Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Říční terasový systém Brněnska v krajinném kontextu
Sedláčková, Kateřina
Tato práce se zabývá obecně vznikem říčních teras, systémy říčních teras Brněnska a srovnáním jednotlivých systémů, které byly vytvořeny, vývojem říční sítě brněnské aglomerace a jejím vlivem na urbanistický vývoj města a urbanistickým vývojem na vybraných říčních terasách, jejich využitím v současnosti. Nastiňuje také důležitost začlenění říčních toků do městské krajiny.
Město Opočno v topografických pramenech z 18. a 19. století
Tůmová, Martina ; Semotanová, Eva (vedoucí práce) ; Chromý, Pavel (oponent)
TŮMOVÁ, M., Město Opočno v topografických pramenech z 18. a 19. století, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, 191 s., 11 příl. Tématem diplomové práce je zachycení města Opočna a jeho krajiny ve vybraných, významných topografických pramenech z období 18. a 19. století. S ohledem na různé typy použitých pramenů je hlavním cílem komparace jejich výpovědní hodnoty a sestavení obrazu krajiny města v minulosti. Úvod zahrnuje začlenění tématu do širokého pojetí historické regionalistiky a obsahuje stručnou historii i popis současného stavu města. Práce je dále členěna do jednotlivých kapitol podle použitých pramenů. Zvláštnímu zřeteli byly podrobeny operáty prvního vojenského mapování a stabilního katastru, které pro Opočno obsahují písemný i kartografický materiál, jsou dobře porovnatelné díky časovému odstupu a odlišným důvodům svého vzniku. Pro snazší pochopení studovaných pramenů i vybraného území je práce doplněna obrazovou přílohou a ukázkami starých i současných map. Klíčová slova: Opočno, topografie, první vojenské mapování, stabilní katastr, městská krajina
Revitalizace Technického muzea v Brně
Kinnert, Filip ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Muzeum je především veřejná budova ve městě. Ačkoli se většina práce sběratelské, konzervátorské a restaurátorské odehrává za zavřenými dveřmi, svým významem a mnohdy i umístěním má muzeum významnou úlohu městotvornou. Revitalizace muzejního areálu má tedy obrovský potenciál pro oživení celé městské části. Technické muzeum Brno má relativně příhodnou pozici v kontextu technologického parku, avšak v současné době nevyužívá dostatečně svého potenciálu. Předložená práce pracuje s těmito možnostmi za účelem obohacení muzea jako kulturně vzdělávací instituce a nabízí rozšíření jeho působnosti jako místo VE MĚSTĚ, místo setkání, procházení a zastavení.
Topographies of Culture and Identity: The Role of Landscapes and Cityscapes in Selected Film Representations of Ireland
Pavlíčková, Tereza ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
1 Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na význam vesnické a městské krajiny ve vybraných filmových vyobrazeních Irska. Kulturní geografie tvoří základní teoretický rámec této analýzy. Aplikace všeobecných poznatků z tohoto oboru v daném kulturním kontextu dokazuje, že tyto socio- kulturní procesy mají v Irsku mimořádný význam. Bakalářská práce dále plně osvětluje pojmy irská národní identita a irská kinematografie. Z tohoto vylíčení jasně vyplývá, že zkoumání filmů vyobrazujících Irsko vyžaduje komplexní přístup. Důležitým aspektem bakalářské práce je také zaměření se na konkrétní kulturní aspekty, jež jsou v rámci Irské kultury stavěny do protikladu a které poukazují na nejednoznačný vztah mezi přítomností a minulostí v této společnosti. Jak ukáže bakalářská práce, v oblasti kinematografie má tento úzce definovaný pohled vliv na filmovou tvorbu samotnou, i na její následné vnímání. Zejména ve druhém případě lze vnímat dopad tohoto vývoje jako negativní, jelikož dichotomický přístup neumožňuje komplexní zkoumání filmů věnujících se Irsku. V rámci bakalářské práce je dokázáno, že vesnické a městské krajiny ztvárněné ve filmu jsou vizuálně výmluvnými prvky, silně propojenými s kulturním kontextem daného díla, a proto jejich zkoumání může zásadně přispět k jeho plnému porozumění. Analýza pěti vybraných filmů...
Proměny mikroregionu Rychnovska mezi dvěma světovými válkami v pramenech městské správy, na mapách a plánech
Tůmová, Martina ; Semotanová, Eva (vedoucí práce) ; Dobeš, Jan (oponent)
TŮMOVÁ, M., Proměny mikroregionu Rychnovska mezi dvěma světovými válkami v pramenech městské správy, na mapách a plánech, bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, 90 s., 6 příl. Tématem bakalářské práce je zachycení proměn krajiny města Rychnova nad Kněžnou a jeho nejbližšího okolí v období mezi dvěma světovými válkami. S ohledem na vybrané prameny městské správy a další dílčí doplňující materiály je hlavním cílem práce zjištění, do jaké míry tyto dokumenty požadované informace obsahují. Podle pramenů, ze kterých je čerpáno, je práce také rozdělena do příslušných kapitol. Úvodem je uvedena stručná historie města Rychnova nad Kněžnou, v hlavní části jsou na vybraných pramenech shrnuty proměny městského prostoru a posouzena výpovědní hodnota pramenů pro poznání městské krajiny. Pro lepší orientaci v lokalitě a znázornění zřetelného vývoje a změn, je k práci přiložená mapa a městský plán. Klíčová slova: Rychnov nad Kněžnou, proměny, městská krajina, městská správa, rozvoj
Současná krajina a přítomnost člověka v ní
Plašilová, Barbora ; Dvořák, Jaroslav (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
T ema " Sou casn a krajina a p r tomnost clov eka v n \ je velmi sirok e, ve sv e pr aci si kladu za c l zam e rit se na vz ajemn y vztah clov eka a krajiny. Vymezuji si symbiotick y vztah a manipuluj c vztah clov eka ke krajin e. V uvodn kapitole teoretick e c asti de nuji pojem kra- jina. T ema " Nov e pohledy na pojet t ematu krajinomalby\ rozv j m v kapitole o land artu jako um eleck em sm eru, srovn av am evropsk y a americk y land-art, kter e odr a zej rozd ln e p r stupy ke krajin e. D ale sleduji prom enu krajiny Cesk eho st redoho r a re exi v ytvarn ych um elc u k prom en e. V dal s ch kapitol ach p si o vztahu clov eka k m estsk e krajin e, k voln e krajin e a k devastovan e krajin e. T ema uplat nuji ve vlastn tvorb e, p redm etem praktick e c asti diplomov e pr ace je foto- dokumentace v ytvarn e instalace v devastovan em prost red Karl na. Sleduji vz ajemn y protiklad devastovan eho prost red a nezasa zen eho prost red . T ema uplat nuji v pedagogick em p usoben tvorbou v ytvarn ych rad, p ri kter ych jsem se zam y slela nad souvislostmi v ytvarn e v ychovy a enviroment aln v ychovy.
Zoning v USA: Kapitola 4 - Problematika, cíle a nástroje správy území okresů
Moučka, Jan
Čtvrtá kapitola textu Zoning v USA popisuje významné nástroje pro dosažení územního řádu na úrovni okresu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 3 - Zoning ve městech USA
Moučka, Jan
Kapitola 3 textu Zoning v USA popisuje zoning v několika vybraných amerických měst – v New Yorku, Chicagu, Nashvillu, Ogdenu a Belmontu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 2 - Zoning na přelomu 20 - 21. století
Moučka, Jan
Kapitola 2 popisuje vývoj zoningu v územním řádu USA. Reflektuje změny způsobené v USA hypoteční a měnovou krizí r. 2006 a jejich možné důsledky pro územní řád a zoning v USA. Popúisuje se podrobně konvenční zoning a jeho některé novinky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.