Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 216 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smrt v literatuře versus tvář smrti v dnešní společnosti
POLÁČKOVÁ, Ludmila
Tato diplomová práce se zabývá problematikou smrti a umírání. Na vybraném beletristickém díle se snaží poukázat především na téma strachu ze smrti a zabývá se možnostmi, jak se s ním vypořádat, přičemž téma nahlíží prizmatem umírajících i doprovázejících osob. S využitím přístupů uplatňovaných v sociologii literatury a v sociální práci a jejich vhodným provázáním usiluje o zhodnocení přínosu četby beletrie na dané téma pro pracovní i osobní život sociálních pracovníků. Beletristické dílo tak slouží jako alternativní receptivní materiál, jehož interpretací sociální pracovník i laik mohou nabýt hlubšího poznání o aktuálních společenských otázkách, k nimž poslední věci člověka v posledních letech nesporně znovu patří.
Understanding Space and Landscape in Jack Kerouac's Novels
HANISCHOVÁ, Sandra
Práce v úvodu představí hlavní autory beatnické generace a jejich myšlenkový odkaz. Práce se dále soustředí na pojetí prostoru a popis krajiny v románech Jacka Kerouaca (On the Road, Big Sur) v souvislosti s tematikou tvorby beatnické generace (hledání smyslu lidské existence, motiv cesty, spiritualismus a vztah k náboženství). Jedna z kapitol práce porovná životopisná fakta představitelů beatnické generace (Kerouac, Ferlinghetti) a autobiografické rysy tvorby Jacka Kerouaca, především v románu Big Sur. Závěr práce shrne Kerouacův obraz literární Kalifornie a jeho prostorové vnímání Ameriky jako celku.
Nejužívanější didaktická literatura pro lesní roh v ZUŠ
Mlázovská, Eva ; DIVOKÝ, Zdeněk (vedoucí práce) ; ŠVADLENKOVÁ, Jana (oponent)
Cílem této práce je sumarizace didaktických publikací dostupných učitelům Základních uměleckých škol v České republice. První kapitola obsahuje popis celkem 18 publikací, každé je věnována podkapitola. Zde přibližuji autora, typické rysy publikace, obtížnost a možnosti využití ve výuce. Druhá kapitola obsahuje vyhodnocení dotazníku, na který v únoru až dubnu 2018 odpovědělo 54 učitelů lesního rohu v ZUŠ. Zde uvádím, jaké publikace znají a používají, jak je hodnotí, zda a jaké výukové materiály si vytváří sami. Na konci práce najdete obsáhlé přílohy, kde si můžete uvedené publikace prohlédnout.
Negative depiction of Jewry in slovak literature in the 18th and 19th centuries
Pastuszek, Ján ; Sládek, Miloš (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Práca sa zameriava na negatívne stereotypy vo vzťahu k Židom v slovenskej literatúre v 18. a 19. storočí. V úvodnej časti práce sa zaoberáme národnostnou situáciou v Uhorsku v 18. a 19. storočí, zvlášť židovskému obyvateľstvu na území dnešného Slovenska s pohľadom na jeho kultúru a dejiny. V jadre práci sa zameriavame na osobnosť a tvorbu jednotlivých autorov a protižidovské prvky obsiahnuté v ich literárnom diele v časovom rozmedzí od začiatku 18. storočia až po koniec 19. storočia. Práca podáva na základe dobových prameňov negatívny obraz židovstva v slovenskej literatúre a analyzuje jeho formu, príčiny a vývoj v kontexte s dobovou celospoločenskou situáciou v Uhorsku.
Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře
Nájemník, Václav ; Čornejová, Ivana (vedoucí práce) ; Křesťan, Jiří (oponent) ; Galandauer, Jan (oponent)
Název práce: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře Autor: Mgr. Václav Nájemník Školitelka: doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc. Pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu Klíčová slova: Zdeněk Nejedlý, druhý život, metodologie, recepce, historiografie, kultura, komunismus, totalita, literatura, umění, Bedřich Smetana, Alois Jirásek Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá "druhým životem" českého historika, muzikologa, kritika a politika Zdeňka Nejedlého. Jejím cílem není zpracování nové biografie, ale popis a analýza vlivu této osobnosti na českou historiografii a kulturu v době komunistického totalitního systému. Tento vliv je obvykle vnímán jako velmi silný, ale ukazuje se, že se časem měnil, a také slábl. Důležitým tématem ale bude také vývoj postoje historiků, literátů a dalších kulturních osobností k osobnosti a dílu Zdeňka Nejedlého v kontextu českých dějin druhé poloviny dvacátého století. Smyslem práce je ukázat, že osobnost Zdeňka Nejedlého není jediným negativním faktorem, který na společnost působil, ale že i ona sama se na vytváření jeho obrazu Nejedlého aktivně podílela. V neposlední řadě se také ukazuje, že o "druhém životě" nějaké osobnosti či díla rozhoduje také kvalita a autenticita jeho práce a společenského působení....
Literatura na vlnách Českého rozhlasu Plzeň
Melicharová, Vanda ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Předkládaná práce se zabývá vývojem literárně-dramatického vysílání stanice ČRo Plzeň v letech 1993-2006. Snaží se tuto problematiku nahlédnout prizmatem personálního složení redakce, náplně pracovní činnosti jejích členů, dramaturgie redakce a spolupráee s celoplošnými stanicemi. Zkoumanou problematiku posuzuje také z hlediska tvorby redakce, která se promítá do pravidelných slovesných programových řad z její dílny, nejvýznamnějších počinů tvorby a v neposlední řadě z hlediska programových schémat, vztahujících se na vysílání jejích literárně-dramatických pořadů. Otázku vývoje tohoto typu vysílání zkoumá za pomoci kvalitativní metody případové studie protřednictvím metod, které se používají pro historickou analýzu. Nejzásadnějším zdrojem informací pro zjištění odpovědí na výzkumné otázky byla metoda orální historie a podklady, které z osobního archivu poskytl režisér M. Buriánek.
Reprezentace postavy v literatuře a ve filmu
HROUDOVÁ, Vanda
Tato bakalářská práce se zabývá reprezentací postavy v literatuře a ve filmu. Zaměřuje se na to, jak může být toho téma vysvětleno z hlediska naratologie nebo teorie fikce. Reflektuje zobrazení postavy v literatuře a ve filmu či faktuálních žánrech, Představené teorie jsou demonstrovány na konkrétních příkladech z oblasti literatury a filmu, které se zaměřují na tudorovskou dynastii.
Tři výrazné vývojové trendy v young adult literatuře
Stupková, Kateřina ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Malý, Radek (oponent)
Cílem diplomové práce Tři výrazné vývojové trendy v young adult literatuře je analyzovat tuto kategorii literatury na českém trhu, zmapovat, která nakladatelství se její produkci věnují, a určit, zda a jaké vývojové trendy se v této oblasti objevují. První kapitola tedy uvádí různé definice tzv. YA literatury a její chápání v zahraničí i mezi českými specialisty a nakladateli. V další kapitole podrobně charakterizuji hlavní vývojové trendy young adult literatury, které se objevily v zahraničí i u nás, i trendy, které by podle literárních agentů a zástupců českých nakladatelství teprve přijít mohly. V následující části práce charakterizuji tři zvolené žánry, urban fantasy, pohádkové retellingy a dystopie, analyzuji čtyři konkrétní zvolené série, které byly určeny pro svůj žánr jako typické: Kostičas Samanthy Shannonové, Měsíční kroniky Marissy Meyerové, Hunger Games Suzanne Collinsové a Povstaleckou trilogii Veroniky Rothové. Po každé z analýz následuje rozbor mediálního ohlasu sérií. Součástí práce jsou o rozhovory s redaktory příslušných nakladatelství, která vydávají YA literaturu - Terezou Pecákovou, šéfredaktorkou nakladatelství CooBoo, Jakubem Šedivým, šéfredaktorem nakladatelství Fragment, Lucií Kučovou, redaktorkou z nakladatelství Egmont, a Evou Sedláčkovou a Jiřím Štěpánem, redaktory z...
Zážitek z četby
Přibylová, Kateřina ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Diplomová práce byla zaměřena na zážitek z četby. Cílem práce bylo analyzovat a následně charakterizovat, v čem zážitek z četby spočívá, jaké faktory jej ovlivňují, jaké prvky díla se na něm podílí, u jednotlivých respondentů na základě kvalitativního šetření. První část práce byla věnována teoretickému pojednání o zážitku obecně i o zážitku z umění. Důraz byl kladen také na pojetí čtenáře a autora, na čtenářství a na literární dílo z hlediska literární teorie. V praktické části byla nejdříve představena a okomentována sada otázek, která byla nástrojem pro zkoumání zážitku, společně s metodologií kvalitativního výzkumu. Poté byly předloženy mé odpovědi na otázky zaměřené na bezprostřední zážitek a vnímání díla včetně předpokládaných odpovědí respondentů a následovaly vypracované čtenářské profily respondentů a jejich zážitky z četby. Analýzy odpovědí týkajících se zážitku z četby respondentů byly součástí příloh. Klíčová slova Zážitek, řetězení zážitku, čtenář, čtení, čtenářství, čtenářská biografie, sebereflexe, analýza, autor, literární dílo, literatura

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 216 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.