Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 220 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Literární reportáž, teoretické vymezení a vlastní text
Kubelka, Jan ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Maňák, Vratislav (oponent)
Práce se v teoretické i praktické rovině věnuje fenoménu literární reportáže, známému také pod pojmem polská škola reportáže. Teoretická část porovnává literární reportáž s její tradiční formou a definuje ji na základě rozlišujících a charakteristických rysů. Dále sleduje historický vývoj reportáže, zasazuje jej do kontextu literární i žurnalistické tradice, blíže pak mapuje specifický vývoj a konstituci žánru v Polsku. Neopomíjí ani současnou polskou literární reportáž, její pronikání do Česka a také zmiňuje příklady původní tuzemské tvorby. Práce poté podrobněji rozpracovává problematiku fikce a fikčního vyprávění, aplikuje na ní literárněvědné poznatky a zkoumá, jaký má tento rys pro literární reportáž význam. Druhou stěžejní částí práce, v níž jsou zužitkovány poznatky získané teoretickým rozborem žánru i jeho četbou, je původní reportáž představující téma návratu vlků do české přírody z různých úhlů pohledů.
Fenomén fanfikce v historicko-sociologické perspektivě
Profantová, Daniela ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Fenomén fanfikce v historicko-sociologické Perspektivě Práce představuje fanfikci jako globální fenomén plně rozvinutý a přizpůsobený internetu jako svému vlastnímu prostředí. Fanfikci definuje vztahem k "internetovému fanfikčnímu společenství". Toto společenství charakterizují specifické formy komunikace, z nichž nejdůležitější je zvláštní forma aktivního čtenářství, ve které splývá autor, čtenář a kritik. Současnému plně vyjádřenému a rozvinutému tvaru internetové fanfikce neporozumíme bez zřetele k jejímu vývoji. Ten je spjat s novými formami masového fanouškovství, s fandomy, fanziny a cony a promítá se zásadně do žargonu společenství a trvalosti forem komunikace, které technický vývoj už vlastně antikvoval. Práce diskutuje interpretaci fanfikčního společenství jako subkultury a pojednává komunikační strategie, které udržují depolitizaci a egalitářství fanfikčního společenství a oddělují aktivismus spojený s odmítáním represivního uplatňování autorských práv a omezováním svobody internetu od vlastní fanfikční arény. Interpretuje fanfikční autorství jako jednu z rozmanitých forem autorství, které se rozvinuly v rámci moderního pojetí autorství.
Od literatury k opeře: Srovnání výchozích literárních verzí s jejich využitím v žánru operních děl
BICANOVÁ, Lucie
Práce se zabývá komparativní analýzou, v níž na jedné straně stojí původní literární díla (prózy, dramata), jež byla následně využita pro tvorbu libret operních děl. Práce se zaměřuje na operní provedení, jež byla v posledních letech uváděna na scénách Jihočeského divadla, a zároveň na díla tvořící kánon tradice světové opery. Analýza sleduje způsob adaptování původního díla, tj. konverzi díla, které je určeno k tichému čtení, do žánru, který je založen na performativnosti a který mnohem více zdůrazňuje svoji artificiálnost. Práce tedy sleduje konvenční i invenční rysy jak z hlediska původního literárního ztvárnění, tak i z hlediska operní textové "adaptace". Práce se specificky zaměřuje na vztah těchto děl: Victorien Sardou: Tosca a Giacommo Puccini: Tosca; Prosper Mérimée: Carmen a Georges Bizet: Carmen; Pierre - Augustin Caron de Beaumarchais: Figarova svatba a Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba; Antonio García Gutiérrez: Trubadúr a Giuseppe Verdi: Trubadúr; a dále také na díla bez literární předlohy: Giuseppe Verdi: Aida a Antonín Dvořák: Rusalka.
Ženské časopisy meziválečného období
HOLÁKOVÁ, Natálie
Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím heuristiky a interpretace jednotlivých příspěvků analyzovat vybraná ženská periodika vycházející v rozmezí let 1918-1938. Zvláštní pozornost je věnována charakteristice literárních příspěvků otištěných na stránkách jednotlivých časopisů. První část práce je věnována nastínění historicko-kulturního dění na území Československé republiky, postavení ženy v prvorepublikové společnosti a vývoji ženské emancipace. Část druhá analyzuje prostřednictvím rozboru vybraných příspěvků obsahové zaměření jednotlivých periodik s přihlédnutím ke kulturnímu a společenskému přínosu.
Role ploštic v životě člověka
CHALOUPKOVÁ, Věra
Tato bakalářská práce se zabývá rolí ploštic v životě člověka. Cílem této bakalářské práce je vytvořit stručnou rešerši, která se zaměřuje na ploštice jako parazity člověka a hospodářských zvířat, škůdce plodin pěstovaných člověkem, jejich funkci v biologické kontrole, jejich využití v laboratorních výzkumech a v potravě, a dále jejich výskyt v literatuře, televizních pořadech, hudbě a jako inspirace pro výtvarná díla a různé výrobky.
Smrt v literatuře versus tvář smrti v dnešní společnosti
POLÁČKOVÁ, Ludmila
Tato diplomová práce se zabývá problematikou smrti a umírání. Na vybraném beletristickém díle se snaží poukázat především na téma strachu ze smrti a zabývá se možnostmi, jak se s ním vypořádat, přičemž téma nahlíží prizmatem umírajících i doprovázejících osob. S využitím přístupů uplatňovaných v sociologii literatury a v sociální práci a jejich vhodným provázáním usiluje o zhodnocení přínosu četby beletrie na dané téma pro pracovní i osobní život sociálních pracovníků. Beletristické dílo tak slouží jako alternativní receptivní materiál, jehož interpretací sociální pracovník i laik mohou nabýt hlubšího poznání o aktuálních společenských otázkách, k nimž poslední věci člověka v posledních letech nesporně znovu patří.
Negative depiction of Jewry in slovak literature in the 18th and 19th centuries
Pastuszek, Ján ; Sládek, Miloš (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Práca sa zameriava na negatívne stereotypy vo vzťahu k Židom v slovenskej literatúre v 18. a 19. storočí. V úvodnej časti práce sa zaoberáme národnostnou situáciou v Uhorsku v 18. a 19. storočí, zvlášť židovskému obyvateľstvu na území dnešného Slovenska s pohľadom na jeho kultúru a dejiny. V jadre práci sa zameriavame na osobnosť a tvorbu jednotlivých autorov a protižidovské prvky obsiahnuté v ich literárnom diele v časovom rozmedzí od začiatku 18. storočia až po koniec 19. storočia. Práca podáva na základe dobových prameňov negatívny obraz židovstva v slovenskej literatúre a analyzuje jeho formu, príčiny a vývoj v kontexte s dobovou celospoločenskou situáciou v Uhorsku.
Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře
Nájemník, Václav ; Čornejová, Ivana (vedoucí práce) ; Křesťan, Jiří (oponent) ; Galandauer, Jan (oponent)
Název práce: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře Autor: Mgr. Václav Nájemník Školitelka: doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc. Pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu Klíčová slova: Zdeněk Nejedlý, druhý život, metodologie, recepce, historiografie, kultura, komunismus, totalita, literatura, umění, Bedřich Smetana, Alois Jirásek Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá "druhým životem" českého historika, muzikologa, kritika a politika Zdeňka Nejedlého. Jejím cílem není zpracování nové biografie, ale popis a analýza vlivu této osobnosti na českou historiografii a kulturu v době komunistického totalitního systému. Tento vliv je obvykle vnímán jako velmi silný, ale ukazuje se, že se časem měnil, a také slábl. Důležitým tématem ale bude také vývoj postoje historiků, literátů a dalších kulturních osobností k osobnosti a dílu Zdeňka Nejedlého v kontextu českých dějin druhé poloviny dvacátého století. Smyslem práce je ukázat, že osobnost Zdeňka Nejedlého není jediným negativním faktorem, který na společnost působil, ale že i ona sama se na vytváření jeho obrazu Nejedlého aktivně podílela. V neposlední řadě se také ukazuje, že o "druhém životě" nějaké osobnosti či díla rozhoduje také kvalita a autenticita jeho práce a společenského působení....
Literatura na vlnách Českého rozhlasu Plzeň
Melicharová, Vanda ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Předkládaná práce se zabývá vývojem literárně-dramatického vysílání stanice ČRo Plzeň v letech 1993-2006. Snaží se tuto problematiku nahlédnout prizmatem personálního složení redakce, náplně pracovní činnosti jejích členů, dramaturgie redakce a spolupráee s celoplošnými stanicemi. Zkoumanou problematiku posuzuje také z hlediska tvorby redakce, která se promítá do pravidelných slovesných programových řad z její dílny, nejvýznamnějších počinů tvorby a v neposlední řadě z hlediska programových schémat, vztahujících se na vysílání jejích literárně-dramatických pořadů. Otázku vývoje tohoto typu vysílání zkoumá za pomoci kvalitativní metody případové studie protřednictvím metod, které se používají pro historickou analýzu. Nejzásadnějším zdrojem informací pro zjištění odpovědí na výzkumné otázky byla metoda orální historie a podklady, které z osobního archivu poskytl režisér M. Buriánek.
Reprezentace postavy v literatuře a ve filmu
HROUDOVÁ, Vanda
Tato bakalářská práce se zabývá reprezentací postavy v literatuře a ve filmu. Zaměřuje se na to, jak může být toho téma vysvětleno z hlediska naratologie nebo teorie fikce. Reflektuje zobrazení postavy v literatuře a ve filmu či faktuálních žánrech, Představené teorie jsou demonstrovány na konkrétních příkladech z oblasti literatury a filmu, které se zaměřují na tudorovskou dynastii.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 220 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.