Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 291 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nákupní chování seniorů na maloobchodním trhu s potravinami
Nohavicová, Lenka
Diplomová práce je zaměřená na nákupní chování seniorů při nákupu potravin. Cílem je identifikovat potřeby seniorů při nákupech potravin, odhalit překážky a problematické oblasti. Ke zjištění těchto charakteristik bylo využito hloubkových rozhovorů se seniory (n = 35) a pozorování v jednotlivých prodejnách s potravinami. Na základě výsledků byly identifikovány překážky a problémy seniorů na trhu s potravinami. Následně byla sepsána doporučení pro producenty a prodejce, jejichž cílem je zvýšit zákaznický komfort.
Vliv nákupního prostředí v prodejnách second hand na rozhodování spotřebitele
Krulová, Petra
Diplomová práce se zabývá identifikací významných faktorů nákupního prostředí, které ovlivňují spotřebitele při jeho rozhodování o nákupu. V teoretické části je rozebrána související literatura především týkající se maloobchodu, merchandisingu a nákupního prostředí. Pro získání dat byla provedena orientační analýza odvětví v České republice, mystery shopping ve vybraných prodejnách a bylo provedeno dotazníkové šetření doplněné kvalitativním šetřením ve formě řízených rozhovorů. Výsledky z analýzy získaných dat byly využity pro doporučení prodejcům second hand a pro společnost Bellitex s.r.o. byl vypracován konkrétní plán změn včetně kalkulace.
Limity ovlivňující nakupování seniorů v maloobchodních prodejnách
Krejčí, Sabina
Krejčí, S. Limity ovlivňující nakupování seniorů v maloobchodních prodejnách. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Hlavním cílem je identifikace omezení, se kterými se senioři potýkají při nakupování v maloobchodních řetězcích a vytvoření návrhů opatření pro vyřešení uvedených problémů. Návrhy vznikly na základě analýzy primárních a sekundárních dat.
Optimalizace obchodní strategie maloobchodní prodejny
Evgenyeva, Ekaterina
Tato bakalářská práce je zaměřená na optimalizaci obchodní strategii ma-loobchodní prodejny především na úrovni obchodní, personální a marketingové. V první časti jsou definovaná strategie, její úrovně, funkce a specifika. Ve druhé části probíhá analýza současného stavu prodejny, zkoumání sou-vislosti mezi jednotlivými proměnnými pomoci analyzování časových řad, sesta-vování univerzálního vzorce pro výpočet potřebného personálu a porovnání tržeb za 2 poslední roky. Závěrečná část shrnuje veškeré získané poznatky a představuje doporučení pro zkoumanou prodejnu dosažení lepšího fungování a větší ziskovosti.
Vliv nákupního prostředí prodejen s potravinami na zákazníky v seniorském věku
Rečičárová, Denisa
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení nákupního prostředí maloobchodních prodejen s potravinami s ohledem na potřeby starších zákazníků a navrhnout opatření, která povedou k větší spokojenosti seniorů při pořizování potravin. Práce popisuje faktory, které jsou důležité pro starší spotřebitele při výběru prodejny s potravinami a další okolnosti, které s nákupem souvisí. Pro účely práce byl realizován kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření (n = 229). Dotazníkové šetření bylo doplněno hloubkovými rozhovory se seniory (n = 40) a prodejci (n = 2) a pozorováním v prodejnách s potravinami. Sběr dát probíhal v březnu a dubnu roku 2017. Výsledná doporučení se zaměřovala zejména na zlepšení služeb a pohodlí pro seniory při nakupování potravin.
Faktory určující oblíbenost prodejny u zákazníka
Dudíková, Eva
Tato diplomová práce se zabývá faktory, které na zákazníka působí v prodejně a ovlivňují jeho oblíbenost či neoblíbenost dané prodejny. Vysvětluje psychologii a chování zákazníka a jednotlivé elementy, které na zákazníka v prodejně a mimo ni mají vliv. Cílem této práce je vytvořit obecná doporučení pro prodejny - čemu by se primárně měly věnovat a na co si naopak mají dávat pozor, aby jejich prodejna byla u zákazníků oblíbená. K dosažení cíle byl použit kvalitativní průzkum realizovaný pomocí hloubkových rozhovorů se 48 zákazníky a s 10 manažery prodejen. Ke kvantitativnímu průzkumu bylo použito dotazníkového šetření na vzorku 468 osob.
Interiér obchodu
Karaivanovová, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obchodu s módou. V krátkém úvodu je zmíněna historie lokality ve které se prodejna nachází. Celý koncept návrhu je směřován k budoucí realizaci. Proto se práce zabývá i požadavky klienta. Její součástí jsou rešerše obchodů s módou, obecné rozdělení prodejen a prodejních míst. Dále pak problematika spojená s realizací a návrhem veřejných interiérů. Druhá část se věnuje návrhu samotném. Obsahuje dispoziční řešení interiéru, schéma osvětlení a návrh atypického nábytkového prvku. Součástí je vizualizace prodejny a výkresová dokumentace formou příloh.
Zaměstnanecké výhody v maloobchodech okresu Spišská Nová Ves
Pástor, Matúš
Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu systému odměňování zaměstnanců pro maloobchodní společnost vstupující na trh v okrese Spišská Nová Ves. Práce je rozdělena na 3 hlavní části. V literární rešerši jsou použity citované a parafrázované pojmy z odborné literatury. V analytické části je vypracovaná analýza zkoumaného trhu, analýza současného stavu poskytování zaměstnaneckých výhod v maloobchodě v daném okrese a statisticky testované stanovené hypotézy. Návrhová část obsahuje výsledný návrh systému odměňování zpracovaného na základě výsledků získaných v analytické části. Výsledkem práce je konkrétní návrh flexibilního systému odměňování zaměstnanců v maloobchodním prostředí.
Chovanie spotrebiteľa pri výbere nákupného miesta s potravinami v Brne
Kavoň, Filip
Kavoň, F. Chování spotřebitele při výběru nákupního místa s potravinami v Brně. Brno, 2019. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Hlavním předmětem práce je analýza chování spotřebitele. Vybraným trhem, na kterém je spotřebitelské chování pozorováno, je trh potravin v Brně. V rámci výzkumu jsou v práci použity 2 výzkumné metody, mezi které patří dotazníkové šetření a metoda focus groups. Výsledkem práce je návrh marketingových doporučení vedoucích k podpoře prodeje pro subjekty působící na vybraném trhu.
Vnímání změny strategie maloobchodního řetězce Lidl spotřebiteli
Petráková, Michaela
Bakalářská práce se zabývá vnímáním změny strategie Lidlu spotřebiteli. V literárním přehledu jsou vysvětleny související pojmy a je zde popsán vývoj maloobchodního řetězce Lidl i jeho strategie. V empirické části byla využita data z dotazníkového šetření, která byla analyzována a podrobena testům nezávislosti a párovému testu. Výsledky byly následně sumarizovány a diskutovány v ekonomické rovině. V závěru jsou shrnuty nejdůležitější poznatky práce a bylo zde prokázáno, že ke změně vnímání Lidlu spotřebiteli došlo.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 291 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.