Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové metody ve schvalování úvěrů
Rychnovský, Michal ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Pecáková, Iva (oponent) ; Veselý, Petr (oponent)
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných metod podle navržených kritérií. A třetím cílem práce je potom výstavba a detailní specifikace rozsáhlého modelu pro odhad profitability včetně kritické reflexe jeho silných a slabých stránek. V první kapitole pracuji v oblasti modelování pravděpodobnosti defaultu (selhání dlužníka) a navrhuji srovnání predikční síly modelů v čase, místo v akademické literatuře běžně používaného srovnání na náhodném testovacím vzorku. K tomuto účelu používám koncept analýzy přežití a Coxův model, který společně s běžně používanou logistickou regresí aplikuji na vzorek reálných českých bankovních dat a porovnávám výsledky pomocí Giniho koeficientu a charakteristiky lift. Na náhodném validačním vzorku vykazuje Coxův model podobnou přesnost jako logistická regrese, zatímco při porovnání predikčních schopností v čase vychází Coxův model znatelně lépe. Ve druhé kapitole, zaměřené na modelování ztráty při defaultu (LGD), představuji dva modely založené na Coxově regresi a na reálných datech srovnávám jejich predikční sílu se standardními přístupy lineární a logistické regrese. Ve srovnání pomocí modifikovaného koeficientu determinace vykazuje Coxův model lepší predikce. Třetí kapitola se zaměřuje na odhad očekávané profitability jako alternativy k odhadům rizika jako takového a staví na modelech pravděpodobnosti defaultu a ztráty při dafaultu. Zde konstruuji rozsáhlý a detailní model profitability pro schvalování retailových úvěrů s fixní dobou spláceni. Do modelu vstupují také další související výnosy a náklady očištěné o riziko plynoucí z defaultu dlužníka, což vede k přesnějším výsledkům. Dále navrhuji čtyři charakteristiky profitability, včetně rizikově očištěného očekávaného vnitřního výnosového procenta a rentability vlastního kapitálu, a simuluji vliv tohoto modelu na každou z těchto měr. Nakonec poukazuji na některé slabiny těchto přístupů a řeším problém nalezení koncentrací defaultů či podvodů v portfoliu. Proto také představuji novou statistickou míru založenou na předem stanované expertní hodnotě kritické míry defaultu a srovnávám GUHA metodu s použitím klasifikačních stromů na reálném datovém vzorku. Pomocí srovnání různých metod tato práce přispívá k debatám ohledně použití modelů analýzy přežití ve finančním modelování a modelů profitability používaných pro schvalování úvěrů.
Reduced-form approach to LGD modelling
Hlavatá, Ivana ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá pokročilými metódami odhadu parametrov kreditného rizika na základe tržných cien. Týmito parametrami sú pravdepodobnosť zlyhania (PD - probability of default) a strata v prípade zlyhania (LGD - loss given default). Ich presné ohodnotenie je dôležité nielen pre bankové inštitúcie pri výpočte regulatórneho kapitálu, ale aj pre investorov pri oceňovaní rizikových dlhopisov a kreditných derivátov. Prezentujeme analytickú metódu výpočtu PD a LGD rizikových dlhopisov použitím tržných cien týchto dlhopisov, cien ekvivalentných bezrizikových dlhopisov a kótovaných rizikových prémií príslušných credit default swap derivátov. V porovnaní s väčšinou štúdií v oblasti kreditného rizika je náš proces výpočtu obrátený, keďže cieľom nie je oceniť rizikové inštrumenty na základe odhadnutých rizikových parametrov, ale počítať tieto rizikové parametre z dostupných tržných cien. Navyše, použitím tejto metódy je možné vypočítať LGD, a to simultánne s pravdepodobnosťou zlyhania. Na záver, za predpokladu, že ostatní investori ocenili tržné riziko správne a trhy sú efektívne, aplikujeme túto metódu na tržné dáta piatich Európskych bánk. JEL Klasifikácia: C02, C63, G13, G33 Kľúčové slová: kreditné riziko, strata v prípade zlyhania, pravdepodobnosť zlyhania, credit default swap E-mail autora:...
Reduced-form Approach to LGD Modeling
Hlavatá, Ivana ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Táto rigorózna práca sa zaoberá pokročilými metódami odhadu parametrov kreditného rizika na základe tržných cien. Týmito parametrami sú pravdepodobnosť zlyhania (PD - probability of default) a strata v prípade zlyhania (LGD - loss given default). Ich presné ohodnotenie je dôležité nielen pre bankové inštitúcie pri výpočte regulatórneho kapitálu, ale aj pre investorov pri oceňovaní rizikových dlhopisov a kreditných derivátov. Prezentujeme analytickú metódu výpočtu PD a LGD rizikových dlhopisov použitím tržných cien týchto dlhopisov, cien ekvivalentných bezrizikových dlhopisov a kótovaných rizikových prémií príslušných credit default swap derivátov. V porovnaní s väčšinou štúdií v oblasti kreditného rizika je náš proces výpočtu obrátený, keďže cieľom nie je oceniť rizikové inštrumenty na základe odhadnutých rizikových parametrov, ale počítať tieto rizikové parametre z dostupných tržných cien. Navyše, použitím tejto metódy je možné vypočítať LGD, a to simultánne s pravdepodobnosťou zlyhania. Na záver, za predpokladu, že ostatní investori ocenili tržné riziko správne a trhy sú efektívne, aplikujeme túto metódu na tržné dáta deviatich Európskych bánk. JEL Klasifikácia: C02, C63, G13, G33 Kľúčové slová: kreditné riziko, strata v prípade zlyhania, pravdepodobnosť zlyhania, credit default swap E-mail...
Credit Risk in the Macroprudential Framework: Three Essays
Seidler, Jakub ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Komárek, Luboš (oponent) ; Schmieder, Christian (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Úvěrové riziko v makroobezřetnostní politice: Tři eseje Disertační práce Autor: PhDr. Jakub Seidler Školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc Akademický rok: 2011/2012 Abstrakt Disertační práce se zabývá identifikací kreditního rizika v souvislosti s makroobezřetnostní politikou, jejíž cílem je zmírnit vznik systémového rizika a přispět k vyšší stabilitě finančního sektoru. První esej se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika - ztrátovostí ze selhání (loss given default - LGD). Podrobně je ilustrováno odvození vzorce pro výpočet očekávaného LGD pomocí upraveného Mertonova modelu a následně je diskutována citlivostní analýza LGD vzhledem k ostatním strukturálním ukazatelům společnosti. Na závěr jsou odhadnuty očekávané LGD v pětiletém horizontu pro vybrané společnosti kotované na Burze cenných papírů Praha. Výpočty ukazují, že průměrné LGD analyzovaného vzorku firem se pohybuje mezi 20-50 %. Druhý článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního sektoru je již nadměrné v souvislosti s makroobezřetnostním nástrojem navrhovaným Basilejským výborem pro bankovní dohled, tzv. proticyklickým kapitálovým polštářem. Empirická analýza na vybraných zemích střední a východní Evropy včetně ČR ukazuje...
Metriky užívané pro měření kreditního rizika
Kožár, Ondrej ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Franěk, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku metrik užívaných v kreditním riziku. Konkrétně na Kapitálový požadavek, Podíl NPL, Rizikové náklady. V první části je popsáno kreditní riziko a pomocí jakých metrik jej lze měřit. Je zde uvedeno, jaké parametry jsou nutné pro jejich určení, jsou to parametry Pravděpodobnost selhání, Odpisy, Expozice, NPL a Ztráta v selhání. Praktická část této práce je věnována analýze situace v České spořitelně a návrhu řešení zjištěných problémů. Z této analýzy vykrystalizovaly dva základní problémy, vznikající z nedostatečné obeznámenosti s metrikami užívaných v kreditním riziku. Pro jejich řešení je využita první část této práce jako přehled metrik s objasněním některých klíčových vlastností. Cílem této práce bylo vytvoření uceleného přehledu metrik užívaných v kreditním riziku, vysvětlení jejich provázanost a užití tohoto nástroje k řešení problémové situace v České spořitelně.
Multifactor dynamic credit risk model
Dufek, J. ; Šmíd, Martin
We propose a new dynamic model of the Merton type, based on the Vasicek model. We generalize Vasicek model in three ways: we add model for loss given default (LGD), we add dynamics to the model and we allow non-normal distri- butions of risk factors. Then we add a retrospective interaction of underlying factors and found a non-linear behaviour of these factors. In particular, the evolution of factors underlying the DR and the LGD is assumed to be ruled by a non-linear vector AR process with lagged DR and LGD and their non-linear transformations. We apply our new model on real US mortgage data and demonstrate its statistical significance.
The merton approach to estimating loss given default: application to the Czech republic
Seidler, Jakub ; Jakubík, Petr
Tato práce se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika – ztrátovostí ze selhání (loss given default – LGD). Práce ilustruje, jak může být parametr LGD odhadnut pomocí upraveného Mertonova strukturálního modelu. Text dále přibližuje odvození vzorce pro výpočet LGD a dokládá citlivostní analýzu LGD ve vztahu k ostatním strukturálním parametrům společnosti. Na závěr jsou odhadnuty pětileté hodnoty LGD pro společnosti kotované na Pražské burze. Výpočty ukazují, že průměrné LGD analyzovaného vzorku firem se pohybuje mezi 20–50 %.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
IRB přístup jako nástroj k měření úvěrového rizika
Heinzel, Lukáš ; Jablonský, Petr (vedoucí práce) ; Prokop, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na interní ratingovou metodu jako nástroj k hodnocení úvěrového rizika. Nejprve se práce zaměřuje na obecné metody měření a řízení úvěrového rizika v bankách, dále je představen vývoj pravidel Basel. Těžiště práce je v dohodě Basel II., která umožňuje bankám používat k hodnocení úvěrového rizika standardizovanou metodu nebo metodu IRB. Po vymezení standardizované metody se autor zaměřuje na metodu IRB. V rámci IRB přístupu je mimo úvodních poznámek problematika zaměřena na schvalování použití tohoto přístupu regulátorem. Hlavní prostor je však věnován metodě výpočtu kapitálového požadavku pomocí IRB. Jsou tedy vymezeny obecné vzorce pro výpočet a následně hlavní rizikové parametry. Celý obecný postup výpočtu je demonstrován na konkrétním příkladu poskytnutého retailového úvěru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.