National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of Macroeconomic Development and State of Economics of Bulgaria
Iliev, Pavel Sashev ; Stará, Dana (advisor) ; Burian, Stanislav (referee)
The graduation thesis is focused on the macroeconomic development of Bulgaria and on its current economic position. The theoretical part of the thesis defines the main macroeconomic categories and describes the fiscal and monetary policies of the country, the functions of the Bulgarian National Bank, the currency regime, the tax system and the historic development of the Bulgarian economy. The current macroeconomic position of Bulgaria is relatively stable. The annual growth of the country's GDP was 1.6% in 2014 and 3.1% in 2015, according to preliminary data. The GDP per capita of Bulgaria has increased by more than 80% since the year 2000. 2014 and 2015 were marked by deflation. The unemployment rate started decreasing in 2014, but is still quite high. Foreign direct investments are increasing relatively slowly, but are otherwise oriented on important export sectors of the economics. All balance of payments accounts in Bulgaria were positive in 2014. The state budget in the past 5 years has been in deficit, which passed the 3% of GDP mark in 2014. Slow reforms in the judiciary and administrative systems are the most significant difficulties the country's macroeconomic development is facing.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš ; Moldan, Bedřich
Rozbor a kritické zhodnocení využitelnosti indikátorů materiálových toků pro rozhodovací procesy, zhodnocení indikátorů materiálových toků z hlediska jejich relevance k trvale udržitelnému rozvoji, zhodnoceni vztahu a srovnání silných a slabých stránek indikátorů materiálových toků ve srovnání s ostatními indikátory trvale udržitelného rozvoje. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků kalkulovaných dle metodiky Eurostatu z hlediska dostupnosti dat potřebných pro jejich výpočet, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou úroveň region a podnik. Zhodnocení možného propojení účetnictví materiálových toků s podnikovým účetnictvím. Návrh úprav metodiky analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni, nutných pro její využití na regionální a podnikové úrovni.
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha
Cílem práce je zevrubné posouzení alternativních zdrojů energie nejen s ohledem na jejich ekologické dopady, ale také na jejich dopady na celou společnost. Projekt obsahuje: Posouzení ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS; Vzorce chování člověka – nároky na energii současné a budoucí společnosti, pokud bude probíhat vývoj jako „business as usual“; adaptace člověka na proměnné životní podmínky; Zhodnocení potřeby energie pro neplýtvavý, leč kvalitní život; cesty ke snížení energetické náročnosti, potenciál úspor (proces dematerializace); Politická strategie a priority – jak dosáhnout udržitelné hladiny spotřeby energie v ČR v dlouhodobém měřítku; Synergie a antagonismy jednotlivých obnovitelných a alternativních zdrojů energie - dopady ve vztahu k udržitelnému rozvoji; Globální rozdělení energetických zdrojů a nejlepší cesta pro ČR v získávání energie ve střednědobém měřítku; Energetické a jiné krize (přizpůsobení energetického systému krizím; krize, přežití a zaměstnanost; adaptace člověka na krize).
Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Potluka, Oto ; Novák, Pavel ; Mikoláš, Jan ; Koumarová, Miluše ; Kotoulová, Zdenka ; Jílková, Jiřina ; Brůha, Jan
Modul M1: komunální odpady (Model nákladů odstraňování domovního odpadu a jeho materiálového využití v závislosti na účinnostech odděleného sběru využitelných složek; Model nákladů odstraňování domovního odpadu a jeho materiálového využití s příspěvkem osob povinných ke zpětnému odběru obalového odpadu; Model celkových nákladů hospodaření s komunálním odpadem; Porovnání dat modelových řešení s dostupnými statistickými údaji a zobecnění modelových řešení; Návrh opatření v oblasti administrativních, ekonomických a jiných nástrojů řízení OH v obcích). Modul M2: Obaly a obalové odpady (Ekonomické ukazatele hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky; Závislost nákladů a účinnosti tříděného sběru komunálních odpadů). Modul M3 : Vybrané druhy odpadů nebo výrobků dle zákona o odpadech (Možnosti rozšíření využívání nástrojů pro vybrané odpady; Vyhodnocení ekonomických souvislostí nakládání s vybranými odpady vzhledem k tvorbě makroekonomického modelu OH). Modul M4: Zařízení na odstranění a využití odpadů (Rozpracování prací kvantifikace nákladů komunální odpad, spotřebitelské obalové odpady a vybrané druhy odpadů nebo výrobků). Modul M5: Tabulkový model. Modul M6: Makroekonomický model národního hospodářství (Modelování nákladů odpadového hospodářství- teoretická východiska; Formulace a ekonometrický odhad modelu; Projekce). Modul M7: koordinace vazeb mezi odpadovým hospodářstvím a makroekonomickým modelem národního hospodářství. Modul M8: koordinace projektu a ekonomické aspekty.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Analýza materiálových toků jako nástroj hodnocení socio-ekonomického. Praktická využitelnost indikátorů materiálových toků, jejich silné a slabé stránky. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků z hlediska dostupnosti dat, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou region a podnik. Rozbor a kritické zhodnocení společných a odlišných znaků/metodických principů využívaných při sestavování národních účtů (HDP a účtů materiálových toků. Výpočet indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni pro ČR pro období 2001-2002. Analýza a zhodnocení indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni a zdůvodnění trendu jejich vývoje v období 1990-2002. Případová studie: analýza a indikátory materiálových toků na regionální a podnikové úrovni. Kritické zhodnocení metodiky MFA použité pro hodnocení materiálových toků na regionální a podnikové úrovni.
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; Kántor, Tibor ; Kotíková, Eliška
Makroekonomické vyhodnocení alternativních a obnovitelných zdrojů - metodika. Definování technologií obnovitelných zdrojů energie a jejich procesních řetězců. Energie slunečního záření, biomasy, vodních toků, energie větru a geotermální energie. Přehled činnosti a metodika přístupu k další fázi projektu.
Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Potluka, Oto ; Novák, Pavel ; Mikoláš, Jan ; Koumarová, Miluše ; Kotoulová, Zdenka ; Jílková, Jiřina ; Brůha, Jan
Analýza legislativních opatření, administrativních a ekonomických nástrojů, které v zásadní míře ovlivňují hospodaření s komunálními odpady. Obaly a obalové odpady. Vybrané druhy odpadů nebo výrobků dle zákona o odpadech. Zařízení na nakládání s odpady. Specifikace modelových řešení nakládání s odpady a kvantifikace vývojových trendů investic a provozních nákladů zařízení pro využívání a odstraňování odpadů a cen za služby pro nakládání s odpady. Makroekonomický model národního hospodářství.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni: účty, bilance a indikátory materiálových toků České republiky 1990-1999
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Kovanda, Jan ; Ščasný, Milan
Popis přístupů sledování a analýz materiálových toků. Metodika analýz materiálových toků aplikovaná pro Českou republiku. Výstupy analýzy materiálových toků pro Českou republiku v období 1990-1999: interpretace a mezinárodní srovnání. Využitelnost a doporučení pro úpravy metodiky analýzy materiálových toků: možnosti a omezení.
Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku životního prostředí‚ základní makroekonomické parametry‚ systém veřejných financí‚ vybrané sektory ekonomiky a domácnosti
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ščasný, Milan
Koncept ekologické daňové reformy. Princip konceptu ekologické daňové reformy. Důvody pro daňovou reformu. Daně na zboží a služby, jejichž spotřeba a výroba má vliv na životní prostředí. Implementace relevantních směrnic Evropského společenství. Legislativní otázky a možnosti EDR. Dosažení neutrality: recyklace dodatečných daňových výnosů. Modelování a predikce výnosů a dopadů. Výjimky a úlevy ze zdanění.

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.