Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zmapování liniové zeleně ve vybraném území a posouzení z hlediska druhového zastoupení dřevin
UHLÍŘ, Matěj
Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše a získání důležitých informací o problematice liniová zeleň a její funkce a rozdělení. Tato práce je zaměřená na zmapování liniové zeleně v katastrální území Vidov. V práci jsou uvedeny všechny prvky liniové zeleně, které jsou popsány z hlediska druhového zastoupení, vegetačního stupně, rozlohy či funkce. Součástí bakalářské práce je zakreslení liniové zeleně do mapy a vytvoření tabulek a návrh dosadby stávajících dřevin v daném území.
Zmapování rozptýlené zeleně v zemědělské krajině a návrh dosadby
SMĚTÁK, Petr
Cílem této bakalářské práce je zmapování rozptýlené zeleně v katastrálním území Dlouhá Lhota u Tábora, zjištění problematických míst, návrh dosadby zeleně pro danou oblast a zakreslení všech těchto prvků do mapy. Praktická část popisuje jednotlivé prvky rozptýlené zeleně jak z funkčního hlediska, tak z druhového a zachycen je i zdravotní stav daného prvku. Druhou částí této bakalářské práce je rešerše, která slouží pro vysvětlení a přiblížení pojmů, které je potřeba znát. Rozptýlená zeleň je součástí krajiny už po století a má různé funkce. V mnoha případech se jedná o půdoochranné a vodoochranné funkce, kdy mají protierozní úkol. Jejich další funkce je estetická, kdy vytvářejí krajinné dominanty anebo pomáhají při orientaci živočichů v krajině. Část z nich má funkci historickou, kdy vznikaly v souvislosti s nějakou událostí.
Řízení procesu nákupu ve vybrané společnosti
ZIMPRICHOVÁ, Michaela
Tato práce je zaměřena na řízení procesu nákupního oddělení. Cílem této diplomové práce je popis nákupního procesu ve vybrané společnosti včetně jeho zhodnocení a následné optimalizace, jejíž změny by vedly k efektivnějšímu a kvalitnějšímu využití v oddělení nákupu. K dosažení tohoto výsledku bylo zapotřebí získat potřebné data a údaje, které byly získány na základě rozhovorů se zaměstnanci nákupu a vlastní zkušeností v nákupním oddělení. Teoretická část představuje obecný úvod do zvolené problematiky. V této sekci je podrobně rozepsán a graficky znázorněn nákupní proces, cíle a objekty nákupu. Dále je zde charakterizován pojem proces včetně mapování procesů a znaků, potřebné ke zpracování procesní mapy. Další kapitola se týká dodavatelů, která v sobě zahrnuje také výběr a hodnocení dodavatelů. Po zpracování teoretické části následuje zpracování praktické části neboli vlastní práce. První část vlastní práce se zabývá popisem zvolené organizace, kde je také znázorněna organizační struktura. Tato společnost se může pyšnit dlouholetou historií nejen na českém trhu, ale také v zahraničí. Druhá část je zaměřena na zaměstnance nákupního oddělení včetně popisu pracovních náplní. Poté je zde shrnuta současná analýza nákupního procesu, která také zahrnuje zpracovanou procesní mapu. Další část se zabývá výběrem dodavatelů a následným hodnocením. V poslední části je navrženo optimalizační řešení nákupního procesu, které se týká zefektivnění informačního systému. Toto zlepšení je promítnuto také ve vypracované procesní mapě pomocí programu "Microsoft Visual". Navržené výsledky byly předány zaměstnancům společnosti k následnému posouzení.
Tvorba účelové mapy lokality Kraví hora
Podolan, Patrik ; Hanzl, Vlastimil (oponent) ; Kalvoda, Petr (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá získavaním dát z terénu potrebných pre vytvorenie mapy a nakoniec aj vlastnou tvorbou účelovej mapy v mierke 1:500, súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Práca je rozdelená na dve hlavné časti a to: teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti sú popísané základné definície a informácie o danej problematike, čo je to mapa a jej delenie a teoretický popis použitých metód a postupov pre získanie dát z terénu. Praktická časť popisuje chronologický postup všetkých prác v teréne a v interiéri. Po spracovaní nameraných dát sa pristúpilo k testovaniu dosiahnutej presnosti meraní podľa normy ČSN 01 3410. Na záver sa pristúpilo k samotnej tvorbe účelovej mapy na základe daných atribútov a noriem.
Tvorba účelové mapy lokality Veveří
Raclavský, David ; Vondrák, Jiří (oponent) ; Kalvoda, Petr (vedoucí práce)
Výsledkem bakalářské práce je účelová mapa lokality Veveří nacházející se v městské části Brno-střed ve městě Brně, která bude sloužit pro výukové účely fakulty stavební VUT v Brně. Účelová mapa je zaměřena a vyhotovena v souladu s ČSN 01 3410 [5] a ČSN 01 3411 [9]. Podrobné měření bylo provedeno tachymetrickou metodou.
Účelová mapa parku Anthropos v Brně
Miškovská, Michaela ; Soukup, František (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zaměřením výškopisu a polohopisu rekreačního parku Anthropos v Brně-Pisárkách. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá popisem zkoumané lokality, použitými metodami a výpočty. Praktická část popisuje tvorbu samotné účelové mapy od rekognoskace terénu přes zaměření podrobných bodů, jejich kontrolu a samotné zpracování účelové mapy v měřítku 1:500.
Tvorba účelové mapy v systému Kokeš
Blaško, Erik ; Matějík, Miroslav (oponent) ; Ježek, Jiří (vedoucí práce)
V geodézií sa často stretávame s problémom ako správne interpretovať alebo previesť namerané dáta z terénu do vhodnej podoby tak aby všetky tieto zistené informácie boli jasne a zrozumiteľne podané vo forme takej, aby bola dodržaná odbornosť, jednotnosť a ucelenosť celého diela. Objednávateľovi len tak môže byť poskytnutý kvalitný produkt, z ktorým ďalej môže pracovať pri dosahovaní svojich cieľov. Táto bakalárka práca je systematicky členená a bude sa postupne venovať jednotlivým fázam tvorby a problematike účelovej mapy od výberu lokality, prípravy, rekognoskácie, dobudovania bodového poľa, ďalej cez samotné meranie v teréne až po spracovanie dát a finálne vyhotovenie účelovej mapy v príslušnom geodetickom programe.
Plagiarism Detection in Program Codes Using Mapping Technique
Kašpar, Jakub
The aim of this paper is to introduce the problem of plagiarism and propose a method for plagiarism detection in program codes. In the first part of this paper the basic definition of plagiarism is described. Further in the paper the principle of preprocessing and localization process for signs of plagiarism is introduced. The last part of this paper presents an algorithm for comparison of the detected signs to get the best results possible. The detector was tested on student projects from the BTBIO study program.
Application of Data Engineering Technologies in Bioinformatics
SAIBOLD, Anna
Due to the huge amount of biological data, the various available data sources, and the diversity of their structure as well as content, data engineering technologies are required. They provide an important opportunity to support their exploitation. This thesis aims at applying several data engineering steps to a particular real-world data source to demonstrate the additional benefit with respect to utilization of the data by means of connecting to other data sources as well as querying and analyzing the data. Therefore, in the practical part of this thesis a continuous example showing several engineering steps is constructed, comprising the development of different schemata, the creation of a database as well as the mapping and integration of future heterogeneous data. Finally, processing queries against the engineered data source is compared to an online database search regarding different aspects like time, effort, and usability. As the example shows, an engineered database can have huge benefits over online search, especially for complex queries, processing data from several sources.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.