Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení efektivity místních akčních skupin na Plzeňsku
VÍTOVCOVÁ, Kateřina
Dnešní doba je proslulá tím, že se velké procento lidí stěhuje z měst do venkovských oblastí. Jedním z mnoha důvodů je lepší sociální a kulturní zázemí obyvatel. K řešení uvedené problematiky pozitivně přispívají také místní akční skupiny, jejichž hodnocením se práce zabývá. Hlavním cílem je tedy hodnocení a analýza jejich činností v rámci Plzeňského kraje. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů spojených s problematikou místních akčních skupin na národní úrovni. Identifikace místních akčních skupin v rámci celé České republiky je zaměřena na důvody jejich vzniku, právní podmínky s nimi spojené, historii, možnosti financování, druhy aktivit a další charakteristiky. Následně jsou blíže analyzované vybrané místní akční skupiny, které budou hlavním předmětem práce. Praktická část je zaměřená na evaluaci a bude se odvíjet od devíti místních akčních skupin sídlící na Plzeňsku. K hodnocení je použita evaluační stupnice NS MAS. K evaluaci jsou zvoleny ukazatelé jako vznik MAS, počty členů skupin, financování a další. Následně je provedena syntéza zjištěných údajů, samotná komparace a vyhodnocení efektivity fungování a přínosu pro region. K vyhodnocení výsledků je použita základní statistika a výsledky jsou graficky zobrazeny. Závěr práce je věnován slabým a silným stránkám a dalším příležitostem fungování MAS v Plzeňském kraji.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (2014-2020) SCLLD
KOUBKOVÁ, Michaela
Cílem práce byla komparace ukazatelů výkonnosti vybraných místních akčních skupin za programové období 2007-2013. Pro porovnání byly vybrány Místní akční skupina Blatensko a Místní akční skupina Strakonicko. Obě dvě skupiny se nacházejí v Jižních Čechách a byly vhodné pro komparaci. Teoretická část práce byla zaměřena na charakteristiku metody LEADER, její principy, historii, vznik. Poté na vysvětlení pojmů jako místní akční skupina, jejich standardy, komunitně vedený místní rozvoj, evaluace a monitoring. V praktické části byly analyzovány vybrané ukazatele výkonnosti, které slouží k vyhodnocení aktivity MAS. Výsledkem práce byla evaluace a komparace vybraných MAS. Podle provedených analýz jsme dospěli k závěru, že MAS LAG Strakonicko je úspěšnější a výkonnější. Důvodem je lepší zpracování strategického záměru i samotného Strategického dokumentu LEADER 2007-2013.
Hodnocení dopadů projektů cestovního ruchu v MAS Šumavsko
Kotousová, Eliška ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Klufová, Renata (oponent)
Diplomová práce má za cíl zhodnotit dopady konkrétních projektů cestovního ruchu realizované v MAS Šumavsko. Hlavním tématem práce je zaměření se na naplnění cílů projektů, jejich následnou udržitelnost, funkčnost, smysl a jejich vnímání žadatelem a místními občany. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních konceptů, pojmů a oblastí spjatých s hodnocenými projekty. V praktické části práce je pozornost nejprve zaměřena na MAS Šumavsko, dále jsou zde popsány řešené projekty a jejich následné hodnocení. Podkladem pro hodnocení projektů byly provedené řízené rozhovory s žadatelem a vybranými lidmi z řad veřejnosti. Klíčová slova: cestovní ruch, místní akční skupina, projekty, regionální rozvoj, Šumava
Impact of interregional cooperation in the regional management - cases of successful LAGs
ČARKOVÁ, Klára
Cílem diplomové práce je zanalyzovat a zhodnotit činnost vybrané místní akční skupiny (MAS) v rámci regionu. Tato práce hodnotí nejen dosavadní efektivitu práce MAS, ale především její dopad na regionální rozvoj. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z oblasti regionální politiky, politiky rozvoje venkova, spolupráce obcí a vysvětluje pojmy jako metoda LEADER či místní akční skupina. Praktická část přiblíží jak základní charakteristiku fungování MAS, tak nastíní zrealizované projekty, prostřednictvím kterých bude vysvětlen princip a možnosti čerpání finančních podpor daných subjektů. Na základě dotazníkového šetření bude zjištěna participace obcí v daném území MAS. Zástupci jednotlivých obcí svými odpověďmi přiblíží efektivitu vybrané MAS a nastíní tak dopad meziregionální spolupráce. Podle zjištěných informací a výsledků šetření budou na závěr navržena možná zlepšující opatření do budoucna. Výsledkem práce bude zanalyzování vlivu regionální spolupráce MAS na rozvoj regionu.
Princip partnerství na příkladu společných projektů místních akčních skupin Pardubického kraje
Havelková, Iveta ; Pělucha, Martin (vedoucí práce) ; Macháček, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce Princip partnerství na příkladu společných projektů místních akčních skupin Pardubického kraje přibližuje jednu z forem spolupráce, při které je decentralizována rozhodovací pravomoc na úroveň lokálních aktérů. Teoretická část se zaměřuje na venkov, lokální aktéry rozvoje venkova, metodu LEADER včetně komunitně vedeného místního rozvoje, partnerství a místní akční skupiny. O rozvoji venkova rozhodují skupiny složené ze zástupců veřejné správy, místních podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti. Podpora je realizována metodou LEADER, která funguje na principu bottom-up. Tato metoda přispívá k lepšímu zacílení podpory do venkovského území na přesně dané místní potřeby obyvatel. Praktická část mapuje místní akční skupiny z kraje se zaměřením na období 2007-2013 a realizaci projektů spolupráce. Cílem diplomové práce je zjistit postoj aktérů lokálního rozvoje k projektům spolupráce, objasnit vztahy mezi skupinami místní akce Pardubického kraje, zhodnotit jejich elementární kooperaci a identifikovat míru aplikace principu bottom-up.
Neziskový sektor a jeho potenciál pro rozvoj regionu prostřednictvím místních akčních skupin
Bláhovcová, Šárka ; Haken, Roman (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Cílem práce je analýza neziskového sektoru a jeho potenciálu pro rozvoj regionu prostřednictvím místní akční skupiny (MAS), kterou je Chance in Nature působící na území Jižních Čech. Jedná se o evaluační studii období let 2007-2013. Teoretická část práce se věnuje problematice neziskových organizací, sociálnímu kapitálu, tématu partnerství a regionálnímu rozvoji. Empirická část obsahuje charakteristiku území MAS a jejího fungování a zkoumá zapojení nestátních neziskových organizací (NNO) v činnostech MAS s důrazem na spolupráci, vytváření partnerství, podávání projektových žádostí. Data byla získána analýzou dokumentů, dotazníkovým šetřením a rozhovory. Aktivita NNO byla zkoumána z pohledu manažera MAS, členů MAS a samotných NNO.
Úspěšnost plnění cílů strategického plánu Leader Místní akční skupiny Český západ
Kalina, Michal ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Herová, Irena (oponent)
Předložená diplomová práce pojednává o problematice rozvoje venkova. Konkrétně se zabývá činností místní akční skupiny Český Západ a jejím působením na rozvoj území v uplynulém programovém období 2007-2013. Aktivita místních akčních skupin by měla vést k větší snaze veřejného, neziskového i soukromého sektoru o rozvoj venkovských území, což by mělo přispívat i k tvorbě sociálního kapitálu. Cílem práce je zhodnotit dosavadní činnost místní akční skupiny Český Západ, a především provést evaluaci cílů a priorit stanovených ve Strategickém plánu LEADER na programové období 2007-2013. Vyhodnocení cílů bylo provedeno pomocí několika metod, první metodou byla obsahová analýza dokumentů, především strategického plánu či Integrované rozvojové strategie území. Následovala analýza rozmístění realizovaných projektů v území působnosti MAS. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření, dotazována byla široká veřejnost z celého území působnosti místní akční skupiny. Poslední metodou bylo uskutečnění řízených rozhovorů s odborníky, kteří se podílejí na funkci místní akční skupiny Český Západ jako celku. Klíčová slova: Místní akční skupina, LEADER, rozvoj venkova, MAS Český západ, sociální kapitál
Regionální rozdíly v sektorovém složení místních akčních skupin Česka
Lásková, Andrea ; Vazačová, Alžběta (vedoucí práce) ; Perlín, Radim (oponent)
Cílem bakalářské práce "Regionální rozdíly v sektorovém složení místních akčních skupin Česka" je poskytnout přehled sektorového složení jednotlivých Místních akčních skupin, odhalit rozdíly složení a jaký má dané složení vliv na typ realizovaných projektů. Dalším cílem je zhodnocení uživatelské přívětivosti webových stránek jednotlivých MAS. Teoretická část se věnuje vymezení venkova, představení Programu rozvoje venkova, Programu LEADER a pojmům, jako je Místní akční skupina a Národní síť místních akčních skupin. Praktická část zkoumá cíle nejprve pomocí kartografických nástrojů, webové stránky jsou analyzovány pomocí rešerše internetu a stejným způsobem jsou analyzovány vybrané Místní akční skupiny. Klíčová slova: rozvoj venkova, místní akční skupina, Program LEADER, sektorové složení MAS
Vyhodnocení práce místních akčních skupin
Malá, Michaela ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Večerka, Radan (oponent)
Předkládaná práce se zabývá problematikou fungování místních akčních skupin (MAS) v Česku na prahu nového programového období. MAS se během posledních sedmi let osvědčily jako platforma spolupráce lokálních aktérů, která vede k integrovanému rozvoji spravovaného území. Cílem této práce je zhodnotit činnost MAS, a to s důrazem na proces vzniku sociálních sítí, spolupráci sektorů na místní úrovni, propagaci činnosti MAS a ekonomické zajištění jejich chodu. Analýza fungování MAS byla provedena na základě řízených rozhovorů s představiteli MAS - manažery či řediteli, a zástupci institucí zaměřených na rozvoj venkova. Výběr dotazovaných představitelů MAS byl proveden na základě Hodnocení MAS z let 2010, 2011 a 2012. Výsledky strukturovaných rozhovorů se zástupci MAS a odborné veřejnosti posloužily k definování překážek, které v současnosti brání rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím metody LEADER a komunitního plánování. Dále výsledky terénního výzkumu potvrdily, že činnost MAS podporuje budování sociálních sítí v území a bourá bariéry mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.