Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií
Kačerová, Veronika ; Táborská, Silvie (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Jméno: Veronika Kačerová Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá italskou metodou Fascial Manipulation (FM) a to konkrétně využitím prvků této metody u pacientů s bolestí dolní části zad. Lumbalgie je druhou nejčastější příčinou návštěvy lékaře. Její příčina je známá jen u velice nízkého procenta pacientů. Během svého života se s ní setká téměř každý. Lumbalgie často recidivuje. Existuje spojitost mezi lumbalgií a fasciemi. FM by tak mohla být prostředkem v léčbě těchto obtíží. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je dále rozdělena na čtyři další oddíly. Prvním z nich je anatomie bederní oblasti, druhý se zabývá obecnou problematikou lumbalgie, třetí pojednává o fasciálním systému s důrazem na jeho klinický význam a poslední čtvrtý oddíl se zabývá samotnou metodou Fascial Manipulation. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientů s lumbalgií (akutní a chronickou). Cílem je zjistit efekt terapie s prvky FM u pacientů s bolestí dolní části zad. Terapie o přibližné délce 20 - 30 minut proběhly v rozsahu několika týdnů. Klíčová slova: lumbalgie, bolest dolní části zad, fascie, fasciální manipulace, bolest bederní oblasti
Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií
Kačerová, Veronika ; Táborská, Silvie (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Jméno: Veronika Kačerová Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Oponent práce: Název bakalářské práce: Využití prvků Fascial Manipulation u pacientů s lumbalgií Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá italskou metodou Fascial Manipulation (FM) a to konkrétně využitím prvků této metody u pacientů s bolestí dolní části zad. Lumbalgie je druhou nejčastější příčinou návštěvy lékaře. Její příčina je známá jen u velice nízkého procenta pacientů. Během svého života se s ní setká téměř každý. Lumbalgie často recidivuje. Existuje spojitost mezi lumbalgií a fasciemi. FM by tak mohla být prostředkem v léčbě těchto obtíží. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je dále rozdělena na čtyři další oddíly. Prvním z nich je anatomie bederní oblasti, druhý se zabývá obecnou problematikou lumbalgie, třetí pojednává o fasciálním systému s důrazem na jeho klinický význam a poslední čtvrtý oddíl se zabývá samotnou metodou Fascial Manipulation. Praktická část obsahuje kazuistiky dvou pacientů s lumbalgií (akutní a chronickou). Cílem je zjistit efekt terapie s prvky FM u pacientů s bolestí dolní části zad. Terapie o přibližné délce 20 - 30 minut proběhly v rozsahu několika týdnů. Klíčová slova: lumbalgie, bolest dolní části zad, fascie, fasciální manipulace, bolest bederní oblasti
Možnosti fyzioterapie lumbalgií vznikajících v důsledku asymetrické délky dolních končetin po operacích totální endoprotézy kyčelního kloubu
PRÁŠKOVÁ, Romana
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech fyzioterapie lumbalgií, které vznikají v důsledku asymetrické délky dolních končetin po jednostranné operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. V první části jsem shrnula základní teoretické poznatky související se vznikem problému. Zabývala jsem se zejména anatomickými, kineziologickými a funkčními podklady a jejich souvislostmi. Cílem práce bylo zmapovat možnosti fyzioterapie a kinezioterapie, které lze využít a vytvořit soubor cviků pro konkrétní pacienty. Vybírala jsem z metodik, se kterými jsem se mohla při své školní praxi setkat, z nichž jsem dále selektovala ty, které jsou využitelné nejlépe. Jejich konkrétní prvky jsem poté aplikovala při sestavování souboru cviků v praktické části. V praktické části práce byla použita forma kvalitativního výzkumu. Výzkum obsahuje objektivní měření na lékařském posturografické přístroji VSR Sport firmy Neurocom, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, rozhovor a pozorování. Na podkladě zpracování těchto dat a teoretických poznatků byl vytvořen rehabilitační plán. Plán byl sestaven právě z konkrétních možností metodik fyzioterapie a kinezioterapie, jimiž jsem se zabývala v části teoretické a poté přizpůsoben, popřípadě pozměněn k individualitě pacienta (v podobě cvičební jednotky). Výzkumnou jednotkou tvoří tři pacienti dvě ženy a jeden muž. Každý z nich absolvoval 8 terapií, přičemž každá trvala 45 minut. U všech pacientů došlo k pozitivnímu ovlivnění prostřednictvím terapie. Pacienti uvádí zejména v úlevu od bolestí, mírnější nebo méně časté bolesti a pocit větší stability. Z objektivního hlediska je pak patrná změna v zatížení DKK. Jako vhodné se jeví metodiky méně náročné, zaměřující se na posílení svalů v oblasti páteře a pánve.
Sledování aktivity trupového svalstva při vyšetření posturální stability dle testů DNS pomocí povrchové lektromyografie u osob s bolestmi zad
Zajíčková, Jana ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Mačkalová, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá sledováním aktivity trupového svalstva a m. biceps femoris během testování posturální funkce pomocí testů DNS u osob s lumbalgiemi. Vybrány byly test extenze trupu, test flexe trupu a test hlubokého dřepu. Cílem práce bylo sledovat časový sled zapojení měřených svalů u osob s LBP (v textu také pod pojmem timing), zhodnotit průměrnou eEMG aktivitu měřených svalů (v textu také pod pojmem average activation) a porovnat symetrii zapojení měřených svalů na pravé a levé polovině těla. Vše bylo porovnáno s kontrolní skupinou. V teoretické části byla rozebrána souvislost mezi lumbalgiemi a posturální stabilizací. Dále jsou zmíněny principy DNS a problematika sEMG. Měřeny byly 2 skupiny - skupina osob s lumbalgiemi a kontrolní skupina bez bolestí zad, celkem 20 probandů. Z naměřených dat bylo vytvořeno průměrné pořadí zapojení pro každou skupinu a to bylo dále porovnáváno. Statistické testování dat proběhlo pomocí párového dvouvýběrového Wilcoxonova testu. Pro analýzu míry svalové aktivity jsme využili analýzu změny amplitudy v čase. Na základě našich výsledků lze signifikantní rozdíl mezi kontrolní skupinou a osobami s LBP nalézt v konečném pořadí zapojení svalů u m. ES l. dx pro test extenze trupu a u m. EO pro test hlubokého dřepu. Signifikantní rozdíl v symetrii pořadí zapojení...
Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after total hip endoprosthesis
Stylianidou, Maria ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Zemlerová, Hana (oponent)
Title: Case study of diagnosis of total hip endoprosthesis Author: Maria Stylianidou This Bachelor Thesis includes the treatment of the case of my patient who had an operation of total hip endoprosthesis 3 years ago, caused by osteoarthritis. Focusing in kinesiology and biomechanics of the hip after surgery and discuss its correlation with the low back. My Bachelor Thesis consists of two parts: theoretical and practical parts. The theoretical part includes the anatomical, kinesiological and biomechanical aspects of the hip joint as well its connection with the lumbar after hip operation by possible complications which affect the low back. In practical part I analysed every procedure I have done with my patient, all examinations and their conclusions and day to day therapy procedures and progress. At the end of the therapy sessions, the patient had some important changes concerning her pelvis and spine, fascias, muscles as well as her gait pattern. More details about the progress of the patient included on the final kinesiologic examination in the special part of this Bachelor Thesis. KEY WORDS: Total hip endoprosthesis, Stability, Low back pain, Core stabilization system, Balance exercises
Sledování efektu fyzioterapie z pohledu pacienta s diskopatií pomocí dotazníku Oswestry disability index Podtitul: Pomocí metody Robina McKenzie
Šrytr, Martin ; Šímová, Alena (vedoucí práce) ; Leško, Juraj (oponent)
Práce je zaměřená na léčbu chronické bolesti bederní páteře s využitím metody Robina McKenzie jako terapeutického přístupu. Teoretická část se zabývá fyziologií páteře, její patofyziologií a komplikacemi, které s sebou přináší. Dále představuje metodu McKenzie, její podstatu a klinické využití. V neposlední řadě popisuje Oswestry disability index, který byl vybrán jako subjektivní nástroj pro zhodnocení efektivity terapie z pohledu pacienta. Praktická část se snaží odpovědět na otázku, zdali je Metoda McKenzie vhodným nástrojem k ovlivnění chronické bolesti zad. Pro zodpovězení této otázky byl zvolen kvalitativní výzkum ve formě kazuistik. Klíčovou roli ke zhodnocení efektu terapie hrála intenzita bolesti, která byla hodnocena právě Oswestry dotazníkem, hybnost páteře a neurologické příznaky. Výsledky, které byly zjištěny během terapií, svědčí ve prospěch metody Robina McKenzie, která je vhodným terapeutickým přístupem k ovlivnění chronické bolesti bederní páteře. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polytopní vertebrogenní syndrom bederní páteře s poruchou statiky a dynamiky páteře
Brožová, Eva ; Satrapová, Lenka (vedoucí práce) ; Biskup, Šimon (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polytopní vertebrogenní syndrom bederní páteře s poruchou statiky a dynamiky páteře Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků, následně provedení studie metodiky ucelené fyzioterapeutické péče, návrh terapie a sledování celého průběhu terapie u pacientky s polytopním vertebrogenním syndromem bederní páteře s poruchou statiky a dynamiky páteře. Metoda: Tato bakalářská práce byla zpracována na základě souvislé praxe na pracovišti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v období od 23. 1. 2017 - 17. 2. 2017. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je část obecná zabývající se teoretickými poznatky, které se týkají vertebrogenního algického syndromu. Druhá, část speciální, popisuje kazuistiku pacienta s diagnózou polytopní vertebrogenní syndrom bederní páteře, celkové vyšetření, následně návrh terapie, provedení terapie a na závěr zhodnocení celkového efektu terapie. Výsledky: V rámci první části se podařilo zpracovat teoretické poznatky problematiky. Úspěšnost terapií druhé části byla potvrzena pomocí výstupního kineziologického rozboru. Pozitivní efekt terapeutických jednotek je viditelný již subjektivními pocity a snížením bolesti pacientky. Na výsledcích vyšetření můžeme pozorovat zlepšení...
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s bolestmi dolni casti zad
Formanová, Klára ; Malá, Jitka (vedoucí práce) ; Charvát, Robert (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s bolestmi dolní části zad Cíle: Cílem této bakalářské práce je získaní a shrnutí teoretických poznatků o bolestech dolní části zad a zpracování kazuistiky pacienta s bolestmi dolní části zad. Souhrn: Bakalářská práce se skládá z teoretické a speciální části. Teoretickou část tvoří anatomicko-kineziologické informace o postižené oblasti, dále charakteristika diagnózy a popis jejího možného vzniku, etiologií, patogenezí a symptomů. Dále je navrhnuto doporučené vyšetření a v závěru léčba daného onemocnění. Speciální část je zaměřena na konkrétní diagnózu. Tvoří ji kazuistika pacienta s bolestmi dolní části zad, která se skládá z anamnézy, podrobného vstupního kineziologického rozboru, následných šesti terapií, výstupního kineziologického rozboru a nakonec zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: bolesti dolní části zad, vertebrogenní onemocnění, bederní páteř
Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence. Subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem.
Ragulová, Michaela ; Pitrmanová, Věra (vedoucí práce) ; Marečková, Soňa (oponent)
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Michaela Ragulová Vedoucí práce: Mgr. Věra Pitrmanová Oponent práce: Název bakalářské práce: Výskyt vertebrogenních obtíží u lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, návrh fyzioterapeutické intervence subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se věnuje tématu vertebrogenních obtíží u zdravotního personálu, konkrétně u skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů, a blíže zkoumá jejich subjektivní postoj ke spolupráci s fyzioterapeutem. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a kineziologie osového orgánu, také na biomechaniku a meziobratlovou ploténku. Samostatnou kapitolu tvoří hluboký stabilizační systém a další kapitola se soustředí na problematiku vertebrogenních obtíží a jejich léčbu. První část praktické části tvoří výzkum ve formě dotazníku, který poukazuje na četnost výskytu bolestí zad u zdravotního personálu. Vybraných bylo dvanáct respondentů z každé skupiny lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a laborantů. Porovnány jsou jak jednotliví respondenti, tak i skupiny mezi sebou. Druhá část obsahuje tři kazuistiky pacientek s bolestmi zad. U každé z nich bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření, šest terapií a nakonec zhodnocení přístupu pacientů jak k terapiím, tak k...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.