Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Risk factors affecting endometriosis in women of reproductive age, ALSWH Study
Olšarová, Karolína ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Pikhart, Hynek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá životními drahami v epidemiologii endometriózy. Endometrióza je chronické onemocnění s vysokou prevalencí postihující ženy v reprodukčním věku. Nejprve je představeno téma tohoto onemocnění, diskutuje se o situaci a o současných znalostech o endometrióze v Austrálii. Jsou prezentovány pozitivní změny na národní úrovni. Poté jsou zkoumány vnější vlivy v raném věku a chování matky jako možných rizikových a protektivních faktorů. Systematická rešerše faktorů raného života identifikovala nízkou porodní váhu a krmení kojeneckou výživou jako rizikové faktory endometriózy. V poslední části práce byl analyzován vztah porodní hmotnosti, váhy v dětství a endometriózy pomocí dat Australské longitudinální studie o zdraví žen. Zahrnuty a vyhodnoceny byli i další rizikové a protektivní faktory. Pro stanovení statistické významnosti byla použita logistická regrese. Bylo zjištěno, že vysoká hmotnost ve věku 10 let je ochranným faktorem proti endometrióze.
Analýza vztahů ekonomických jevů a politické stability
JAKLOVÁ, Kamila
Politické strany při své volební strategii využívají jako jeden z argumentů ekonomickou situaci státu. Cílem práce je porovnat míru významnosti vývoje ekonomické stability vybraných evropských států s dopadem na rozhodování voličů. Vybrané ekonomické ukazatele, jako jsou hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, daň z příjmu fyzických osob, saldo importu a exportu a zadluženost jsou porovnávaný s dopadem na rozhodování voličů metodou Logistická regrese. Na základě této metody lze určit míru vlivu jednotlivých ekonomických ukazatelů na politickou stabilitou vybraných států. Shromážděná data, která jsou použita v této práci, vychází z veřejně dostupné databáze Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v časové řade 2007-2017.
Analýza náchylnosti území Česka ke vzniku svahových deformací
Racek, Ondřej ; Blahůt, Jan (vedoucí práce) ; Klimeš, Jan (oponent)
V rámci geověd je modelování velmi dynamicky rozvíjející se obor. V případě statistického modelování náchylnosti ke vzniku svahových deformací se sice jedná již spíše o tradičnější přístupy, nicméně i zde stále dochází k rozvoji složitějších statistických metod a jejich aplikaci na rozsáhlejší oblasti. Tento rozvoj je vázán zejména na stále výkonnější výpočetní kapacity i software. Tato diplomová práce v rešeršní části popisuje přístupy, které jsou používány k modelování náchylnosti ke vzniku svahových deformací. V části aplikační byly vytvořeny modely náchylnosti ke vzniku svahových deformací pro území Česka. Tyto modely byly vytvořeny pomocí logistické regrese, Bayesiánské statistiky a umělých neuronových sítí (ANN). Dále byly vytvořeny dva modely pomocí expertního přístupu. Všechny modely vychází z třinácti tematických vrstev. Jedná se o nadmořskou výšku, sklonitost svahů, inženýrskogeologické rajony, klimatické oblasti, roční průměrné srážky, topographic wettnes index (TWI), orientaci svahů, orogenetickou třídu, vzdálenost od potvrzeného zlomu, vzdálenost od vodního toku, relativní výškovou členitost, krajinný pokryv a tvar svahu. Modely vytvářené pomocí statistických přístupů byly vytvořené pomocí softwaru Orange. Pro jejich vytvoření byly použity data o známých svahových deformací z databází...
Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017
Pištorová, Markéta ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na analýzu absolventů vysokých škol v Česku mezi roky 2001-2017, z hlediska typu studijního programu, skupin studijních programů, čisté doby studia, věku při absolvování, státního občanství a zastoupení mužů a žen. Hlavním zdrojem dat byla data z matrik studentů. Změny v čisté době studia v závislosti na výše zmíněných faktorech byly shrnuty za pomoci obecného lineární modelu. Závislost pohlaví na skupině programů a čisté době studia byla modelována pomocí logistické regrese. Dále byly použity demografické metody čistá míra vstupu a čistá míra prvního absolvování. Součástí práce je také teoretické uvedení do tématu - Trowova koncepce, Boloňský proces a strategické materiály MŠMT. Pro ucelený pohled je zahrnutý rovněž historický vývoj vysokoškolského systému v Československu, informace o vzdělanostní struktuře podle SLDB 2011 a mezinárodní srovnání v rámci zemí OECD. Hlavním zjištěním této práce je skutečnost, že počty a struktura absolventů odráží zavádění principů Boloňského procesu. Od roku 2012 počet absolventů vzhledem k nástupu slabších populačních ročníků narozených v 90. letech 20. století klesá a lze očekávat, že jejich počet se nebude do budoucna výrazně zvyšovat. Klíčová slova:...
Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství
Jelínková, Kamila ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství Abstrakt Tato práce se zabývá demografickým vývojem a přístupem obyvatel k plánovanému rodičovství ve státě Rwanda. Časové rozmezí sledovaného vývoje je vymezeno druhou polovinou 20. století do současnosti. Prvním cílem je základní popis demografického vývoje daného státu v souvislosti s historickými událostmi. Je obecně známo, že války mají negativní dopad na populaci a ekonomiku státu. V 90. letech ve Rwandě vypukla občanská válka a přinesla velké populační ztráty. V tomto období stejně jako v mnoha dalších rozvojových zemích probíhala demografická revoluce, která je důležitá pro socioekonomický rozvoj státu a byla v důsledku genocidy pozastavena. Rwandská vláda začala touto dobou jako jedna z prvních s podporou programů plánování rodičovství, což mohlo mít příznivý dopad na urychlení demografického přechodu. Druhým cílem práce je zjistit, zda měla genocida vliv na tyto vládní intervence a pozastavila tím šíření povědomí a informací o plánovaném rodičovství mezi obyvatelstvo, a to pomocí médií. Posledním cílem práce je zjistit, zda mezi informovaností žen o plánovaném rodičovství prostřednictvím médií a vybranými klíčovými faktory, jimiž jsou místo bydliště, věk matky při narození prvního dítěte a...
Umělá inteligence pro deskovou hru
Tureček, Dominik ; Baskar, Murali Karthick (oponent) ; Beneš, Karel (vedoucí práce)
Tato práce navrhuje hráče ovládané umělou inteligencí pro hru Dice Wars. Dice Wars je nedeterministická tahová hra s nulovým součtem. Bylo vytvořeno několik AI hráčů s využitím pravidlového přístupu, algoritmu expecitminimax a logistické regrese. Pro zhodnocení kvality navržených AI hráčů byla vytvořena implementace hry Dice Wars. Z výsledků experimentů vyplývá, že ve hře dvou hráčů je výhodnější hrát agresivněji než v případě vícehráčových her. Ve hře osmi hráčů vyhrává AI využívající expectiminimax přes 60 % her proti náhodným hráčům a 21.4 % her proti ostatním navrženým AI. Ve hrách dvou hráčů dosahuje nejlepších výsledků AI založená na logistické regresi, která jako příznaky používá skóre a počty kostek jednotlivých hráčů. V průměru vyhrává 59.4 % her.
Comparison of statistical methods for the scoring models development
Mrázková, Adéla ; Vitali, Sebastiano (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Cílem práce je představit a shrnout obecný postup vývoje skóringového modelu a základních statistických přístupů používaných k řešení tohoto problému, konkrétně metody logistické regrese, neuronové sítě a rozhodovací stromy (náhodné lesy). Následuje aplikace popsaných metod na reálných datech poskytnutých společností PROFI CREDIT Czech, a.s., včetně diskuze některých implementačních otázek a jejich řešení. Obdržené výsledky jsou diskutovány a porovnávány.
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost
Šimečková, Michaela ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent) ; Hašková, Hana (oponent)
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost Abstrakt Disertační práce poskytuje makrostrukturální pohled na vývoj pozdního mateřství, v práci definovaném jako mateřství žen starších 35 let, na území dnešní České republiky v letech 1920-2015. Studie zkoumá otázku, do jaké míry konverguje reflexe pozdního mateřství ve vybraných obecných a odborných periodikách s poznatky plynoucími z analýzy demografických dat. Za tímto účelem je použit metodologicky smíšený výzkum, jenž umožňuje propojení závěrů z kvantitativní analýzy demografických dat (demografická analýza a binární logistická regrese) a kvalitativní a kvantitativní analýzy médií (diskursivní a obsahová analýza). Jak studie dokládá, vývoj pozdního mateřství v českých zemích variuje na celé škále možných mediálních percepcí, úrovní i intenzit plodnosti. Práce ukazuje na silnou provazbu mezi mediální percepcí pozdního mateřství a závěry vyplývajícími z demografických analýz, které jsou po většinu sledovaných let shodné. Studie přestavuje s jistou simplifikací pět obrazů pozdního mateřství. První obraz "zkušená matka" (1920-37) představuje pozdní matku jako ženu vdanou s vyšším počtem dětí, s bohatými zkušenosti ve vedení domácnosti a výchově dítěte. U druhého obrazu "zasloužilé matky" (období 1960-62) je vyjma...
Hurdle models in non-life insurance
Tian, Cheng ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals with the parameterization of various hurdle models for semi-continuous data besides for count data in non-life insurance. Two components of a hurdle model are modeled separately. A hurdle component is modeled by a logistic regression. For a semi-continuous data, a continuous component is modeled by several various regressions. Parameters of each component are estimated through maximum likelihood estimation. Model selection is mentioned before theoretical approaches are applied on the vehicle insurance data. Finally, we get some predicted values based on the fitted models. The prediction gives insurance companies a general idea on setting premium but not accurate. 1
Regional Convergence in the European Union: Do the Business Services Make the Difference?
Pintera, Jan ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Kopečná, Vědunka (oponent)
I přes dlouhodobě se prohlubující hospodářskou spolupráci mezi členskými zeměmi a regiony zůstávají závěry empirického výzkumu ohledně konvergence nejasné. Tato práce si klade za cíl doplnit stávající výzkum o nové poznatky pomocí nedávno vyvinuté metody - log t konvergenčního testu (Phillips a Sul, 2007) s využitím dat z období po ekonomické krizi z roku 2008. Dosažené výsledky práce nepotvrdily konvergenci v hladině HDP na obyvatele, zato však bylo nalezeno pět skupin (klubů) tvořených regiony konvergujícími v míře hospodářského růstu. Geografické rozložení těchto klubů potvrdilo předpokládanou vysokou míru regionální nerovnosti v jednotlivých zemích a zároveň ukázalo na existenci většího seskupení bohatých regionů v metropolitní oblasti západní Evropy. Práce se rovněž věnuje analýze faktorů podmiňujících členství v jednotlivých konvergenčních klubech pomocí logistické regrese. Jako hlavní vysvětlující proměnná byly použity tzv. Business services (BS), dynamický sektor služeb, v literatuře často spojovaný se silným inovačním potenciálem. V jejich případě byl nalezen pozitivní efekt na členství ve vyšších klubech, který měl ovšem tendenci slábnout v případě klubu nejvyššího.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.