Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 215 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smrt v literatuře versus tvář smrti v dnešní společnosti
POLÁČKOVÁ, Ludmila
Tato diplomová práce se zabývá problematikou smrti a umírání. Na vybraném beletristickém díle se snaží poukázat především na téma strachu ze smrti a zabývá se možnostmi, jak se s ním vypořádat, přičemž téma nahlíží prizmatem umírajících i doprovázejících osob. S využitím přístupů uplatňovaných v sociologii literatury a v sociální práci a jejich vhodným provázáním usiluje o zhodnocení přínosu četby beletrie na dané téma pro pracovní i osobní život sociálních pracovníků. Beletristické dílo tak slouží jako alternativní receptivní materiál, jehož interpretací sociální pracovník i laik mohou nabýt hlubšího poznání o aktuálních společenských otázkách, k nimž poslední věci člověka v posledních letech nesporně znovu patří.
Negative depiction of Jewry in slovak literature in the 18th and 19th centuries
Pastuszek, Ján ; Sládek, Miloš (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Práca sa zameriava na negatívne stereotypy vo vzťahu k Židom v slovenskej literatúre v 18. a 19. storočí. V úvodnej časti práce sa zaoberáme národnostnou situáciou v Uhorsku v 18. a 19. storočí, zvlášť židovskému obyvateľstvu na území dnešného Slovenska s pohľadom na jeho kultúru a dejiny. V jadre práci sa zameriavame na osobnosť a tvorbu jednotlivých autorov a protižidovské prvky obsiahnuté v ich literárnom diele v časovom rozmedzí od začiatku 18. storočia až po koniec 19. storočia. Práca podáva na základe dobových prameňov negatívny obraz židovstva v slovenskej literatúre a analyzuje jeho formu, príčiny a vývoj v kontexte s dobovou celospoločenskou situáciou v Uhorsku.
Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře
Nájemník, Václav ; Čornejová, Ivana (vedoucí práce) ; Křesťan, Jiří (oponent) ; Galandauer, Jan (oponent)
Název práce: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře Autor: Mgr. Václav Nájemník Školitelka: doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc. Pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu Klíčová slova: Zdeněk Nejedlý, druhý život, metodologie, recepce, historiografie, kultura, komunismus, totalita, literatura, umění, Bedřich Smetana, Alois Jirásek Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá "druhým životem" českého historika, muzikologa, kritika a politika Zdeňka Nejedlého. Jejím cílem není zpracování nové biografie, ale popis a analýza vlivu této osobnosti na českou historiografii a kulturu v době komunistického totalitního systému. Tento vliv je obvykle vnímán jako velmi silný, ale ukazuje se, že se časem měnil, a také slábl. Důležitým tématem ale bude také vývoj postoje historiků, literátů a dalších kulturních osobností k osobnosti a dílu Zdeňka Nejedlého v kontextu českých dějin druhé poloviny dvacátého století. Smyslem práce je ukázat, že osobnost Zdeňka Nejedlého není jediným negativním faktorem, který na společnost působil, ale že i ona sama se na vytváření jeho obrazu Nejedlého aktivně podílela. V neposlední řadě se také ukazuje, že o "druhém životě" nějaké osobnosti či díla rozhoduje také kvalita a autenticita jeho práce a společenského působení....
Literatura na vlnách Českého rozhlasu Plzeň
Melicharová, Vanda ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Předkládaná práce se zabývá vývojem literárně-dramatického vysílání stanice ČRo Plzeň v letech 1993-2006. Snaží se tuto problematiku nahlédnout prizmatem personálního složení redakce, náplně pracovní činnosti jejích členů, dramaturgie redakce a spolupráee s celoplošnými stanicemi. Zkoumanou problematiku posuzuje také z hlediska tvorby redakce, která se promítá do pravidelných slovesných programových řad z její dílny, nejvýznamnějších počinů tvorby a v neposlední řadě z hlediska programových schémat, vztahujících se na vysílání jejích literárně-dramatických pořadů. Otázku vývoje tohoto typu vysílání zkoumá za pomoci kvalitativní metody případové studie protřednictvím metod, které se používají pro historickou analýzu. Nejzásadnějším zdrojem informací pro zjištění odpovědí na výzkumné otázky byla metoda orální historie a podklady, které z osobního archivu poskytl režisér M. Buriánek.
Reprezentace postavy v literatuře a ve filmu
HROUDOVÁ, Vanda
Tato bakalářská práce se zabývá reprezentací postavy v literatuře a ve filmu. Zaměřuje se na to, jak může být toho téma vysvětleno z hlediska naratologie nebo teorie fikce. Reflektuje zobrazení postavy v literatuře a ve filmu či faktuálních žánrech, Představené teorie jsou demonstrovány na konkrétních příkladech z oblasti literatury a filmu, které se zaměřují na tudorovskou dynastii.
Tři výrazné vývojové trendy v young adult literatuře
Stupková, Kateřina ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Malý, Radek (oponent)
Cílem diplomové práce Tři výrazné vývojové trendy v young adult literatuře je analyzovat tuto kategorii literatury na českém trhu, zmapovat, která nakladatelství se její produkci věnují, a určit, zda a jaké vývojové trendy se v této oblasti objevují. První kapitola tedy uvádí různé definice tzv. YA literatury a její chápání v zahraničí i mezi českými specialisty a nakladateli. V další kapitole podrobně charakterizuji hlavní vývojové trendy young adult literatury, které se objevily v zahraničí i u nás, i trendy, které by podle literárních agentů a zástupců českých nakladatelství teprve přijít mohly. V následující části práce charakterizuji tři zvolené žánry, urban fantasy, pohádkové retellingy a dystopie, analyzuji čtyři konkrétní zvolené série, které byly určeny pro svůj žánr jako typické: Kostičas Samanthy Shannonové, Měsíční kroniky Marissy Meyerové, Hunger Games Suzanne Collinsové a Povstaleckou trilogii Veroniky Rothové. Po každé z analýz následuje rozbor mediálního ohlasu sérií. Součástí práce jsou o rozhovory s redaktory příslušných nakladatelství, která vydávají YA literaturu - Terezou Pecákovou, šéfredaktorkou nakladatelství CooBoo, Jakubem Šedivým, šéfredaktorem nakladatelství Fragment, Lucií Kučovou, redaktorkou z nakladatelství Egmont, a Evou Sedláčkovou a Jiřím Štěpánem, redaktory z...
Zážitek z četby
Přibylová, Kateřina ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Diplomová práce byla zaměřena na zážitek z četby. Cílem práce bylo analyzovat a následně charakterizovat, v čem zážitek z četby spočívá, jaké faktory jej ovlivňují, jaké prvky díla se na něm podílí, u jednotlivých respondentů na základě kvalitativního šetření. První část práce byla věnována teoretickému pojednání o zážitku obecně i o zážitku z umění. Důraz byl kladen také na pojetí čtenáře a autora, na čtenářství a na literární dílo z hlediska literární teorie. V praktické části byla nejdříve představena a okomentována sada otázek, která byla nástrojem pro zkoumání zážitku, společně s metodologií kvalitativního výzkumu. Poté byly předloženy mé odpovědi na otázky zaměřené na bezprostřední zážitek a vnímání díla včetně předpokládaných odpovědí respondentů a následovaly vypracované čtenářské profily respondentů a jejich zážitky z četby. Analýzy odpovědí týkajících se zážitku z četby respondentů byly součástí příloh. Klíčová slova Zážitek, řetězení zážitku, čtenář, čtení, čtenářství, čtenářská biografie, sebereflexe, analýza, autor, literární dílo, literatura
Výukové metody v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol
ADAMOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura na druhém stupni základních škol a vymezuje problematiku výukových metod. Tyto otázky jsou charakterizovány z hlediska teoretického i výzkumného. Teoretická část představuje předmět český jazyk pro druhý stupeň základních škol jako výukový předmět a zabývá se výukovými metodami z hlediska jejich klasifikace. Výzkumná část vychází z dotazníkového šetření a zaměřuje se na praktickou využitelnost výukových metod v hodinách českého jazyka na druhém stupni základních škol.
Mediální ohlas románů Petry Soukupové Zmizet a Pod sněhem
Očenášková, Adéla ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Malý, Radek (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat kritickou reflexi literární tvorby spisovatelky Petry Soukupové, která patří k nejvýraznějším autorkám současné české prózy. Předmětem zkoumání budou konkrétně dvě díla, a sice soubor tří rozsáhlých povídek Zmizet z roku 2009 a román Pod sněhem z roku 2015. Teoretická část představuje tvorbu a život této spisovatelky. Jedna podkapitola se soustředí také na nakladatelství Host, k jehož stálému autorskému okruhu Soukupová patří. Dále se práce obsažně věnuje interpretaci obou knih. Teoretický segment obsahuje také kapitolu o literární kritice, zabývá se její definicí a historickým vývojem. Práce je metodologicky vedená jako literárně-kritická analýza. Praktická část analyzuje kritický ohlas na obě díla z různých druhů médií. Součástí rozboru jsou literární časopisy i jiná tištěná periodika, zpravodajské on-line deníky a audiovizuální veřejnoprávní média. Po vyhledání reflexí jsem k rozboru nakonec zvolila celkem patnáct textů a jeden pořad. Analyzované recenze a kritiky se vážou k období, kdy byly obě knihy vydány. V případě titulu Zmizet pochází některé články i z roku 2010, kdy dílo opět upoutalo pozornost médií v souvislosti s literární cenou Magnesia Litera. Součástí bakalářské práce je také rozhovor s Petrou Soukupovou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 215 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.