1:1000. Celá lokalita spadá do CHKO Moravský kras. V mapě je dbáno na vykreslení krasových jevů v oblasti. Jedním z výstupů je seznam souřadnic krasových jevů pro CHKO. Při mapování byla dodržena 3. třída přesnosti dle ČSN 0134 10.
Zmapování liniové zeleně ve vybraném území a posouzení z hlediska druhového zastoupení dřevin
UHLÍŘ, Matěj
Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše a získání důležitých informací o problematice liniová zeleň a její funkce a rozdělení. Tato práce je zaměřená na zmapování liniové zeleně v katastrální území Vidov. V práci jsou uvedeny všechny prvky liniové zeleně, které jsou popsány z hlediska druhového zastoupení, vegetačního stupně, rozlohy či funkce. Součástí bakalářské práce je zakreslení liniové zeleně do mapy a vytvoření tabulek a návrh dosadby stávajících dřevin v daném území.
Zmapování rozptýlené zeleně v zemědělské krajině a návrh dosadby
SMĚTÁK, Petr
Cílem této bakalářské práce je zmapování rozptýlené zeleně v katastrálním území Dlouhá Lhota u Tábora, zjištění problematických míst, návrh dosadby zeleně pro danou oblast a zakreslení všech těchto prvků do mapy. Praktická část popisuje jednotlivé prvky rozptýlené zeleně jak z funkčního hlediska, tak z druhového a zachycen je i zdravotní stav daného prvku. Druhou částí této bakalářské práce je rešerše, která slouží pro vysvětlení a přiblížení pojmů, které je potřeba znát. Rozptýlená zeleň je součástí krajiny už po století a má různé funkce. V mnoha případech se jedná o půdoochranné a vodoochranné funkce, kdy mají protierozní úkol. Jejich další funkce je estetická, kdy vytvářejí krajinné dominanty anebo pomáhají při orientaci živočichů v krajině. Část z nich má funkci historickou, kdy vznikaly v souvislosti s nějakou událostí.
Řízení procesu nákupu ve vybrané společnosti
ZIMPRICHOVÁ, Michaela
Tato práce je zaměřena na řízení procesu nákupního oddělení. Cílem této diplomové práce je popis nákupního procesu ve vybrané společnosti včetně jeho zhodnocení a následné optimalizace, jejíž změny by vedly k efektivnějšímu a kvalitnějšímu využití v oddělení nákupu. K dosažení tohoto výsledku bylo zapotřebí získat potřebné data a údaje, které byly získány na základě rozhovorů se zaměstnanci nákupu a vlastní zkušeností v nákupním oddělení. Teoretická část představuje obecný úvod do zvolené problematiky. V této sekci je podrobně rozepsán a graficky znázorněn nákupní proces, cíle a objekty nákupu. Dále je zde charakterizován pojem proces včetně mapování procesů a znaků, potřebné ke zpracování procesní mapy. Další kapitola se týká dodavatelů, která v sobě zahrnuje také výběr a hodnocení dodavatelů. Po zpracování teoretické části následuje zpracování praktické části neboli vlastní práce. První část vlastní práce se zabývá popisem zvolené organizace, kde je také znázorněna organizační struktura. Tato společnost se může pyšnit dlouholetou historií nejen na českém trhu, ale také v zahraničí. Druhá část je zaměřena na zaměstnance nákupního oddělení včetně popisu pracovních náplní. Poté je zde shrnuta současná analýza nákupního procesu, která také zahrnuje zpracovanou procesní mapu. Další část se zabývá výběrem dodavatelů a následným hodnocením. V poslední části je navrženo optimalizační řešení nákupního procesu, které se týká zefektivnění informačního systému. Toto zlepšení je promítnuto také ve vypracované procesní mapě pomocí programu "Microsoft Visual". Navržené výsledky byly předány zaměstnancům společnosti k následnému posouzení.
Tvorba účelové mapy lokality Kraví hora
Podolan, Patrik ; Hanzl, Vlastimil (oponent) ; Kalvoda, Petr (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá získavaním dát z terénu potrebných pre vytvorenie mapy a nakoniec aj vlastnou tvorbou účelovej mapy v mierke 1:500, súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to: teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti sú popísané základné definície a informácie o danej problematike, čo je to mapa a jej delenie a teoretický popis použitých metód a postupov pre získanie dát z terénu. Praktická časť popisuje chronologický postup všetkých prác v teréne a v interiéri. Po spracovaní nameraných dát sa pristúpilo k testovaniu dosiahnutej presnosti meraní podľa normy ČSN 01 3410. Na záver sa pristúpilo k samotnej tvorbe účelovej mapy na základe daných atribútov a noriem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 181 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.