Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatické zařazování neznámých slov na základě derivačních vazeb
Faltusová, Marie ; Dytrych, Jaroslav (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro automatické zařazování neznámých slov na základě derivačních vazeb. Pro tento účel byl systém navržen tak, aby z~elektronických slovníkových dat získával derivační vazby a jejich rozborem z nich vytvářel slovotvorné modely. Na základě těchto znalostí je poté možné začleňovat nezařazená slova do stávajících hnízd, utvořených ze získaných vazeb, a jejich modelů, případně vytvářet nové. Čtenář bude postupně seznámen s důvody, které vedou k neustálé proměně či rozšiřování slovní zásoby, budou vysvětleny způsoby, jakými se odvozují slova v českém jazyce, a jak lze získat informace o změnách slov, vzniklých během derivačního procesu. Tento systém navazuje a rozšiřuje výzkum oblasti derivační morfologie v projektu morfologický analyzátor Výzkumné skupiny znalostních technologií, působící na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Komentovaný překlad - technologie pro inteligentní domy.
Los, Marek ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Šťastná, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá překladem textu v odborném stylu z českého do anglického jazyka a také lingvistickými náležitostmi spojenými s překladem. Byl vybrán text, který se zabývá problematikou technologií pro chytré domácnosti. Tento text byl přeložen do angličtiny a následně proběhla lingvistická analýza, která se zaměřila na jazykovědné náležitosti, např. termíny, akronyma, neologismy a kohezi. Tato práce odhalila spoustu obtížností, se kterými se překladatel může potýkat při překladu z češtiny do angličtiny. Většina těchto obtíží je spojena se zachováním původní myšlenky překládaného textu.
Commented translation of a text on science and technology
Doležal, Martin ; Smutný, Milan (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
This bachelor thesis is concerned with the use of technical language in both Czech and English language and the similarities and differences between them. To study the languages in Electrical engineering, a technical text in Czech has been chosen for translation and then translated into English. After the translation, an analysis of the language used has been made, focusing on both linguistic and extralinguistic features, which are often specific for scientific texts. These features cover a wide range of linguistic fields, such as lexicology, morphology, stylistics, syntax, but also extralinguistic issues, such as pragmatics. In conclusion, the analysis of the original and translated texts revealed many differences, both minor and major, which are the result of an attempt of transferring information in a language quite different than the original.
Komparace online marketingové komunikace SPD a TOP 09 na Facebooku z hlediska persvazivních prostředků
Švarc, Martin ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Shavit, Anna (oponent)
Tato práce se zabývá persvazivními prostředky online marketingové komunikace na Facebooku českých politických stran TOP 09 a Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Náplní práce je analýza vybraných příspěvků obou jmenovaných politických subjektů a jejich následná komparace. Cílem zkoumání pak je zjistit, jaké persvazivní prostředky tyto politické strany používají a v čem se na jejich základě obě marketingové komunikace na Facebooku shodují či nikoliv. Pro splnění stanovených cílů byla vybrána metoda kvalitativního charakteru s kombinací prvků pragmalingvistické a obsahové analýzy tak, aby bylo dosáhnuto co nejpřesnější analýzy. Proto byl dále stanoven soubor proměnných, které vystihují projevy persvaze v textech politické komunikace. Předmětem výzkumu jsou vybrané příspěvky z oficiálních profilů daných politických subjektů na Facebooku ze září a října roku 2018 před volbami do zastupitelstev obcí a senátu, které se konaly v termínu 5.-6. října 2018. Období volební kampaně bylo zvoleno s ohledem na jeho charakter zvýšené apelativnosti komunikace politických subjektů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.