Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odpadní objekty ve vrcholně středověkých a novověkých městech ve vztahu k archeozoologickým nálezům
MIKLOVÁ, Vendula
Tato práce si klade za cíl přiblížit funkci odpadních objektů v archeologickém záznamu z archeozoologické perspektivy. Rešeršní část se zabývá obecnými informacemi o hygieně a odpadu ve středověkých a raně novověkých městech, dále se zaměřuje na metody průzkumu odpadních objektů a výskyt zvířat ve městech. V praktické části jsou shrnuty výsledky analýzy archeozoologického souboru z radnice v Českých Budějovicích datovaného do vrcholného středověku a raného novověku.
Věřitelé posledních Rožmberků
LEVÝ, Václav
Bakalářská práce Věřitelé posledních Rožmberků se zabývá věřiteli Viléma z Rožmberka z let 1589 1592 a podrobněji se zaměří na ty věřitele, jejichž pohledávky po smrti Viléma z Rožmberka převzal roku 1592 jeho bratr Petr Vok z Rožmberka. Práce vychází ze soupisu rožmberských dluhů, který se dochoval ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Práce se pokusí vytvořit "kolektivní biografii" těchto věřitelů za použití prosopografické metody a nalézt shodné znaky, které tyto věřitele spojovaly.
Měkkýši evropských měst
Wolfová, Lucie ; Juřičková, Lucie (vedoucí práce) ; Drvotová, Magda (oponent)
Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o evropské městské měkkýší fauně. Ukazuje města jako centra diverzity měkkýšů v zemědělské krajině, ale také jako oblasti, kde dochází k vysokému stupni homogenizace měkkýších společenstev, tedy nahrazování původních druhů, často endemitů, druhy nepůvodními. Homogenizace městské měkkýši fauny je zapříčiněna zejména pasivním šířením druhů pomocí člověka a také díky městskému klimatu, které je pro šířící se nepůvodní druhy obvykle z teplejších oblastí příznivější než klima okolní krajiny. S tímto souvisí další téma, kterým se tato práce zabývá, a to jsou způsoby šíření měkkýšů. Dále je v práci shrnuto, s jakými druhy měkkýšů se ve městech setkáme vzhledem k jejich vazbě na městské prostředí, jaké faktory ovlivňují měkkýší faunu a v neposlední řadě, metodické přístupy ke studiu městské měkkýší fauny.
Procedurální generování měst ve 3D
Krabec, Miroslav ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Beneš, Jan (oponent)
Název práce: Procedurální generování měst ve 3D Autor: Miroslav Krabec Katedra / Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jakub Gemrot Abstrakt: Při vývoji počítačových her se velké množství času stráví vytvářením herního prostředí. Proto se vývojáři snaží o generování tohoto prostředí procedurálně. Jednou ze zajímavých oblastí je generování měst. Algoritmus (Weber et al., 2009) je plně geometrický a poskytuje velkou volnost při parametrizaci města, zatím však neexistovala jeho otevřená implementace. Naše práce takovouto implementaci nabízí a navíc obsahuje také možnost 3D vizualizace ve vývojovém prostředí Unity, které je určeno právě pro tvorbu počítačových her. Zde je kladen důraz na snadné použití uživatelem zvolených 3D modelů budov, cest a křižovatek. Výsledný program pomůže vývojářům generovat města pro jejich hry. Dokáže generovat jen poměrně malá města (několik tisíc budov), což je ale v kontextu počítačových her většinou postačující. Výsledné město je velice citlivé na nastavení parametrů a není triviální dosáhnout požadovaného výsledku. Pro ohodnocení reálnosti vygenerovaného města by bylo třeba provést další výzkum. Klíčová slova: procedurální generování, města, 3D
Geografické aspekty korupce v Česku na příkladu veřejných zakázek ve vybraných krajích
Podestát, Jan ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Skuhrovec, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou korupce v oblasti veřejných zakázek. Podstatou práce je porovnání transparentnosti zakázek vybraných měst Plzeňského, Jihočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje v letech 2006 - 2014. Na základě získaných dat o veřejných zakázkách byly sledovány charakteristiky, které poukazují na korupční rizika nebo možné vytváření prostoru pro korupční jednání. Dílčím cílem práce bylo posoudit možný vliv politického prostředí a jeho změn na praxi a transparentnost zadávání veřejných zakázek. Výsledky práce ukazují, že pro města pozitivně hodnocená z hlediska jejich transparentnosti je příznačná vysoká účast obyvatel ve volbách a nízká míra nezaměstnanosti. Obecně pak platí, že města s vyšší ekonomickou úrovní a sociálním kapitálem dosahují zpravidla lepšího hodnocení. Vliv proměnných charakterizující politické prostředí na transparentnost zadávání veřejných zakázek nebyl prokázán. Klíčová slova: veřejné zakázky, potenciální korupce, regionální rozdíly, města, z-index
Velkostatek města Sušice. Od městských (šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům
Lhoták, Jan ; Maur, Eduard (vedoucí práce) ; Petráň, Josef (oponent) ; Knoz, Tomáš (oponent)
Jan Lhoták Velkostatek města Sušice. Od městských (šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům (abstrakt) Disertační práce se pokouší přispět ke složitému problému hospodářského vývoje českých zeměpanských měst v pobělohorské době. Zaměřuje se na jeden vybraný problém: zkoumání městské feudalizace, tzn. na rozbor významu a rozsahu jejich vrchnostenských aktivit. České dějepisectví se až dosud tomuto tématu věnovalo velmi okrajově, neboť se města obecně vnímala jako cizí element ve feudálním prostředí, jenž naopak vytvářel předpoklady ke společenské modernizaci. Zkoumal se proto přednostně velkostatek šlechtický (komorní), případně církevní. Úvodní kapitola bilancuje dosavadní stav výzkumu o městském velkostatku. Nejprve je zařazen rámcový přehled stavu výzkumu v západní Evropě. Městské vrchnostenské ambice tu jsou součástí šířeji koncipovaného studia vztahu města a venkova. V českém prostředí podobné studium zatím jen nesměle aplikuje archeologie a medievistika. Pro raně novověké období se výzkum fragmentuje mezi agrární a urbánní dějiny, které svými metodami přistupují k danému tématu s různými výsledky (především práce Adolfa Zemana o Plzni a Rokycanech v 18. století). Analytickou část disertační práce tvoří celkem šest kapitol, které nazírají městský velkostatek ze tří rovin. Každá z nich je...
Malé náměstí v Hradci Králové. Ke vzniku a vývoji veřejných prostranství ve středověkém městě.
Záveská, Daniela ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Ježek, Martin (oponent)
Rekonstrukce inženýrských sítí a dlažby na Malém náměstí v Hradci Králové vyvolala v roce 2006 záchranný výzkum o rozsahu, který v tomto prostoru dosud nebyl překonán. Sondy hloubené v předpokládané trase inženýrských sítí odkryly situace dokládající vývoj a změnu funkce zkoumaného prostoru v období vrcholného středověku. Výzkum zachytil několik fází zpevnění hlavní komunikace spojující město se Slezským předměstím. Nejstarší úpravu povrchu komunikace můžeme klást již do průběhu 13. století. Podél komunikace byla zbudována zástavba datovaná do druhé poloviny 13. století, která nejpozději v první polovině následujícího století zaniká. Uvolněný prostor posléze posloužil pro vytyčení veřejného prostranství, jehož historický vývoj odráží série vrstev zpevněného povrchu. Výsledky výzkumu potvrzují a zpřesňují dříve stanovenou hypotézu o vývoji východní části města.
Analýza městského marketingu ve vybraných městech Moravskoslezského kraje
Toporská, Pavlína ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Slach, Ondřej (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou teritoriálního marketingu v České republice se zaměřením především na marketing měst. Hlavním cílem této práce je zjistit aktuální pozici městského marketingu ve městech Moravskoslezského kraje a srovnat nástroje, které města využívají. Výzkum, který je součástí této práce, probíhal v letech 2014 a 2015. Polostrukturované rozhovory měly za cíl zjistit, nakolik jsou v dnešní době odpovědní pracovníci z řad vedení města seznámeni s teorií městského marketingu a nakolik pracují s jednotlivými jeho typy. Hlavní důraz byl ve výzkumu kladen na marketing investičních příležitostí, podporu cestovního ruchu, ale také na pocity konkurence a ohrožení z řad okolních měst. Bylo prokázáno, že města na území Moravskoslezského kraje s konceptem městského marketingu zpravidla pracují, přestože jej mnohdy nazývají jinými názvy. V současné době se města snaží marketingovými aktivitami přilákat především nové investory a často také podporovat cestovní ruch s důrazem na marketing akcí. Klíčová slova: teritoriální marketing - regionální marketing - městský marketing - města - kvalitativní výzkum
Zeměpanské konfirmační listiny pro česká a slezská města do r. 1420
Velička, Tomáš ; Hlaváček, Ivan (vedoucí práce) ; Pátková, Hana (oponent) ; Ryantová, Marie (oponent)
V předkládané práci se zabývám konfirmačními listinami, které vydali čeští králové a slezská knížata pro česká nebo slezská města. Práce je rozdělena do pěti částí. V první se zabývám dosavadním bádáním a také metodickými inspiracemi, které jsem následně použil. Druhá kapitola pak shrnuje poznatky týkající se procesu vzniku konfirmačních listin - počínaje motivy k jejímu vydání, přes samotný proces vzniku písemnosti v kanceláři a průběh celého řízení, až k předání hotové listiny příjemci a zaplacení taxy. Následně se věnuji jednotlivým druhům konfirmačních listin a odděleně pojednávám též o observačních listinách. Třetí část je věnována konfirmacím pro česká města na pozadí všech písemností, které královským městům vydávali čeští panovníci. Problematika je traktována jak z pohledu vydavatelů, tak příjemců, stejně jako listin samotných (jejich obsah, formulář). Stejně postupuji také v případě čtvrté kapitoli, kde se zabývám ze stejných hledisek slezskými městy a konfirmacemi, které pro ně byly vydány. V poslední páté kapitole shrnuji zjištění, k nimž jsem na předchozích stranách dospěl. Důležitou součástí celé práce jsou různé přehledy a grafy, které umožňují lépe vnímat naznačené souvislosti a tendence vývoje. Stranou nenechávám ani srovnávání českých, slezských i moravských konfirmačních listin. Powered by...
Dual Securitization of Public Space in Relation to Sport Mega Events
Svitková, Katarína ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Cieľom tejto práce je skúmať bezpečnostné opatrenia v mestách v súvislosti s veľkými športovými podujatiami. S použitím medzinárodnej politickej sociológie ako teoretického základu argumentujem, že mestský priestor je vystavený procesu ktorý nazývam dvojitá sekuritizácia. Formulujem štyri základné charakteristiky daných bezpečnostných opatrení ktoré sú globálne štandardizované a ktoré považujem za neliberálne: mimoriadnosť, sledovanie, militarizácia a urbánne obmedzenia. V prípadových štúdiách sa zameriavam na to, ako sa tieto opatrenia ospravedlnili a aplikovali počas Olympijských hier a Svetového pohára FIFA v Pekingu, Južnej Afrike, Londýne a Riu de Janeiru. Napriek určitým rozdielom ktoré vyplývajú z lokálnych kontextov argumentujem, že prístupy hlavných aktérov v daných štyroch mestách boli veľmi podobné. Bez ohľadu na typ politického režimu alebo stupeň socioekonomického rozvoja, mimoriadnosť veľkých udalostí slúži ako impulz pre rozsiahle a hlboké sledovanie a militarizáciu súčasných miest. V tomto procese sa zabezpečovanie verejného priestoru a mestského obyvateľstva deje na úkor osobných slobôd.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.