Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparativní analýza televizních sportovních přenosů v České republice a v zahraničí
Černohous, Tomáš ; Němcová Tejkalová, Alice (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Předmětem této práce je analýza sportovních (fotbalových) přenosů v České republice, Německu, Španělsku a Velké Británii. Tato komparace slouží především ke zkoumání vizuálního obsahu vybraných televizních stanic z daného státu. Televizní sportovní přenosy nejsou zachycením reality, ale spíše interpretací této reality, do které se navíc promítá řada narativních prvků zvyšujících atraktivnost vysílané události. Autor práce aplikuje teoretické poznatky na reálné příklady z přenosů a dále rozvíjí teorii. Konstatuje, že se analyzované přenosy z daných zemí výrazněji nelišili, lze to interpretovat jako projev homogenizace sportovního vysílání.
Počátky sportovního rozhlasového vysílání na území Československa (1923-1948)
Michna, Tomáš ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce formou praktického výzkumu a historické analýzy popisuje rozvoj sportovního rozhlasového vysílání na území Československa. Zkoumané období začíná rokem 1923, počátkem existence Radiojournalu jako první rozhlasové stanice v Československu a je vymezeno do roku 1948. Práce je rozdělena systematicky do celkem pěti období, ve kterých jsou postupně popsány náznaky prvního zájmu o sport v pravidelném rozhlasovém vysílání, první velké sportovní akce ve vysílání Radiojournalu, organizační, personální a technické zázemí, okrajové sporty. Podrobně jsou popsány vybrané sportovní události většího i menšího významu, které byly postupně přenášeny Radiojournalem a Československým rozhlasem v jednotlivých obdobích. V práci je zmíněno také období okupace Československa během druhé světové války, ve kterém sice zájem o sport v rozhlase poklesnul, ale zcela nevymizel. Ve stejném období je nastíněna také činnost Josefa Laufra, ikony československé sportovní rozhlasové reportáže, během druhé světové války a okupace. V poválečném období poté vzniká samostatná sportovní redakce Československého rozhlasu a dochází k personálnímu rozšíření. Práce vychází z praktického výzkumu v archivu Českého rozhlasu, kdy nejvíce přínosných informací poskytla jednotlivá vydání rozhlasového týdeníku v rámci vymezeného období.
Titulkování živě přenášených divadelních představení
Wanková, Kristýna ; Jettmarová, Zuzana (vedoucí práce) ; Mraček, David (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá dosud málo zkoumaným titulkováním přímých přenosů divadelních představení. Jejím cílem je popsat titulkovací praxi a vnější proces vzniku titulků, zjistit, jaké překladatelské normy se v tomto titulkářském oboru uplatňují, a zmapovat recepci výsledného produktu. Práce je deskriptivní povahy a opírá se o praxi v rámci série NT Live, která je v České republice jediná svého druhu. Díky případovým studiím odkrývá způsob recepce a povahu překladatelských norem. V rámci šetření uplatňuje kvalitativní metody, jako je rozhovor pomocí návodu nebo srovnávací translatologická analýza, i metody kvantitativní v podobě standardizovaného dotazníku. Výsledky šetření jsou zpracovány s ohledem na teoretická zjištění translatologických studií z oborů příbuzných titulkování přímých přenosů divadelních představení. V závěru práce konstatuje minimální existenci požadavků ze strany zadavatele a fakt, že titulkáři si normy postupně utvářejí sami, případně je přebírají z titulkování televizního. Ačkoli překladatelský proces zahrnuje i klikače, kteří při projekci živě nasazují titulky k představení, spolupráce s nimi je poměrně malá. V oblasti recepce je patrná divácká spokojenost s titulky, avšak některé aspekty, především funkci titulků, by bylo vhodné revidovat. Klíčová slova:...
Automatická režie přímých přenosů ze sportovních akcí
Chmelař, Martin ; Uher, Václav (oponent) ; Chromý, Adam (vedoucí práce)
Práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatickou režii přímých přenosů ze sportovních akcí. Systém je navržen tak, aby byl schopen získávat data z několika síťových kamer a jejich obraz automaticky doplňovat o informační grafiku pomocí softwarové střižny. Tento software bude sloužit pro produkční studio vytvořené na lokální počítačovésíti.Výstuptohotostudiabudevysílánnavelkoplošnouobrazovkuadosítěinternet.
Osobnost české žurnalistiky - Vít Holubec
Marek, Jakub ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Vít Holubec stál u zrodu sportovního televizního vysílání v Československu. V padesátých letech komentoval první přímý televizní přenos, byl spoluzakladatelem redakce sportu Československé televize a stál u zrodu Branek, bodů, vteřin - nejstaršího pravidelně vysílaného pořadu Československé a později České televize. V této bakalářské práci je chronologicky zanalyzována profesní kariéra Víta Holubce s důrazem na důležité milníky v historii televizního vysílání, kterých byl tento populární sportovní komentátor přímým aktérem. V úvodní části práce je přiblížena sportovní žurnalistika jako profese a stručně popsán vývoj směrem k počátkům televizní sportovní žurnalistiky. Kromě kariéry v Československém rozhlase jsou v práci popsány i Holubcovy novinářské začátky v různorodých denících a později i v Armádním rozhlase. V dalších částech jsou popsány vrcholné okamžiky jeho kariéry, zajímavé události z velkých akcí typu MS v kopané či OH a nakonec jsou připojeny ohlasy jeho bývalých kolegů a následovníků z České televize. Cílem této bakalářské práce je srozumitelné a přehledné vylíčení profesní kariéry jednoho z nejuznávanějších sportovních televizních komentátorů 20. století, s důrazem na důležité události, které formovaly oblast sportovní žurnalistiky v naší zemi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.