Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 234 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hlas mládí v současné české a francouzské literatuře a jeho kritická reflexe
Kutnarová, Kristýna ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Malý, Radek (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje dvěma literárním debutům, románu francouzského a románu české autorky Lucie Faulerové Lapači prachu. Nejprve se zabývá fenoménem umělecké kritiky jako takové a snaží se popsat různé teoretické přístupy k ní, které lze následně využít při praktické analýze kritických textů. Následně provádí interpretaci každého z děl a analýzu jejich kritického přijetí. případě českých kulturních i zpravodajských periodikách, tak o vybrané (nejvýznamnější) anglickojazyčné kritiky, publikované případě Lucie Faulerové se práce věnuje pouze kritikám českým, nabízejícím téměř kompletní přehled významnějších textů hodnotících Lapače prachu. Práce se snaží postihnout různé přístupy kritiků k obou románům i vykonávání role uměleckého kritika jako takové. V závěru práce dochází ke komparaci děl a jejich kritického přijetí.
Wordplay in Shakespeare's Romeo and Juliet
Šťastná, Jana ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Bakalářská práce "Překlady slovních hříček v Shakespearově Romeovi a Julii" se zabývá problematikou překládání Shakespeara jako kulturního fenoménu se zaměřením na slovní hříčku jakožto typický prvek Shakespearova dramatického díla. Prostřednictvím konkrétních příkladů ze hry Romeo a Julie jsou v této práci analyzovány české překlady slovních hříček na pozadí Delabastitových překladových strategií a lingvistických mechanismů, jejichž analýza je posléze reflektována z hlediska aplikovatelnosti Delabastitových teoretických poznatků na konkrétní slovní hříčky v originálním i cílovém jazyce.
Komentovaný překlad slovinského literárního díla: Jasmin B. Frelih Ideoluzije
Honsová, Kateřina ; Nedvědová, Milada (vedoucí práce) ; Stranjik, Helena (oponent)
Cílem této diplomové práce je vytvořit komentovaný český překlad uměleckého textu. Konkrétně se jedná o tři povídky ze sbírky Ideoluzije (2015) slovinského spisovatele Jasmina B. Freliha, přeloženy byly tyto povídky De Nachtwacht, Vrabci a Pritisk konca. První část práce stručně představí autora a jeho dílo. Hlavním tématem práce je samotný překlad vybraných povídek a poté odborný komentář. Tato teoreticko-praktická část se zabývá jednotlivými jevy, které mohou být při překladu problematické, jako například neologismy, vulgarismy, citoslovce aj. Teoretický výklad je doprovázen ukázkami z textu povídek. Cílem bylo objasnit překladatelské postupy a předložit řešení uvedených problémů.
An author just for Germanists? To the reception of Thomas Bernhard in Czechia after 1989
Hrdá, Anežka ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Röskau-Rydel, Isabel (oponent)
Diplomová práce se zabývá přijetím rakouského spisovatele a dramatika Thomase Bernharda v Čechách po roce 1989 a především tím, jaký obraz tohoto dramatika byl české veřejnosti představen. Práce tak reaguje na výrok českého germanisty Milana Tvrdíka z roku 1995, že Thomas Bernhard stále čeká v Čechách na své objevení a zatím je autorem pouze pro germanisty. Teoretický rámec práce se opírá o recepční teorii Kostnické školy. Hlavním předmětem výzkumu jsou potom především české překlady Bernhardova díla s doslovy a edičními poznámkami, stejně tak jako analýza recenzí Bernhardových her uvedených na českých jevištích mezi lety 1989 a 2019. Vzhledem k tomu, že některé adaptace Bernhardových her nabídly propojení české a slovenské herecké scény, je součástí práce i vhled do situace přijetí Bernharda na Slovensku. Při analýze jsou dále zohledněny i vnější faktory ovlivňující přijetí Bernhardova díla v České republice, jakými jsou překladatelé, editoři nebo jednotlivá nakladatelství jako Prostor, Mladá Fronta, Divadelní ústav nebo Odeon. Z kvalitativní analýzy zkoumaných textů je vyvozen obraz rakouského dramatika, jak byl, resp. je předkládán českému publiku.
Naturalism in French and European literatur
Krejčová, Alena ; Listíková, Renáta (vedoucí práce) ; Fučíková, Milena (oponent)
Diplomová práce s názvem Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře se věnuje francouzskému literárnímu směru naturalismu. Prvním cílem této práce je určit dosah a vliv francouzského naturalismu na ostatní evropské země a autory. Druhým cílem je udělat výzkum na téma výuky naturalismu v českém školství a zmapovat, do jaké míry se teoretické znalosti odráží ve školní praxi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se čtenář seznámí s literárním naturalismem jako takovým, jeho vývojem, charakteristikou, představíme francouzské a evropské naturalistické autory a jejich klíčová díla. Práce se zajímá o vliv francouzského naturalismu na evropskou literaturu. Praktická část neboli výzkum se týká výuky literárního naturalismu na českých gymnáziích, bude zkoumat, jaký dopad má tento směr v českém prostředí, jak k výuce přistupují jednotliví učitelé, kolik času je výuce naturalismu věnováno, kteří autoři jsou v hodinách představeni a která díla považována za příkladná. Závěr této praktické části shrne výsledky průzkumu a poskytne doporučení, jak obohatit a zlepšit výuku tohoto literárního směru v českém školství. KLÍČOVÁ SLOVA naturalisme, littérature, Histoire, Zola, enseignement tchèque

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 234 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.