Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Železobetonová monolitická vícepatrová skeletová konstrukce
Luža, Radim ; Kraut, Jan (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je statické řešení vybraných nosných konstrukcí polyfunkčního domu. Konstrukce jsou navržené dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Bodově podepřená železobetonová deska
Marčanová, Martina ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.
Administrativní budova
Luža, Radim ; Šulák, Pavel (oponent) ; Jeneš, Rostislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá statickou analýzou a posouzením železobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlažím administrativní budovy. Stropní konstrukci tvoří monolitická lokálně podepřená deska. Statická analýza byla provedena pomocí softwaru Scia Engineer 14. Pro ověření výpočtu bylo užito stejného softwaru, kde nebyla vymodelována deska, ale dva na sebe kolmé rámy. Následně bylo provedeno dimenzování na mezní stav únosnosti. Z hlediska mezního stavu únosnosti byly vyšetřovány hlavně ohybové momenty a protlačení. Dále bylo provedeno posouzení druhého mezního stavu, tedy použitelnosti. U druhého mezního stavu bylo vyšetřováno hlavně omezení vzniku trhlin. Na základě statické analýzy a posudků na jednotlivé mezní stavy byla zhotovena výkresová dokumentace obsahující spodní a horní výztuž včetně protlačení.
Železobetonová monolitická konstrukce
Kozumplík, Lukáš ; Kraut, Jan (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a prefabrikované schodiště. Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí výpočetního programu SCIA Engineer. Výstup z programu je ověřen zjednodušenou ruční metodou. Posouzení konstrukce je provedeno dle platných norem a předpisů.
Nosná železobetonová konstrukce objektu pro parkování
Malecha, Tomáš ; Šimůnek, Petr (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje statickou analýzu a posouzení železobetonové, monolitické konstrukce objektu pro parkování. Je zde řešena lokálně podepřená stropní deska nad prvním nadzemním podlaží. Statická analýza byl spočítán programem Scia Engineer 14 a ověřen ručním výpočtem. Dále bylo provedeno nadimenzování na mezní stav únosnosti, konkrétně na ohybový moment, protlačení a na mezní stav použitelnosti, konkrétně na omezení trhlin. K bakalářské práci byla na základě vypočtených výsledků zhotovena výkresová dokumentace s výpisem a tvarem výztuže.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.