Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 262 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Řízení procesů ve vybraném MSP
BÍLKOVÁ, Andrea
Tématem této bakalářské práce je přiblížení problematiky řízení procesů v malém a středním podniku a věnuje se jeho analýze v konkrétní firmě. Práce je rozdělena na několik částí, kdy v první části je věnována pozornost interpretaci základních témat a teorií související s procesním řízením, procesům a také se zaměřuje na definici malých a středních podniků. V druhé části práce je nejdříve blíže představen podnik a poté popisu stávajícího stavu procesů v podniku. V poslední části práce je navrženo možné zlepšení. Procesy, kterým byla věnována zvýšená pozornost, se nachází v oblasti výroby, kde na základě pozorování byla zjištěna neefektivnost výroby. Druhým procesem na zlepšení je rekvalifikace pracovníků oddělení marketingu. Zvýšení odborné znalosti svých pracovníků přináší zlepšení prestiže společnosti a zvýšení odbytu.
Inovace a jejich význam pro MSP
ŠTĚRBA, Matěj
Bakalarska prace "Inovace a jejich vyznam pro MSP" pojednava o uloze inovaci v malych a strednich podnicich zamerene zejmena na vyznam inovaci pro jejich dalsi rozvoj. V teoreticke casti bude provedena synteza odborne literatury a dalsich zdroju jako vychodisko pro zpracovani prakticke casti. Teoreticka cast je venovana malym a strednim podnikum, koncepci jejich podpory, uloze managementu v procesu strategie rizeni inovaci, klasifikaci inovaci a strukture financovani inovaci. Druha kapitola se zabyva metodikou, stanovenymi cili a formulacemi hypotez. Treti kapitola pojednava o vysledcich kvantitativniho setreni provedenem ve vzorku vybranych malych a strednich podniku. Dalsi casti je diskuse nad zjistenymi vysledky dotaznikoveho setreni v porovnani s vybranymi vysledky rozsahleho celostatniho setreni mezi malymi a strednimi podniky vybranymi Ministerstvem prumyslu a obchodu. Zaver prace tvori zhodnoceni bakalarske prace v kontextu s vyhledem do pristich let, kterym smerem je mozne se s ohledem na sirsi vyuziti inovaci ubirat.
Vysoce růstové firmy v Česku: geografická a odvětvová specifika
Sachl, Jan ; Květoň, Viktor (vedoucí práce) ; Kostić, Miroslav (oponent)
Vysoce růstové firmy v Česku: geografická a odvětvová specifika Abstrakt Práce je zaměřena na vysoce růstové podniky v Česku, které jsou definovány, jako podniky s předem stanoveným meziročním růstem obratu v období mezi lety 2012 až 2015. První část zařazuje vysoce růstové podniky do kontextu vybraných teorií regionálního rozvoje a diskutuje faktory růstu firmy. V další části jsou vysoce růstové podniky analyzovány s důrazem na prostorová, odvětvová a jiná specifika. Práce je doplněna částí, která je zaměřena na odhalení specifických faktorů růstu vybraných firem pomocí kvalitativních metod. Z analýzy vyplynulo, že se vysoce růstové firmy v Česku koncentrují do metropolitních areálů, a celá třetina těchto podniků sídlí v Praze. Vysoce růstové firmy jsou soustředěny do zpracovatelského průmyslu a do sektoru maloobchodu a velkoobchodu. Práce naznačila, že jednotlivé společnosti mohou mít různé faktory růstu a neexistuje jedna strategie pro úspěšný rozvoj podniku. Klíčová slova: Vysoce růstové firmy, firemní gazely, ekonomická geografie, malé a střední podniky
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Podniková kultura a personální činnosti ve vybraném podniku
KRAUSOVÁ, Michaela
Tématem této diplomové práce je Podniková kultura a personální činnosti ve vybraném podniku. Cílem práce je charakterizovat podnikovou kulturu za pomoci specifikace jejích rozhodujících kulturních dimenzí v návaznosti na personální činnosti a navržení změn vedoucích k žádoucímu stavu ve vybraném podniku. Výzkum byl proveden ve firmě Ing. Jana Hutkaye, který podniká jako fyzická osoba. Práce je rozčleněna na čtyři hlavní části literární rešerši, cíl a metodiku práce, charakteristiku aktuálního stavu v podniku a diskuzi, souhrnné hodnocení a návrhy změn. Literární rešerše je zaměřena na objasnění pojmů z oblasti podnikové kultury, personálních činností a znalostní ekonomiky. V následující části je shrnut cíl práce a metody výzkumu, pomocí nichž je charakterizován aktuální stav podnikové kultury v kontextu personálních činností. Mezi použité kvantitativní metody výzkumu patří dotazníkové šetření formou Dotazníku personálních činností a testu VSM 94 a 2013. Z kvalitativních metod bylo využito pozorování, nestrukturované rozhovory a Test barevně sémantického diferenciálu. Aktuální stav v podniku byl charakterizován pomocí analýzy jednotlivých dotazníků s doplněním informací získaných pomocí rozhovorů a pozorování. Po důkladném rozboru a propojení výsledků všech metod výzkumu bylo zjištěno, že podniková kultura inklinuje k žádoucím dimenzím malé mocenské vzdálenosti, feminitě, kolektivismu a přijímání rizika a změn. Mezi nežádoucí výsledné dimenze patří krátkodobá orientace podniku a dimenze požitků. Závěrečná část práce je zaměřena na navržení opatření, které stabilizují žádoucí kulturní dimenze a především změní nežádoucí kulturní dimenze. Pro navržení konkrétních změn byly využity výsledky z dotazníku personálních činností, odkud vyplynuly hlavní nedostatky a problémy. Zavedení navržených změn nasměruje podnik blíže ke znalostní ekonomice, což zvýší jeho výkonnost a konkurenceschopnost.
Cross-border cooperation in entrepreneurial activities based on business centres
ELLINGEROVÁ, Anna
Cílem této diplomové práce bylo zmapování činnosti regionální kanceláře CzechInvestu pro kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě související s podporou zahraničních podniků a investorů. Jinými slovy úkolem bylo odhalit spektrum zahraničních klientů této kanceláře a zjistit jakým způsobem a do jaké míry těmto zahraničním klientům regionální kancelář svými službami pomáhá. Sekundárním cílem bylo dále uvést danou problematiku pomocí teoretického základu a vymezením základních pojmů souvisejících s podnikáním obecně, s malými a středními podniky či podporou podnikání v České republice.
Strategie rozvoje malého podniku
Nácovský, Tomáš ; Kopecký, Petr (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybrané společnosti a jejího okolí. Pomocí strategické analýzy je určena konkurenční výhoda a pozice podniku na trhu. V souladu se strategickými cíli podniku a podnikovou vizí je navržen rozvoj podniku, který zahrnuje jednotlivé funkční strategie spolu s časovým plánem implementace.
Vazba mezi produktivitou práce a konkurenceschopností podniků
ZEMAN, Radek
Cílem této práce je posoudit vazbu mezi produktivitou práce a konkurenceschopností podniků. Nezbytnou podmínkou je nejdříve určit vhodné ukazatele měřící konkurenceschopnost. Vazba je zkoumána u malých a středních podniků působících ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně v oddíle CZ-NACE 10. Výroba potravinářských výrobků. Nejdříve je provedena analýza vývoje produktivity práce a zvolených ukazatelů měřících konkurenceschopnost, konkrétně se jedná o ukazatele rentability tržeb (ROS) a aktiv (ROA), běžné likvidity a indexu IN05. Poté je za pomoci korelační a regresní analýzy zjišťován vztah mezi produktivitou práce a konkurenceschopností měřenou pomocí zvolených ukazatelů. Z výsledků byl zjištěn významný pozitivní vztah mezi produktivitou práce a ukazateli ROA a ROS. Malé a střední podniky působící v potravinářském průmyslu tak mohou prostřednictvím zvyšování produktivity práce zvyšovat hodnoty ukazatelů rentability ROA a ROS, a tím také zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto ukazatele se rovněž projevily jako vhodný nástroj pro měření konkurenceschopnosti podniku, zejména pak v potravinářském průmyslu ČR. U běžné likvidity a indexu IN05 se vazba s produktivitou práce nepodařila blíže vysvětlit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 262 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.