Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 461 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Alternativní distribuční systémy v logistice potravin
MILÁČEK, Vít
Tato práce se zabývá komparací alternativních distribučních systémů v logistice potravin se zaměřením na úroveň dodavatelských služeb, úroveň logistických nákladů a vliv realizace logistických transferů na životní prostředí. V práci jsou zmapovány alternativní distribuční systémy v logistice především farmářské produkce napříč celým světem.
Návrh metodiky manažérského rozhodování v distribuci v evropském prostředí
Kopčáni, Juraj ; Dostál, Petr (oponent) ; Čambál, Miloš (oponent) ; Rybanský, Rudolf (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti plánování, nákupu, výroby a distribuce. Ve všech činnostech a na všech úrovních v podniku je důležité se správně a včas rozhodnout jak postupovat, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady pro podnik. Pro zabezpečení rychlosti a kvality distribuce je potřebné se zaměřit na logistiku oběhových prostředků. Ta zahrnuje jak informační a komunikační tok, tak i zásobování, skladování, dopravu, manipulaci a balení. Aby podnik zabezpečil všechny tyto služby kvalitně, rychle a včas, je vhodné mít vypracovanou metodiku pro daný proces. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky pro manažerská rozhodování v oblasti distribuce. Správně zvolená metodika distribuce může napomoct zrychlit přesun produktu od dodavatele k odběrateli nebo od výrobce k zákazníkovi, ale v konečném důsledku i snížit celkové náklady na distribuci. Při rozhodování o volbě distribučního kanálu jsou důležité také procesy a znalosti evropské legislativy v návaznosti na logistiku a management dopravy v České republice. Jedním z podkladů pro návrh metodiky byl sběr a zpracování dat, na základě kterého byla realizována analýza současného stavu. Dalším postupem byly stanoveny základní kritéria pro volbu podniků, které by mohly vykonávat distribuci. Těmto kritériím bylo nutné stanovit jednotlivá pořadí nebo váhy důležitosti. V konečném rozhodování pro volbu distribučního podniku byla použita jedna z metod vícekriteriálniho rozhodování. Práce byla vytvořena na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností z podniků v řešené oblasti. Cíle, kterého má být dosaženo: Cílem dizertační práce je návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí ve vazbě na infrastrukturu ČR při realizaci legislativních požadavků evropského prostředí a respektování zásad integrace.
Programové vybavení logistické firmy se zaměřením na zpracování účetních dat
DRDOVÁ, Denisa
Tato práce zkoumá programové vybavení logistické společnosti se zaměřením na zpracování účetních dat. Programové vybavení je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů, kterému by měl vybraný podnik věnovat pozornost. Důvodem je možnost ovlivnit snížení nákladů či doby strávené prací v těchto programech. Programové vybavení může v podstatě přinést podniku výhody či nevýhody. To je dáno například tím, pro jaký software se podnik rozhodne. V praktické části této práce je popsán proces, jakým jsou jednotlivá data zpracována ve všech používaných programech společnosti Prima Logistics, s.r.o. Tato společnost pracuje s komplexním ekonomicko-informačním systémem POHODA, mzdovým a personálním programem PAMICA a logistickým programem SPEDIČKA. Všechny tyto programy obsahují užitečné funkce a nějakým způsobem na sebe buď navazují, nebo jsou dokonce propojené. Zajímavostí je, že logistický program SPEDIČKA byl navržen IT studentem přímo na míru pro tuto společnost. To znamená, že přesně odpovídal požadavkům společnosti. Neobsahoval tedy přebytečné funkce, které by nebyly využívány ani mu žádné funkce nescházely. Postupným uživatelským zacházením a IT vývojem, byly některé funkce dovytvářeny.
Řízení vybraného dodavatelského řetězce
ŠOPÍKOVÁ, Angelika
Diplomová práce se zabývá studií logistiky a dodavatelského řetězce ve výrobním podniku v Českých Budějovicích. V úvodní části práce jsou uvedeny teoretické základy logistiky, logistického řízení a logistických technologií. V praktické části je provedena analýza zkoumané společnosti. Analýza byla zaměřena na přípravu plánu výroby a schopnost identifikovat faktory, které ovlivňují průběh výroby. Další část je zaměřena na sledování technologického plánování výrobní linky a schopnost analyzovat plán. Po zjištění odchylek byla navržena řešení pro zlepšení.
Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku
Bělovský, Patrik ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve společnosti Daido Metal Czech s.r.o.. Na základě analytických zjištění bakalářská práce obsahuje návrhy na zlepšení materiálových toků v podniku.
Studie procesního řízení zakázky ve vybraném podniku
Rychtecký, Michal ; Růčka, Josef (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studií procesního řízení zakázky ve firmě FEI Czech Republic s.r.o, jenž se specializuje na výzkum a vývoj nanotechnologií. Firma vyrábí elektronové mikroskopy. V práci teoreticky objasním pojmy související s problematikou, analyticky zhodnotím současný stav a podám návrh na zlepšení.
Průběh zakázky ve vybraném podniku
Hamplová, Klára ; Jíra, Radovan (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s názvem Průběh zakázky ve vybraném podniku se zabývá zmapováním a průběhem řízení zakázky. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny části, které s průběhem zakázky souvisí a v analytické části samotný proces zakázky ve společnosti. Zvolená společnost se zabývá vývojem a výrobou automobilových komponentů pro automobilové značky. Zahrnuje v sobě popis objednávky materiálu, popis samotného výrobního procesu, procesní mapu, systém řízení kvality výrobků, až po samotnou expedici výrobků a administrativu. Na základě této analýzy navrhuji řešení, které by mohlo pomoci ke zlepšení průběhu zakázky.
The course of the contract in a smaller engineering company producing machines
Papšo, Michal ; Chladil, Josef (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on the course of contract in a smaller engineering company that makes machines. The name of this company is Pressta-Eisele ČS, s. r. o., this company makes machines which are used to make windows. This thesis is divided in to four parts. The first one is theoretical, the second one contains analysis of the given company and the current state of contract processing, the third part contains suggestions for improvement and in the fourth part the suggestions are evaluated.
Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku
Valenta, Martin ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je zlepšenie procesu z finančného a časového hľadiska. Prvá kapitola obsahuje teoretické znalosti z oblasti logistiky, dopravy a riadenia zásob, ktoré budú využité pri analyzovaní súčasného stavu a následnom návrhu zlepšenia slabých stránok týchto procesov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 461 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.