Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 231 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Antické dějiny v komiksu
Dragounová, Veronika ; Kepartová, Jana (vedoucí práce) ; Zdichynec, Jan (oponent)
Objektem zájmu bakalářské práce jsou komiksy, tematicky a obsahově orientované na dějiny antického Řecka a Říma. Pozornost je soustředěna na komiksy publikované od počátku žánru do současnosti, se záměrem zdokumentovat tak co největší spektrum rozličných obsahových i ilustračních pojetí. Cílem mé práce je vybrané publikace hlediska struktury, tak především obsahově z hlediska historické faktografické adekvátnosti. Pozornost je dále věnována pojetí příběhu a záměru autora vzdělat čtenářské publikum, ačkoli se samozřejmě jedná o beletristická díla s účelem především čtenáře pobavit. Tento záměr úzce souvisí s dalším podstatným cílem práce, jímž je zhodnotit přínos těchto děl pro dětskou literaturu a zvážit úměrnost množství faktografických poznatků pro dětského či mladistvého čtenáře. V potaz bude také samozřejmě bráno jejich případné využití pro výuku antických dějin v rámci hodin dějepisu, či jiných výukových programů.
Přijetí Miguela de Cervantese v českých zámeckých knihovnách v období od 17. století do začátku 20. století
Pavlíčková, Anna ; Sládek, Miloš (vedoucí práce) ; Kuchařová, Hedvika (oponent)
Cílem této bakalářské práce je dílo Miguele de Cervantese a jeho přijetí v českých zámeckých knihovnách. Součástí je ovšem také neméně důležitá autorova biografie a krátké představení děl, které se do českých zemí nejvíce dostávaly. Závěrečná část práce se pak zabývá zejména jednotlivými tisky a jejich možnými úpravami při překladech. Autorovo dílo můžeme ve větším množství nalézt například v zámeckých knihovnách v Hradci nad Moravicí, Klášterci nad Ohří, Strážnici či Mnichově Hradišti. Do práce je zahrnut i dobový kontext. Klíčová slova Miguel de Cervantes, biografie, zámecké knihovny, literatura, Don Quijote, Galatea, baroko muzea.
Práce s poezií v hodinách ČJL na střední škole
Zajíček, Jan ; Komberec, Filip (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Cílem magisterské diplomové práce Práce s poezií v hodinách ČJL na střední škole je vytvoření výukových lekcí, které si primárně kladou za cíl zlepšit vztah studentů SŠ k poezii. O naplnění vytyčeného cíle usiluje pomocí rozmanitých výukových aktivit, které v hodinách ČJL při práci s poezií využíváme a které čtenářům tato práce podrobně představuje. V teoretické části zkoumá vztah středoškolských studentů k poezii a snaží se ukázat poezii jako umění stále atraktivní i pro současné středoškolské studenty. V praktické části popisuje realizované komplexní výukové lekce i dílčí aktivity, které zároveň doplňuje o originální studentské práce, jež vznikly během popisovaných lekcí a aktivit. Ke každé lekci je připojena její reflexe z pohledu učitele i studentů.
Biografie Václava Vokolka
Šilarová, Monika ; Wohlmuth Markupová, Jana (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Tato práce si klade za cíl postihnout život Václava Vokolka, a to zejména z umělecké a profesní stránky. Václav Vokolek patří do významné kulturní rodiny, což se také projevuje v celém jeho životě, nejen na jeho pracích a preferencích, ale také na okruhu blízkých přátel. Z teoretického hlediska je diplomová práce založena primárně na biografickém přístupu k výzkumu soudobých dějin a metodě orální historie, jelikož o rodině Vokolkových několik souborných prací vzniklo, šlo však primárně o starší členy rodiny, ale nikoliv o samotného Václava Vokolka.
Etické aspekty literární produkce v českém disentu
Labudová, Zuzana ; Češka, Jakub (vedoucí práce) ; Fulka, Josef (oponent) ; Havelka, Miloš (oponent)
Disertační práce se věnuje etickým aspektům literární produkce českého disentu. Literatura je zde vnímána především jako legitimizační, respektive delegitimizační prostředek. Na příkladu Českého snáře Ludvíka Vaculíka ukazuje, jak je možné prostřednictvím psaného slova (de)legitimizovat a (de)mytizovat sama sebe i druhé a jaké etické otazníky takové jednání přináší. Pracuje s koncepty proliferačního efektu fikce a autorovy pověsti jako symbolického kapitálu, postulátem autenticity literární výpovědi, teorií kolektivního autorství, popisem procesu umlčování a konceptem posledního slovníku a solidarity založené na revizi tohoto slovníku. Představením (de)legitimizačních snah v samizdatové literatuře a literatuře o disentu se snaží přispět k novému pohledu na disent a narušit tak mainstreamovou homogenizaci tohoto mnohovrstevnatého fenoménu.
Osobnost Popelky Biliánové a její publicistická činnost
Charouzdová, Eva ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; NÁHRADNÍ, OPONENT (oponent)
Bakalářská práce "Osobnost Popelky Biliánové a její publicistická činnost" se zabývá osobností spisovatelky, publicistky, dramatičky Popelky Biliánové (1862-1941), vlastním jménem Marie Popelkové, a zvláště její publicistickou činností. Bakalářská práce sestává ze dvou částí: první část je životopisná, část druhá je věnována publicistickým příspěvkům Popelky Biliánové v soudobém tisku. V životním příběhu Popelky Biliánové jsou zdůrazněny její aktivity spolkové, kterých si více cenila než vlastní literární tvorby. Popelka Biliánová je zde nazvána ženou mnoha aktivit, jelikož se její různorodá činnost týkala několika oblastí, např. pedagogiky, etnologie, folkloristiky aj. Popelka Biliánová jako publicistka přispívala do periodického i neperiodického tisku od 80. let 19. století až do své smrti. Bakalářská práce publicistické příspěvky Popelky Biliánové třídí podle druhu periodika, publicistického žánru, tematiky příspěvku a dalších kritérií. Kromě analýzy jednotlivých příspěvků Popelky Biliánové si bakalářská práce všímá také publicistiky na přelomu 19. a 20. století, literatury a nástupu nových literárních směrů. Vztah publicisty a nakladatele na přelomu 19. a 20. století dokumentuje dochovaná korespondence Popelky Biliánové s významnými osobnostmi té doby. Prozaické dílo Popelky Biliánové je v...
Profil časopisu: Psí víno a jeho proměny v čase
Akkadová, Natalie ; Malý, Radek (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá profilem literárního časopisu zaměřujícího se na poezii Psí víno a jeho proměnami v čase, a to v období od jeho založení (v roce 1997) až do ukončení vydávání jeho tištěné podoby. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části shrnuje literární a společenský kontext období ve kterém časopis vznikal a následně se vyvíjel. Druhá část se již věnuje samotnému periodiku, jehož vývoj popisuje podle jednotlivých osobností, jež se střídaly v jeho vedení, konkrétně jsou to Jaroslav Kovanda, Petr Štengl, Ondřej Buddeus, Ondřej Hanus a Olga Pek. K analýze je v práci vybráno dle záměru - pod různými šéfredaktory celkem osm čísel, která jsou hodnocena podle pěti kritérií - Úvodní slovo/Editorial, Rubriky, Autorský okruh, Zaměření poezie a Grafická úprava. U každého z šéfredaktorů je navíc připojen jeho krátký profil, popisující jeho literární kariéru. Práce pracuje s premisou, že na vývoj časopisu mají hlavní vliv především právě postavy šéfredaktorů a také literární a společenský dobový kontext. Obě tyto premisy se v závěru práce potvrzují - časopis s vlivem vedoucích postav a historického období zásadně mění svoji podobu. Práce je mimo hlavní část doplněna přílohami, z nichž dvě jsou rozhovory se dvěma bývalými šéfredaktory, konkrétně Olgou Pek a Ondřejem Buddeusem.
Hlas mládí v současné české a francouzské literatuře a jeho kritická reflexe
Kutnarová, Kristýna ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Malý, Radek (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje dvěma literárním debutům, románu francouzského a románu české autorky Lucie Faulerové Lapači prachu. Nejprve se zabývá fenoménem umělecké kritiky jako takové a snaží se popsat různé teoretické přístupy k ní, které lze následně využít při praktické analýze kritických textů. Následně provádí interpretaci každého z děl a analýzu jejich kritického přijetí. případě českých kulturních i zpravodajských periodikách, tak o vybrané (nejvýznamnější) anglickojazyčné kritiky, publikované případě Lucie Faulerové se práce věnuje pouze kritikám českým, nabízejícím téměř kompletní přehled významnějších textů hodnotících Lapače prachu. Práce se snaží postihnout různé přístupy kritiků k obou románům i vykonávání role uměleckého kritika jako takové. V závěru práce dochází ke komparaci děl a jejich kritického přijetí.
Wordplay in Shakespeare's Romeo and Juliet
Šťastná, Jana ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Bakalářská práce "Překlady slovních hříček v Shakespearově Romeovi a Julii" se zabývá problematikou překládání Shakespeara jako kulturního fenoménu se zaměřením na slovní hříčku jakožto typický prvek Shakespearova dramatického díla. Prostřednictvím konkrétních příkladů ze hry Romeo a Julie jsou v této práci analyzovány české překlady slovních hříček na pozadí Delabastitových překladových strategií a lingvistických mechanismů, jejichž analýza je posléze reflektována z hlediska aplikovatelnosti Delabastitových teoretických poznatků na konkrétní slovní hříčky v originálním i cílovém jazyce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 231 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.