Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 559 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vítejte v prodejně budoucnosti.
Hoangová, Nikol ; Strouhal, Jonáš (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám otázkami práce v jednom z největších globálních prodejců na internetu - Amazonu. V roce 2015 otevřel Amazon distribuční centrum v Dobrovízi nedaleko Prahy. Skrze výpověď bývalé zaměstnankyně, jež zde pracovala jako agenturní zaměstnanec, jsem se podrobně seznámila, co znamená pracovat pro nejbohatšího muže světa(2019) - Jeffa Bezose. Podmínky, ve kterých musí zaměstnanci pracovat, jsem se rozhodla demonstrovat platformou AmazonExperience. Ta se skládá z e-shopu, na které prezentuji svá díla, která se tváří jako produkty. Ty těží hlavně ze sloganů firmy, stereotypů práce, zkušeností z běžného provozu a stanovených nebo nepsaných pravidel.
Průmysl 4.0 v logistice
FARION, Vojtěch
Cílem diplomové práce je popsat možnosti uplatnění vybraných metod a přístupů Průmyslu 4.0 v logistice se zaměřením na materiálové a informační toky včetně analýzy klíčových faktorů pro úspěšnou implementaci vybraných nových metod a přístupů v rámci čtvrté průmyslové revoluce. V literární rešerši jsou zmíněny průmyslové revoluce, je charakterizován pojem Průmysl 4. 0 a logistika. Praktická část se věnuje souhrnu výsledků ze sběru primárních dat pomocí dotazníkového šetření a analýze hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, ze kterých jsou vyvozeny závěry a doporučení. Práce může posloužit k orientaci v problematice čtvrté průmyslové revoluce v logistice a pro podniky, které uvažují o implementaci nových technologií v logistice.
Analýza dodavatelského řetězce
NOVÁČEK, Vladimír
Tato práce popisuje řízení dodavatelského řetězce ve vybraném podniku. Nejen z pohledu firmy jako dodavatele, ale i z pohledu zákazníka. Pro vyšší standard je celá práce podpořena znalostmi odborné literatury. Zkoumá všechny dodavatele a zákazníky společnosti. Obsahem této práce je také logistika. To znamená, že analyzuje skladový systém, logistické náklady, pohyby materiálu a všechny ostatní důležité sekce. Práce obsahuje nejvýznamnější finanční ukazatele společnosti pro lepší přehled o aktuálním stavu financí. Informace o současném řízení logistiky vedou ke zlepšení. Práce proto analyzuje současnou situaci ve společnosti a navrhuje přijatelná zlepšení.
Možnosti uplatnění vybraných logistických technologií a metod ve vybraném podniku
HARANT, Martin
Správné využití moderních technologií v logistice je důležitým prostředkem k posílení konkurenceschopnosti na trhu a celkovému zlepšení kvality logistického systému. Bakalářská práce poskytuje charakteristiku a analýzu možností uplatnění vybraných logistických technologií a metod se zaměřením na materiálové a informační toky, možnosti jejich uplatnění v podniku Robert Bosch, spol. s.r.o., včetně analýzy klíčových faktorů pro jejich úspěšnou implementaci. Ve finálním zhodnocení jsou uvedeny i efekty, jež daná metoda, či technologie má na vybrané cílové aspekty podniku. Práce je vypracována na základě předchozí teoretické přípravy a prostudování literárních pramenů. Teoretická východiska práce jsou doplněna praktickou analýzou a finálním zhodnocením technologií, jež autor přímo sledoval ve výrobním závodě. Na závěr je proveden strukturovaný řízený rozhovor s procesním expertem společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o. pro ucelení poznatků o zkoumané problematice, jež vedlo k hlubšímu pochopení problematiky a patřičným návrhům na zlepšení.
Možnosti uplatnění city logistiky
ŽÁČKOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá zjištěním potenciálu uplatnění city logistiky ve vybraném městě se zaměřením především na zásobování maloobchodní sítě, hotelů, restaurací a dalších subjektů.
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Alternativní distribuční systémy v logistice potravin
MILÁČEK, Vít
Tato práce se zabývá komparací alternativních distribučních systémů v logistice potravin se zaměřením na úroveň dodavatelských služeb, úroveň logistických nákladů a vliv realizace logistických transferů na životní prostředí. V práci jsou zmapovány alternativní distribuční systémy v logistice především farmářské produkce napříč celým světem.
Návrh metodiky manažérského rozhodování v distribuci v evropském prostředí
Kopčáni, Juraj ; Dostál, Petr (oponent) ; Čambál, Miloš (oponent) ; Rybanský, Rudolf (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti plánování, nákupu, výroby a distribuce. Ve všech činnostech a na všech úrovních v podniku je důležité se správně a včas rozhodnout jak postupovat, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady pro podnik. Pro zabezpečení rychlosti a kvality distribuce je potřebné se zaměřit na logistiku oběhových prostředků. Ta zahrnuje jak informační a komunikační tok, tak i zásobování, skladování, dopravu, manipulaci a balení. Aby podnik zabezpečil všechny tyto služby kvalitně, rychle a včas, je vhodné mít vypracovanou metodiku pro daný proces. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky pro manažerská rozhodování v oblasti distribuce. Správně zvolená metodika distribuce může napomoct zrychlit přesun produktu od dodavatele k odběrateli nebo od výrobce k zákazníkovi, ale v konečném důsledku i snížit celkové náklady na distribuci. Při rozhodování o volbě distribučního kanálu jsou důležité také procesy a znalosti evropské legislativy v návaznosti na logistiku a management dopravy v České republice. Jedním z podkladů pro návrh metodiky byl sběr a zpracování dat, na základě kterého byla realizována analýza současného stavu. Dalším postupem byly stanoveny základní kritéria pro volbu podniků, které by mohly vykonávat distribuci. Těmto kritériím bylo nutné stanovit jednotlivá pořadí nebo váhy důležitosti. V konečném rozhodování pro volbu distribučního podniku byla použita jedna z metod vícekriteriálniho rozhodování. Práce byla vytvořena na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností z podniků v řešené oblasti. Cíle, kterého má být dosaženo: Cílem dizertační práce je návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí ve vazbě na infrastrukturu ČR při realizaci legislativních požadavků evropského prostředí a respektování zásad integrace.
Řízení vybraného dodavatelského řetězce
ŠOPÍKOVÁ, Angelika
Diplomová práce se zabývá studií logistiky a dodavatelského řetězce ve výrobním podniku v Českých Budějovicích. V úvodní části práce jsou uvedeny teoretické základy logistiky, logistického řízení a logistických technologií. V praktické části je provedena analýza zkoumané společnosti. Analýza byla zaměřena na přípravu plánu výroby a schopnost identifikovat faktory, které ovlivňují průběh výroby. Další část je zaměřena na sledování technologického plánování výrobní linky a schopnost analyzovat plán. Po zjištění odchylek byla navržena řešení pro zlepšení.
Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku
Bělovský, Patrik ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve společnosti Daido Metal Czech s.r.o.. Na základě analytických zjištění bakalářská práce obsahuje návrhy na zlepšení materiálových toků v podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 559 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.