Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The conundrum of resource sharing in Zimbabwe: case of academic libraries
Chisita, Collence Takaingenhamo ; Fombad, Madeleine
Resource sharing has gained impetus among academic libraries as they seek novel and innovative ways to provide for the dynamic and complex needs of users. Zimbabwe is not an exception to the global trend of resource sharing in support of teaching, learning and research as evidenced by the establishment of sector-specific library consortia. This article explores the challenges and opportunities encountered by academic libraries in their endeavour to provide quality services. It will examine how library consortia, namely the Zimbabwe University Library Consortia (ZULC) and the College and Research Libraries of Zimbabwe (CARLC), have been able to provide for the information needs of their users at a time when budgets are low or inadequate and subscription costs to journals remain unaffordable. The article will examine the extent to which library consortia are exploiting information and communication technologies (ICTs) and trendy initiatives, for example Open Access (OA). It will also examine how academic libraries, through resource sharing platforms, have been able to exploit ubiquitous technologies and build on from the traditional interlibrary loan (ILL). The article will recommend a strategy based on a model to strengthen access to scholarship through resource sharing.
Plný text: idr-1367_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1367_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1367_3_video - Stáhnout plný textMP4
Regionální funkce knihoven ve Středočeském kraji v letech 2001 - 2011
Krajíčková, Věra ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Tato diplomová práce popisuje výkon regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji v letech 2001-2011, věnuje pozornost snížení finančních prostředků v letech 2011-2012 a prostřednictvím průzkumu zjišťuje postoje obsluhovaných knihoven v aktuálním období. Úvodní kapitola stručně charakterizuje teoretické a legislativní vymezení výkonu regionálních funkcí, cíle, standardy a způsob financování na celostátní úrovni. Definuje cíle regionálních funkcí jako zajištění dostupnosti a srovnatelné kvality veřejných knihovnických a informačních služeb občanům ve všech místech ČR, podpora účinné dělby práce a koordinace odborných knihovnických činností a efektivní využití veřejných finančních zdrojů. Další část práce je věnována výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Období, ve kterém jsou tyto funkce realizovány, člení na dvě etapy, které srovnává. Popisuje vliv Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje na činnost knihoven v kraji, důsledky snížení finančního příspěvku na regionální činnost v letech 2010-2011 a stručně navrhuje možná řešení. V poslední kapitole seznamuje čtenáře s výsledky průzkumu, který formou dotazníkového šetření zkoumá názory pracovníků profesionálních i neprofesionálních knihoven na úroveň regionálních služeb v letech 2011-2012. Závěr práce je věnován...
Prezentace knihovních služeb veřejnosti : analýza současného stavu v Nizozemsku a v České republice
Lonská, Pavlína ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem práce je porovnat současnou prezentaci a komunikaci knihovních služeb veřejnosti v nizozemských a českých veřejných knihovnách. Sledovány byly především legislativní rámce obou zemí, oborové organizace a jejich marketingová činnost podporující veřejné knihovny. Teoretické znalosti byly doplněny praktickými poznatky, získanými během realizované studijní cesty do Nizozemska. Během této studijní cesty byly zjištěny konkrétní metody propagace veřejných knihovnických služeb, jež práce mapuje a nastiňuje možnost inspirace nizozemskou knihovnickou praxí. Práce navrhuje k inovaci služeb českých veřejných knihovnických služeb využití tzv. prodejního konceptu jako součást trvalého uspořádání volného výběru knihovních fondů, jenž byl v Nizozemsku pozorován a ověřen. Závěrečné srovnání vybraných faktorů na národní úrovni poskytuje stručný přehled o knihovnictví v obou zemích.
Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Čechách
Kotyzová, Markéta ; Večeřová, Petra (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Diplomová práce mapuje především současný stav muzejních knihoven v Čechách. Ve svých závěrech se opírá o výsledky plynoucí z dotazníku k tomuto účelu sestavenému. Pozornost je soustředěna na knihovní fondy muzejních knihoven (doplňování, zpracovávání, zpřístupnění, ochrana), prezentace knihoven prostřednictvím sítě Internet, způsob financování muzejních knihoven i jejich projektů. Kromě toho práce seznamuje čtenáře s vývojem muzejních knihoven s přihlédnutím k specifickému vývoji čtyř vybraných muzejních knihoven, dále se základní legislativou dotýkající se muzejních knihoven a jejich sbírek a s možnostmi jak vzájemné spolupráce muzejních knihoven, tak i spolupráce muzejních knihoven s jinými typy knihoven či dalšími institucemi. V závěru práce jsou vymezeny silné a slabé stránky muzejních knihoven a nastíněny možné tendence budoucího vývoje těchto knihoven. Práce je doplněna četnými grafy a tabulkami [Autorský abstrakt].
Veřejné knihovny Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
Ruszová, Dagmar ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Diplomová práce pojednává o činnosti vybraných českých a polských veřejných knihoven v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Jádro práce tvoří charakteristika příhraniční spolupráce knihoven v rámci Euroregionu. Předestřeno je rovněž historické, kulturní a společenské pozadí Euroregionu, které bezprostředně ovlivňuje činnost knihoven a jejich spolupráci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.