Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání heuristických a konvenčních statistických metod v data miningu
Bitara, Matúš ; Žák, Libor (oponent) ; Bednář, Josef (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá porovnaním konvenčných a heuristických metód v data miningu používaných na binárnu klasifikáciu. V teoretickej časti sú popísané štyri rôzne modely. Klasifikácia modelov je demonštrovaná na jednoduchých príkladoch. V praktickej časti sú modely porovnané na reálnych dátach. Táto časť obsahuje aj čistenie dát, odstránenie odľahlých hodnôt, dve rôzne transformácie a redukciu dimenzie. V poslednej časti sú popísané metódy používané na testovanie kvality modelu.
Risk factors affecting endometriosis in women of reproductive age, ALSWH Study
Olšarová, Karolína ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Pikhart, Hynek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá životními drahami v epidemiologii endometriózy. Endometrióza je chronické onemocnění s vysokou prevalencí postihující ženy v reprodukčním věku. Nejprve je představeno téma tohoto onemocnění, diskutuje se o situaci a o současných znalostech o endometrióze v Austrálii. Jsou prezentovány pozitivní změny na národní úrovni. Poté jsou zkoumány vnější vlivy v raném věku a chování matky jako možných rizikových a protektivních faktorů. Systematická rešerše faktorů raného života identifikovala nízkou porodní váhu a krmení kojeneckou výživou jako rizikové faktory endometriózy. V poslední části práce byl analyzován vztah porodní hmotnosti, váhy v dětství a endometriózy pomocí dat Australské longitudinální studie o zdraví žen. Zahrnuty a vyhodnoceny byli i další rizikové a protektivní faktory. Pro stanovení statistické významnosti byla použita logistická regrese. Bylo zjištěno, že vysoká hmotnost ve věku 10 let je ochranným faktorem proti endometrióze.
Analýza vztahů ekonomických jevů a politické stability
JAKLOVÁ, Kamila
Politické strany při své volební strategii využívají jako jeden z argumentů ekonomickou situaci státu. Cílem práce je porovnat míru významnosti vývoje ekonomické stability vybraných evropských států s dopadem na rozhodování voličů. Vybrané ekonomické ukazatele, jako jsou hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, daň z příjmu fyzických osob, saldo importu a exportu a zadluženost jsou porovnávaný s dopadem na rozhodování voličů metodou Logistická regrese. Na základě této metody lze určit míru vlivu jednotlivých ekonomických ukazatelů na politickou stabilitou vybraných států. Shromážděná data, která jsou použita v této práci, vychází z veřejně dostupné databáze Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v časové řade 2007-2017.
Neural networks and tree-based credit scoring models
Turlík, Tomáš ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Fanta, Nicolas (oponent)
Jednou z najzákladnejších úloh kreditného skóringu je klasifikácia poten- cionálnych klientov žiadajúcich o úver na "dobrých" alebo "zlých", na zák- lade pravdedepobnosti, že by neboli schopní splácať úver v prípade, že by im bol odsúhlasený. V tejto práci porovnávame často použivanú logistickú regresiu, neuronové siete a ensemble modely založené na stromových metó- dach. Pri konštrukcii neuronových sietí používame nové metódy a poznatky z oblasti hlbokého učenia, zaťiaľčo v prípade stromov používame populárne ensemble algoritmy bagging, boosting a náhodné lesy. Modely porovnávame na základe ROC AUC miery, ktorá by mala poskytnúť väčšiu informačnú hodnotu ako len samotná presnosť. Výsledky naznačujú malý alebo takmer žiadny rozdiel medzi modelmi. V najlepšom prípade, dosahujú neuronové siete, boosted ensemble modely a zložené ensemble modely len približne o 1% − 2% väčšiu ROC AUC hodnotu ako logistická regresia. Klíčová slova kreditní skóring, neuronové sítě, rozhodovací strom, bagging, boosting, náhodný les, ensemble, ROC křivka
Analýza náchylnosti území Česka ke vzniku svahových deformací
Racek, Ondřej ; Blahůt, Jan (vedoucí práce) ; Klimeš, Jan (oponent)
V rámci geověd je modelování velmi dynamicky rozvíjející se obor. V případě statistického modelování náchylnosti ke vzniku svahových deformací se sice jedná již spíše o tradičnější přístupy, nicméně i zde stále dochází k rozvoji složitějších statistických metod a jejich aplikaci na rozsáhlejší oblasti. Tento rozvoj je vázán zejména na stále výkonnější výpočetní kapacity i software. Tato diplomová práce v rešeršní části popisuje přístupy, které jsou používány k modelování náchylnosti ke vzniku svahových deformací. V části aplikační byly vytvořeny modely náchylnosti ke vzniku svahových deformací pro území Česka. Tyto modely byly vytvořeny pomocí logistické regrese, Bayesiánské statistiky a umělých neuronových sítí (ANN). Dále byly vytvořeny dva modely pomocí expertního přístupu. Všechny modely vychází z třinácti tematických vrstev. Jedná se o nadmořskou výšku, sklonitost svahů, inženýrskogeologické rajony, klimatické oblasti, roční průměrné srážky, topographic wettnes index (TWI), orientaci svahů, orogenetickou třídu, vzdálenost od potvrzeného zlomu, vzdálenost od vodního toku, relativní výškovou členitost, krajinný pokryv a tvar svahu. Modely vytvářené pomocí statistických přístupů byly vytvořené pomocí softwaru Orange. Pro jejich vytvoření byly použity data o známých svahových deformací z databází...
Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství
Jelínková, Kamila ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kurtinová, Olga (oponent)
Dopady genocidy v 90. letech 20. století na rwandskou populaci a její informovanost o plánovaném rodičovství Abstrakt Tato práce se zabývá demografickým vývojem a přístupem obyvatel k plánovanému rodičovství ve státě Rwanda. Časové rozmezí sledovaného vývoje je vymezeno druhou polovinou 20. století do současnosti. Prvním cílem je základní popis demografického vývoje daného státu v souvislosti s historickými událostmi. Je obecně známo, že války mají negativní dopad na populaci a ekonomiku státu. V 90. letech ve Rwandě vypukla občanská válka a přinesla velké populační ztráty. V tomto období stejně jako v mnoha dalších rozvojových zemích probíhala demografická revoluce, která je důležitá pro socioekonomický rozvoj státu a byla v důsledku genocidy pozastavena. Rwandská vláda začala touto dobou jako jedna z prvních s podporou programů plánování rodičovství, což mohlo mít příznivý dopad na urychlení demografického přechodu. Druhým cílem práce je zjistit, zda měla genocida vliv na tyto vládní intervence a pozastavila tím šíření povědomí a informací o plánovaném rodičovství mezi obyvatelstvo, a to pomocí médií. Posledním cílem práce je zjistit, zda mezi informovaností žen o plánovaném rodičovství prostřednictvím médií a vybranými klíčovými faktory, jimiž jsou místo bydliště, věk matky při narození prvního dítěte a...
Umělá inteligence pro deskovou hru
Tureček, Dominik ; Baskar, Murali Karthick (oponent) ; Beneš, Karel (vedoucí práce)
Tato práce navrhuje hráče ovládané umělou inteligencí pro hru Dice Wars. Dice Wars je nedeterministická tahová hra s nulovým součtem. Bylo vytvořeno několik AI hráčů s využitím pravidlového přístupu, algoritmu expecitminimax a logistické regrese. Pro zhodnocení kvality navržených AI hráčů byla vytvořena implementace hry Dice Wars. Z výsledků experimentů vyplývá, že ve hře dvou hráčů je výhodnější hrát agresivněji než v případě vícehráčových her. Ve hře osmi hráčů vyhrává AI využívající expectiminimax přes 60 % her proti náhodným hráčům a 21.4 % her proti ostatním navrženým AI. Ve hrách dvou hráčů dosahuje nejlepších výsledků AI založená na logistické regresi, která jako příznaky používá skóre a počty kostek jednotlivých hráčů. V průměru vyhrává 59.4 % her.
Demonstrační aplikace lineární logistické regrese
Bak, Adam ; Kesiraju, Santosh (oponent) ; Beneš, Karel (vedoucí práce)
 Táto bakalárska práca sa zaoberá lineárnou logistickou regresiou, modelom pre strojové učenie. Cieľom tejto práce je podrobne preskúmať a zanalyzovať ako tento klasifikačný model funguje, aby bolo možné vyvinúť učebnú pomôcku vo forme demonštračnej aplikácie. Všetky matematické rovnice, logistická sigmoida, chybová funkcia vzájomnej entropie, metóda najväčšieho spádu sú odvodené a podrobne vysvetlené. Táto práca tiež prináša náhľad do tvaru grafu chybovej funkcie vzájomnej entropie v prípade lineárnej logistickej regresie. 
Comparison of statistical methods for the scoring models development
Mrázková, Adéla ; Vitali, Sebastiano (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Cílem práce je představit a shrnout obecný postup vývoje skóringového modelu a základních statistických přístupů používaných k řešení tohoto problému, konkrétně metody logistické regrese, neuronové sítě a rozhodovací stromy (náhodné lesy). Následuje aplikace popsaných metod na reálných datech poskytnutých společností PROFI CREDIT Czech, a.s., včetně diskuze některých implementačních otázek a jejich řešení. Obdržené výsledky jsou diskutovány a porovnávány.
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost
Šimečková, Michaela ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent) ; Hašková, Hana (oponent)
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost Abstrakt Disertační práce poskytuje makrostrukturální pohled na vývoj pozdního mateřství, v práci definovaném jako mateřství žen starších 35 let, na území dnešní České republiky v letech 1920-2015. Studie zkoumá otázku, do jaké míry konverguje reflexe pozdního mateřství ve vybraných obecných a odborných periodikách s poznatky plynoucími z analýzy demografických dat. Za tímto účelem je použit metodologicky smíšený výzkum, jenž umožňuje propojení závěrů z kvantitativní analýzy demografických dat (demografická analýza a binární logistická regrese) a kvalitativní a kvantitativní analýzy médií (diskursivní a obsahová analýza). Jak studie dokládá, vývoj pozdního mateřství v českých zemích variuje na celé škále možných mediálních percepcí, úrovní i intenzit plodnosti. Práce ukazuje na silnou provazbu mezi mediální percepcí pozdního mateřství a závěry vyplývajícími z demografických analýz, které jsou po většinu sledovaných let shodné. Studie přestavuje s jistou simplifikací pět obrazů pozdního mateřství. První obraz "zkušená matka" (1920-37) představuje pozdní matku jako ženu vdanou s vyšším počtem dětí, s bohatými zkušenosti ve vedení domácnosti a výchově dítěte. U druhého obrazu "zasloužilé matky" (období 1960-62) je vyjma...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.