Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 857 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Role médií v trestním řízení
Šudrychová, Šarlota ; Pelc, Vladimír (vedoucí práce) ; Heranová, Simona (oponent)
Role médií v trestním řízení Abstrakt Práce se zabývá, jak už název napovídá, úlohou médií v trestním řízení, a to z teoretického i praktického hlediska. Práce obsahuje hodné množství příkladů především skrze předkládanou judikaturu. První kapitola nese název Moc mediální. Zabývá se vznikem tohoto pojmu i historií médií na našem území. Věnuje se také možnému ohrožení mediální moci, a to prostřednictvím skupování médií či vražd novinářů a mediálních pracovníků. Druhá kapitola se věnuje jedné ze základních zásad trestního řízení, a to zásadou veřejnosti, v druhé části je rozebírána zásada presumpce neviny. Třetí kapitola se stručně věnuje přístupu médií k soudnímu řízení. Závěr kapitoly je věnován polemice nad online reportážemi ze soudních síní a jejich případné regulaci. Čtvrtá kapitola přináší náhled na poskytování informací o trestním řízení. Vyjma legislativy nabízí i pohled na judikaturu Nevyššího správního soudu a Ústavního soudu a zásady Rady Evropy. Pátá kapitola se zabývá redakčním tajemstvím, nosná je zejména podkapitola věnující se judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Šestá kapitola pojednává o mezích svobody projevu s ohledem na právo na ochranu osobnosti. Opět je předkládána judikatura, konkrétně judikáty Ústavního soudu, který představil tzv. desetibodový test, jímž je nalézána...
Dětští mediální hrdinové
RÝPAROVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dětské mediální hrdiny. Pro výzkum byly použity polostrukturované rozhovory s vybranými dětmi ve věku od šesti do dvanácti let ze základní školy v Kardašově Řečici. Celkem se výzkumu zúčastnilo 21 dětí, které odpovídaly na otázky ohledně oblíbených hrdinů, sledování televize, četby knih či hraní počítačových her. Primárním cílem práce bylo zjistit, jaké mediální hrdiny si děti vybírají, z jakého důvodu a z jakých medií hrdinové pocházejí. Sekundárním cílem jsou pak témata vyplývající z rozhovorů s dětmi, konzumace médií dětmi obecně, její možná rizika a případná regulace ze strany rodičů a podobně.
Učitelé a mediální výchova
TRNKOVÁ, Denisa
Tato diplomová práce se zabývá problematikou výuky mediální výchovy a učiteli, kteří ji vyučují. První část práce je věnována teoretickému vymezení průřezového tématu mediální výchova, jejímu historickému vývoji a postupnému etablování tohoto tématu do českých kurikulárních dokumentů a následného zavedení do škol ve formě průřezového tématu, který se týká nejen gymnázií. Pozornost je také věnována základním učebnicím, publikacím a internetovým odkazům a kurzům, které jsou pro učitele dostupné. Část pozornosti je věnována nejnovějším výzkumům, které se touto tématikou zabývaly. Výzkumná část práce přináší výsledky mého kvalitativního výzkumu, který poukazuje na vzorce přístupů, názorů a postojů učitelů mediální výchovy na vybraných gymnáziích v Jihočeském kraji. Práce se věnuje otázce, jací učitelé mediální výchovu učí, zda jsou na toto téma připraveni už z vysoké školy, či zda se museli dovzdělat sami a jaké jsou jejich nejčastější aprobace. Teprve nedávní absolventi vysokých škol už měli, na rozdíl od svých starších kolegů, možnost se v rámci svého vysokoškolského vzdělávání s mediální výchovou seznámit. Jejich starší kolegové to neměli tak snadné a museli se s tímto úkolem a tématem vypořádat už v průběhu svého pedagogického působení. Mezi mladými a služebně staršími učiteli panují nejrůznější názory na mediální výchovu. Není pravidlem, že každý mladý učitel je nadšený a pozitivně vnímá důležitost mediální výchovy.
Závislost na sportu
ŠŤASTNÁ, Klára
Práce se zabývá problematikou závislosti na sportu a pohybových aktivitách. Teoretická část obsahuje seznámení a poukázání na tento problém a okolnosti s tím spojené (důvody, proč žít zdravě a aktivně, relaxace, vliv sociálních sítí a médií na člověka). Následně jsem popsala znaky závislostí na návykových látkách, převedla je k závislosti na sportu (plus okrajově léčba a prevence) Poslední kapitolou práce byl etický problém daného tématu. Praktická část měla hlavní cíl (pomocí dotazníku) zjistit, zda je možné vytvořit si na sportu a pohybových aktivitách závislost a zda se vyznačuje stejnými znaky jako u závislosti na návykových látkách. Dále jsem zjišťovala, jaké mají sportovci očekávání a důvody proč cvičí - zdravotní důvody, vzhled a krásná postava, udržet se v kondici.
Využití krátkého filmu pro rozvoj dovednosti vyprávět příběh u předškolních dětí
ZEMANOVÁ, Lenka
Poutavým a atraktivním obsahům médií jsou malé děti vystaveny již od nejútlejšího věku, ovšem vliv těchto médií na jejich rozvoj je diskutabilní. Pozitivní stránkou působení médií je možnost jejich využití pro rozvoj dítěte, pokud nalezneme vhodné způsoby, jak to udělat. Bakalářská práce se zabývá využitím digitálního média, filmu, v mateřské škole pro rozvoj řeči dítěte, konkrétně dovednosti vyprávět. Prostřednictvím čtyř krátkých němých filmových příběhů a programu jejich využití můžeme sledovat možnost rozvíjení a určitá zlepšení vypravěčských dovedností předškolních dětí.
Tendencies in the Usage of 'Anglicisms' in Contemporary Czech Media
Skálová, Zuzana ; Richterová, Jana (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výskytem anglicismů v článcích publikovaných mezi lety 2009 a 2018 v Lidových novinách. Hlavním cílem práce je určit, zda se v průběhu let zvýšilo množství anglicismů ve zkoumaných článcích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu anglicismus, historii užívání anglicismů v českém jazyce, jejich adaptaci a aplikaci v současné komunikaci. Úvodem do problematiky je kapitola o globálním vlivu angličtiny, jejíž cílem je ukázat rozsah vzájemného působení jazyků a postavení angličtiny ve světě. Teoretická část dále obsahuje kapitolu o slovotvorných procesech v angličtině i v češtině, která nastiňuje význam jazykových přejímek v českém jazyce. Praktická část bakalářské práce je založena na výzkumu souboru novinových článků na téma politiky v rámci výskytu anglicismů.Výzkum je proveden kvalitativní i kvantitativní metodou. Cílem analýzy je také určit, zda je užití daného anglicismu nezbytné, či zda by bylo vhodnější ho nahradit synonymem jiného než anglického původu. Hodnocena je i vhodnost užití konkrétního anglicismu. Práce prezentuje komparativní analýzu výrazů užívaných v letech 2009 a 2018 s cílem vyhodnotit měnící se tendence v užívání anglicismů. Hypotézy byly potvrzeny a výzkum ukázal zvýšení horní hranice...
Mediální obraz Strany nezávislosti Spojeného království ve vybraných britských médiích v letech 2014-2016
Rukavička, Tomáš ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Tato práce zkoumá mediální obraz Strany nezávislosti Spojeného Království v letech 2014-2016 ve vybraných britských médiích, kde sleduje společná klíčová slova, která média ve článcích o straně používají. Snaží se zjistit, zda se tato slova dají označit za hlavní v souvislosti s médii vytvářenými mediálními obrazy strany a na tyto obrazy navazujícím zařazením strany do politického spektra Spojeného království. Přes krátkou historii Strany nezávislosti Spojeného království - UKIP obsahuje práce kapitoly o pravicovém populismu a euroskepticismu. Následuje analýza vybraných britských médií na základě čtyř stanovených klíčových slov. Pro jejich sledování byly použity novinové články zpravodajství The Guardian, The Telegraph a BBC News. Vybrána byla slova a slovní spojení euroskepticismus, imigrace, kritika politického systému a organizační změny uvnitř strany. Práce analyzuje v 50 nejvíce relevantních článcích k těmto tématům z let 2014-2016 tendenci jejich používání s vyobrazením frekvence těchto slov ukazující vývoj jejich výskytu ve článcích. Tři analyzovaná média poskytla tři zobrazení UKIPu, která jsou sice různá, ale zároveň mají hodně společného. BBC News UKIP nazývalo stranou středně pravicovou, The Guardian s tímto výrokem do značné míry souhlasil, až na pár radikálnějších rysů, které ve...
Ochrana osobnosti a jména člověka a ochrana dobré pověsti, názvu a soukromí právnické osoby v mediálním prostředí, vč. rozboru judikatury
Rozmánková, Anna ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Ochrana osobnosti a jména člověka a ochrana dobré pověsti názvu, a soukromí právnické osoby v mediálním prostředí, vč. rozboru judikatury Abstrakt Předmětem této diplomové práce je pojednání o ochraně osobnosti člověka, jakož i osobních práv právnických osob v mediálním prostředí. Nedílnou součástí této práce je rozbor aktuální judikatury ESLP i českých soudů. Práce se věnuje nejenom teoretickým otázkám ochrany osobnosti a osobních práv právnických osob, ale i jejím praktickým dopadům na jednotlivé prostředky ochrany. Podrobněji se zabývá otázkou náhrady nemajetkové újmy, trestného činu pomluvy, jakož i právem na odpověď a dodatečným sdělením. Práce, vzhledem k aktuálnosti tématu, reflektuje i právní úpravu vyloučení odpovědnosti v tzv. nových médiích dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol a tematicky souvisejících podkapitol, dále úvodu a závěru práce. První kapitola vykládá základní pojmy ochrany osobnosti, osobních práv i mediálního prostředí. Druhá kapitola je přehledem relevantních pramenů práva k této pověst. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na judikaturu kolizních kritérií při vyvažování svobody projevu a osobnostních práv. Pátá kapitola pojednává o projevech koncepčních rozdílů osobnosti člověka...
Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech 20. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu
Skalecká, Veronika ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Orság, Petr (oponent) ; Felcman, Ondřej (oponent)
Tato disertační práci se zabývá působením tiskových orgánů Komunistické strany Československa v okrese Pardubice v období tzv. normalizace. Pro pochopení krize systému v 70. a 80. letech je nutné zabývat se nejprve tím, co jí předcházelo. V textu je tedy nejprve stručně popsán vývoj v období tzv. pražského jara v Československu a následné vojenské invaze v srpnu 1968. Poté jsou sledovány jednotlivé kroky k normalizaci - zejména změny v politice a médiích, které následovaly po zvolení Gustáva Husáka prvním tajemníkem KSČ v dubnu 1969. Následuje případová studie, která se zabývá okresem Pardubice. Hlavním tématem práce jsou pardubické okresní noviny Zář, text se však okrajově věnuje rovněž rozhlasu, závodním časopisům, východočeské pobočce Svazu českých novinářů nebo pardubické vysoké škole a osudu redaktorů studentského časopisu. V druhé části případové studie je pozornost upřena na kulturní rubriku novin Zář a její hlavní témata - například politická výročí a roli kultury. Analýza kulturní rubriky ukazuje, o čem se v ní během normalizace (ne)psalo a jakým způsobem. To bylo jedním z nástrojů, jímž si režim nad oblastí kultury a nad její prezentací veřejnosti zajišťoval kontrolu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 857 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.